Våga ta din marknadsföring till nästa steg!

Marknadsföring som målgruppen uppskattar och sprider vidare är drömmen för många företag. Att lyckas är inte alltid enkelt, men med en välutvecklad content marketing-strategi kan det bli verklighet. Häng med tillbaka i historien – och bli inspirerad att fortsätta sikta framåt.

Marknadsföring som mål­grup­pen upp­skat­tar och spri­der vida­re är dröm­men för många före­tag. Att lyc­kas är inte all­tid enkelt, men med en väl­ut­veck­lad con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi kan det bli verk­lig­het. Häng med till­ba­ka i histo­ri­en – och bli inspi­re­rad att fort­sät­ta sik­ta fram­åt.

Paradigmskifte

Sent 1400-tal. Idén med en ny tek­nik att spri­da ordet kläcks i Europa. Den tys­ke upp­fin­na­ren är säker på suc­cé. Men mitt i fram­gång­en sätts kni­ven i ryg­gen och han för­lo­rar allt. Under ett tio­tal år är han spår­löst för­svun­nen, rui­ne­rad och utskämd. Men idén kan han inte över­ge. Fast beslu­ten om att för­verk­li­ga sin vision kom­mer han till­ba­ka och byg­ger upp verk­sam­he­ten på nytt. Den verk­sam­het som sena­re skul­le betrak­tas som en av årtu­sen­des vik­ti­gas­te.

Johann Gutenberg revo­lu­tio­ne­ra­de värl­den redan för drygt fem­hund­ra år sedan med sin tek­nik att tryc­ka böc­ker. Vägen var inte enkel men hans envis­het och star­ka tro på sin idé led­de honom fram. Nuförtiden känns boktryckar­kons­ten själv­klar, men sprid­ning­en av ordet har hit­tat nya vägar.

Vi står mitt i ett para­digm­skif­te där mass­me­di­as genom­slags­kraft mins­kar och and­ra kana­ler som soci­a­la medi­er blir allt vik­ti­ga­re. Egentligen har vi väl redan pas­se­rat det­ta skif­te, men befin­ner oss fort­fa­ran­de i en pro­cess där de moder­na sät­ten att mark­nads­fö­ra sig hål­ler på att fin­na sin tillämp­ning.

Så vad gör vi?

När mediebru­set ökar och vi själ­va har allt stör­re möj­lig­het att väl­ja vad vi vill ta del av, och vad vi vill slip­pa, ska­pas för­stås en utma­ning för alla som job­bar med mark­nads­fö­ring.

Redan 1999 för­ut­spåd­de Seth Godin i boken Permission Marketing slu­tet för annon­se­ring och mark­nads­fö­ring som avbry­ter. Han kon­sta­te­ra­de att vi i stäl­let mås­te ska­pa ett vär­de­fullt inne­håll för att för­tjä­na vår plats i bru­set. En väl­ut­veck­lad meto­dik för att nå ut i den­na nya medi­e­värld är con­tent mar­ke­ting.

Content mar­ke­ting hand­lar om att fyl­la de nya kana­ler­na med ett kva­li­ta­tivt inne­håll. Det räc­ker inte att kom­mu­ni­ce­ra vil­ket inne­håll som helst, utan mark­nads­fö­ring­en behö­ver föl­ja fyra prin­ci­per:

  1. Innehållet ska vara rele­vant, till­ta­lan­de och vär­de­fullt för mål­grup­pen.
  2. Innehållet ska pub­li­ce­ras på egen platt­form (men kan pro­motas i betald media).
  3. Innehållet ska tas fram sys­te­ma­tiskt och pub­li­ce­ras regel­bun­det.
  4. Innehållet ska påver­ka mål­grup­pen att änd­ra eller för­stär­ka ett bete­en­de i öns­kad rikt­ning.

Vad vill mottagaren ha?

I dag är det allt svå­ra­re att lyc­kas med köpt plats i de sto­ra bre­da kana­ler­na. Du mås­te utgå från din egen platt­form och ha ett inne­håll som är så pass rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt att du lyc­kas byg­ga en publik. Du mås­te sam­ti­digt vara tyd­lig som avsän­da­re. Content mar­ke­ting byg­ger på att bud­ska­pet är ärligt och trans­pa­rent. Viktigt att kom­ma ihåg är att för­tro­en­de tar tid att byg­ga upp och krä­ver lång­sik­tigt arbe­te – con­tent mar­ke­ting är ing­en gen­väg.

Hitta vägen till målgruppen

Den hit­tills van­li­gas­te for­men av con­tent mar­ke­ting behö­ver du inte gå långt för att hit­ta – för­mod­li­gen har du den hem­ma i tid­nings­kor­gen. Vem har inte blädd­rat i ICAs Buffé eller Coops Mersmak? Är du yng­re och mode­in­tres­se­rad så har du säkert sett Stayhard Magazine eller Bubbleroom Magazine. Samtliga maga­sin ska­par ett mer­vär­de för mot­ta­gar­na och upp­fyl­ler de fyra prin­ci­per­na för con­tent mar­ke­ting. Men i dagens sam­häl­le kan vi inte stan­na vid de tryck­ta medi­er­na – vi mås­te även vara med digi­talt och blog­gar och podcasts blir allt vik­ti­ga­re kana­ler.

Femton år av vetskap utan insikt

Content mar­ke­ting upp­fat­tas ibland som en ny mark­nads­fö­rings-meto­dik. Men begrep­pet myn­ta­des redan för 13 år sedan av Joe Pulizzi. Ändå är det först de senas­te åren det har fått sprid­ning på all­var. En sök­ning i Google trends visar att använd­ning­en av begrep­pet bör­ja­de bre­da ut sig 2011–2012. I Sverige tog det läng­re tid – först i mit­ten på för­ra året stack ”con­tent mar­ke­ting” iväg upp­åt i Google-sta­tisti­ken.

Även om begrep­pet tagit tid på sig att myn­tas så kon­sta­te­ra­de allt­så Seth Godin redan 1999 att vi behöv­de en radi­kal för­änd­ring. Vi har nu levt fem­ton år i vet­skap utan insikt.

Sex steg på vägen mot framgång

Johann Gutenberg lyc­ka­des inte på en gång. Det kom­mer san­no­likt inte du hel­ler göra. Du och dina kol­le­gor mås­te ige­nom fle­ra pröv­ning­ar innan ni fullt ut bemäst­rar con­tent mar­ke­ting. Vi kan lik­na det vid en mog­nads­pro­cess, inte helt olikt en män­niskas per­son­li­ga utveck­ling. Förenklat kan pro­ces­sen beskri­vas i sex steg. Dessa är appli­cer­ba­ra både på före­tag och på mark­na­den i stort. Precis som ett litet barn är man till en bör­jan nyfi­ken och ivrig inför det nya. Man får höra om con­tent mar­ke­ting, blir intres­se­rad, men arbe­tar på som man all­tid gjort. I takt med att man lär sig mer och mer pro­var man entu­si­as­tiskt, men sak­nar sam­ti­digt en tyd­lig stra­te­gi i det man gör.

Sedan kom­mer det ound­vik­li­ga sta­di­et där det inte går lika fort fram­åt. Man bör­jar fun­de­ra och ifrå­ga­sät­ta om con­tent mar­ke­ting verk­li­gen ger till­räck­lig effekt. Bli då inte rädd – pre­cis som en des­il­lu­sio­ne­rad ton­å­ring mås­te man ige­nom en peri­od av miss­mod för att kom­ma vida­re. Man ger sina gam­la för­sök en ny chans och är då omprö­van­de och mer meto­disk än vad man var från bör­jan. Ur de här fem sta­di­er­na kom­mer man till sist ut mer insikts­full och erfa­ren. Content mar­ke­ting är nu en natur­lig del av verk­sam­he­ten och en del av före­tagskul­tu­ren.

Den här arti­keln pub­li­ce­ras ock­så i num­mer 3/​2014 av den väst­ra upp­la­gan av Marknadscheferna – ett maga­sin som skic­kas till alla mark­nads­che­fer på före­tag med 10 mil­jo­ner kro­nor eller mer i omsätt­ning och som finns där nät­ver­ket Marknadscheferna finns.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mi, vel, ultricies ut luctus pulvinar leo. ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest