Skip to content

Varifrån kommer inbound marketing?

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 10 från den 11 november 2015.

Thomas Barregren
14 juli 2017

Välkommen till avsnitt 10 av Åsikt.

Jag som har en åsikt heter Thomas Barregren, och spe­lar in det­ta mån­da­gen den 9 novem­ber 2015.

Förra avsnittet

I för­ra vec­kan pra­ta­de jag om inbound mar­ke­ting, con­tent mar­ke­ting, mar­ke­ting auto­ma­tion – och om hur de häng­er ihop. Det enga­ge­ra­de många. Tack alla som kom­men­te­ra­de, dela­de och gil­la­de i soci­a­la medi­er, och alla som skrev mejl. Jätteskoj med så myc­ket intres­se.

Flera av er hade fun­de­ring­ar om Hubspots för­kla­ring av inbound mar­ke­ting. Och någon und­ra­de var­för jag säger ”mar­ke­ting auto­ma­ti­za­tion”. Så det tänk­te jag ta upp i dagens Åsikt.

Var kommer inbound marketing ifrån?

Många anser att Brian Halligan och Dharmesh Shah myn­ta­de begrep­pet inbound mar­ke­ting för tio år sedan. Inklusive de själ­va.

Vi leta­de efter ett sätt att beskri­va en upp­sätt­ning mark­nads­fö­rings­ak­ti­vi­te­ter som vi ansåg orga­nis­ka och empa­tis­ka.

skrev Dharmesh Shah för bara ett år sedan.

Marknadsföringsaktiviteterna ifrå­ga var de som stöd­des av deras verk­tyg Hubspot – då ett över­pri­sat blogg­verk­tyg, idag ett över­pri­sat mar­ke­ting auto­ma­tion-verk­tyg med blogg­möj­lig­he­ter. De vil­le helt enkelt pin­ka in ett revir åt sig själ­va. Och de lyc­ka­des. Idag är det näs­tan all­tid Hubspots för­kla­ring av inbound mar­ke­ting som blog­ga­re, jour­na­lis­ter och för­fat­ta­re menar med fra­sen. Jag med.

Inbound marketing enligt Hubspot

Men hur för­kla­rar Hubspot inbound mar­ke­ting? Så här skri­ver de orda­grant på sin sajt:

I stäl­let för de gam­la out­bond mar­ke­ting-meto­der­na, som att köpa annon­ser, köpa epost­lis­tor och be för leads, så foku­se­rar inbound mar­ke­ting på att ska­pa kva­li­tets­in­ne­håll som drar folk till ditt före­tag och pro­duk­ter, där de natur­ligt finns.

Inte det bäs­ta språ­ket, men vi för­står vad de menar.

5 teman

Texten fort­sät­ter med att räk­na upp fem ”major the­mes”; här för­kla­ra­de med mina egna ord.

  1. Ett tema är inne­håll som besva­rar pro­spects och kun­ders frå­gor, och sen spri­da det vitt och brett.
  2. Ett annat är meto­der och verk­tyg för att omvand­la främ­ling­ar till besö­ka­re, till kon­tak­ter, till kun­der, till någon som rekom­men­de­rar före­ta­get och pro­duk­ter­na till and­ra.
  3. Ett tred­je tema är per­so­na­li­se­ring av inne­håll efter besö­ka­rens öns­ke­mål och behov.
  4. Ännu ett hand­lar om att när­ma sig köpa­re i de kana­ler där de finns och vill inte­ra­ge­ra.
  5. Och det sista temat är verk­tyg för att ska­pa och pub­li­ce­ra inne­håll och ana­ly­se­ra effek­ten.

Det sista temat är för­stås skräd­dar­sytt för att pas­sa deras pro­dukt. Jag kland­rar dem inte för att de för­sö­ker. 🙂

4 steg

Självaste meto­den beskrivs i fyra steg:

  1. I det förs­ta ste­get ska du använ­da en blogg för att omvand­la främ­ling­ar till besö­ka­re. ”Inbound mar­ke­ting starts with blog­ging”, skri­ver de. Du ska natur­ligt­vis job­ba med sök­mo­to­rop­ti­me­ring och pro­mo­ta inne­hål­let i soci­a­la medi­er. Målet är attra­he­ra rätt per­so­ner.
  2. I näs­ta steg ska du använ­da land­nings­si­dor med hand­lingsupp­ma­ning­ar och for­mu­lär för att loc­ka av besö­ka­ren kon­takt­upp­gif­ter så att han eller hon blir en ”kon­takt”.
  3. I tred­je ste­get ska du använ­da mar­ke­ting auto­ma­tion för att spå­ra vad han eller hon har för sig på din sajt, så att du kan skic­ka anpas­sa­de mejl som dri­ver kon­tak­ten till van­sin­ne… Nej för­låt, jag menar till att bli kund.
  4. I sista ste­get ska du med enkä­ter och i soci­a­la medi­er ta reda på vad de tyc­ker, så att du kan skic­ka dem anpas­sat inne­håll och erbju­dan­den.

Inbound marketing är en metodik

Sist beskri­ver de allti­hop som en ny meto­dik. Ordagrant över­satt:

Den nya meto­di­ken tar hän­syn till att inbound mar­ke­ting inte bara hän­der, du gör det. Och att du gör det med verk­tyg och pro­gram som hjäl­per dig att ska­pa och leve­re­ra inne­håll som loc­kar pre­cis rätt män­ni­skor (dina köpa­re-per­so­nas) på rätt plats (kana­ler) i rätt tid (livscy­kel-steg).

Så sträng taget gör de inte anspråk på att ha kom­mit på inbound mar­ke­ting, bara en meto­dik för hur det ska göras. En meto­dik som näs­tan för­ut­sät­ter ett verk­tyg som deras eget. 🙂

Ursprunglig betydelse av inbound marketing

Men vad är då inbound mar­ke­ting egent­li­gen? Om du goog­lar efter en defi­ni­tion så pekar de mesta på Hubspot. Men skam den som ger sig.

Frilansjournalisten Per Torberger – som var bland de all­ra förs­ta i Sverige att fat­ta con­tent mar­ke­ting – har grävt fram bevis för att ”inbound mar­ke­ting” använ­des redan 1996 i en bety­del­se inte allt för olik dagens. På sidan 235 i boken Strategic Internet Marketing skri­ver Tom Vassos redan 1996:

Many com­pa­ni­es are using a World Wide Web site to cre­a­te a repo­si­to­ry of mar­ke­ting con­tent to com­mu­ni­ca­te their mes­sage. I con­si­der a Web site to be an Inbound Marketing Strategy™. After it is cre­a­ted, its suc­cess is depen­dent on custo­mers coming inbound to retri­e­ve the con­tent.

Det intres­san­ta är att den­na förs­ta för­kla­ring av inbound mar­ke­ting kny­ter det till en webb­plats. Några av dem som har kom­men­te­rat för­ra avsnit­tet av Åsikt menar att inbound är all mark­nads­fö­ring som en poten­ti­ell köpa­re själv­mant tar del av. Det vill med and­ra ord sät­ta lik­hets­tec­ken mel­lan inbound mar­ke­ting och Seth Godins per­mis­sion mar­ke­ting. Men något stöd för det har jag inte hit­tat.

Förvisso finns ännu äld­re exem­pel där ”inbound mar­ke­ting” används. Men det är spe­ci­el­la fall där ”inbound” – inkom­man­de – reda har en bety­del­se, som vid inkom­man­de tele­fon­sam­tal och inkom­man­de gods. Så jag ser det som något annat.

Men trots att uttryc­ket inbound mar­ke­ting används före Hubspot ”myn­ta­de” det, så är det oftast Hubspots tolk­ning som menas när fra­sen används idag. I vart fall av oss som lever inne i con­tent-bubb­lan.

Det är inte lätt att navi­ge­ra i den här träs­ket. Det är kanske bätt­re att helt und­vi­ka ter­men, som Andreas Perneby föreslog på Facebook-grup­pen Content Marketing Sverige.

Reklam

Nog om det. Efter rekla­men ska jag pra­ta om mitt uttal av ”mar­ke­ting auto­ma­ti­za­tion”. Det ver­kar roar någ­ra.

Skillnaden mellan marketing automatization och marketing automation

Två per­so­ner und­ra­de var­för jag utta­lar ”auto­ma­tion” som ”auto­ma­ti­za­tion” – med ett ”…zati…” instop­pat före sista sta­vel­sen. En und­ra­de om det var dia­lek­talt. Han kän­de till en annan per­son som ock­så säger som jag, och både är vi från västsve­ri­ge.

Bra frå­ga. Så jag goog­la­de. Och till min över­rask­ning visar det sig att sam­ma frå­ga har ställts av många – fast eng­elsk­ta­lan­de. Svaren vari­e­rar från:

”Automatization” is a tale told by an idi­ot, full of sound and fury, sig­ni­fy­ing not­hing.

Tack för den! Till:

Except for the spel­ling, the­re is no dif­fe­rence.

Så jag vän­de mig till Norstedts sto­ra eng­els­ka ord­bok för svar. Den ger två svens­ka över­sätt­ning­ar: ”auto­ma­ti­se­ring” och ”auto­ma­tion”. Tack!

Det är allt­så fullt möj­ligt att säga ”mar­ke­ting auto­ma­ti­za­tion” istäl­let för ”mar­ke­ting auto­ma­tion”. Men ing­en gör det. Förutom jag och en annan snub­be från västsve­ri­ge, vill säga. 🙂

Jag kan inte för­kla­ra var­för min tunga vill knô in ”…zati…” före sista sta­vel­sen. Det lig­ger skö­na­re i mun­nen. Men jag lovar att bätt­ra mig. Automation, auto­ma­tion, auto­ma­tion…

Avslutning

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till/​/​ <![CDATA[
<!–
h=’kntnt.com’;a=’@’;n=’thomas’;e=n+a+h;
document.write(’’+’tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se’+’’);
/​/​ –>
/​/​ ]]>tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se (tho­mas at knt­nt dot com)

På åter­hö­ran­de.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advo­kat­by­rå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på tra­ven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »
Aenean libero quis ut dolor. felis Donec ut dapibus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest