Foto © Jessicahtam (CC-BY-SA-2.0)

Vem ser skogen för alla (nät)troll?

Denna gästkrönika är skriven av vår unga röst Johanna Stenmark. Idag skriver hon om att kommentera på nätet.

Johanna Stenmark
23 april 2014

Det här med att kom­men­te­ra på nätet, var ska jag bör­ja? Få saker har trig­gat så myc­ket dis­kus­sio­ner, debat­ter och käns­lor. Den bil­den som media målar upp är ofta fylld av troll, rasism, sex­ism och and­ra otrev­lig­he­ter. Jag för­ne­kar inte att sådant sker, jag hål­ler där­e­mot inte med den nega­ti­va medi­a­bil­den som kom­men­tarsfäl­ten lever med idag. Jag tror att många glöm­mer bort vil­ka möj­lig­he­ter som kom­men­tarsfäl­ten kom­mer med. Jag vill läg­ga de nega­ti­va dis­kus­sio­ner­na på hyl­lan för en stund och foku­se­ra på möj­lig­he­ter­na med kom­men­tarsfält. Kontakten som ska­pas. Dialogen. Läs mer om mina tan­kar här — och var­för inte kom­men­te­ra ock­så?

Kommentera eller inte kommentera?

Denna stän­di­ga kamp mel­lan de goda inten­tio­ner­na och det ano­ny­ma hatet. För det är så det känns just nu i medi­as dis­kus­sion kring kom­men­ta­rer­na på nätet. Vad dis­ku­te­rar de? Jo, det här med att kom­men­te­ra i soci­a­la medi­er, på blog­gar eller på jour­na­lis­ters artik­lar. Å ena sidan står de som anser att nätet är en plats där du ano­nymt ska kun­na uttryc­ka dig pre­cis som du vill. Å and­ra sidan står de som anser att sam­ma lagar som gäl­ler i det fysis­ka sam­häl­let även bör gäl­la i det digi­ta­la sam­häl­let. Allt för ofta nämns de nega­ti­va effek­ter­na av kom­men­ta­rer­na på nätet. TV3s Trolljägarna är till exem­pel en pro­dukt av det­ta. Ett tv-pro­gram där ”nätt­rol­len” ställs till svars för det de har skri­vit på nätet, kom­men­ta­rer om bland annat hot, hat, rasism och sex­ism. Jag för­ne­kar inte den pro­ble­ma­tik som Trolljägarna tar upp. Däremot anser jag att det finns en sida av kom­men­tarsfäl­tet som ofta glöms bort i medi­as dis­kus­sio­ner.

Varför har vi kvar kom­men­tarsfäl­tet om det inte skul­le fin­nas någon­ting posi­tivt med dem? Vad fyl­ler de för funk­tion om det ändå bara leder till hat, hot och and­ra fula ting? Det är det jag vill lyf­ta, det posi­ti­va som kom­men­ta­rer­na kan leda till!

När det fysiska rummet inte räcker till

Vi män­ni­skor blir allt mer indi­vi­du­a­lis­tis­ka och vi spen­de­rar allt mer tid på nätet. Den digi­ta­la när­va­ron tar ibland över den fysis­ka. Jag har all­tid fått höra att det finns ingen­ting som är så effek­tivt som fysisk kon­takt, ansik­te mot ansik­te, när det kom­mer till kom­mu­ni­ka­tion. De dag­li­ga möte­na. När vi träf­fas, ska­kar hand, utby­ter mening­ar. Hur gör vi då när den mänsk­li­ga kon­tak­ten i allt stör­re utrsträck­ning för­flyt­tas till det digi­ta­la sam­häl­let? Hur ersät­ter vi den fysis­ka inter­ak­tio­nen? Om vi inte läng­re utby­ter mening­ar i den fysis­ka värl­den, finns det då ett sätt att göra det digi­talt?

Kommentera mera!

Ja, det går att kom­mu­ni­ce­ra digi­talt på ett sätt som skul­le kun­na kom­plet­te­ra den fysis­ka värl­den. Genom att kom­men­te­ra. Att kom­men­te­ra låter kanske löj­ligt enkelt, men att kom­men­te­ra på nätet kan vara det bäs­ta sät­tet att upp­nå mel­lan­mänsk­lig inter­ak­tion digi­talt. Dialoger mel­lan män­ni­skor. Vi kan lära så myc­ket av varand­ra och vi kan göra det från trygg­he­ten i våra egna hem. Som mark­nads­fö­ra­re ser jag kom­men­ta­rer­na som ett sätt att ska­pa kon­takt med poten­ti­el­la och befint­li­ga kun­der, arbets­gi­va­re och många fler. Du kan även lära dig myc­ket om ditt före­tag genom kom­men­tarsfäl­ten – vad tyc­ker ”folk” om er egent­li­gen?

Du kan ock­så ska­pa för­tro­en­de. Genom att besva­ra kom­men­ta­rer har du möj­lig­het att ska­pa en dia­log med någon. En rela­tion som du kanske inte har möj­lig­het att ska­pa i den fysis­ka värl­den. Kommentarsfälten är en möj­lig­het för män­ni­skor att göra sig hör­da och bli hör­da. Visst låter det bra? Fundamentala mänsk­li­ga behov pake­te­ra­de onli­ne av dig och mig.

Nättrollen som media gång på gång väl­jer att upp­märk­sam­ma finns det minst lika många av i den ”verk­li­ga” värl­den. Vi kom­mer inte att stänga ner den fysis­ka värl­den för att kom­ma undan de fysis­ka trol­len. Så var­för ska vi stänga ner den digi­ta­la värl­den för att kom­ma undan nätt­rol­len? Nätsamhället är här för att stan­na, låt oss omfam­na det! Låt oss utveck­la det!

Ny teknik leder vägen

Anonymiteten på nätet är ett hett ämne som jag väl­jer att läm­na åt sidan för den här gång­en. Självklart är det en pro­ble­ma­tik vi står inför – hur ska vi för­hål­la oss till ano­ny­mi­te­ten och det bete­en­det som ibland föl­jer?

Nej, jag vill istäl­let hål­la fast vid möj­lig­he­ter­na. Idag – inte säl­lan i sam­band med ovanstå­en­de pro­blem – dis­ku­te­ras ofta hur kom­men­tarsfunk­tio­ner­na ska kun­na begrän­sas. Jag vill istäl­let skri­va om hur de skul­le kun­na släp­pas fri­a­re.

Med fri­a­re menar jag inte ökad ano­ny­mi­tet och lik­nan­de. Jag menar enkel­he­ten i att kun­na kom­men­te­ra någon­ting. Att få göra sig hörd och bli hörd. Det blir inte alla, inte all­tid, inte ens på nätet. Projektet Kommentarsfält för alla och tid­ning­en 8sidor vill änd­ra på det­ta. Det hand­lar om att per­so­ner med utveck­lings­stör­ning eller kog­ni­ti­va funk­tions­ned­sätt­ning ock­så ska kun­na del­ta i sam­ta­len på nätet. Bakom pro­jek­tet står Malin Crona, chefre­dak­tör på tid­ning­en 8sidor som ges ut av Centrum för lätt­läst, och Mikael Zackrisson, mark­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­chef på Ziggy Creative Colony. Tillsammans har de utvec­kat en rena­re, enkla­re, mer ”pang på rödbetan”-version av den tra­di­tio­nel­la kom­men­tarsfunk­tio­nen på 8sidors nät­ver­sion.

Alla är välkomna i det digitala samhället

Det som Malin och Mikael har ska­pat är en för­enklad kom­men­tarsfunk­tion. Genom att inte krä­va inlogg­ning för kom­men­ta­rer­na har de tagit bort ett hin­der. Skarpare kon­tras­ter, raka­re sym­bo­lik. En enkla­re lay­out helt enkelt. Det var det vin­nan­de kon­cep­tet. Kolla in funk­tio­ner­na och tes­ta kom­men­te­ra här.

De för­enk­la­de kom­men­tarsfunk­tio­ner­na ska allt­så mins­ka avstån­det mel­lan de med utveck­lings­stör­ning eller kog­ni­ti­va funk­tions­ned­sätt­ning­ar och det digi­ta­la sam­häl­let. Alla ska med har vi hört för­ut. Nu – när vi flyt­tar onli­ne – är det pro­jekt som Kommentarsfält för alla som leder vägen.

Återigen, jag för­står debat­ten kring ano­ny­mi­tet och ytt­ran­de­fri­he­ten. Jag vill dock att vi släp­per den debat­ten för en liten stund. Jag skul­le vil­ja att media släpp­te den debat­ten, om än bara för en liten stund. Hur myc­ket har inte media att vin­na på kom­men­ta­rer­na? Det är en out­töm­lig käl­la till tyc­kan­de, käns­lor och tan­kar. Till före­ta­gen – en gra­tis tjänst för att för­stå hur deras kun­der använ­der sig av och tyc­ker om deras pro­duk­ter och tjäns­ter. Framför allt, i och med tek­nik som bland annat Kommentarsfält för alla erbju­der, en gemen­skap för alla. Ett sätt för ”alla” att synas och höras!

Den oändliga historien

Möjligheterna på nätet är ett väl­digt uttja­tat ämne, sär­skilt inom mark­nads­fö­ring. Ändå är det lätt att glöm­ma bort vil­ka de möj­lig­he­ter­na egent­li­gen är. När rubri­ker­na i media – i tid­ning­ar­na och på TV – svart­nar och en nega­tiv stäm­ning föds är det en utma­ning att se solen bland mol­nen. Ofta foku­se­ras det i media på detal­jer­na – på trä­den och trol­len – men ibland är det bra att ta ett steg till­ba­ka och se sko­gen ock­så. Helheten. För mig som ny i bran­schen öns­kar jag att fler väl­jer att kom­men­te­ra och att möj­lig­gö­ra för fler att kom­men­te­ra. Projekt som Kommentarsfält för alla fal­ler mig då verk­li­gen i sma­ken!

Jag tror att det är en vik­tig del av nät­sam­häl­let att kom­men­ta­rer­na finns där. På ont och gott. Nättrollens kom­men­ta­rer spe­lar sin roll, de åter­speg­lar trots allt sidor av sam­häl­let. Otrevliga sidor för­vis­so men jag tror inte vi tjä­nar på att bara för­ne­ka att de finns där. Nej, jag tror på att dia­lo­gen, inter­ak­tio­nen och kon­tak­ten som ska­pas kom­mer att väga tyng­re än trol­len. Hur sto­ra och fula de än må vara.

Diskussionerna kring kom­men­tarsfäl­tens vara och icke vara kom­mer mest tro­ligt inte att ta slut någon gång snart. Tvärt om har den nog bara bör­jat. Däremot väl­jer jag att se på det hela ur and­ra ögon. Jag väl­jer att se möj­lig­he­ter­na. Dela gär­na med dig av dina tan­kar kring kom­men­ta­rer­na på nätet! Varför inte här nedan.. i en kom­men­tar? 😉

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »
adipiscing diam accumsan mattis Aenean suscipit Praesent ut libero.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest