GDPR kan stärka både relationer och varumärken

Med bara 6 månader kvar tills EU:s nya regelverk för dataskydd (General Data Protection Regulation eller GDPR) träder i kraft är ämnet hetare än någonsin. Hårdare reglering kräver förändrade arbetssätt vid hantering av data och personuppgifter. Men för ett varumärke finns också mycket att vinna. Läs dagens artikel av Johanna Stenmark, PR-konsult på Punkt PR.

Johanna Stenmark
1 november 2017

I dag finns oer­hört myc­ket skri­vet och sagt om den nya data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR). Kntnt var tidigt ute och dis­ku­te­ra­de redan i bör­jan av året kon­se­kven­ser­na med advo­kat Alexander Jute, från advo­kat­by­rån MarLaw.

Kort sagt ersät­ter GDPR den gam­la per­son­upp­giftsla­gen (PUL), och är en rejäl upp­da­te­ring av de gam­la bestäm­mel­ser­na för han­te­ring av per­son­upp­gif­ter.

Från och med den 25:e maj 2018 mås­te före­tag ha betyd­ligt bätt­re koll på hur de han­te­rar per­son­upp­gif­ter. Hur de lagras/​sparas, vil­ka som har till­gång till upp­gif­ter­na och vad de används till.

Data är guld

Allt mer av vår kom­mu­ni­ka­tion – och våra verk­sam­he­ter – byg­ger på insam­lad data om våra kon­su­men­ter. Denna data sam­las in genom allt från kun­d­un­der­sök­ning­ar till kund­re­gis­ter och CRM-system (Customer Relationship Management).

Och ärligt talat, vad vore con­tent mar­ke­ting utan data? Den infor­ma­tion vi sam­lar in om våra kon­su­men­ter hjäl­per oss att bli mer träff­säk­ra, i vår kom­mu­ni­ka­tion, vår pro­dukt­ut­veck­ling och i våra rela­tio­ner.

Dags att kliva på tåget

GDPR erbju­der före­tag en möj­lig­het att dif­fe­ren­ti­e­ra sig och en chans att lig­ga ste­get för kon­kur­ren­ter­na. Att inte ha kun­skap om de nya reg­ler­na kan bli kost­samt – inte minst vad gäl­ler tro­vär­dig­het och för­tro­en­de för varu­mär­ket.

Äkthet och förtroende allt viktigare

I fle­ra stu­di­er – bland annat den­na av Brandz  – lyfts auten­ti­ci­tet, för­tro­en­de och trans­pa­rens som vik­ti­ga fram­gångs­fak­to­rer för varu­mär­ken.

Förtroende är en ovär­der­lig till­gång i dag. Inte minst i ske­net av hela ”fake news”-debatten. Samtidigt som rap­por­ter visar att vårt för­tro­en­de för insti­tu­tio­ner, media och före­tag mins­kar.

Att där­för inte miss­bru­ka sitt för­tro­en­de – oav­sett bransch och stor­lek – blir en nyc­kel till över­lev­nad som varu­mär­ke. Kan du byg­ga ett varu­mär­ke som kon­su­men­ten kän­ner tillit till har du allt att vin­na. Och här erbju­der GDPR en stor möj­lig­het.

På agendan

Att de nya reg­ler­na är på intå­gan­de är de fles­ta med­vet­na om. Det syns inte minst i vårt sök­be­te­en­de (se gra­fen nedan).

Graf GDPR Google Trends

Ju hög­re upp i all­män­he­tens med­ve­tan­de regel­ver­ket ham­nar, desto hög­re blir kra­ven att varu­mär­ket efter­le­ver de nya reg­ler­na.

Frågan finns redan på agen­dan, vil­ket ska­par gyl­le­ne till­fäl­len för ditt varu­mär­ke att ska­pa inne­håll kring det. Bli den kun­ni­ga part­nern som din mål­grupp vän­der sig till för råd och stöd – bygg rela­tio­ner.

Var transparent

Berätta för dina mål­grup­per vil­ken data som lag­ras – och var­för. Låt inte dina kon­su­men­ter kän­na sig för­da bakom lju­set. Även om vi ten­de­rar att släp­pa ifrån oss allt mer infor­ma­tion om oss själ­va, vill vi fort­fa­ran­de ha kon­troll över de upp­gif­ter som spa­ras och var­för.

Tyvärr ser många trans­pa­ren­sen som en belast­ning, att den häm­mar varu­mär­kets möj­lig­he­ter att ska­pa kre­a­ti­va och inno­va­ti­va lös­ning­ar. Så behö­ver det inte vara, vil­ket John Mitchinson på DMA (Data & Marketing Association, tidi­ga­re Direct Marketing Association) så väl uttryc­ker:

People need to know what’s hap­pe­ning with their data. GDPR gives peop­le tho­se options and the rule around GDPR will for­ce peop­le to be more cre­a­ti­ve in the way they col­lect data and the way they engage with con­su­mers.

Från ”Opt-out” till ”Opt-in”

Arbetar du med nyhets­brev, e‑postmarknadsföring eller and­ra for­mer av digi­ta­la utskick är du tro­li­gen bekant med uttryc­ket ”opt-out”. I grova drag inne­bär det­ta att så länge en per­son inte tac­kat nej (opt-out) till ett utskick är det tillå­tet att fort­sät­ta skic­ka. Men det­ta är en metod som inte läng­re hål­ler.

Istället gäl­ler ”opt-in” – det vill säga att en per­son mås­te ha god­känt, eller tac­kat ja, till ett utskick för att det ska vara tillå­tet att skic­ka.

Inom mark­nads­fö­rings­bran­schen, och fram­för allt inom reklam­bran­schen, inne­bär det­ta en atti­tyd­för­änd­ring. Det är en för­tro­en­de- och integri­tets­frå­ga som i och med GDPR ser ytan.

Dags för val

Varumärken som redan tilläm­par en opt-in-men­ta­li­tet har myc­ket att vin­na på att berät­ta om det­ta. Om att de vär­nar om den per­son­li­ga integri­te­ten och ger sina kon­su­men­ter en val­möj­lig­het.

Men det är vik­tigt att valet inte hand­lar om att du vill ”slip­pa” någon­ting – utan att du erbjuds val­möj­lig­he­ten att ta del av någon­ting.

Läs på!

Det finns som sagt en stor mängd bra inne­håll om GDPR att ta del av. Gör det. Det är värt det. Dels för att få en för­stå­el­se för mål­grup­pen eller kun­den – men ock­så för att säker­stäl­la att den egna orga­ni­sa­tio­nen efter­le­ver de reg­ler som snart är här.

Var trans­pa­rent, ta hjälp och bör­ja i tid!

Andra bra GDPR-länkar att kolla in:

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
commodo venenatis, libero mattis velit, dolor. accumsan consequat. efficitur. tempus ut ante.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest