Vad innebär det att jobba agilt?

Fler och fler jobbar agilt och ännu fler planerar att göra det. Men vad innebär det egentligen? För att ta reda på det bjöd vi in en av Sveriges främsta coacher inom området – Michael Göthe. I avsnitt 207 av Kntnt Radio hör du vårt samtal.

Pia Tegborg
20 december 2018

Fler och fler job­bar agilt och ännu fler pla­ne­rar att göra det. Men vad inne­bär det egent­li­gen? För att ta reda på det bjöd vi in en av Sveriges främs­ta coacher inom områ­det – Michael Göthe. I avsnitt 207 av Kntnt Radio hör du vårt samtal.

[kntnt_​radio 207]

Agilt är inte att frifräsa

Agil är en för­svensk­ning av eng­els­kans agi­le som beteck­nar en för­må­ga att snabbt och lätt för­flyt­ta sig med ele­gans. Det är ordets bild­li­ga använd­ning för att beskri­va hur ett pro­jekt genom­förs som har lånats in till svenskan.

Det finns något loc­ka­de med tan­ken att pro­jekt kan bedri­vas snabbt, lätt och med ele­gans: Skit i bri­e­fen, bort med Gantt-sche­mat, låt kre­a­ti­vi­te­ten flö­da, och lev lyck­lig i alla dina dagar. Det är att job­ba agilt som mark­nads­fö­ra­re eller kom­mu­ni­ka­tör – tycks en del tro. I vart fall pra­tar de som om det vore så. Men de pra­tar i nattmössan.

För de fles­ta mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tör skul­le ett agilt arbets­sätt inne­bä­ra mer struk­tur och styr­ning än idag. I prak­ti­ken inne­bär det att man inför en pro­jekt­styr­nings­me­to­dik som är agil. Scrum är ett bra exem­pel på en agil projektstyrningsmetodik.

Att infö­ra en pro­jekt­styr­nings­me­to­dik inne­bär all­tid mer struk­tur och mer styr­ning än ing­en pro­jekt­styr­nings­me­to­dik alls. Ta Scrum som exem­pel. Metoden anses vara en av de alla mest agi­la av alla agi­la meto­der. Ändå behövs 21 sidor för att beskri­va meto­den. Ta dig en titt på den offi­ci­el­la beskriv­ning av Scrum (som ock­så finns på svens­ka) så för­står du.

Missförstå mig inte: Jag tyc­ker struk­tur och styr­ning är bra. Något som alla vi som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion skul­le vin­na på att tilläg­na oss mer av. Min poäng är att man inte ska använ­da agilt som ursäkt för att frifräsa.

Men vad utmär­ker då en agil projektstyrningsmetod?

The Agile Manifesto

Idén om agil pro­jekt­styr­ning kom­mer från 17 pro­gram­me­ra­re som tyng­des av tung­rod­da pro­jekt där pro­jek­tad­mi­nist­ra­tio­nen ibland tog mer tid än själ­vas­te pro­gram­me­ring­en. I feb­ru­a­ri 2001 sam­la­des de på en skidort i Utah för att for­mu­le­ra The Agile Manifesto.

Eftersom de var pro­gram­me­ra­re så hand­lar The Agile Manifesto om hur man ska bedri­va pro­gram­me­rings­pro­jekt. Men det går att över­sät­ta till all­män­na­re orda­lag. Så här skul­le det kun­na lyda:

Vi hit­tar bätt­re sätt att ska­pa genom att göra det och hjäl­pa and­ra att göra det. Detta arbe­te har fått oss att värdesätta:

 • Människor och mänsk­lig inter­ak­tion fram­för pro­ces­ser och verktyg
 • Värdefullt resul­tat fram­för omfat­tan­de dokumentation
 • Kundsamarbete fram­för kontraktsförhandling
 • Anpassning till för­änd­ring fram­för att föl­ja en plan.

Det vill säga, att medan det finns vär­de i punk­ter­na till höger, så vär­de­sät­ter vi punk­ter­na till väns­ter mer.

Branschfolk emel­lan kan vi kon­sta­te­ra att de skul­le varit behjälp­ta av en copy­wri­ter eller skri­bent. 🙂 Å and­ra sidan finns risk att bud­ska­pet i så fall skull ha gått för­lo­rat i under­ba­ra utgju­tel­ser av ord. 😉

12 principer

The Agil Manifesto är base­rat på 12 prin­ci­per. En pro­jekt­styr­nings­me­tod som föl­jer des­sa 12 prin­ci­per kan sägas vara agil.

Nedan har jag ”över­satt” och för­enk­lat de 12 prin­ci­per­na från en pro­gram­me­ra­res kon­text till en all­män kontext.

 1. Vår främs­ta pri­o­ri­tet är att till­go­do­se bestäl­la­ren genom tidig och kon­ti­nu­er­lig leve­rans av värde.
 2. Vi ser för­änd­ra­de krav även sent i arbe­tet som något naturligt.
 3. Gör små använd­ba­ra leve­ran­ser ofta istäl­let för en stor.
 4. Vi arbe­tar dag­li­gen med övri­ga intres­sen­ter i organisationen.
 5. Basera pro­jek­ten på moti­ve­ra­de individer.
 6. Det mest effek­ti­va sät­tet att över­fö­ra infor­ma­tion till och inom tea­met är att tala ansik­te mot ansikte.
 7. Användbara leve­ran­ser är det huvud­sak­li­ga måt­tet på framåtskridande.
 8. Agila pro­ces­ser skall leda till en uthål­lig arbetsbelastning.
 9. Ständigt fokus på högs­ta möj­li­ga kom­pe­tens och bra leve­rans för­bätt­rar agiliteten.
 10. Förenkla: Konsten att max­i­me­ra arbe­tet som inte görs är essentiell.
 11. De bäs­ta lös­ning­ar­na kom­mer från själ­v­o­ri­en­te­ra­de team.
 12. Team skall regel­bun­det utvär­de­ra och juste­ra sitt arbets­sätt för ökad effektivitet.

Länkar

Några län­kar att följa:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Tracing My Steps © Tobias Weber & Radioontheshelf (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »