Varifrån kommer inbound marketing?

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 10 från den 11 november 2015.

Thomas Barregren
14 juli 2017

Välkommen till avsnitt 10 av Åsikt.

Jag som har en åsikt heter Thomas Barregren, och spe­lar in det­ta mån­da­gen den 9 novem­ber 2015.

Förra avsnittet

I för­ra vec­kan pra­ta­de jag om inbound mar­ke­ting, con­tent mar­ke­ting, mar­ke­ting auto­ma­tion – och om hur de häng­er ihop. Det enga­ge­ra­de många. Tack alla som kom­men­te­ra­de, dela­de och gil­la­de i soci­a­la medi­er, och alla som skrev mejl. Jätteskoj med så myc­ket intres­se.

Flera av er hade fun­de­ring­ar om Hubspots för­kla­ring av inbound mar­ke­ting. Och någon und­ra­de var­för jag säger ”mar­ke­ting auto­ma­ti­za­tion”. Så det tänk­te jag ta upp i dagens Åsikt.

Var kommer inbound marketing ifrån?

Många anser att Brian Halligan och Dharmesh Shah myn­ta­de begrep­pet inbound mar­ke­ting för tio år sedan. Inklusive de själ­va.

Vi leta­de efter ett sätt att beskri­va en upp­sätt­ning mark­nads­fö­rings­ak­ti­vi­te­ter som vi ansåg orga­nis­ka och empa­tis­ka.

skrev Dharmesh Shah för bara ett år sedan.

Marknadsföringsaktiviteterna ifrå­ga var de som stöd­des av deras verk­tyg Hubspot – då ett över­pri­sat blogg­verk­tyg, idag ett över­pri­sat mar­ke­ting auto­ma­tion-verk­tyg med blogg­möj­lig­he­ter. De vil­le helt enkelt pin­ka in ett revir åt sig själ­va. Och de lyc­ka­des. Idag är det näs­tan all­tid Hubspots för­kla­ring av inbound mar­ke­ting som blog­ga­re, jour­na­lis­ter och för­fat­ta­re menar med fra­sen. Jag med.

Inbound marketing enligt Hubspot

Men hur för­kla­rar Hubspot inbound mar­ke­ting? Så här skri­ver de orda­grant på sin sajt:

I stäl­let för de gam­la out­bond mar­ke­ting-meto­der­na, som att köpa annon­ser, köpa epost­lis­tor och be för leads, så foku­se­rar inbound mar­ke­ting på att ska­pa kva­li­tets­in­ne­håll som drar folk till ditt före­tag och pro­duk­ter, där de natur­ligt finns.

Inte det bäs­ta språ­ket, men vi för­står vad de menar.

5 teman

Texten fort­sät­ter med att räk­na upp fem ”major the­mes”; här för­kla­ra­de med mina egna ord.

  1. Ett tema är inne­håll som besva­rar pro­spects och kun­ders frå­gor, och sen spri­da det vitt och brett.
  2. Ett annat är meto­der och verk­tyg för att omvand­la främ­ling­ar till besö­ka­re, till kon­tak­ter, till kun­der, till någon som rekom­men­de­rar före­ta­get och pro­duk­ter­na till and­ra.
  3. Ett tred­je tema är per­so­na­li­se­ring av inne­håll efter besö­ka­rens öns­ke­mål och behov.
  4. Ännu ett hand­lar om att när­ma sig köpa­re i de kana­ler där de finns och vill inte­ra­ge­ra.
  5. Och det sista temat är verk­tyg för att ska­pa och pub­li­ce­ra inne­håll och ana­ly­se­ra effek­ten.

Det sista temat är för­stås skräd­dar­sytt för att pas­sa deras pro­dukt. Jag kland­rar dem inte för att de för­sö­ker. 🙂

4 steg

Självaste meto­den beskrivs i fyra steg:

  1. I det förs­ta ste­get ska du använ­da en blogg för att omvand­la främ­ling­ar till besö­ka­re. ”Inbound mar­ke­ting starts with blog­ging”, skri­ver de. Du ska natur­ligt­vis job­ba med sök­mo­to­rop­ti­me­ring och pro­mo­ta inne­hål­let i soci­a­la medi­er. Målet är attra­he­ra rätt per­so­ner.
  2. I näs­ta steg ska du använ­da land­nings­si­dor med hand­lingsupp­ma­ning­ar och for­mu­lär för att loc­ka av besö­ka­ren kon­takt­upp­gif­ter så att han eller hon blir en ”kon­takt”.
  3. I tred­je ste­get ska du använ­da mar­ke­ting auto­ma­tion för att spå­ra vad han eller hon har för sig på din sajt, så att du kan skic­ka anpas­sa­de mejl som dri­ver kon­tak­ten till van­sin­ne… Nej för­låt, jag menar till att bli kund.
  4. I sista ste­get ska du med enkä­ter och i soci­a­la medi­er ta reda på vad de tyc­ker, så att du kan skic­ka dem anpas­sat inne­håll och erbju­dan­den.

Inbound marketing är en metodik

Sist beskri­ver de allti­hop som en ny meto­dik. Ordagrant över­satt:

Den nya meto­di­ken tar hän­syn till att inbound mar­ke­ting inte bara hän­der, du gör det. Och att du gör det med verk­tyg och pro­gram som hjäl­per dig att ska­pa och leve­re­ra inne­håll som loc­kar pre­cis rätt män­ni­skor (dina köpa­re-per­so­nas) på rätt plats (kana­ler) i rätt tid (livscy­kel-steg).

Så sträng taget gör de inte anspråk på att ha kom­mit på inbound mar­ke­ting, bara en meto­dik för hur det ska göras. En meto­dik som näs­tan för­ut­sät­ter ett verk­tyg som deras eget. 🙂

Ursprunglig betydelse av inbound marketing

Men vad är då inbound mar­ke­ting egent­li­gen? Om du goog­lar efter en defi­ni­tion så pekar de mesta på Hubspot. Men skam den som ger sig.

Frilansjournalisten Per Torberger – som var bland de all­ra förs­ta i Sverige att fat­ta con­tent mar­ke­ting – har grävt fram bevis för att ”inbound mar­ke­ting” använ­des redan 1996 i en bety­del­se inte allt för olik dagens. På sidan 235 i boken Strategic Internet Marketing skri­ver Tom Vassos redan 1996:

Many com­pa­ni­es are using a World Wide Web site to cre­a­te a repo­si­to­ry of mar­ke­ting con­tent to com­mu­ni­ca­te their mes­sage. I con­si­der a Web site to be an Inbound Marketing Strategy™. After it is cre­a­ted, its suc­cess is depen­dent on custo­mers coming inbound to retri­e­ve the con­tent.

Det intres­san­ta är att den­na förs­ta för­kla­ring av inbound mar­ke­ting kny­ter det till en webb­plats. Några av dem som har kom­men­te­rat för­ra avsnit­tet av Åsikt menar att inbound är all mark­nads­fö­ring som en poten­ti­ell köpa­re själv­mant tar del av. Det vill med and­ra ord sät­ta lik­hets­tec­ken mel­lan inbound mar­ke­ting och Seth Godins per­mis­sion mar­ke­ting. Men något stöd för det har jag inte hit­tat.

Förvisso finns ännu äld­re exem­pel där ”inbound mar­ke­ting” används. Men det är spe­ci­el­la fall där ”inbound” – inkom­man­de – reda har en bety­del­se, som vid inkom­man­de tele­fon­sam­tal och inkom­man­de gods. Så jag ser det som något annat.

Men trots att uttryc­ket inbound mar­ke­ting används före Hubspot ”myn­ta­de” det, så är det oftast Hubspots tolk­ning som menas när fra­sen används idag. I vart fall av oss som lever inne i con­tent-bubb­lan.

Det är inte lätt att navi­ge­ra i den här träs­ket. Det är kanske bätt­re att helt und­vi­ka ter­men, som Andreas Perneby föreslog på Facebook-grup­pen Content Marketing Sverige.

Reklam

Nog om det. Efter rekla­men ska jag pra­ta om mitt uttal av ”mar­ke­ting auto­ma­ti­za­tion”. Det ver­kar roar någ­ra.

Skillnaden mellan marketing automatization och marketing automation

Två per­so­ner und­ra­de var­för jag utta­lar ”auto­ma­tion” som ”auto­ma­ti­za­tion” – med ett ”…zati…” instop­pat före sista sta­vel­sen. En und­ra­de om det var dia­lek­talt. Han kän­de till en annan per­son som ock­så säger som jag, och både är vi från västsve­ri­ge.

Bra frå­ga. Så jag goog­la­de. Och till min över­rask­ning visar det sig att sam­ma frå­ga har ställts av många – fast eng­elsk­ta­lan­de. Svaren vari­e­rar från:

”Automatization” is a tale told by an idi­ot, full of sound and fury, sig­ni­fy­ing not­hing.

Tack för den! Till:

Except for the spel­ling, the­re is no dif­fe­rence.

Så jag vän­de mig till Norstedts sto­ra eng­els­ka ord­bok för svar. Den ger två svens­ka över­sätt­ning­ar: ”auto­ma­ti­se­ring” och ”auto­ma­tion”. Tack!

Det är allt­så fullt möj­ligt att säga ”mar­ke­ting auto­ma­ti­za­tion” istäl­let för ”mar­ke­ting auto­ma­tion”. Men ing­en gör det. Förutom jag och en annan snub­be från västsve­ri­ge, vill säga. 🙂

Jag kan inte för­kla­ra var­för min tunga vill knô in ”…zati…” före sista sta­vel­sen. Det lig­ger skö­na­re i mun­nen. Men jag lovar att bätt­ra mig. Automation, auto­ma­tion, auto­ma­tion…

Avslutning

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till/​/​ <![CDATA[
<!–
h=’kntnt.com’;a=’@’;n=’thomas’;e=n+a+h;
document.write(’’+’tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se’+’’);
/​/​ –>
/​/​ ]]>tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se (tho­mas at knt­nt dot com)

På åter­hö­ran­de.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
vel, ut venenatis id adipiscing mattis efficitur. Curabitur ut luctus velit,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest