Foto: © TMAB2003 (CC BY-ND 2.0)

Varför smarta marknadsförare bloggar

Har ditt företag eller din organisation ingen blogg? I vart fall ingen som ni satsar på? Det är synd. Ni går miste om ett av de kraftfullaste, mest kostnadseffektiva, och samtidigt enklaste och mest förlåtande sätt som finns att göra content marketing.

Företagsblogg är ett bra sätt att ge företaget en personlighet och bygga varumärke, att skapa efterfrågan och generera leads, och att hålla kontakten med både potentiella och existerande kunder. Och det är mumma för sökmotorer. Kort sagt: en blogg är för ditt företag vad dunderhonung är för Bamse.

Smarta marknadsförare och kommunikatörer vet detta och satsar på en företagsblogg. Läs vidare om du vill veta varför.

Thomas Barregren
24 februari 2014

Har ditt före­tag eller din orga­ni­sa­tion ing­en blogg? I vart fall ing­en som ni sat­sar på? Det är synd. Ni går mis­te om ett av de kraft­ful­las­te, mest kost­nads­ef­fek­ti­va, och sam­ti­digt enk­las­te och mest för­lå­tan­de sätt som finns att göra con­tent mar­ke­ting.

Företagsblogg är ett bra sätt att ge före­ta­get en per­son­lig­het och byg­ga varu­mär­ke, att ska­pa efter­frå­gan och gene­re­ra leads, och att hål­la kon­tak­ten med både poten­ti­el­la och exi­ste­ran­de kun­der. Och det är mum­ma för sök­mo­to­rer. Kort sagt: en blogg är för ditt före­tag vad dun­der­ho­nung är för Bamse.

Smarta mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer vet det­ta och sat­sar på en före­tags­blogg. Läs vida­re om du vill veta varför.

3 av 4 bloggar – men inte i Sverige

Om jag frå­gar ett genom­snitt av mark­nads­che­fer om de gör con­tent mar­ke­ting, så sva­rar 12 av 13 ja. Det gäl­ler vare sig de kom­mer från Nordamerika, Storbritannien, Australien eller Sverige.

Och frå­gar jag de tolv vad de använ­der, så sva­rar 3 av 4 blogg. Det vill säga om de kom­mer från Nordamerika, Storbritannien eller Australien.1 2 3 Men kom­mer de från Sverige, så sva­rar lika många, 3 av 4, att de inte använ­der blogg.4

Svenska mark­nads­fö­ra­re gör allt­så tvärtom mot vad en stor del av deras kol­le­gor värl­den runt gör. Varför?

Fördomsfulla marknadschefer?

”Vi vill inte ha någon blogg”, säger mark­nads­che­fen på ett B2C-före­tag i mel­lans­ve­ri­ge. Han tilläg­ger: ”Ingen är intres­se­rad av vad vd äter till lunch.” Kommentaren fälls pre­cis som jag avslu­tat en intro­duk­tion till en fler­da­gars works­hop med mark­nads­che­fen och hans team. Jag har nämnt före­tags­blogg som ett bra exem­pel på hur con­tent mar­ke­ting kan bedrivas.

Jag tyc­ker mark­nads­che­fen är för­doms­full. Ursäkta min upp­rik­tig­het, men vad annat kan jag kal­la någon som uppen­bar­li­gen låter för­ut­fat­ta­de mening­ar sty­ra sina beslut?

Är då hans inställ­ning repre­sen­ta­tiv för svens­ka mark­nads­che­fer i all­män­het? Ja, tyvärr ver­kar det så. Många före­tags­le­da­re, mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer jag har pra­tat med avfär­dar idéen att före­tag skall ha en blogg. De gör det med vari­e­ran­de argument.

Förutfattade meningar

I för­ra vec­kan pra­ta­de jag med kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på ett B2B-före­tag. Också hon sa att före­tags­blogg är ute­slu­tet. Varför? ”Företaget är så komplext.”

Ser du mönst­ret? Marknadschefen säger att ing­en är intres­se­rad av vad vd äter till lunch. Kommunikationschefen säger att före­ta­get är för kom­plext. Båda säger sam­ma sak. Den ena något oso­fisti­ke­rat. Den and­re mer sub­tilt. Men ändå sam­ma ande­me­ning: ing­en är intres­se­rad av vad som hän­der på vårt före­tag.

Vet du vad? Jag hål­ler med! Utöver de när­mast sör­jan­de är det ing­en som bryr sig om före­ta­gen till­räck­ligt myc­ket för att vil­ja läsa blog­gin­lägg efter blog­gin­lägg om deras göran­de och låtan­de. Du hål­ler säkert ock­så med.

Så de är kanske inte så för­doms­ful­la trots allt? Jo, men inte i frå­ga om hur intres­sant deras före­tag är, utan i frå­ga om vad de kan göra med en före­tags­blogg. De, lik­som många and­ra, tän­ker att en blogg hand­lar om per­so­nen som skri­ver eller före­ta­get hen job­bar på. Och däri lig­ger deras för­ut­fat­ta­de mening och fördomsfullhet.

Men du är inte en av dem. Det vet jag, för du läser ju det­ta blog­gin­lägg, och det hade du inte gjort om du hade avfär­dat blog­gan­de på för­hand. Visst är jag smart. 😉

Vad är en blogg?

Nu när vi har kon­sta­te­rat att du är för­doms­fri, och att jag är smart, så kan vi när­ma oss frå­gan: Varför skall ditt före­tag blog­ga? Men först behö­ver vi reda ut vad en blogg egent­li­gen är för något.

Den 17 decem­ber 1997 myn­ta­de Jorn Barger ter­men weblog för att beskri­va en sajt med län­kar till sidor han hade besökt. Han för­de en logg­bok på web­ben. Några år sena­re skri­ver Peter Merholz: ”I’ve deci­ded to pro­nounce the word ’weblog’ as wee’- blog. Or ’blog’ for short.” Kort tid där­ef­ter ploc­kar Evan William upp ter­men, döper sitt bolag till blog​ger​.com. Resten är histo­ria vad nam­net anbelangar.

Från bör­jan använ­des allt­så ter­men blogg som beteck­ning på en sär­skild typ av inne­håll på web­ben: en sorts publik dag­bok där för­fat­ta­ren berät­ta­de om sina före­ha­van­de och tan­kar. Men ordets bety­del­se har under nära två decen­ni­er utveck­lats. I dag syf­tar det inte läng­re på typen av inne­håll, utan på ett for­mat för hur inne­håll presenteras.

En blogg är en webb­plats (eller del av webb­plats) där en eller fle­ra för­fat­ta­re regel­bun­det pub­li­ce­rar artik­lar. På en blogg kal­las arti­kel för blog­gin­lägg eller kor­ta­re bara för inlägg. Författaren kal­las blog­ga­re. Varje inlägg hand­lar om ett ämne, som fal­ler inom något av de ämnes­om­rå­den som blog­gen omfat­tar. Det är som regel möj­ligt för läsa­ren att kom­men­te­ra var­je inlägg, och där­i­ge­nom enga­ge­ra sig i en dis­kus­sion om det avhand­la­de ämnet.

I och med att bety­del­sen av blogg har gli­dit från en typ av inne­håll till ett for­mat för hur inne­håll av alle­han­da slag pre­sen­te­ras, så har det upp­stått behov av att klas­si­fi­ce­ra blog­gar efter typen av inne­håll. Du har säkert där­för hört uttryck som mode­blogg, trä­nings­blogg, mat­blogg, rese­blogg, poli­tisk blogg, fotoblogg. Du kanske till och med har stött på en forskar­blogg eller en pro­jekt­blogg eller någon annan blogg med väl­digt spe­ci­a­li­se­rat inne­håll. Alla des­sa exem­pel har for­ma­tet gemen­samt medan inne­hål­let skil­jer sig väsent­ligt åt.

Och vad hän­de med ”logg­bo­ken på web­ben”? Den kal­las idag för per­son­lig blogg.

Vad är en företagsblogg?

När före­tags­le­da­re, mark­nads­che­fer och kom­mu­ni­ka­tö­rer hör mig före­slå att deras före­tag skall ha en blogg så tän­ker de fel­ak­tigt på en per­son­lig blogg eller möj­ligt­vis på en mode­blogg eller någon annan av de i medi­er upp­märk­sam­ma­de for­mer­na av blogg. Men det är inte vad jag menar att de skall ha. Jag tän­ker på en företagsblogg.

En före­tags­blogg är en blogg med inlägg som en utvald mål­grupp i ett utvalt steg längs inne­hålls­re­san fin­ner rele­vant och värdefullt.

Varför skall ditt företag blogga?

Äntligen har vi nått fram till pudelns kär­na: Varför ditt före­tag skall blogga.

Bloggen skall natur­ligt­vis bidra till en affärsnyt­ta eller verk­sam­hetsnyt­ta för ditt före­tag eller din orga­ni­sa­tion. Företagsblogg kan med för­del använ­das för…

 • att ham­na högt upp i sök­mo­to­rer­nas sökre­sul­tat (SEO)
 • att ge bräns­le till akti­vi­te­ter i soci­a­la medi­er (soci­al media mar­ke­ting)
 • att ge före­ta­get en per­son­lig­het och byg­ga varu­mär­ke (bran­ding)
 • att ska­pa efter­frå­gan (demand gene­ra­tion)
 • att gene­re­ra leads (lead gene­ra­tion)
 • att hål­la kon­takt med poten­ti­el­la kun­der (lead nur­tu­ring)
 • att hål­la kon­takt med exi­ste­ran­de kun­der (custo­mer ren­ten­tion)

Egentligen är des­sa saker någ­ra av de vik­ti­gas­te skä­len till var­för du skall göra con­tent mar­ke­ting över­hu­vud­ta­get – oav­sett medium. Så du kan med rät­ta frå­ga var­för du skall väl­ja blogg som medium fram­för till exem­pel soci­a­la medi­er, nyhets­brev, kund­tid­ning, frukostseminarium, …

Ökad försäljning

Det finns fle­ra under­sök­ning­ar som visar att före­tags­blogg bidrar rejält till ökad försäljning.

9 av 10 kon­su­men­ter utfors­kar pro­duk­ter på inter­net innan de hand­lar.6 Och näs­tan 60% av en typisk B2B-kunds köp­be­slut är avkla­rat innan hen tar kon­takt med en säl­ja­re.10 Så oav­sett om ditt före­tag job­bar B2C eller B2B, så vin­ner ni myc­ket på att ha en före­tags­blogg med sådan infor­ma­tion som er mål­grupp söker.

Kom bara ihåg att din mål­grupp inte gil­lar sälj­tex­ter. De vill ha rele­vant inne­håll som upp­levs läro­rikt, infor­ma­tivt eller under­hål­lan­de, och som är ärligt eller sak­ligt. Om din före­tags­blogg har sådant inne­håll så kom­mer fler än 3 av 4 att vär­de­sät­ta infor­ma­tio­nen trots att de inser att före­ta­get ock­så har ett ege­nin­tres­se.11

Faktum är att 7 av 10 kon­su­men­ter före­drar att lära kän­na ditt före­tag genom en serie artik­lar istäl­let för genom en annons.12 Och fler än 60% tyc­ker bätt­re om ditt före­tag, och är mer vil­lig att köpa av er, om ni har en blogg.12

Att det inte bara är snack visar des­sa siff­ror: B2C-före­tag med blogg gene­re­rar 88% fler leads än de utan, och mot­sva­ran­de siff­ra för B2B-före­tag är 67%.7

Och det blir affä­rer. Desto ofta­re du pub­li­ce­rar inlägg på din före­tags­blogg, desto stör­re utdel­ning. Denna tabell visar sam­ban­det mel­lan hur ofta före­tag blog­gar och hur många som rap­por­te­rar att de får kun­der på det sät­tet:13

Hur ofta före­tags­blog­gen uppdateras Andel före­tag som anser sig få affär tack vare bloggen
1 gång per månad 57%
1 gång per vecka 67%
2–3 gång­er per vecka 71%
1 gång per dag 82%

Sökmotoroptimering

Google har de senas­te åren gjort en rad för­änd­ring­ar för ”att ge bätt­re pla­ce­ring för hög­kva­li­ta­ti­va webb­plat­ser – webb­plat­ser med eget inne­håll och infor­ma­tion såsom forsk­ning, för­dju­pan­de rap­por­ter, tan­ke­väc­kan­de ana­lys och så vida­re”.14 Med des­sa för­änd­ring­ar räc­ker det inte läng­re med att ha någ­ra sta­tis­ka sidor opti­me­ra­de för någ­ra väl val­da sökord för att pla­ce­ra sig väl i Googles sökresultat.

Du mås­te kon­ti­nu­er­ligt job­ba för att pro­du­ce­ra inne­håll som ger aktu­el­la svar på så många som möj­ligt av de frå­gor din mål­grupp kan tän­kas söka svar på. Företagsbloggen är per­fekt för det­ta. Och det syns i siffror.

Statistiken för webb­plat­ser med en blogg upp­vi­sar fle­ra anmärk­nings­vär­da siff­ror jäm­fört med dem utan. 5 gång­er fler sidor indexe­ras.8 Nästan dub­belt så många inlän­kar.7 Och mer än 50% fler besök.9

Förlåtande

Termen blogg beskri­ver, som sagts, ett for­mat för hur inne­håll skall skri­vas och dis­tri­bue­ras. Det finns helt enkelt en rad oskriv­na reg­ler som mer eller mind­re mås­te upp­fyl­las för att en sam­ling artik­lar skall kal­las blogg.

En sådan regel gäl­ler tona­li­tet, som för­vän­tas vara kon­ver­se­ran­de och per­son­lig, utan att bli pri­vat. Du talar direkt till din läsa­re. Som jag gör just nu. Och din per­son får och bör skym­ta. Ett ”jag” här, en refe­rens till egen erfa­ren­het där, och så vida­re. Tänk bara på hur jag figu­re­rar i den­na text.

Bloggens kon­ver­se­ran­de och per­son­lig tona­li­tet ger en rad för­de­lar. Till exem­pel gör det ditt före­tag eller ditt varu­mär­ke mer per­son­ligt. Det är vik­tigt, eftersom vi bara gör affä­rer med dem vi kän­ner till och inte tyc­ker illa om.

En annan för­del är att läsar­na har stör­re över­se­en­de med dig – en med­män­ni­ska med fel och bris­ter – än med ett före­tag. Det är okej att inte all­tid leve­re­ra på topp, att slin­ta i pub­li­ce­rings­ryt­men eller kom­ma i otakt med den all­män­na opi­ni­o­nen. Blogg-for­ma­tet är förlåtande.

Enkelt

Det för­lå­tan­de for­ma­tet gör det ock­så lät­ta­re att skri­va. Det är inte en c‑uppsats, där svå­ra ord och kom­pli­ce­rad menings­bygg­nad är norm. Tvärtom! Du för­vän­tas skri­va som du pra­tar. Och du får bör­ja mening­ar med ”och”, ”men”, ”att” och ”som” – för det gör vi när vi pra­tar. Det är bara att låta orden rin­na ned i blog­gin­läg­get. Se bara till att stä­da efter dig.

Du bör ha minst en bild till var­je blog­gin­lägg, och du bör und­vi­ka de all­ra mest ste­re­o­ty­pa stock pho­to-bil­der­na, men du behö­ver inte ha per­fek­ta bil­der. Det går bra med egna, eller and­ras som du hit­tar på Flickr med Creative Commons licens. Det under­lät­tar också.

Billigt

Att pro­du­ce­ra bra inne­håll tar tid. Det är ofrån­kom­ligt. Och tid är peng­ar, vare sig det är en direkt kost­nad för extern hjälp, eller alter­na­tiv­kost­nad för din tid. Så oav­sett i vil­ket for­mat du pro­du­ce­rar inne­håll, eller i vil­ken kanal du väl­jer att dis­tri­bu­e­ra det, så kos­tar det. Men vis­sa for­mat, som till exem­pel video, och vis­sa dis­tri­bu­tions­for­mer, som till exem­pel tryck, kos­tar mer än ett blogginlägg.

Enligt en nyli­gen genom­förd under­sök­ning tar en blogg i anspråk 10% av tiden och 7% av bud­ge­ten, vil­ket får anses vara resur­sef­fek­tivt med tan­ke på att 57–82% av före­ta­gen ock­så får kun­der på det sät­tet.13.

Och det behövs ing­et långt och dyrt webb­pro­jekt för att få upp en snygg och väl fun­ge­ran­de blogg. Tag Kntnts blogg som exem­pel. Det tog mig mind­re än en dag att lad­da ned WordPress och kon­fi­gu­re­ra saj­ten som jag vill ha den. Temat, allt­så den gra­fis­ka desig­nen fär­dig och imple­men­te­rad, köp­te jag för mind­re än tusen kro­nor. Och vi beta­lar bara någ­ra hund­ra­lap­par i måna­den för att drif­ta den.

Vad säger andra?

Vad säger de före­tag som har en blogg och arbe­tar med den? Fler än 8 av 10 anser före­tags­blog­gen vara använd­bar, vik­tig eller kri­tisk.15 Lika många rap­por­te­rar posi­tiv avkast­ning på inve­ste­ring­en (ROI).13

Vad säger du?

Nu är det din tur. Har ditt före­tag eller din orga­ni­sa­tion en före­tags­blogg. Om ja, vad är din erfa­ren­het? Om inte, varför?

Och du, jag upp­skat­tar myc­ket om du delar det­ta inlägg på LinkedIn, Facebook, Twitter eller Google+. Tack!


 1. Av B2B- och B2C-före­ta­gen i Nordamerika gör 93% respek­ti­ve 90% con­tent mar­ke­ting, och 76% respek­ti­ve 72% använ­der före­tags­blogg för det­ta. Källor: B2B Content Marketing 2014 Benchmarks, Budgets & Trends – North America respek­ti­ve B2C Content Marketing 2014 Benchmarks, Budgets & Trends – North America
 2. Av före­ta­gen i Storbritannien gör 88% con­tent mar­ke­ting, och 86% av dem använ­der före­tags­blogg för det­ta. Källa: Content Marketing in the UK: 2014 Benchmarks, Budgets & Trends
 3. Av före­ta­gen i Australien gör 93% con­tent mar­ke­ting, och 86% av dem använ­der före­tags­blogg för det­ta. Källa: Content Marketing in Australia: 2014 Benchmarks, Budgets & Trends
 4. Av före­ta­gen i Sverige gör mer än 90% con­tent mar­ke­ting, och 25% av dem använ­der före­tags­blogg för det­ta. Källa: Dagens Medias och Netigates Marknadschefsbarometer Q4 2013
 5. Women and Social Media in 2012, BlogHer. 
 6. E‑handelsrapport 2010, Handelns Utredningsinstitut. 
 7. State of Inbound Marketing 2010, Hubspot. 
 8. Ökningen är enligt HubSpot 434% vil­ket är 5,34 gång­er mer. 
 9. Study Shows Business Blogging Leads to 55% More Website Visitors, Hubspot, 2010 
 10. The End of Solution Sales, Harvard Business Review, July-August 2012 
 11. Consumers’ Attitudes Toward Custom Content, GfK Roper via Custom Content Council 
 12. Consumers’ Attitudes Toward Custom Content, GfK Roper via Custom Content Council) 
 13. State of Inbound Marketing 2013, Hubspot 
 14. Finding more high-qua­li­ty sites in search 
 15. State of Inbound Marketing 2012 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »