Varumärkets roll i samhällsdebatten

Ditt företag har mycket att vinna på att delta i samhällsdebatten. Skälen är flera. Inte minst kan ditt deltagande bygga såväl kundens förtroende som medarbetarens engagemang och det egna varumärket. Möjligheterna är många och diskuteras i dagens artikel skriven av Johanna Stenmark, PR-konsult på Punkt PR. 

Johanna Stenmark
7 mars 2018

Allt fler före­tag för­står för­de­lar­na med att del­ta i sam­hälls­de­bat­ten. Och så här i stun­dan­de val­ti­der aktu­a­li­se­ras frå­gan än mer.

Genom att ta ställ­ning och enga­ge­ra sig i frå­gor som ens mål­grup­per bryr sig om, kan de varu­mär­ken som lyc­kas, åtnju­ta sto­ra för­de­lar. PR-byrån Westander har i sin ”PR-hand­bok” gjort en bra sam­man­ställ­ning över var­för du ska del­ta i sam­hälls­de­bat­ten.

Våga ta ställning – på riktigt

De senas­te åren har vi sett fle­ra exem­pel på före­tag som gjort avtryck genom att enga­ge­ra sig – på gott och ont. Å ena sidan har vi hyl­la­de kam­pan­jer såsom ”Fearless Girl”. Å and­ra sidan har vi Pepsis hårt kri­ti­se­ra­de för­sök att asso­ci­e­ra sitt varu­mär­ke med ett stör­re sam­man­hang.

Detta är bara två exem­pel på före­tag som inser vär­det av att del­ta i sam­hälls­de­bat­ten, men med väl­digt oli­ka utfall.

Det ena med insikt om sin omvärld och sin mål­grupp och med ett tyd­ligt ställ­nings­ta­gan­de, i en spe­ci­fik frå­ga. Det and­ra med skral inblick i mål­grup­pens driv­kraf­ter och käns­lor, och ett exem­pel där man för­sö­ker ver­ka ta ställ­ning – utan att ta ställ­ning.

Konsumenterna efterfrågar varumärken som tar ställning

Undersökning efter under­sök­ning pekar åt sam­ma håll. Nu senast från Sprout Social som i janu­a­ri släpp­te under­sök­ning­en ”Championing Change in the Age of Social Media”. Konsumenten vill att före­tag ska enga­ge­ra sig i hög­re grad. Den vill se att varu­mär­ken tar ställ­ning och den vill se ett ansvars­ta­gan­de. Och som kun­der är vi bered­da att beta­la mer till de som är med och utveck­lar sam­häl­let så som vi vill se det utveck­las.

Är det tid för ditt varu­mär­ke att ta ställ­ning i någon soci­al eller poli­tisk frå­ga, eller ska du på annat sätt del­ta i sam­hälls­de­bat­ten, så vill jag upp­märk­sam­ma någ­ra saker som kan vara bra att ha i åtan­ke.

Bygg varumärket långsiktigt

Haka inte på den senas­te debat­ten i syf­te att tjä­na snab­ba poäng. Bara för att ämnet är aktu­ellt bety­der det inte att det är rätt för just till varu­mär­ke. Förutom att du ris­ke­rar att ge dig in i någon­ting du inte är för­be­redd på, så är det ofta tom­te­bloss det hand­lar om. Det byg­ger inte lång­sik­ti­ga rela­tio­ner med din mål­grupp och kom­mer inte att upp­fat­tas som genu­int.

Att byg­ga varu­mär­ke tar tid, men trä­gen vin­ner.

Underskatta inte målgruppen

Dagens kon­su­men­ter gör i allt stör­re utsträck­ning vär­de­rings­ba­se­ra­de köp­be­slut. Tittar man på de yng­re kon­su­ment­grup­per­na är tren­den ännu tyd­li­ga­re. De är med­vet­na kon­su­men­ter, och de är smar­ta. De ser ige­nom grön­tvätt­ning, pink­washing och and­ra for­mer av icke genu­i­na bud­skap. Att tro något annat är ett miss­tag.

Var hell­re ärlig med före­ta­gets till­kor­ta­kom­man­den, visa på vil­ja att för­änd­ra och utveck­las. Det ska­par trans­pa­rens och upp­levs sym­pa­tiskt, något som är mer attrak­tivt för kon­su­men­ten att vil­ja asso­ci­e­ra sig med.

Intern förankring är a och o

Framgångsrik, vär­de­dri­ven kom­mu­ni­ka­tion kom­mer ini­från. Det kan inte bara vara en sty­rel­se- eller led­nings­frå­ga. Att alla i orga­ni­sa­tio­nen vet vad varu­mär­ket står för och var­för det finns till, vad som hän­der och var­för det sker, är fun­da­men­talt.

Varför inte invol­ve­ra hela arbets­la­get i besluts­pro­ces­sen? Ta hjälp av med­ar­be­tar­na för att hit­ta de frå­gor som enga­ge­rar och berör dem. Om med­ar­be­tar­na tror på det ni gör är det tro­li­ga­re att bud­ska­pet känns genu­int och ock­så berör era kon­su­men­ter.

Beredskap och planering

När det finns myc­ket att vin­na ökar även ris­ker­na. Och det är inte ovan­ligt att kri­sen knac­kar på dör­ren. För var­je per­son som är posi­tiv till ditt ställ­nings­ta­gan­de finns det någon som är nega­tiv. Det är säl­lan så att ”alla” hål­ler med om något.

Är grun­der­na sat­ta, det vill säga att du har en vär­de­grund som genom­sy­rar hela varu­mär­ket, kom­mer resan att bli betyd­ligt enkla­re när väl kri­ti­ker­na vak­nat.

Fyra tips att ha med sig: 

  1. Värdera kri­ti­ken – kri­tik i sig är inte en kris, gör inte en höna av en fjä­der
  2. Var trans­pa­rent och öppen – vad som göms i snö kom­mer fram i tö
  3. Var till­gäng­lig – och allo­ke­ra resur­ser för att kun­na vara det, snab­ba svar kan göra hela skill­na­den
  4. Be om hjälp – kri­tik är svårt att inte ta per­son­ligt och det är lätt att slå på tun­nel­se­en­det. Ta hjälp av någon uti­från som kan kom­ma med nya per­spek­tiv och som du kan luta dig mot när det blå­ser.

Företagens nya ansvar

Personligen ser jag fram emot fler svens­ka före­tag i sam­hälls­de­bat­ten. Det ame­ri­kans­ka valet och Brexit för­änd­ra­de på många sätt spel­reg­ler­na och gav någon­stans före­ta­gen ett stör­re ansvar. Ett ansvar som dis­ku­te­rats bland annat med anled­ning av pre­si­dent Trumps inre­se­för­bud.

Vi får väl se vart det bär hän i Sverige. Men för före­tag som vill fort­sät­ta vara rele­van­ta och ska­pa vär­de för sina kon­su­men­ter finns ing­en åter­vän­do. Det är dags att fler tar ställ­ning. Och att de gör det nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »
at Praesent accumsan felis risus. mattis Nullam sed libero

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest