Varumärkets roll i samhällsdebatten

Ditt företag har mycket att vinna på att delta i samhällsdebatten. Skälen är flera. Inte minst kan ditt deltagande bygga såväl kundens förtroende som medarbetarens engagemang och det egna varumärket. Möjligheterna är många och diskuteras i dagens artikel skriven av Johanna Stenmark, PR-konsult på Punkt PR. 

Johanna Stenmark
7 mars 2018

Allt fler före­tag för­står för­de­lar­na med att del­ta i sam­hälls­de­bat­ten. Och så här i stun­dan­de val­ti­der aktu­a­li­se­ras frå­gan än mer.

Genom att ta ställ­ning och enga­ge­ra sig i frå­gor som ens mål­grup­per bryr sig om, kan de varu­mär­ken som lyc­kas, åtnju­ta sto­ra för­de­lar. PR-byrån Westander har i sin ”PR-hand­bok” gjort en bra sam­man­ställ­ning över var­för du ska del­ta i sam­hälls­de­bat­ten.

Våga ta ställning – på riktigt

De senas­te åren har vi sett fle­ra exem­pel på före­tag som gjort avtryck genom att enga­ge­ra sig – på gott och ont. Å ena sidan har vi hyl­la­de kam­pan­jer såsom ”Fearless Girl”. Å and­ra sidan har vi Pepsis hårt kri­ti­se­ra­de för­sök att asso­ci­e­ra sitt varu­mär­ke med ett stör­re sam­man­hang.

Detta är bara två exem­pel på före­tag som inser vär­det av att del­ta i sam­hälls­de­bat­ten, men med väl­digt oli­ka utfall.

Det ena med insikt om sin omvärld och sin mål­grupp och med ett tyd­ligt ställ­nings­ta­gan­de, i en spe­ci­fik frå­ga. Det and­ra med skral inblick i mål­grup­pens driv­kraf­ter och käns­lor, och ett exem­pel där man för­sö­ker ver­ka ta ställ­ning – utan att ta ställ­ning.

Konsumenterna efterfrågar varumärken som tar ställning

Undersökning efter under­sök­ning pekar åt sam­ma håll. Nu senast från Sprout Social som i janu­a­ri släpp­te under­sök­ning­en ”Championing Change in the Age of Social Media”. Konsumenten vill att före­tag ska enga­ge­ra sig i hög­re grad. Den vill se att varu­mär­ken tar ställ­ning och den vill se ett ansvars­ta­gan­de. Och som kun­der är vi bered­da att beta­la mer till de som är med och utveck­lar sam­häl­let så som vi vill se det utveck­las.

Är det tid för ditt varu­mär­ke att ta ställ­ning i någon soci­al eller poli­tisk frå­ga, eller ska du på annat sätt del­ta i sam­hälls­de­bat­ten, så vill jag upp­märk­sam­ma någ­ra saker som kan vara bra att ha i åtan­ke.

Bygg varumärket långsiktigt

Haka inte på den senas­te debat­ten i syf­te att tjä­na snab­ba poäng. Bara för att ämnet är aktu­ellt bety­der det inte att det är rätt för just till varu­mär­ke. Förutom att du ris­ke­rar att ge dig in i någon­ting du inte är för­be­redd på, så är det ofta tom­te­bloss det hand­lar om. Det byg­ger inte lång­sik­ti­ga rela­tio­ner med din mål­grupp och kom­mer inte att upp­fat­tas som genu­int.

Att byg­ga varu­mär­ke tar tid, men trä­gen vin­ner.

Underskatta inte målgruppen

Dagens kon­su­men­ter gör i allt stör­re utsträck­ning vär­de­rings­ba­se­ra­de köp­be­slut. Tittar man på de yng­re kon­su­ment­grup­per­na är tren­den ännu tyd­li­ga­re. De är med­vet­na kon­su­men­ter, och de är smar­ta. De ser ige­nom grön­tvätt­ning, pink­washing och and­ra for­mer av icke genu­i­na bud­skap. Att tro något annat är ett miss­tag.

Var hell­re ärlig med före­ta­gets till­kor­ta­kom­man­den, visa på vil­ja att för­änd­ra och utveck­las. Det ska­par trans­pa­rens och upp­levs sym­pa­tiskt, något som är mer attrak­tivt för kon­su­men­ten att vil­ja asso­ci­e­ra sig med.

Intern förankring är a och o

Framgångsrik, vär­de­dri­ven kom­mu­ni­ka­tion kom­mer ini­från. Det kan inte bara vara en sty­rel­se- eller led­nings­frå­ga. Att alla i orga­ni­sa­tio­nen vet vad varu­mär­ket står för och var­för det finns till, vad som hän­der och var­för det sker, är fun­da­men­talt.

Varför inte invol­ve­ra hela arbets­la­get i besluts­pro­ces­sen? Ta hjälp av med­ar­be­tar­na för att hit­ta de frå­gor som enga­ge­rar och berör dem. Om med­ar­be­tar­na tror på det ni gör är det tro­li­ga­re att bud­ska­pet känns genu­int och ock­så berör era kon­su­men­ter.

Beredskap och planering

När det finns myc­ket att vin­na ökar även ris­ker­na. Och det är inte ovan­ligt att kri­sen knac­kar på dör­ren. För var­je per­son som är posi­tiv till ditt ställ­nings­ta­gan­de finns det någon som är nega­tiv. Det är säl­lan så att ”alla” hål­ler med om något.

Är grun­der­na sat­ta, det vill säga att du har en vär­de­grund som genom­sy­rar hela varu­mär­ket, kom­mer resan att bli betyd­ligt enkla­re när väl kri­ti­ker­na vak­nat.

Fyra tips att ha med sig: 

  1. Värdera kri­ti­ken – kri­tik i sig är inte en kris, gör inte en höna av en fjä­der
  2. Var trans­pa­rent och öppen – vad som göms i snö kom­mer fram i tö
  3. Var till­gäng­lig – och allo­ke­ra resur­ser för att kun­na vara det, snab­ba svar kan göra hela skill­na­den
  4. Be om hjälp – kri­tik är svårt att inte ta per­son­ligt och det är lätt att slå på tun­nel­se­en­det. Ta hjälp av någon uti­från som kan kom­ma med nya per­spek­tiv och som du kan luta dig mot när det blå­ser.

Företagens nya ansvar

Personligen ser jag fram emot fler svens­ka före­tag i sam­hälls­de­bat­ten. Det ame­ri­kans­ka valet och Brexit för­änd­ra­de på många sätt spel­reg­ler­na och gav någon­stans före­ta­gen ett stör­re ansvar. Ett ansvar som dis­ku­te­rats bland annat med anled­ning av pre­si­dent Trumps inre­se­för­bud.

Vi får väl se vart det bär hän i Sverige. Men för före­tag som vill fort­sät­ta vara rele­van­ta och ska­pa vär­de för sina kon­su­men­ter finns ing­en åter­vän­do. Det är dags att fler tar ställ­ning. Och att de gör det nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »

Äntligen händer något i mejlen

Nu kan du skic­ka och ta emot mejl med AMP (Advanced Mobile Page). Det inne­bär helt nya möj­lig­he­ter för inter­ak­ti­vi­tet i mejl. Kntnts stän­di­ga krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson berät­tar mer.

Läs artikel »
dapibus ut quis, felis Donec commodo elit. ipsum sem, Curabitur

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest