Vad innebär det att jobba agilt?

Fler och fler jobbar agilt och ännu fler planerar att göra det. Men vad innebär det egentligen? För att ta reda på det bjöd vi in en av Sveriges främsta coacher inom området – Michael Göthe. I avsnitt 207 av Kntnt Radio hör du vårt samtal.

Pia Tegborg
20 december 2018

Fler och fler job­bar agilt och ännu fler pla­ne­rar att göra det. Men vad inne­bär det egent­li­gen? För att ta reda på det bjöd vi in en av Sveriges främs­ta coacher inom områ­det – Michael Göthe. I avsnitt 207 av Kntnt Radio hör du vårt sam­tal.

Agilt är inte att frifräsa

Agil är en för­svensk­ning av eng­els­kans agi­le som beteck­nar en för­må­ga att snabbt och lätt för­flyt­ta sig med ele­gans. Det är ordets bild­li­ga använd­ning för att beskri­va hur ett pro­jekt genom­förs som har lånats in till svens­kan.

Det finns något loc­ka­de med tan­ken att pro­jekt kan bedri­vas snabbt, lätt och med ele­gans: Skit i bri­e­fen, bort med Gantt-sche­mat, låt kre­a­ti­vi­te­ten flö­da, och lev lyck­lig i alla dina dagar. Det är att job­ba agilt som mark­nads­fö­ra­re eller kom­mu­ni­ka­tör – tycks en del tro. I vart fall pra­tar de som om det vore så. Men de pra­tar i natt­mös­san.

För de fles­ta mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tör skul­le ett agilt arbets­sätt inne­bä­ra mer struk­tur och styr­ning än idag. I prak­ti­ken inne­bär det att man inför en pro­jekt­styr­nings­me­to­dik som är agil. Scrum är ett bra exem­pel på en agil pro­jekt­styr­nings­me­to­dik.

Att infö­ra en pro­jekt­styr­nings­me­to­dik inne­bär all­tid mer struk­tur och mer styr­ning än ing­en pro­jekt­styr­nings­me­to­dik alls. Ta Scrum som exem­pel. Metoden anses vara en av de alla mest agi­la av alla agi­la meto­der. Ändå behövs 21 sidor för att beskri­va meto­den. Ta dig en titt på den offi­ci­el­la beskriv­ning av Scrum (som ock­så finns på svens­ka) så för­står du.

Missförstå mig inte: Jag tyc­ker struk­tur och styr­ning är bra. Något som alla vi som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion skul­le vin­na på att tilläg­na oss mer av. Min poäng är att man inte ska använ­da agilt som ursäkt för att fri­frä­sa.

Men vad utmär­ker då en agil pro­jekt­styr­nings­me­tod?

The Agile Manifesto

Idén om agil pro­jekt­styr­ning kom­mer från 17 pro­gram­me­ra­re som tyng­des av tung­rod­da pro­jekt där pro­jek­tad­mi­nist­ra­tio­nen ibland tog mer tid än själ­vas­te pro­gram­me­ring­en. I feb­ru­a­ri 2001 sam­la­des de på en skidort i Utah för att for­mu­le­ra The Agile Manifesto.

Eftersom de var pro­gram­me­ra­re så hand­lar The Agile Manifesto om hur man ska bedri­va pro­gram­me­rings­pro­jekt. Men det går att över­sät­ta till all­män­na­re orda­lag. Så här skul­le det kun­na lyda:

Vi hit­tar bätt­re sätt att ska­pa genom att göra det och hjäl­pa and­ra att göra det. Detta arbe­te har fått oss att vär­de­sät­ta:

 • Människor och mänsk­lig inter­ak­tion fram­för pro­ces­ser och verk­tyg
 • Värdefullt resul­tat fram­för omfat­tan­de doku­men­ta­tion
 • Kundsamarbete fram­för kon­trakts­för­hand­ling
 • Anpassning till för­änd­ring fram­för att föl­ja en plan.

Det vill säga, att medan det finns vär­de i punk­ter­na till höger, så vär­de­sät­ter vi punk­ter­na till väns­ter mer.

Branschfolk emel­lan kan vi kon­sta­te­ra att de skul­le varit behjälp­ta av en copy­wri­ter eller skri­bent. 🙂 Å and­ra sidan finns risk att bud­ska­pet i så fall skull ha gått för­lo­rat i under­ba­ra utgju­tel­ser av ord. 😉

12 principer

The Agil Manifesto är base­rat på 12 prin­ci­per. En pro­jekt­styr­nings­me­tod som föl­jer des­sa 12 prin­ci­per kan sägas vara agil.

Nedan har jag ”över­satt” och för­enk­lat de 12 prin­ci­per­na från en pro­gram­me­ra­res kon­text till en all­män kon­text.

 1. Vår främs­ta pri­o­ri­tet är att till­go­do­se bestäl­la­ren genom tidig och kon­ti­nu­er­lig leve­rans av vär­de.
 2. Vi ser för­änd­ra­de krav även sent i arbe­tet som något natur­ligt.
 3. Gör små använd­ba­ra leve­ran­ser ofta istäl­let för en stor.
 4. Vi arbe­tar dag­li­gen med övri­ga intres­sen­ter i orga­ni­sa­tio­nen.
 5. Basera pro­jek­ten på moti­ve­ra­de indi­vi­der.
 6. Det mest effek­ti­va sät­tet att över­fö­ra infor­ma­tion till och inom tea­met är att tala ansik­te mot ansik­te.
 7. Användbara leve­ran­ser är det huvud­sak­li­ga måt­tet på fram­åt­skri­dan­de.
 8. Agila pro­ces­ser skall leda till en uthål­lig arbets­be­last­ning.
 9. Ständigt fokus på högs­ta möj­li­ga kom­pe­tens och bra leve­rans för­bätt­rar agi­li­te­ten.
 10. Förenkla: Konsten att max­i­me­ra arbe­tet som inte görs är essen­ti­ell.
 11. De bäs­ta lös­ning­ar­na kom­mer från själ­v­o­ri­en­te­ra­de team.
 12. Team skall regel­bun­det utvär­de­ra och juste­ra sitt arbets­sätt för ökad effek­ti­vi­tet.

Länkar

Några län­kar att föl­ja:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Tracing My Steps © Tobias Weber & Radioontheshelf (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Donec Curabitur felis dolor. leo at non sit elit. lectus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest