Foto © Jessicahtam (CC-BY-SA-2.0)

Vem ser skogen för alla (nät)troll?

Denna gästkrönika är skriven av vår unga röst Johanna Stenmark. Idag skriver hon om att kommentera på nätet.

Johanna Stenmark
23 april 2014

Det här med att kom­men­te­ra på nätet, var ska jag bör­ja? Få saker har trig­gat så myc­ket dis­kus­sio­ner, debat­ter och käns­lor. Den bil­den som media målar upp är ofta fylld av troll, rasism, sex­ism och and­ra otrev­lig­he­ter. Jag för­ne­kar inte att sådant sker, jag hål­ler där­e­mot inte med den nega­ti­va medi­a­bil­den som kom­men­tarsfäl­ten lever med idag. Jag tror att många glöm­mer bort vil­ka möj­lig­he­ter som kom­men­tarsfäl­ten kom­mer med. Jag vill läg­ga de nega­ti­va dis­kus­sio­ner­na på hyl­lan för en stund och foku­se­ra på möj­lig­he­ter­na med kom­men­tarsfält. Kontakten som ska­pas. Dialogen. Läs mer om mina tan­kar här — och var­för inte kom­men­te­ra också?

Kommentera eller inte kommentera?

Denna stän­di­ga kamp mel­lan de goda inten­tio­ner­na och det ano­ny­ma hatet. För det är så det känns just nu i medi­as dis­kus­sion kring kom­men­ta­rer­na på nätet. Vad dis­ku­te­rar de? Jo, det här med att kom­men­te­ra i soci­a­la medi­er, på blog­gar eller på jour­na­lis­ters artik­lar. Å ena sidan står de som anser att nätet är en plats där du ano­nymt ska kun­na uttryc­ka dig pre­cis som du vill. Å and­ra sidan står de som anser att sam­ma lagar som gäl­ler i det fysis­ka sam­häl­let även bör gäl­la i det digi­ta­la sam­häl­let. Allt för ofta nämns de nega­ti­va effek­ter­na av kom­men­ta­rer­na på nätet. TV3s Trolljägarna är till exem­pel en pro­dukt av det­ta. Ett tv-pro­gram där ”nätt­rol­len” ställs till svars för det de har skri­vit på nätet, kom­men­ta­rer om bland annat hot, hat, rasism och sex­ism. Jag för­ne­kar inte den pro­ble­ma­tik som Trolljägarna tar upp. Däremot anser jag att det finns en sida av kom­men­tarsfäl­tet som ofta glöms bort i medi­as diskussioner.

Varför har vi kvar kom­men­tarsfäl­tet om det inte skul­le fin­nas någon­ting posi­tivt med dem? Vad fyl­ler de för funk­tion om det ändå bara leder till hat, hot och and­ra fula ting? Det är det jag vill lyf­ta, det posi­ti­va som kom­men­ta­rer­na kan leda till!

När det fysiska rummet inte räcker till

Vi män­ni­skor blir allt mer indi­vi­du­a­lis­tis­ka och vi spen­de­rar allt mer tid på nätet. Den digi­ta­la när­va­ron tar ibland över den fysis­ka. Jag har all­tid fått höra att det finns ingen­ting som är så effek­tivt som fysisk kon­takt, ansik­te mot ansik­te, när det kom­mer till kom­mu­ni­ka­tion. De dag­li­ga möte­na. När vi träf­fas, ska­kar hand, utby­ter mening­ar. Hur gör vi då när den mänsk­li­ga kon­tak­ten i allt stör­re utrsträck­ning för­flyt­tas till det digi­ta­la sam­häl­let? Hur ersät­ter vi den fysis­ka inter­ak­tio­nen? Om vi inte läng­re utby­ter mening­ar i den fysis­ka värl­den, finns det då ett sätt att göra det digitalt?

Kommentera mera!

Ja, det går att kom­mu­ni­ce­ra digi­talt på ett sätt som skul­le kun­na kom­plet­te­ra den fysis­ka värl­den. Genom att kom­men­te­ra. Att kom­men­te­ra låter kanske löj­ligt enkelt, men att kom­men­te­ra på nätet kan vara det bäs­ta sät­tet att upp­nå mel­lan­mänsk­lig inter­ak­tion digi­talt. Dialoger mel­lan män­ni­skor. Vi kan lära så myc­ket av varand­ra och vi kan göra det från trygg­he­ten i våra egna hem. Som mark­nads­fö­ra­re ser jag kom­men­ta­rer­na som ett sätt att ska­pa kon­takt med poten­ti­el­la och befint­li­ga kun­der, arbets­gi­va­re och många fler. Du kan även lära dig myc­ket om ditt före­tag genom kom­men­tarsfäl­ten – vad tyc­ker ”folk” om er egentligen?

Du kan ock­så ska­pa för­tro­en­de. Genom att besva­ra kom­men­ta­rer har du möj­lig­het att ska­pa en dia­log med någon. En rela­tion som du kanske inte har möj­lig­het att ska­pa i den fysis­ka värl­den. Kommentarsfälten är en möj­lig­het för män­ni­skor att göra sig hör­da och bli hör­da. Visst låter det bra? Fundamentala mänsk­li­ga behov pake­te­ra­de onli­ne av dig och mig.

Nättrollen som media gång på gång väl­jer att upp­märk­sam­ma finns det minst lika många av i den ”verk­li­ga” värl­den. Vi kom­mer inte att stänga ner den fysis­ka värl­den för att kom­ma undan de fysis­ka trol­len. Så var­för ska vi stänga ner den digi­ta­la värl­den för att kom­ma undan nätt­rol­len? Nätsamhället är här för att stan­na, låt oss omfam­na det! Låt oss utveck­la det!

Ny teknik leder vägen

Anonymiteten på nätet är ett hett ämne som jag väl­jer att läm­na åt sidan för den här gång­en. Självklart är det en pro­ble­ma­tik vi står inför – hur ska vi för­hål­la oss till ano­ny­mi­te­ten och det bete­en­det som ibland följer?

Nej, jag vill istäl­let hål­la fast vid möj­lig­he­ter­na. Idag – inte säl­lan i sam­band med ovanstå­en­de pro­blem – dis­ku­te­ras ofta hur kom­men­tarsfunk­tio­ner­na ska kun­na begrän­sas. Jag vill istäl­let skri­va om hur de skul­le kun­na släp­pas friare.

Med fri­a­re menar jag inte ökad ano­ny­mi­tet och lik­nan­de. Jag menar enkel­he­ten i att kun­na kom­men­te­ra någon­ting. Att få göra sig hörd och bli hörd. Det blir inte alla, inte all­tid, inte ens på nätet. Projektet Kommentarsfält för alla och tid­ning­en 8sidor vill änd­ra på det­ta. Det hand­lar om att per­so­ner med utveck­lings­stör­ning eller kog­ni­ti­va funk­tions­ned­sätt­ning ock­så ska kun­na del­ta i sam­ta­len på nätet. Bakom pro­jek­tet står Malin Crona, chefre­dak­tör på tid­ning­en 8sidor som ges ut av Centrum för lätt­läst, och Mikael Zackrisson, mark­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­chef på Ziggy Creative Colony. Tillsammans har de utvec­kat en rena­re, enkla­re, mer ”pang på rödbetan”-version av den tra­di­tio­nel­la kom­men­tarsfunk­tio­nen på 8sidors nätversion.

Alla är välkomna i det digitala samhället

Det som Malin och Mikael har ska­pat är en för­enklad kom­men­tarsfunk­tion. Genom att inte krä­va inlogg­ning för kom­men­ta­rer­na har de tagit bort ett hin­der. Skarpare kon­tras­ter, raka­re sym­bo­lik. En enkla­re lay­out helt enkelt. Det var det vin­nan­de kon­cep­tet. Kolla in funk­tio­ner­na och tes­ta kom­men­te­ra här.

De för­enk­la­de kom­men­tarsfunk­tio­ner­na ska allt­så mins­ka avstån­det mel­lan de med utveck­lings­stör­ning eller kog­ni­ti­va funk­tions­ned­sätt­ning­ar och det digi­ta­la sam­häl­let. Alla ska med har vi hört för­ut. Nu – när vi flyt­tar onli­ne – är det pro­jekt som Kommentarsfält för alla som leder vägen.

Återigen, jag för­står debat­ten kring ano­ny­mi­tet och ytt­ran­de­fri­he­ten. Jag vill dock att vi släp­per den debat­ten för en liten stund. Jag skul­le vil­ja att media släpp­te den debat­ten, om än bara för en liten stund. Hur myc­ket har inte media att vin­na på kom­men­ta­rer­na? Det är en out­töm­lig käl­la till tyc­kan­de, käns­lor och tan­kar. Till före­ta­gen – en gra­tis tjänst för att för­stå hur deras kun­der använ­der sig av och tyc­ker om deras pro­duk­ter och tjäns­ter. Framför allt, i och med tek­nik som bland annat Kommentarsfält för alla erbju­der, en gemen­skap för alla. Ett sätt för ”alla” att synas och höras!

Den oändliga historien

Möjligheterna på nätet är ett väl­digt uttja­tat ämne, sär­skilt inom mark­nads­fö­ring. Ändå är det lätt att glöm­ma bort vil­ka de möj­lig­he­ter­na egent­li­gen är. När rubri­ker­na i media – i tid­ning­ar­na och på TV – svart­nar och en nega­tiv stäm­ning föds är det en utma­ning att se solen bland mol­nen. Ofta foku­se­ras det i media på detal­jer­na – på trä­den och trol­len – men ibland är det bra att ta ett steg till­ba­ka och se sko­gen ock­så. Helheten. För mig som ny i bran­schen öns­kar jag att fler väl­jer att kom­men­te­ra och att möj­lig­gö­ra för fler att kom­men­te­ra. Projekt som Kommentarsfält för alla fal­ler mig då verk­li­gen i smaken!

Jag tror att det är en vik­tig del av nät­sam­häl­let att kom­men­ta­rer­na finns där. På ont och gott. Nättrollens kom­men­ta­rer spe­lar sin roll, de åter­speg­lar trots allt sidor av sam­häl­let. Otrevliga sidor för­vis­so men jag tror inte vi tjä­nar på att bara för­ne­ka att de finns där. Nej, jag tror på att dia­lo­gen, inter­ak­tio­nen och kon­tak­ten som ska­pas kom­mer att väga tyng­re än trol­len. Hur sto­ra och fula de än må vara.

Diskussionerna kring kom­men­tarsfäl­tens vara och icke vara kom­mer mest tro­ligt inte att ta slut någon gång snart. Tvärt om har den nog bara bör­jat. Däremot väl­jer jag att se på det hela ur and­ra ögon. Jag väl­jer att se möj­lig­he­ter­na. Dela gär­na med dig av dina tan­kar kring kom­men­ta­rer­na på nätet! Varför inte här nedan.. i en kommentar? 😉

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »