Skip to content

Vinnande content marketing

Hur ser prisvinnande content marketing ut? Några exempel kommer från Spoon, som häromdagen fick tredjepris och två hedersomnämnanden för två bidrag av sammanlagt åttahundra tävlande bidrag i 2013 Content Marketing Awards. I denna artikel tittar jag närmare på de två bidragen.

Thomas Barregren
9 augusti 2013

Hur ser pris­vin­nan­de con­tent mar­ke­ting ut? Några exem­pel kom­mer från Spoon, som härom­da­gen fick tred­je­pris och två hedersom­näm­nan­den för två bidrag av sam­man­lagt åtta­hund­ra täv­lan­de bidrag i 2013 Content Marketing Awards. I den­na arti­kel tit­tar jag när­ma­re på de två bidra­gen.

Grattis!

Men först vill jag gra­tu­le­ra Spoon till pri­set och hedersom­näm­nan­de­na. Det är roligt att svens­ka före­tag står sig så bra i den tuf­fa kon­kur­ren­sen.

Spoon är för­stås ing­en duvunge i sam­man­hang­et. Företaget har gjort kund­tid­ning­ar från 1998. Sedan 2006 ägs inne­hålls­by­rån av Bonnier. I dag har Spoon bred­dat sig till en con­tent mar­ke­ting byrå som gör redak­tio­nellt inne­håll för tid­ning­ar, nyhets­brev, webb­plat­ser, maga­sin och tv. Byrån har 120 med­ar­be­ta­re i Stockholm och Göteborg. Det kva­li­fi­ce­rar dem till en av Sveriges störs­ta con­tent byrå­er, till­sam­mans med Stampen-ägda Appelberg och JG Communications som ägs av Nordic Morning.

Metalworking World

Spoon vann brons­plats för “Best Overall Design” i kate­go­rin “Best Digital Design” vid 2013 Content Marketing Awards. Deras bidrag var den digi­ta­la ver­sio­nen av affärs- och tek­nik­ma­ga­sin Metalworking World som är Sandvik Coromants kund­tid­ning. Metalworking World ges ut tre gång­er per år på ame­ri­kansk och brit­tisk eng­els­ka, dans­ka, fins­ka, frans­ka, ita­li­ens­ka, japans­ka, kine­sis­ka, kore­ans­ka, neder­länds­ka, pols­ka, por­tu­gi­sis­ka, rys­ka, spans­ka, svens­ka, tjec­kis­ka, thai­länds­ka, tys­ka och ungers­ka.

Jag lad­da­de ned maga­si­net till iPad för att ta mig en när­ma­re titt. Jag blädd­rar någ­ra sidor och slås av hur stor plats bil­der tar. Det är snyggt. Men var är tex­ten? Sen upp­täc­ker jag den lil­la raden längst nere i hör­net som säger att jag skall klic­ka på bil­den för att se tex­ten. Aha! Men det gäl­ler inte all­tid. När jag klic­kar på and­ra bil­der så visas istäl­let huvud­me­nyn. Ganska irri­te­ran­de. I vis­sa bil­der blin­kar röda plus­tec­ken. Trodde sådant hör­de till web­bens barn­dom. Trycker jag på dem så visas en kort text. Missar jag dem så visas huvud­me­nyn igen. Mycket irri­te­ran­de. En sida är en sud­dig bild. Nej vän­ta. Den spe­lar musik – och rör sak­ta på sig. Det är visst en ani­me­rad­film. Men jag orkar inte vän­ta och se vad den skall visa. Skall jag tryc­ka på fil­men för att se tex­ten? Nej. Det bara stan­na­de fil­men. På en annan sida skall jag sve­pa med fing­ret upp­åt för att se mer text. På en tred­je mås­te jag klic­ka på en flik överst i bil­den för att se en liten ruta i vil­ken jag kan läsa arti­keln – om jag rul­la fram den. Och så fort­sät­ter det. Metalworking World+ är en orgie i oli­ka inno­va­ti­va sätt att låta använ­da­ren inte­ra­ge­ra med inne­hål­let. Som en stunds för­strö­el­se är det gans­ka under­hål­lan­de att lis­ta ut vad man kan göra på sidan. Men som läsupp­le­vel­se är det en kata­strof.

Nu låter jag väl­digt nega­tiv. Men jag tyc­ker Spoon har gjort ett rik­tigt bra arbe­te – snyggt och proff­sigt. Det som stör mig är den under­lig­gan­de tek­nis­ka lös­ning de har valt som bära­re av sitt gedig­na arbe­te. Låt mig för­kla­ra innan jag går vida­re till de två hedersom­näm­nan­de­na.

Stickspår

När det gäl­ler maga­sin och tid­ning­ar för läsplat­tor ver­kar det fin­nas tre huvud­sak­li­ga lös­ning­ar:

  1. Skräddarsydda sidor i app: Läsaren använ­der en app för att blädd­ra mel­lan sidor desig­na­de spe­ci­ellt för läsplat­tan. Visningen är hårt styrd. Läsaren kan inte zom­ma och pano­re­ra. Med tryck på rätt stäl­le kan en vide­o­film, en fak­taru­ta eller lik­nan­de visas. Sandvikens Spoon och Metalworking World+ är ett exem­pel på den­na lös­ning. Dagens Industris app är ett annat.
  2. Tryckt upp­la­ga i app: Läsaren använ­der en app för att blädd­ra, zom­ma och pano­re­ra bil­der som visar upp­slag (eller sidor) i den tryck­ta upp­la­gan. Exempel på den­na lös­ning är Göteborgs-Postens och Ztorys appar.
  3. Appifierade sidor i webb­lä­sa­re: Läsaren använ­der den inbygg­da webb­lä­sa­re för att blädd­ra mel­lan webb­si­dor som använ­der den nya webb­tek­ni­ken (HTML5, CSS3, JavaScript) för att ge läsa­ren lite av sam­ma käns­la som skräd­dar­syd­da sidor i app fast med en ratio­nel­la­re pro­duk­tion. Det bäs­ta exemp­let är Financial Times web­bapp (besök ft​.com med en iPad och du för­står).

Personligen har jag svårt för den förs­ta typen av digi­tal maga­sin – skräd­dar­syd­da sidor i app. Jag för­står var­för den lös­ning­en är popu­lär. Det går att göra snyg­ga maga­sin med mas­sor av spän­nan­de inter­ak­tion – pre­cis som i fal­let med Metalworking World+. Som bestäl­la­re av en sådan pro­duk­tion är det san­no­likt just det man till­ta­las av. Och som leve­ran­tör är det säkert en hygg­lig affär eftersom det uppen­bar­li­gen krävs myc­ket arbe­te. Men som läsa­re är det – efter den förs­ta halv­tim­mens för­strö­el­se – bara irri­te­ran­de.

Alternativ två – tryckt upp­la­ga i app – är lite trist men fun­ge­rar rik­tigt bra för läs­ning. På det sät­tet läser jag regel­bun­det Göteborgs-Posten i deras app och Affärsvärlden, CIO Sweden, Computer Sweden, Dagens Media, Internetworld, Modern Psykologi, Språktidnigen, TechWorld och fle­ra and­ra maga­sin i Ztorys app. Jag upp­skat­tar myc­ket fri­he­ten att zom­ma ut för att se hel­he­ten, zoo­ma in för att läsa utan läs­glas­ö­gon och pano­re­ra för att snabbt för­flyt­ta mig över sidan. Upplevelse hade för­stås för­höjts om jag hade kun­nat se ett bild­spel eller video istäl­let för en still­bild, klic­ka på en länk för att föl­ja den, inte­ra­ge­ra med infor­ma­tions­gra­fik och så vida­re. Men jag före­drar fri­he­ten som läsa­re fram­för bling­bling­et. Jag för­står att de som väl­jer att pro­du­ce­ra sina tid­ning­ar och maga­sin på det­ta sätt gör det av eko­no­mis­ka skäl. Inget extra arbe­te med att pro­du­ce­ra inter­ak­tivt inne­håll eller göra sär­skild lay­out. Konverteringen från befint­lig pap­perslay­out är auto­ma­tisk. Billigt och smi­digt.

Appifierade sidor i webb­lä­sa­re, den tred­je huvud­in­rikt­ni­gen, tror jag är kom­mer ersät­ta de två and­ra alter­na­ti­ven på sikt. Tekniken kan använ­das för att helt efter­lik­na båda (som ft​.com efter­lik­nar skräd­dar­syd­da sidor i app). Men jag hop­pas och tror att tek­ni­ken istäl­let kom­mer för­e­na de bäs­ta egen­ska­per­na: goda möj­lig­he­ter till unik design och lay­out, ratio­nell och pris­värd pro­duk­tion och god läsupp­le­vel­se.

Men det var ett stick­spår. Tillbaka till 2013 Content Marketing Awards…

Welcome to my cab

Jag har tidi­ga­re lyft fram Volvo Trucks Drivers World som ett grymt bra exem­pel på con­tent mar­ke­ting med webb-TV. En annan serie myc­ket väl­gjor­da vide­o­fil­mer på Volvo Trucks YouTube-sida är Welcome to my cab. Inslaget om paret Hollins fick två väl­för­tjän­ta hedersom­näm­nan­den i kate­go­ri­er­na “Best Branding Video” och “Best Topic-Specific Video”.

De tre minu­ter­na och fyra sekun­der­na som vi får föl­ja Elizabeth och Rickie Holms ger mer­smak. Det är en histo­ria om ett par som bor och arbe­tar till­sam­mans i sin last­bil. Det är berät­tat med stor vär­me, en gnut­ta humor och vac­kert foto. Jäklar vad bra det är. Jag är helt oin­tres­se­rad av last­bi­lar – men kan inte låta bli att se om den­na film både en och två gång­er. Och jag loc­kas att kika på någ­ra av de and­ra fil­mer­na ock­så. Hatten av för Spoon som har pro­du­ce­rat fil­men.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advo­kat­by­rå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på tra­ven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »
nunc eleifend leo. luctus ipsum venenatis lectus massa sem, accumsan

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest