Våga ta din marknadsföring till nästa steg!

Marknadsföring som målgruppen uppskattar och sprider vidare är drömmen för många företag. Att lyckas är inte alltid enkelt, men med en välutvecklad content marketing-strategi kan det bli verklighet. Häng med tillbaka i historien – och bli inspirerad att fortsätta sikta framåt.

Marknadsföring som mål­grup­pen upp­skat­tar och spri­der vida­re är dröm­men för många före­tag. Att lyc­kas är inte all­tid enkelt, men med en väl­ut­veck­lad con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi kan det bli verk­lig­het. Häng med till­ba­ka i histo­ri­en – och bli inspi­re­rad att fort­sät­ta sik­ta framåt.

Paradigmskifte

Sent 1400-tal. Idén med en ny tek­nik att spri­da ordet kläcks i Europa. Den tys­ke upp­fin­na­ren är säker på suc­cé. Men mitt i fram­gång­en sätts kni­ven i ryg­gen och han för­lo­rar allt. Under ett tio­tal år är han spår­löst för­svun­nen, rui­ne­rad och utskämd. Men idén kan han inte över­ge. Fast beslu­ten om att för­verk­li­ga sin vision kom­mer han till­ba­ka och byg­ger upp verk­sam­he­ten på nytt. Den verk­sam­het som sena­re skul­le betrak­tas som en av årtu­sen­des viktigaste.

Johann Gutenberg revo­lu­tio­ne­ra­de värl­den redan för drygt fem­hund­ra år sedan med sin tek­nik att tryc­ka böc­ker. Vägen var inte enkel men hans envis­het och star­ka tro på sin idé led­de honom fram. Nuförtiden känns boktryckar­kons­ten själv­klar, men sprid­ning­en av ordet har hit­tat nya vägar.

Vi står mitt i ett para­digm­skif­te där mass­me­di­as genom­slags­kraft mins­kar och and­ra kana­ler som soci­a­la medi­er blir allt vik­ti­ga­re. Egentligen har vi väl redan pas­se­rat det­ta skif­te, men befin­ner oss fort­fa­ran­de i en pro­cess där de moder­na sät­ten att mark­nads­fö­ra sig hål­ler på att fin­na sin tillämpning.

Så vad gör vi?

När mediebru­set ökar och vi själ­va har allt stör­re möj­lig­het att väl­ja vad vi vill ta del av, och vad vi vill slip­pa, ska­pas för­stås en utma­ning för alla som job­bar med marknadsföring.

Redan 1999 för­ut­spåd­de Seth Godin i boken Permission Marketing slu­tet för annon­se­ring och mark­nads­fö­ring som avbry­ter. Han kon­sta­te­ra­de att vi i stäl­let mås­te ska­pa ett vär­de­fullt inne­håll för att för­tjä­na vår plats i bru­set. En väl­ut­veck­lad meto­dik för att nå ut i den­na nya medi­e­värld är con­tent marketing.

Content mar­ke­ting hand­lar om att fyl­la de nya kana­ler­na med ett kva­li­ta­tivt inne­håll. Det räc­ker inte att kom­mu­ni­ce­ra vil­ket inne­håll som helst, utan mark­nads­fö­ring­en behö­ver föl­ja fyra principer:

  1. Innehållet ska vara rele­vant, till­ta­lan­de och vär­de­fullt för målgruppen.
  2. Innehållet ska pub­li­ce­ras på egen platt­form (men kan pro­motas i betald media).
  3. Innehållet ska tas fram sys­te­ma­tiskt och pub­li­ce­ras regelbundet.
  4. Innehållet ska påver­ka mål­grup­pen att änd­ra eller för­stär­ka ett bete­en­de i öns­kad riktning.

Vad vill mottagaren ha?

I dag är det allt svå­ra­re att lyc­kas med köpt plats i de sto­ra bre­da kana­ler­na. Du mås­te utgå från din egen platt­form och ha ett inne­håll som är så pass rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt att du lyc­kas byg­ga en publik. Du mås­te sam­ti­digt vara tyd­lig som avsän­da­re. Content mar­ke­ting byg­ger på att bud­ska­pet är ärligt och trans­pa­rent. Viktigt att kom­ma ihåg är att för­tro­en­de tar tid att byg­ga upp och krä­ver lång­sik­tigt arbe­te – con­tent mar­ke­ting är ing­en genväg.

Hitta vägen till målgruppen

Den hit­tills van­li­gas­te for­men av con­tent mar­ke­ting behö­ver du inte gå långt för att hit­ta – för­mod­li­gen har du den hem­ma i tid­nings­kor­gen. Vem har inte blädd­rat i ICAs Buffé eller Coops Mersmak? Är du yng­re och mode­in­tres­se­rad så har du säkert sett Stayhard Magazine eller Bubbleroom Magazine. Samtliga maga­sin ska­par ett mer­vär­de för mot­ta­gar­na och upp­fyl­ler de fyra prin­ci­per­na för con­tent mar­ke­ting. Men i dagens sam­häl­le kan vi inte stan­na vid de tryck­ta medi­er­na – vi mås­te även vara med digi­talt och blog­gar och podcasts blir allt vik­ti­ga­re kanaler.

Femton år av vetskap utan insikt

Content mar­ke­ting upp­fat­tas ibland som en ny mark­nads­fö­rings-meto­dik. Men begrep­pet myn­ta­des redan för 13 år sedan av Joe Pulizzi. Ändå är det först de senas­te åren det har fått sprid­ning på all­var. En sök­ning i Google trends visar att använd­ning­en av begrep­pet bör­ja­de bre­da ut sig 2011–2012. I Sverige tog det läng­re tid – först i mit­ten på för­ra året stack ”con­tent mar­ke­ting” iväg upp­åt i Google-statistiken.

Även om begrep­pet tagit tid på sig att myn­tas så kon­sta­te­ra­de allt­så Seth Godin redan 1999 att vi behöv­de en radi­kal för­änd­ring. Vi har nu levt fem­ton år i vet­skap utan insikt.

Sex steg på vägen mot framgång

Johann Gutenberg lyc­ka­des inte på en gång. Det kom­mer san­no­likt inte du hel­ler göra. Du och dina kol­le­gor mås­te ige­nom fle­ra pröv­ning­ar innan ni fullt ut bemäst­rar con­tent mar­ke­ting. Vi kan lik­na det vid en mog­nads­pro­cess, inte helt olikt en män­niskas per­son­li­ga utveck­ling. Förenklat kan pro­ces­sen beskri­vas i sex steg. Dessa är appli­cer­ba­ra både på före­tag och på mark­na­den i stort. Precis som ett litet barn är man till en bör­jan nyfi­ken och ivrig inför det nya. Man får höra om con­tent mar­ke­ting, blir intres­se­rad, men arbe­tar på som man all­tid gjort. I takt med att man lär sig mer och mer pro­var man entu­si­as­tiskt, men sak­nar sam­ti­digt en tyd­lig stra­te­gi i det man gör.

Sedan kom­mer det ound­vik­li­ga sta­di­et där det inte går lika fort fram­åt. Man bör­jar fun­de­ra och ifrå­ga­sät­ta om con­tent mar­ke­ting verk­li­gen ger till­räck­lig effekt. Bli då inte rädd – pre­cis som en des­il­lu­sio­ne­rad ton­å­ring mås­te man ige­nom en peri­od av miss­mod för att kom­ma vida­re. Man ger sina gam­la för­sök en ny chans och är då omprö­van­de och mer meto­disk än vad man var från bör­jan. Ur de här fem sta­di­er­na kom­mer man till sist ut mer insikts­full och erfa­ren. Content mar­ke­ting är nu en natur­lig del av verk­sam­he­ten och en del av företagskulturen.

Den här arti­keln pub­li­ce­ras ock­så i num­mer 3/​2014 av den väst­ra upp­la­gan av Marknadscheferna – ett maga­sin som skic­kas till alla mark­nads­che­fer på före­tag med 10 mil­jo­ner kro­nor eller mer i omsätt­ning och som finns där nät­ver­ket Marknadscheferna finns.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »