Bild © Elga Cappellari (CC BY-SA 2.0)

Vill du leverera stort? Håll det enkelt.

Kanske inte ett Halleluja-moment men väl en aha-upplevelse inne på en liten italiensk källartrattoria vid Gardasjön. Gabriellas tionde krönika ägnas åt de små detaljernas evangelium. Nu snackar vi leverans!

Gabriella Myrén
5 maj 2016

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

Pasta med vit­lök? Det hade ald­rig tidi­ga­re fal­lit mig in att bestäl­la en sådan sim­pel rätt på en restau­rang. Den inne­hål­ler ju näs­tan ingen­ting, tänk­te jag när jag satt på den lil­la kro­gen vid Torri del Benaco som lig­ger på den öst­ra sidan av Gardasjön.

Men av någon anled­ning blev det ändå så. Jag beställ­de en pas­ta med vit­lök, en pas­ta con aglio.

Smakrika minnen från en italiensk liten hamnstad.

Jag och mitt rese­säll­skap, tilli­ka make och bäs­ta vän, invän­ta­de maten med ett varsitt glas rött vin fram­för oss. Vinet var inte sär­skilt märk­vär­digt. För trots att vi befann oss i Amarone-land hade vi den här kväl­len valt ett enkla­re ripas­so. Men det sma­ka­de gott, hade helt rätt tem­pe­ra­tur och det fak­tum att väg­gar­na runt omkring oss var fyll­da av vin­flas­kor från oli­ka intil­lig­gan­de vin­går­dar, ska­pa­de käns­lan av att vi befann oss på helt rätt plats vid helt rätt tidpunkt.

Fiskar i taket och en glad Maurizio.

Det var and­ra gång­en på tre dagar vi åter­vän­de hit till Bell’Arrivo, som den lil­la trat­to­ri­an heter. Innertaket här är över­sål­lat med illust­ra­tio­ner av oli­ka fis­kar som man får för­mo­da sim­mar omkring i vatt­net strax utan­för. De bru­na trä­bor­den var enkelt duka­de, men allt som behöv­des fanns på plats och låg pryd­ligt till­rät­ta. Maurizio, som vår kypa­re het­te, var lika glad och till­mö­tes­gå­en­de som sist vi sågs.

Bitarna faller på plats.

Maträtten som kom in dof­ta­de ljuv­ligt och hade ett oliv­ol­je­in­dränkt skim­mer. En finsku­ren rädi­sa med for­men av en ros, låg strax intill pas­tan. Den kvadra­tis­ka tall­ri­ken var gjord av någon bisqay­a­bukt­s­grön kera­mik som för­stärk­te effek­ten av den guld­ly­san­de pastan.

Och det var ändå bara början.

När jag kör­de ner gaf­feln i pas­tan dela­de den sig pre­cis lagom. Inte klib­big. Inte torr. Och för var­je gaf­fel­tag som spa­get­tin öpp­na­de sig, steg ytter­li­ga­re en puff av vit­lök rakt upp. Inte för skarp, sna­ra­re som en aning om vad som vän­tan­de då maten för­des in i munnen.

Att snabbt skapa lust för mer.

För var­je tug­ga blev det inre leen­det allt stör­re. Jag njöt. Och innan jag hade bli­vit mätt var tall­ri­ken tom. Jag blev näs­tan lite besvi­ken över mäng­den pas­ta innan jag insåg att dose­ring­en var väl­digt väl uträk­nad. Det var pre­cis så myc­ket som behöv­des för att jag ome­del­bart skul­le läng­ta till näs­ta till­fäl­le sam­ti­digt som jag i just det­ta nu hade fått lagom mycket.

Tänk enkel pasta när du tänker content.

Varför berät­tar jag allt det­ta? Vad har en enkel pas­ta med vit­lök i en podd om con­tent mar­ke­ting att göra? Jo, för att vi under vår mid­dag kom att tala om just detta.

Leveransen.

’Sälj’ och ’leverans’. Två ord som skaver i mig.

I ett tidi­ga­re blog­gin­lägg nämn­de jag att jag hade svårt för ordet sälj. Jag har näs­tan lika svårt för uttryc­ket ’leve­rans’. ”Nu ska vi leve­re­ra.” ”Nu gäl­ler det att leve­re­ra exakt vad kun­den vill ha. Inte under­le­ve­re­ra och inte hel­ler över­lev­re­re­ra för den delen, det kan vi ald­rig ta betalt för.”

Ge dem vad de tål!

Men vad inne­bär det egent­li­gen att leverera?
Enligt ord­bo­ken bety­der det sän­da eller över­läm­na det som någon köpt eller beställt. Kanske skul­le det ock­så kun­na bety­da; över­läm­na något som stäm­mer över­ens med för­vänt­ning­ar­na, eller kanske i bäs­ta fall ock­så över­träf­fa det jag inte viss­te att jag var ute efter. Eller helt enkelt; ge dem vad de tål.

Jag vet inte om det är för att jag copy­wri­ter och all­tid mås­te kun­na göra mig en egen per­son­lig defi­ni­tion av det jag ska för­kla­ra. För att jag ska kun­na skri­va om något så mås­te det först ha absor­be­rats av mig, tagit sig in i mig, knå­dats av min egen före­ställ­ning av vad det inne­bär och sedan fått ny beskriv­ning genom mig — natur­ligt­vis med utgångs­punkt i vem det är jag ska skri­va eller tala med. (Jag tar upp det här i ett tidi­ga­re blog­gin­lägg, Skapa ditt eget sound.)

Att göra det svåra enkelt.

Jag tän­ker att den som på ett lätt­be­grip­ligt sätt kan för­kla­ra en svår grej, den vet verk­li­gen vad den pra­tar om. Jag skul­le tip­pa på att det är där­för Hans Rosling bli­vit så popu­lär. Han kla­rar av att för­kla­ra svå­ra saker på ett begrip­ligt sätt. Han leve­re­rar; han över­läm­nar en för­kla­ring på något som någon vill ha svar på.

Varumärkets beståndsdelar.

Ett varu­mär­ke är inte bara själ­va pro­duk­ten eller tjäns­ten. Det är lika myc­ket män­ni­skor­na som står bakom det. Sättet varu­mär­ket kom­mu­ni­ce­ras på. Kontoret eller affä­rens inred­ning. Presentationen av varan. Prissättningen. De anställ­das inställ­ning till kun­der och omvärld. Visioner. Allt det­ta till­sam­mans berät­tar sto­ryn om varu­mär­ket och kom­mu­ni­ce­rar vad varu­mär­ket egent­li­gen är fyllt av.

Många bäckar små rinner samman till en hel leverans.

I den andan blir det ock­så natur­ligt att säga att allt du gör blir en del av din leve­rans. Du gör dag­li­gen ett antal del­le­ve­ran­ser som till­sam­mans bil­dar en hel­het. Det är där­för en pas­ta med vit­lök kan bli till en kuli­na­risk upp­le­vel­se. För att det var så många delar i leve­ran­sen som samspelade.

Det hänger på detaljerna.

Det var bemö­tan­det när vi kom in i restau­rang­en. ”Vad roligt att ni är här igen! Vill ni ha sam­ma bord som sist?”

Det var koc­ken som kika­de ut genom sin sväng­dörr och log lite blygt och för­mod­li­gen blev väl­digt glad av att se nöj­da gäs­ter återvända.

Det var kypa­rens goda omdö­me att inte stres­sa oss och för­sö­ka säl­ja på oss en dyr maträtt utan istäl­let läm­na oss i fred medan vi bestäm­de oss för vad vi vill ha.

Att inte visa en besvi­ken min när vi tar den till synes enk­las­te rät­ten på menyn, utan upp­munt­ra vårt beslut och bekräf­ta det.

Det var att kom­ma in med ett bröd­fat, rik­ligt fyllt av nyba­kat bröd och till det ser­ve­ra den finas­te oliv­ol­jan som smakförstärkare.

En del av leve­ran­sen var att ser­ve­ra en pas­ta med vit­lök med lika myc­ket kär­lek som om det hade varit den finas­te kalv­fi­lé som låg på fatet.

Låt kocken briljera i smak, inte i mängden ingredienser.

Kocken gjor­de defi­ni­tivt ing­et säm­re jobb för att rät­ten inne­höll ett mind­re antal ingre­di­en­ser. Tvärtom. Nu fick han verk­li­gen bekän­na färg och visa sina fär­dig­he­ter. Och det märk­tes på sma­ken att han sat­te en ära i att ald­rig göra ett dåligt jobb. Tänk att det går att tryc­ka ner så myc­ket smak­satt kär­lek i en enkel pastarätt!

När fel blir rätt.

Min efter­rätt där­e­mot, var kass, det såg Maurizio, och sa snabbt att då behö­ver du verk­li­gen inte beta­la för den. Och myc­ket rik­tigt, den var ock­så rade­rad från notan. Och det, det är ock­så att göra en god leve­rans. Allt kan inte all­tid bli rätt. Men allt kan göras rätt.

Den avgörande ingrediensen.

Egentligen är det inte så svårt. Men det finns en vik­tig för­ut­sätt­ning. En abso­lut nöd­vän­dig ingre­di­ens för att din pas­ta med vit­lök ska kun­na bli till en min­nes­rik upp­le­vel­se för någon annan. Om du vill vara säker på att all­tid, i var­je given stund leve­re­ra, krävs en vik­tig sak av dig. Din närvaro.

100% här och nu.

Jag har pra­tat om den tidi­ga­re här i Peptalk, och det är märk­ligt hur ofta jag tycks åter­kom­ma till den. Men vår när­va­ro, vårt här och nu, tycks vara vår vik­ti­gas­te fär­dig­het. Det är bara nu du kan påver­ka det som ska bli. Du har bara nu. Och nu har vi alla exakt lika myc­ket av.

Närvarons smaker.

Smakupplevelsen av min pas­ta med vit­lök grun­da­de sig på fyra nyan­ser av närvaro:

Den enk­la rät­ten till­red­des med de bäs­ta ingre­di­en­ser­na. Hellre väl­ja bort någon ingre­di­ens som inte skul­le göra sma­ken rätt­vi­sa. Överarbeta inte. Men välj med omsorg och med kär­lek något du själv tror på. För att kun­na väl­ja rätt och kun­na göra rätt avväg­ning, mås­te du vara när­va­ran­de och läsa av situ­a­tio­nen och de behov som just nu finns.

Presentationen. Det omsorgs­fullt duka­de bor­det. Inte något över­dåd. Men helt, rent och välkomnande.

Bemötandet. Ett glatt ’hej’, en leen­de blick och en upp­rik­tig gläd­je att få hjäl­pa någon. De små detal­jer­na som blir de mest lyc­ka­de och min­nesvär­da krä­ver obe­strid­li­gen din närvaro.

Tillfredsställelsen av att få vara den som leve­re­rar. Njut själv. Det bäs­ta du kan bju­da på är en ver­sion av dig som mår bra och trivs. För du räc­ker. Du och din när­va­ro är redan ovär­de­li­ga. Du kan dra ner på det and­ra. Du kan lita på att du är till­räck­lig så länge du leds av din när­va­ro, att all­tid se till någon annans bäs­ta — inklu­si­ve din egen.

Hur smakar ditt erbjudande?

Så nu åter­står bara frå­gan. Hur ser din pas­ta med vit­lök ut? Vilka sma­ker vill du fram­hä­va? Hur vill du ser­ve­ra den? Vem vill du bju­da till bords? Och fram­förallt. Hur skul­le du själv vil­ja upp­le­va och beskri­va din mål­tid, ditt erbjudande?

Identifiera dina styr­kor — hur små eller sto­ra de än är — och rör ihop dem med din när­va­ro. Där har du din parad­rätt. Din pas­ta con aglio.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »