Varför är 4 av 5 vd:ar missnöjda med sina marknadschefer?

4 av 5 vd:ar är missnöjda med sina marknadschefer. Nästan lika många marknadschefer upplever att de inte tillåts göra sitt bästa. Varför är det så? Vad kan du göra? Om det handlar höstens första avsnitt av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
31 augusti 2017

Statistiken är skräm­man­de. 80% av vd:arna är miss­nöj­da med sin mark­nads­chef! Samtidigt anser näs­tan lika många mark­nads­che­fer att de inte tillåts pre­ste­ra sitt bäs­ta. Varför den­na dis­kre­pans och vad kan du göra åt det? Det är ämnet för hös­tens förs­ta avsnitt av Kntnt Radio där vi ock­så pre­sen­te­rar vår nya med­ar­be­ta­re. Missa inte. Lyssna nu!

Två ringrostiga poddare och en ny medarbetare

Körschema Kntnt Radio 145

Kära lyss­na­re: Välkommen till hös­tens förs­ta ordi­na­rie pro­gram. Vi är som skol­barn som träf­fas efter ett långt skol­lov. Lite ner­vö­sa och fnitt­ri­ga. Men vi hit­tar snart for­men.

Under som­ma­ren har vi fått en ny med­ar­be­ta­re som ock­så med­ver­kar: Robert Börjes. Till skill­nad mot Thomas och mig – två inflyt­ta­de bohus­län­ning­ar – är Robert en tvät­täk­ta göte­bor­ga­re. Han har lång erfa­ren­het från kän­da göte­borgs­ka byrå­er, till exem­pel Citat och Sunny Side Up, där han har har arbe­tat med affärs­ut­veck­ling och för­sälj­ning. Det är ock­så hans upp­drag på Kntnt. Varför inte pas­sa på att boka in en träff med Robert innan agen­dan fylls upp med alla våra kun­der?

Robert Börjes väl­kom­nar dig att besö­ka Kntnt på vårt kon­tor på Lindholmen Science Park (huset i bak­grun­den).

Ett utbrett missnöje med marknadschefen

Efter inle­dan­de plad­der (18 minu­ter) kom­mer vi till dagens ämne, som tar avstamp i temat för Harvard Business Reviews juli–augustinummer: The Trouble with CMOs. 80% av vd:ar är miss­nöj­da med sina mark­nads­che­fer. En choc­ke­ran­de siff­ra. Jämför den med att bara 10% av sam­ma vd:ar är miss­nöj­da med sin IT-chef. Vad är fel?

CMO – en roll med många betydelser

En del av för­kla­ring­en fin­ner vi i defi­ni­tio­nen av rol­len. I den­na ingår inte säl­lan ett brett spekt­ra av arbets­upp­gif­ter som stäl­ler till det – inte minst vid rekry­te­ring. Är det en stra­te­gisk roll som utly­ses eller hand­lar det om kom­mer­si­a­li­se­ring? Eller kanske både och?

Den olönsamma otåligheten

Undersökningen visar att mark­nads­che­fen ofta blir kort­va­rig på pos­ten. I genom­snitt stan­nar hen 4,1 år att jäm­fö­ra med det dubb­la för vd:n. Hela 57% av de til­frå­ga­de mark­nads­che­fer­na har kla­rat sig mind­re än tre år.  Varför? Hur påver­kar det före­ta­gets kost­nad? Vad kan göras åt saken?

Tre frågor att ställa för en lyckad rekrytering

Överväger du ett jobb som mark­nads­chef? Gör i så fall ett grund­ligt detek­tiv­ar­be­te före du säger ja. Det finns tre frå­gor du behö­ver gå till bot­ten med. Vi sum­me­rar des­sa i slu­tet av avsnit­tet.

För dig som är vd finns ännu fler frå­gor att besva­ra. Du hit­tar dem i Harvard Business Review-arti­keln.

Länkar

Ännu en bild från vack­ra Lindholmen. Nu med Göteborgs inlopp i bak­grun­den. Välkommen att häl­sa på hos oss!

Här hit­tar du för­slag på event att del­ta i, böc­ker att läsa och annat intres­sant som vi pra­tar om i dagens avsnitt.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Sister © Charlotte Eriksson (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
consequat. nunc justo dolor. eget Phasellus ultricies et, ante. Lorem massa dictum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest