Varför är 4 av 5 vd:ar missnöjda med sina marknadschefer?

4 av 5 vd:ar är missnöjda med sina marknadschefer. Nästan lika många marknadschefer upplever att de inte tillåts göra sitt bästa. Varför är det så? Vad kan du göra? Om det handlar höstens första avsnitt av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
31 augusti 2017

Statistiken är skräm­man­de. 80% av vd:arna är miss­nöj­da med sin mark­nads­chef! Samtidigt anser näs­tan lika många mark­nads­che­fer att de inte tillåts pre­ste­ra sitt bäs­ta. Varför den­na dis­kre­pans och vad kan du göra åt det? Det är ämnet för hös­tens förs­ta avsnitt av Kntnt Radio där vi ock­så pre­sen­te­rar vår nya med­ar­be­ta­re. Missa inte. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 145]

Två ringrostiga poddare och en ny medarbetare

Körschema Kntnt Radio 145

Kära lyss­na­re: Välkommen till hös­tens förs­ta ordi­na­rie pro­gram. Vi är som skol­barn som träf­fas efter ett långt skol­lov. Lite ner­vö­sa och fnitt­ri­ga. Men vi hit­tar snart formen.

Under som­ma­ren har vi fått en ny med­ar­be­ta­re som ock­så med­ver­kar: Robert Börjes. Till skill­nad mot Thomas och mig – två inflyt­ta­de bohus­län­ning­ar – är Robert en tvät­täk­ta göte­bor­ga­re. Han har lång erfa­ren­het från kän­da göte­borgs­ka byrå­er, till exem­pel Citat och Sunny Side Up, där han har har arbe­tat med affärs­ut­veck­ling och för­sälj­ning. Det är ock­så hans upp­drag på Kntnt. Varför inte pas­sa på att boka in en träff med Robert innan agen­dan fylls upp med alla våra kunder?

Robert Börjes väl­kom­nar dig att besö­ka Kntnt på vårt kon­tor på Lindholmen Science Park (huset i bakgrunden).

Ett utbrett missnöje med marknadschefen

Efter inle­dan­de plad­der (18 minu­ter) kom­mer vi till dagens ämne, som tar avstamp i temat för Harvard Business Reviews juli–augustinummer: The Trouble with CMOs. 80% av vd:ar är miss­nöj­da med sina mark­nads­che­fer. En choc­ke­ran­de siff­ra. Jämför den med att bara 10% av sam­ma vd:ar är miss­nöj­da med sin IT-chef. Vad är fel?

CMO – en roll med många betydelser

En del av för­kla­ring­en fin­ner vi i defi­ni­tio­nen av rol­len. I den­na ingår inte säl­lan ett brett spekt­ra av arbets­upp­gif­ter som stäl­ler till det – inte minst vid rekry­te­ring. Är det en stra­te­gisk roll som utly­ses eller hand­lar det om kom­mer­si­a­li­se­ring? Eller kanske både och?

Den olönsamma otåligheten

Undersökningen visar att mark­nads­che­fen ofta blir kort­va­rig på pos­ten. I genom­snitt stan­nar hen 4,1 år att jäm­fö­ra med det dubb­la för vd:n. Hela 57% av de til­frå­ga­de mark­nads­che­fer­na har kla­rat sig mind­re än tre år.  Varför? Hur påver­kar det före­ta­gets kost­nad? Vad kan göras åt saken?

Tre frågor att ställa för en lyckad rekrytering

Överväger du ett jobb som mark­nads­chef? Gör i så fall ett grund­ligt detek­tiv­ar­be­te före du säger ja. Det finns tre frå­gor du behö­ver gå till bot­ten med. Vi sum­me­rar des­sa i slu­tet av avsnittet.

För dig som är vd finns ännu fler frå­gor att besva­ra. Du hit­tar dem i Harvard Business Review-artikeln.

Länkar

Ännu en bild från vack­ra Lindholmen. Nu med Göteborgs inlopp i bak­grun­den. Välkommen att häl­sa på hos oss!

Här hit­tar du för­slag på event att del­ta i, böc­ker att läsa och annat intres­sant som vi pra­tar om i dagens avsnitt.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Sister © Charlotte Eriksson (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »