Varumärkets roll i samhällsdebatten

Ditt företag har mycket att vinna på att delta i samhällsdebatten. Skälen är flera. Inte minst kan ditt deltagande bygga såväl kundens förtroende som medarbetarens engagemang och det egna varumärket. Möjligheterna är många och diskuteras i dagens artikel skriven av Johanna Stenmark, PR-konsult på Punkt PR. 

Johanna Stenmark
7 mars 2018

Allt fler före­tag för­står för­de­lar­na med att del­ta i sam­hälls­de­bat­ten. Och så här i stun­dan­de val­ti­der aktu­a­li­se­ras frå­gan än mer.

Genom att ta ställ­ning och enga­ge­ra sig i frå­gor som ens mål­grup­per bryr sig om, kan de varu­mär­ken som lyc­kas, åtnju­ta sto­ra för­de­lar. PR-byrån Westander har i sin ”PR-hand­bok” gjort en bra sam­man­ställ­ning över var­för du ska del­ta i samhällsdebatten.

Våga ta ställning – på riktigt

De senas­te åren har vi sett fle­ra exem­pel på före­tag som gjort avtryck genom att enga­ge­ra sig – på gott och ont. Å ena sidan har vi hyl­la­de kam­pan­jer såsom ”Fearless Girl”. Å and­ra sidan har vi Pepsis hårt kri­ti­se­ra­de för­sök att asso­ci­e­ra sitt varu­mär­ke med ett stör­re sammanhang.

Detta är bara två exem­pel på före­tag som inser vär­det av att del­ta i sam­hälls­de­bat­ten, men med väl­digt oli­ka utfall.

Det ena med insikt om sin omvärld och sin mål­grupp och med ett tyd­ligt ställ­nings­ta­gan­de, i en spe­ci­fik frå­ga. Det and­ra med skral inblick i mål­grup­pens driv­kraf­ter och käns­lor, och ett exem­pel där man för­sö­ker ver­ka ta ställ­ning – utan att ta ställning.

Konsumenterna efterfrågar varumärken som tar ställning

Undersökning efter under­sök­ning pekar åt sam­ma håll. Nu senast från Sprout Social som i janu­a­ri släpp­te under­sök­ning­en ”Championing Change in the Age of Social Media”. Konsumenten vill att före­tag ska enga­ge­ra sig i hög­re grad. Den vill se att varu­mär­ken tar ställ­ning och den vill se ett ansvars­ta­gan­de. Och som kun­der är vi bered­da att beta­la mer till de som är med och utveck­lar sam­häl­let så som vi vill se det utvecklas.

Är det tid för ditt varu­mär­ke att ta ställ­ning i någon soci­al eller poli­tisk frå­ga, eller ska du på annat sätt del­ta i sam­hälls­de­bat­ten, så vill jag upp­märk­sam­ma någ­ra saker som kan vara bra att ha i åtanke.

Bygg varumärket långsiktigt

Haka inte på den senas­te debat­ten i syf­te att tjä­na snab­ba poäng. Bara för att ämnet är aktu­ellt bety­der det inte att det är rätt för just till varu­mär­ke. Förutom att du ris­ke­rar att ge dig in i någon­ting du inte är för­be­redd på, så är det ofta tom­te­bloss det hand­lar om. Det byg­ger inte lång­sik­ti­ga rela­tio­ner med din mål­grupp och kom­mer inte att upp­fat­tas som genuint.

Att byg­ga varu­mär­ke tar tid, men trä­gen vinner.

Underskatta inte målgruppen

Dagens kon­su­men­ter gör i allt stör­re utsträck­ning vär­de­rings­ba­se­ra­de köp­be­slut. Tittar man på de yng­re kon­su­ment­grup­per­na är tren­den ännu tyd­li­ga­re. De är med­vet­na kon­su­men­ter, och de är smar­ta. De ser ige­nom grön­tvätt­ning, pink­washing och and­ra for­mer av icke genu­i­na bud­skap. Att tro något annat är ett misstag.

Var hell­re ärlig med före­ta­gets till­kor­ta­kom­man­den, visa på vil­ja att för­änd­ra och utveck­las. Det ska­par trans­pa­rens och upp­levs sym­pa­tiskt, något som är mer attrak­tivt för kon­su­men­ten att vil­ja asso­ci­e­ra sig med.

Intern förankring är a och o

Framgångsrik, vär­de­dri­ven kom­mu­ni­ka­tion kom­mer ini­från. Det kan inte bara vara en sty­rel­se- eller led­nings­frå­ga. Att alla i orga­ni­sa­tio­nen vet vad varu­mär­ket står för och var­för det finns till, vad som hän­der och var­för det sker, är fundamentalt.

Varför inte invol­ve­ra hela arbets­la­get i besluts­pro­ces­sen? Ta hjälp av med­ar­be­tar­na för att hit­ta de frå­gor som enga­ge­rar och berör dem. Om med­ar­be­tar­na tror på det ni gör är det tro­li­ga­re att bud­ska­pet känns genu­int och ock­så berör era konsumenter.

Beredskap och planering

När det finns myc­ket att vin­na ökar även ris­ker­na. Och det är inte ovan­ligt att kri­sen knac­kar på dör­ren. För var­je per­son som är posi­tiv till ditt ställ­nings­ta­gan­de finns det någon som är nega­tiv. Det är säl­lan så att ”alla” hål­ler med om något.

Är grun­der­na sat­ta, det vill säga att du har en vär­de­grund som genom­sy­rar hela varu­mär­ket, kom­mer resan att bli betyd­ligt enkla­re när väl kri­ti­ker­na vaknat.

Fyra tips att ha med sig: 

  1. Värdera kri­ti­ken – kri­tik i sig är inte en kris, gör inte en höna av en fjäder
  2. Var trans­pa­rent och öppen – vad som göms i snö kom­mer fram i tö
  3. Var till­gäng­lig – och allo­ke­ra resur­ser för att kun­na vara det, snab­ba svar kan göra hela skillnaden
  4. Be om hjälp – kri­tik är svårt att inte ta per­son­ligt och det är lätt att slå på tun­nel­se­en­det. Ta hjälp av någon uti­från som kan kom­ma med nya per­spek­tiv och som du kan luta dig mot när det blåser.

Företagens nya ansvar

Personligen ser jag fram emot fler svens­ka före­tag i sam­hälls­de­bat­ten. Det ame­ri­kans­ka valet och Brexit för­änd­ra­de på många sätt spel­reg­ler­na och gav någon­stans före­ta­gen ett stör­re ansvar. Ett ansvar som dis­ku­te­rats bland annat med anled­ning av pre­si­dent Trumps inre­se­för­bud.

Vi får väl se vart det bär hän i Sverige. Men för före­tag som vill fort­sät­ta vara rele­van­ta och ska­pa vär­de för sina kon­su­men­ter finns ing­en åter­vän­do. Det är dags att fler tar ställ­ning. Och att de gör det nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »