Vinn ny mark med sårbarhet

Du har hört det förr. Att du måste våga för att vinna och satsa för att lyckas! Men har du inte hjärtat med dig så betyder modet inte särskilt mycket. I den stund du adderar din sårbarhet däremot, då händer det saker! Om modet av att ge sig hän och våga vara sårbar handlar dagens krönika av Gabriella Myrén. Lyssna eller läs!

Gabriella Myrén
12 oktober 2016

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

Vi vet alla att det krävs action för att någon­ting ska hän­da. Vi vet ock­så att man inte kom­mer någon­stans här i värl­den om man inte först över­vin­ner sin räds­la och blir modi­ga­re än man var igår.

Man mås­te våga för att vin­na. Man mås­te sat­sa för att lyc­kas. Vill man ha ett ja får man ock­så bere­da sig på ett nej.

Svårt? Nej. Inte i teo­rin. Och egent­li­gen inte hel­ler i prak­ti­ken. Det är ju bara att göra.

Verkligen? Spelar det inte ock­så roll hur du vågar? Hur du sat­sar? Hur du bemö­ter och rea­ge­rar på ett nej.

Såklart det gör.

Du kan få ett nej utan att ta det in det

Du kan sat­sa utan att ge dig hän. Du kan våga utan att egent­li­gen för­lo­ra någon­ting. Så länge du inte adde­rar något av dig själv, ditt hjär­ta, ditt hund­ra­pro­cen­ti­ga enga­ge­mang behö­ver det inte kos­ta dig någon­ting i form av själv­käns­la. Så länge du inte är upp­rik­tigt intres­se­rad av att ta reda på var­för det blev ett nej så har din utma­ning inte hel­ler trans­for­me­rats till lär­dom. Modet betyd­de inte sär­skilt myc­ket. Satsningen var inte mer värd än ska­let på cle­men­tin. Om nu det skul­le vara ett uttryck för något som snabbt spe­lar ut sin roll och sedan glöms bort.

Din sårbarhet. Det dyrbaraste du har?

Men den stun­den du adde­rar din sår­bar­het. Då tusan hän­der det något.

Hör bara så vac­kert Brené Brown beskri­ver det i inled­ning­en av sin bok ”Mod att vara sår­bar”.

”Att vara sår­bar är inte att lyc­kas eller miss­lyc­kas — det är att för­stå att båda delar­na är vik­ti­ga; det är att ge sig hän: Det är att gå in för något hel­hjär­tat.”

Visst är det fint? Och ännu fina­re är bokens ori­gi­nal­ti­tel, Daring Greatly.

Uppmärksammad forskning om sårbarhet och skam.

Brené Brown är en ame­ri­kansk fors­ka­re och soci­o­log som ägnat en stor del av sitt liv åt frå­gor som rör sår­bar­het, mod och skam. Hennes myc­ket upp­märk­sam­ma­de före­drag om just sår­bar­het är ett av värl­dens mest sed­da TED-talks. Sök på ”The Power of vul­ne­ra­bi­li­ty” så hit­tar du det snabbt.

Hennes forsk­ning till­ta­lar natur­ligt­vis mig som är intres­se­rad av allt som anses djupt mänsk­ligt. För mitt i det för mig fasci­ne­ran­de närings­li­vet så för­vå­nas jag ofta hur efter vi är. Vi fort­sät­ter än idag att för­sö­ka upp­rätt­hål­la bil­den av det per­fek­ta. Det per­fek­ta ledar­ska­pet, den per­fek­ta affärsidén, den per­fek­ta före­tagskul­tu­ren, den per­fek­ta med­ar­be­ta­ren – trots att vi vet att ing­en av des­sa finns. Inga av des­sa bör ens fin­nas. Det är inte mänsk­ligt. Det är inte ens fram­gångs­rikt i läng­den. Det är inte vär­digt oss män­ni­skor att bete oss så. Vi bor­de veta bätt­re. Det är ju 2016.

Den meningslösa kampen att vara perfekt.

Inom rekla­men utgår vi all­tid — eller bor­de åtminsto­ne utgå från — det mänsk­li­ga bete­en­det. Det som är lika icke­per­fekt som våra egna liv. Där frå­gor­na är fler än sva­ren. Där det är mer rörigt än till­rät­ta­lagt. Där tvi­vel och för­hopp­ning­ar blan­das med skratt och gråt.

Där vågar vi visa oss sår­ba­ra. Hur kom­mer det sig? Jo, för vi mås­te ska­pa igen­kän­ning. Annars går inte bud­ska­pet in. Budskapet som ska ta vägen via hjär­tat och fånga vår upp­märk­sam­het.

Varför hit­tar jag inte sam­ma bete­en­de i närings­li­vet? Varför använ­der vi inte vår sår­bar­het även där?

Jag bac­kar till­ba­ka till inled­ning­en i Brené Browns bok:

”Det kan ver­ka loc­kan­de att vara per­fekt eller osår­bar, med det finns inga såda­na alter­na­tiv i män­ni­skans till­va­ro. Vi mås­te gå in på are­nan, vad det än hand­lar om — ett nytt för­hål­lan­de, ett vik­tigt möte, vår egen ska­pan­de­pro­cess eller ett job­bigt sam­tal om något i famil­jen, och vi mås­te vara modi­ga och bered­da att ge oss hän. I stäl­let för att sit­ta vid sidan av och häva ur oss kri­tik och goda råd mås­te vi våga visa oss och låta and­ra se oss. Det är det­ta som är sår­bar­het. Det är det­ta som är att visa stort mod.”

Utan sårbarhet, ingen riktig närhet.

Helhjärtat och sår­bar. Det vill i alla fall jag tro på. Utan sår­bar­het blir det ing­en när­het. Ingen kom­mu­ni­ka­tion. Ingen utväx­ling på en nivå som på rik­tigt ger något. När två par­ter för­vän­tas ska­pa något stör­re till­sam­mans krävs sår­bar­het. Krävs att de vågar öpp­na upp, lyss­na och berät­ta vad de söker och behö­ver. Och nu syf­tar jag verk­li­gen på part­ners i affärs­li­vet. Även om du kan över­sät­ta lik­nel­sen till vil­ken rela­tion som helst.

Som före­ta­ga­re läg­ger vi ner stor kraft, myc­ket resur­ser, tid och en him­la mas­sa peng­ar på att lyc­kas med våra kam­pan­jer och pro­jekt. Ibland blir det katjing på en gång. Ibland ute­blir fram­gång­ar­na. De ögon­blick­li­ga fram­gång­ar­na, vill säga. För du låter väl inte pro­ces­sen slu­ta med ett nej?

Missförstå mig rätt. Självklart ska ett nej från någon annan all­tid respek­te­ras. Men vänd på ste­ken och ta reda på var­för det blev ett nej från förs­ta bör­jan. Försök för­stå. Analysera vad som hänt. Om vi bara vågar be om upp­rik­tig feed­back genom mät­ning­ar, dju­pin­ter­vju­er och and­ra åter­kopp­ling­ar så kan vins­ten i det långa lop­pet bli ännu stör­re än den man först hade sik­tat in sig på.

Gör klokt av dina misstag.

Det är lite som ord­språ­ket att det är inte hur man har det utan hur man tar det. Alltså, miss­tag kan alla göra (och kom­mer göra under lång tid fram­ö­ver). Vad som är betyd­ligt mer intres­sant är hur du han­te­rar det. Hur du väl­jer att gå vida­re och för­sö­ka rät­ta till det som bli­vit fel. Vad du är beredd att göra för att stäl­la allt till­rät­ta. Och det är här jag fun­de­rar på vad som skul­le hän­da om vi före­ta­ga­re skul­le ha modet att vara lite mer sår­ba­ra?

Ja, det krä­ver en vil­ja att orka gå den där extra biten. Kanske inled­nings­vis bli lite obe­kväm både för sig själv och för den på and­ra sidan bor­det. Det krä­ver att man läg­ger den per­son­li­ga stolt­he­ten åt sidan för att kun­na nå ett stör­re gemen­samt mål. Det krä­ver ock­så flex­i­bi­li­tet, lyhörd­het och skär­pa. Det krä­ver egent­li­gen allt sånt som senio­ra rekry­te­ra­re skri­ker sig hesa efter idag: Personlighetsdrag som visar på enga­ge­mang och mål­med­ve­ten­het i kom­bi­na­tion med cho­se­fri­het. Där man kan lyss­na på per­so­nen utan att göra allt per­son­ligt.

När sårbarhet leder till framgång.

Jag var fak­tiskt själv med om det för en tid sedan.

Vi hade läm­nat in vårt bidrag i en pit­ch med fle­ra aktö­rer. Vi var väl­digt stol­ta över vår idé och tyck­te nog att vi hade odd­sen på vår sida att få det där efter­trak­ta­de upp­dra­get.

Men tji var det enda vi fick. Uppdraget gick till någon annan och vi blev grymt besvik­na.

Vi hade lagt ner stor möda i pro­jek­tet. Inte minst sto­ra slan­tar. Vi behöv­de veta vad som hade gått fel. Varför stod inte vi som vin­na­re? Vad kun­de vi gjort annorlun­da?

Inte så att vi var bitt­ra för­lo­ra­re på något sätt, men om man läg­ger ner sin själ i något – som man dess­utom vet kan bli rik­tigt bra — så behö­ver man få pra­ta om det med de som bestämt sig för att man inte läng­re ska få vara med i leken.

Vi boka­de där­för ett möte och ställ­de frå­gan: Varför inte vi?

Svaret var att ”jo, vi tyc­ker nog ert för­slag var bra. Till och med i många delar bätt­re än det vin­nan­de för­sla­get. Men ni har inte varit till­räck­ligt tyd­li­ga med hur ni kom­mer gå till­vä­ga, vad som vi mer exakt kom­mer att få leve­re­rat av er.”

Aj då. Den var inte bra. Det fat­ta­de vi själ­va på en gång och i ärlig­he­tens namn kun­de vi till viss del hål­la med.

Vi fort­sat­ta pra­ta om det aktu­el­la pro­jek­tet och hur det skul­le bli. Även om det var uppen­bart att vi inte skul­le vara en av pro­jekt­ä­gar­na fram­ö­ver.

Efter en tim­mas kon­struk­tivt möte sa de på and­ra sidan bor­det:

”Fast vad tror ni om att ge er in i det här pro­jek­tet istäl­let? Här kanske vi skul­le kun­na få till ett bra sam­ar­be­te — vad säger ni?”

Styrkan sitter i sårbarheten.

Tja, vad säger man? Man ber om feed­back, visar sin vil­ja och hän­gi­ven­het, är ärlig mot både sig själv och mot­par­ten och får en ny chans. Kanske till och med en ännu bätt­re möj­lig­het än den förs­ta.

För mig blev det ett bevis på att sår­bar­het inte bara är ett sätt att leva hel­hjär­tat. Det är ock­så en fram­gångs­fak­tor för läran­de, kre­a­ti­vi­tet, nytän­kan­de och frukt­bart sam­ar­be­te.

Sårbarhet är så långt ifrån svag­het jag kan tän­ka mig. Det, om något, är att visa styr­ka och beslut­sam­het. Svaghet är nog mer som Astrid Lindgren beskri­ver det i Bröderna Lejonhjärta: ”Det finns saker man mås­te göra, även om det är far­ligt. Annars är man ing­en män­ni­ska utan bara en liten lort.”

Att inte duc­ka för det far­li­ga eller okän­da. Att inte dra sig för att under en stund göra sig sår­bar där man för till­fäl­let står i syf­te att till­sam­mans kun­na nå det rik­tigt sto­ra målet.

Eller som Brené Brown säger i sitt TED-talk:

Kärnan i att vara sår­bar är att det är födel­se­plat­sen för lyc­ka, kre­a­ti­vi­tet, till­gäng­lig­het och kär­lek.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
felis quis venenatis Donec leo eleifend tristique id id commodo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest