GDPR kan stärka både relationer och varumärken

Med bara 6 månader kvar tills EU:s nya regelverk för dataskydd (General Data Protection Regulation eller GDPR) träder i kraft är ämnet hetare än någonsin. Hårdare reglering kräver förändrade arbetssätt vid hantering av data och personuppgifter. Men för ett varumärke finns också mycket att vinna. Läs dagens artikel av Johanna Stenmark, PR-konsult på Punkt PR.

Johanna Stenmark
1 november 2017

I dag finns oer­hört myc­ket skri­vet och sagt om den nya data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR). Kntnt var tidigt ute och dis­ku­te­ra­de redan i bör­jan av året kon­se­kven­ser­na med advo­kat Alexander Jute, från advo­kat­by­rån MarLaw.

Kort sagt ersät­ter GDPR den gam­la per­son­upp­giftsla­gen (PUL), och är en rejäl upp­da­te­ring av de gam­la bestäm­mel­ser­na för han­te­ring av personuppgifter.

Från och med den 25:e maj 2018 mås­te före­tag ha betyd­ligt bätt­re koll på hur de han­te­rar per­son­upp­gif­ter. Hur de lagras/​sparas, vil­ka som har till­gång till upp­gif­ter­na och vad de används till.

Data är guld

Allt mer av vår kom­mu­ni­ka­tion – och våra verk­sam­he­ter – byg­ger på insam­lad data om våra kon­su­men­ter. Denna data sam­las in genom allt från kun­d­un­der­sök­ning­ar till kund­re­gis­ter och CRM-system (Customer Relationship Management).

Och ärligt talat, vad vore con­tent mar­ke­ting utan data? Den infor­ma­tion vi sam­lar in om våra kon­su­men­ter hjäl­per oss att bli mer träff­säk­ra, i vår kom­mu­ni­ka­tion, vår pro­dukt­ut­veck­ling och i våra relationer.

Dags att kliva på tåget

GDPR erbju­der före­tag en möj­lig­het att dif­fe­ren­ti­e­ra sig och en chans att lig­ga ste­get för kon­kur­ren­ter­na. Att inte ha kun­skap om de nya reg­ler­na kan bli kost­samt – inte minst vad gäl­ler tro­vär­dig­het och för­tro­en­de för varumärket.

Äkthet och förtroende allt viktigare

I fle­ra stu­di­er – bland annat den­na av Brandz  – lyfts auten­ti­ci­tet, för­tro­en­de och trans­pa­rens som vik­ti­ga fram­gångs­fak­to­rer för varumärken.

Förtroende är en ovär­der­lig till­gång i dag. Inte minst i ske­net av hela ”fake news”-debatten. Samtidigt som rap­por­ter visar att vårt för­tro­en­de för insti­tu­tio­ner, media och före­tag mins­kar.

Att där­för inte miss­bru­ka sitt för­tro­en­de – oav­sett bransch och stor­lek – blir en nyc­kel till över­lev­nad som varu­mär­ke. Kan du byg­ga ett varu­mär­ke som kon­su­men­ten kän­ner tillit till har du allt att vin­na. Och här erbju­der GDPR en stor möjlighet.

På agendan

Att de nya reg­ler­na är på intå­gan­de är de fles­ta med­vet­na om. Det syns inte minst i vårt sök­be­te­en­de (se gra­fen nedan).

Graf GDPR Google Trends

Ju hög­re upp i all­män­he­tens med­ve­tan­de regel­ver­ket ham­nar, desto hög­re blir kra­ven att varu­mär­ket efter­le­ver de nya reglerna.

Frågan finns redan på agen­dan, vil­ket ska­par gyl­le­ne till­fäl­len för ditt varu­mär­ke att ska­pa inne­håll kring det. Bli den kun­ni­ga part­nern som din mål­grupp vän­der sig till för råd och stöd – bygg relationer.

Var transparent

Berätta för dina mål­grup­per vil­ken data som lag­ras – och var­för. Låt inte dina kon­su­men­ter kän­na sig för­da bakom lju­set. Även om vi ten­de­rar att släp­pa ifrån oss allt mer infor­ma­tion om oss själ­va, vill vi fort­fa­ran­de ha kon­troll över de upp­gif­ter som spa­ras och varför.

Tyvärr ser många trans­pa­ren­sen som en belast­ning, att den häm­mar varu­mär­kets möj­lig­he­ter att ska­pa kre­a­ti­va och inno­va­ti­va lös­ning­ar. Så behö­ver det inte vara, vil­ket John Mitchinson på DMA (Data & Marketing Association, tidi­ga­re Direct Marketing Association) så väl uttrycker:

People need to know what’s hap­pe­ning with their data. GDPR gives peop­le tho­se options and the rule around GDPR will for­ce peop­le to be more cre­a­ti­ve in the way they col­lect data and the way they engage with consumers.

Från ”Opt-out” till ”Opt-in”

Arbetar du med nyhets­brev, e‑postmarknadsföring eller and­ra for­mer av digi­ta­la utskick är du tro­li­gen bekant med uttryc­ket ”opt-out”. I grova drag inne­bär det­ta att så länge en per­son inte tac­kat nej (opt-out) till ett utskick är det tillå­tet att fort­sät­ta skic­ka. Men det­ta är en metod som inte läng­re håller.

Istället gäl­ler ”opt-in” – det vill säga att en per­son mås­te ha god­känt, eller tac­kat ja, till ett utskick för att det ska vara tillå­tet att skicka.

Inom mark­nads­fö­rings­bran­schen, och fram­för allt inom reklam­bran­schen, inne­bär det­ta en atti­tyd­för­änd­ring. Det är en för­tro­en­de- och integri­tets­frå­ga som i och med GDPR ser ytan.

Dags för val

Varumärken som redan tilläm­par en opt-in-men­ta­li­tet har myc­ket att vin­na på att berät­ta om det­ta. Om att de vär­nar om den per­son­li­ga integri­te­ten och ger sina kon­su­men­ter en valmöjlighet.

Men det är vik­tigt att valet inte hand­lar om att du vill ”slip­pa” någon­ting – utan att du erbjuds val­möj­lig­he­ten att ta del av någonting.

Läs på!

Det finns som sagt en stor mängd bra inne­håll om GDPR att ta del av. Gör det. Det är värt det. Dels för att få en för­stå­el­se för mål­grup­pen eller kun­den – men ock­så för att säker­stäl­la att den egna orga­ni­sa­tio­nen efter­le­ver de reg­ler som snart är här.

Var trans­pa­rent, ta hjälp och bör­ja i tid!

Andra bra GDPR-länkar att kolla in:

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »