Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan finnas säkerhetshål när du jobbar på distans i öppna nätverk. Men stoppar det dig att mejla kunden kampanjresultatet eller knappa in kreditkortets siffror via caféets gratisuppkoppling? Det borde det! Risken finns nämligen att du ger obehöriga tillgång till din information. Martin Modigh Karlsson beskriver farorna och ger dig svaren på varför gratis (nätverk) inte alltid är gott – och därför bör användas med stor försiktighet – samt tipsar om tre saker du kan göra för att höja säkerheten.

Martin Karlsson
30 maj 2019

Du har säkert bli­vit var­nad för att använ­da tråd­lö­sa nät­verk på café­er, hotell, flyg­plat­ser, tåg, kon­fe­renscen­ter och så vida­re någon gång. Alla vet ju att man inte kan vara nog försiktig.

Alla var­ning­ar till trots har du säkert och tack­samt använt gra­tis upp­kopp­ling­ar som varit öpp­na eller skyd­da­de med ett enkelt lösenord. Nu när som­ma­ren nal­kas och chan­sen ökar att vi tar ett möte eller sva­rar på lite mejl på ett trev­ligt kafé vill jag för­kla­ra var­för du var­nas för det här med okän­da nätverk.

Vad är det egent­li­gen för faror som lurar bakom café­ked­jans bjus­si­ga gratisuppkoppling?

Avlyssning pågår

Ingen vill vara den där per­so­nen som sit­ter i kol­lek­tiv­tra­fi­ken och pra­tar högt i tele­fon om kun­der eller detal­jer ur pri­va­ta rela­tio­ner. Eller högt och tyd­ligt bok­sta­ve­rar alle­han­da lösenord och kre­dit­korts­num­mer. Men det­ta är pre­cis vad vi gör på öpp­na nät­verk, och mer där­till. Fast vi bor­de veta bätt­re – tra­fi­ken till och från våra digi­ta­la enhe­ter kan lätt avlyss­nas om vi är oförsiktiga.

Eftersom vi ofta använ­der sam­ma tele­fon, dator, surf­plat­ta och and­ra smar­ta pry­lar till både jobb och pri­va­ta ären­den gäl­ler de här både under och utan­för kon­tors­tid. Och där­för mås­te vi ock­så tän­ka lika strikt kring säker­het när vi gör pri­va­ta saker på fri­ti­den som när vi han­te­rar företagshemligheter.

Om någon lyss­nar på oss när vi pra­tar för högt i tele­fon så är tack och lov avlyss­ning­en begrän­sad till just det sam­ta­let. Men om vi släp­per in någon i våra digi­ta­la flö­den kan den hit­ta sätt att stan­na både i enhe­ter­na och på de digi­ta­la plat­ser vi besöker.

Osäkrade lösenord och vidöppna nätverk

Många nät­verk som är till­gäng­li­ga för dig när du är på resa eller av annan anled­ning befin­ner dig utan­för kon­to­ret krä­ver ett lösenord, men det bety­der inte att infor­ma­tio­nen du skic­kar och tar emot via nät­ver­ket är mer skyd­dad än om du använ­der ett helt öppet nät­verk. Du bör där­för betrak­ta alla nät­verk som okän­da och osäk­ra så länge du inte har för­tro­en­de för den som satt upp det och hur god säker­he­ten fak­tiskt är. Datan är ändå att betrak­ta som öppen för nät­verk­sä­ga­ren och even­tu­el­la hac­ka­re om du inte kan lita på säkerheten.

En vik­tig skill­nad mel­lan pub­li­ka nät­verk, även om de har lösenord, och ditt nät­verk hem­ma är att du inte kan veta vil­ka som ock­så anslu­tit sig till det det pub­li­ka och vil­ka säker­hets­åt­gär­der som skyd­dar dig från dem. Faktum är att du inte ens kan vara säker på att du är upp­kopp­lad mot det nät­verk du tror du kopp­lat upp dig mot…

Falska nätverk

På blogg­por­ta­len Medium hit­tar jag den utmärk­ta gui­den How I made a fake access point to har­vest login cre­den­ti­als? till hur man sät­ter upp en falsk acces­s­punkt och län­sar de som kopp­lar upp sig på deras hem­lig­he­ter. Det är en skräm­man­de läsning.

Författaren beskri­ver hur man med lät­till­gäng­lig pro­gram­va­ra kan sät­ta upp en falsk acces­s­punkt, dela ut inter­net­till­gång och sedan spa­ra all akti­vi­tet och alla inlogg­nings­upp­gif­ter som de som kopp­lar upp sig mot acces­s­punk­ten använ­der. Hans råd är att kal­la nät­ver­ket “Free-Wifi” eller nam­net på ett när­be­lä­get café eller hotell.

Låt oss ta ett kon­kret exem­pel: Det finns ing­et som hind­rar att en per­son med en pro­gram­va­ra av det­ta slag sit­ter i sam­ma tåg­vagn som du och delar ut ett nät­verk kal­lat “SJ” – det vill säga pre­cis sam­ma namn som det rik­ti­ga nät­ver­ket som ingår i din biljett.

Mer bekymmer…

Observera ock­så att din dator, tele­fon och smar­t­watch kan vara inställd på att auto­ma­tiskt kopp­la upp sig på nät­verk som inte krä­ver lösenord.

Om du är anslu­ten till ett nät­verk – vil­ket som helst – och inte aktivt kryp­te­rar tra­fi­ken ger du poten­ti­ellt sett den som satt upp nät­ver­ket till­gång till allt du gör på nät­ver­ket; var du är, när du är där, vil­ka sidor du besö­ker och så vida­re. Det är kanske inte så all­var­ligt. Men när du är anslu­ten till ett osä­kert och okryp­te­rat nät­verk, öpp­nar du upp för att en hac­ka­re får till­gång till sam­ma infor­ma­tion. Det vill säga allt du gör medan du är onli­ne. Det inklu­de­rar för­u­tom det som alla nät­verk­sä­ga­re kan få till­gång till, ock­så att spa­ra dina använ­dar­namn, lösenord och annan per­son­lig infor­ma­tion som du anger.

I värs­ta fall kan du ock­så utsät­tas för ett virus eller skad­lig kod som ger full­stän­dig åtkomst till enhe­ten även efter att du kopp­lat ned från den fals­ka acces­s­punk­ten. Om vi åter­går till lik­nel­sen med per­so­nen som pra­tar högt i tele­fon om hem­lig­he­ter – någon fort­sät­ter lyss­na även på näs­ta och näs­ta sam­tal, och kan dess­utom lyss­na i efter­hand på sam­tal som redan förts. Även de sam­tal som för­des med läg­re röst.

”Sniffing”

En hac­ka­re som är upp­kopp­lad till sam­ma nät­verk som dig kan sam­la upp den data som trans­por­te­ras mel­lan nät­ver­ket och din dator. Det gäl­ler fak­tiskt i värs­ta fall även om kom­mu­ni­ka­tio­nen är skyd­dad av kryp­te­ring. En hac­ka­re kan ”lyss­na” på när din dator först anslu­ter sig till nät­ver­ket och använ­da infor­ma­tion från den handskak­ning­en till att dekryp­te­ra tra­fi­ken, eller så kan per­so­nen helt enkelt sam­la tra­fi­ken i sitt kryp­te­ra­de till­stånd och för­sö­ka låsa upp den i efter­hand. Det här gäl­ler allt­så även om nät­ver­ket i sig är kon­fi­gu­re­rat i all väl­vil­ja av ett rik­tigt café eller kontorshotell.

Hur skyddar man sig då?

Som tur är finns det ett antal rela­tivt enk­la sätt att öka säker­he­ten. Jag avslu­tar med att ge tre exempel.

  1. Undvik pub­li­ka tråd­lö­sa nät­verk och nät­verk du inte litar blint på. Använd istäl­let din mobilupp­kopp­ling. Den ger vis­ser­li­gen inte ett hund­ra­pro­cen­tigt skydd, men är betyd­ligt säk­ra­re och svå­ra­re för en hac­ka­re att ta sig in i.
  2. Besök bara webb­si­dor med HTTPS. Till Chrome och Firefox finns ett plu­gin som heter HTTPS Anywhere som auto­ma­tiskt väl­jer en säker anslut­ning till webb­si­dor där sådan finns. HTTPS är vida­re myc­ket säk­ra­re än HTTP när det gäl­ler att han­te­ra dina inlogg­nings­upp­gif­ter och annan infor­ma­tion, även om det fort­fa­ran­de inte skyd­dar tra­fi­ken från dig till själ­va nät­ver­ket som tar dig vida­re ut på internet.
  3. Använd en VPN-kopp­ling för att kryp­te­ra all din tra­fik. VPN (Virtual Private Network) bru­kar beskri­vas som en tun­nel mel­lan din enhet och inter­net – en tun­nel som bara din tra­fik går genom och som är svår­for­ce­rad från utsi­dan. På så vis blir infor­ma­tio­nen skyd­dad från alla som kan tän­kas vil­ja snap­pa upp den på vägen från ditt tan­gent­bord till saj­ten du besöker.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »