Väg dina ord på våg

Dåliga texter får dina kunder att fly. Gör därför dina ordval med omsorg, stava rätt och se upp för fallgropar i det främmande språket. Tips på vägen och ett par goda exempel på klavertramp får du i dagens artikel skriven Martin Modigh Karlsson. Läs nu!

Martin Karlsson
18 april 2018

I tre lite läng­re delar har jag gett tips för bätt­re webb­tex­ter. Jag har dis­ku­te­rat hur långa tex­ter kan och får vara, hur man kan tän­ka som en redak­tör för att själv göra sina tex­ter bätt­re samt listat någ­ra van­li­ga och utmär­kan­de fel. Den enk­la anled­ning­en till att göra tex­ter bätt­re (eller att göra bätt­re tex­ter för den delen) är att de tjä­nar på det. Det vik­ti­ga, under­hål­lan­de eller lägereldstriv­sam­ma du har att berät­ta fly­ger helt enkelt bätt­re. Du når läsa­ren utan att det bli extra bru­sigt på vägen.

Mycket mate­ri­al här på KNTNT Magasin hand­lar om con­tent mar­ke­ting. Kanske kan någon där­för ledas att tro att det här med att väga ord och sta­va rätt är vik­ti­gast för de som talar med egen röst, i blog­gar, krö­ni­kor och pod­dar eller vlog­gar (allt är inte bara impro­vi­sa­tion och memo­re­ra­de kun­ska­per om du trod­de det)? Inte då. Tvärt om fak­tiskt, det är lät­ta­re att bort­se från uppen­ba­ra fel om det före­kom­mer i en per­son­lig stil. I tex­ter som ska över­ty­ga på and­ra sätt och ge fak­ta är läsa­re myc­ket mer känsliga.

Text är inte bara blogg

De förs­ta tex­ter­na som behö­ver en över­syn kanske inte är före­ta­gets blogg. Det där sce­na­ri­ot där en poten­ti­ell läsa­re går någon annan­stans på grund av under­må­ligt språk är lika aktu­ellt när det gäl­ler pro­dukt­tex­ter och leverans­vill­kor. Men kon­se­kven­sen är mer direkt känn­bar – ni har för­lo­rat en kund. Tänk efter, finns det någ­ra tex­ter på er webb som är slar­vi­ga? Några som inne­bär en risk att ni fram­står som ose­ri­ö­sa? Om så är fal­let så vet du var du ska bör­ja redigeringsarbetet.

Flytande köksengelska?

I Sverige är vi duk­ti­ga på eng­els­ka. Vi övar gär­na när vi träf­far eng­elsk­språ­ki­ga (det mås­te vara svårt att lära sig svens­ka för en britt som flyt­tat hit?) och stän­digt får vi beröm från omvärlden.

”Tack” säger vi ”det är nog för att vi inte dub­bar våra tv-pro­gram. Och så sko­lan för­stås. Free education!”.

Sedan skri­ver vi ’flu­ent’ efter ”Engelska:” i cv:t.

Fredrik Lindström lär ta såda­na språkskry­ti­sar i sin när­het till närms­ta kök­slå­da och be dem namn­ge van­li­ga verk­tyg. Få, som fak­tiskt inte är fly­tan­de på ett språk, kla­rar såda­na utma­ning­ar. Testa själv:

Köksredskap

Kan du vad alla red­ska­pen heter på engelska?

Vad är poäng­en med det här nu då? Låt en per­son med eng­els­ka som moders­mål gå ige­nom era eng­els­ka tex­ter. Det krävs en hög språk­lig nivå för att uttryc­ka sig pre­cist; för att säga det man menar. Saknas den nivån är ris­ken att man menar det man kan säga. Vad det än kan vara.

Text är allt­så inte bara blog­gar, pro­dukt­tex­ter eller pre­sen­ta­tio­ner. Det tala­de och på and­ra sätt för­med­la­de ordet är ock­så en del av en slags text.

Carl-Henric Svanbergs ursäktstal till off­ren för BP:s sto­ra läc­kage i mex­i­kans­ka gol­fen bor­de ha kol­lats av någon som fak­tiskt kan eng­els­ka. Då skul­le Carl-Henric Svanberg (eller hans med störs­ta san­no­lik­het nor­disk­språk­li­ga tal­skri­va­re) fått veta att ”small peop­le” inte kom­mer upp­fat­tas som ”van­ligt folk”. Det hade ock­så varit bra om sam­ma per­son fått en för­hand­s­titt på Svenska Fotbollsförbundets pep­pi­ga hash­tag #clap­forswe­den inför VM i Kanada 2015 ock­så. Då hade han eller hon kanske kun­nat påpe­ka att clap på eng­els­ka ock­så är slang för gonorré?

Köksredskap från väns­ter till höger:
Spatula, whisk, tong, lad­le och helt enkelt spaghet­ti grabber

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »