Vinnande content marketing

Hur ser prisvinnande content marketing ut? Några exempel kommer från Spoon, som häromdagen fick tredjepris och två hedersomnämnanden för två bidrag av sammanlagt åttahundra tävlande bidrag i 2013 Content Marketing Awards. I denna artikel tittar jag närmare på de två bidragen.

Thomas Barregren
9 augusti 2013

Hur ser pris­vin­nan­de con­tent mar­ke­ting ut? Några exem­pel kom­mer från Spoon, som härom­da­gen fick tred­je­pris och två hedersom­näm­nan­den för två bidrag av sam­man­lagt åtta­hund­ra täv­lan­de bidrag i 2013 Content Marketing Awards. I den­na arti­kel tit­tar jag när­ma­re på de två bidra­gen.

Grattis!

Men först vill jag gra­tu­le­ra Spoon till pri­set och hedersom­näm­nan­de­na. Det är roligt att svens­ka före­tag står sig så bra i den tuf­fa kon­kur­ren­sen.

Spoon är för­stås ing­en duvunge i sam­man­hang­et. Företaget har gjort kund­tid­ning­ar från 1998. Sedan 2006 ägs inne­hålls­by­rån av Bonnier. I dag har Spoon bred­dat sig till en con­tent mar­ke­ting byrå som gör redak­tio­nellt inne­håll för tid­ning­ar, nyhets­brev, webb­plat­ser, maga­sin och tv. Byrån har 120 med­ar­be­ta­re i Stockholm och Göteborg. Det kva­li­fi­ce­rar dem till en av Sveriges störs­ta con­tent byrå­er, till­sam­mans med Stampen-ägda Appelberg och JG Communications som ägs av Nordic Morning.

Metalworking World

Spoon vann brons­plats för “Best Overall Design” i kate­go­rin “Best Digital Design” vid 2013 Content Marketing Awards. Deras bidrag var den digi­ta­la ver­sio­nen av affärs- och tek­nik­ma­ga­sin Metalworking World som är Sandvik Coromants kund­tid­ning. Metalworking World ges ut tre gång­er per år på ame­ri­kansk och brit­tisk eng­els­ka, dans­ka, fins­ka, frans­ka, ita­li­ens­ka, japans­ka, kine­sis­ka, kore­ans­ka, neder­länds­ka, pols­ka, por­tu­gi­sis­ka, rys­ka, spans­ka, svens­ka, tjec­kis­ka, thai­länds­ka, tys­ka och ungers­ka.

Jag lad­da­de ned maga­si­net till iPad för att ta mig en när­ma­re titt. Jag blädd­rar någ­ra sidor och slås av hur stor plats bil­der tar. Det är snyggt. Men var är tex­ten? Sen upp­täc­ker jag den lil­la raden längst nere i hör­net som säger att jag skall klic­ka på bil­den för att se tex­ten. Aha! Men det gäl­ler inte all­tid. När jag klic­kar på and­ra bil­der så visas istäl­let huvud­me­nyn. Ganska irri­te­ran­de. I vis­sa bil­der blin­kar röda plus­tec­ken. Trodde sådant hör­de till web­bens barn­dom. Trycker jag på dem så visas en kort text. Missar jag dem så visas huvud­me­nyn igen. Mycket irri­te­ran­de. En sida är en sud­dig bild. Nej vän­ta. Den spe­lar musik – och rör sak­ta på sig. Det är visst en ani­me­rad­film. Men jag orkar inte vän­ta och se vad den skall visa. Skall jag tryc­ka på fil­men för att se tex­ten? Nej. Det bara stan­na­de fil­men. På en annan sida skall jag sve­pa med fing­ret upp­åt för att se mer text. På en tred­je mås­te jag klic­ka på en flik överst i bil­den för att se en liten ruta i vil­ken jag kan läsa arti­keln – om jag rul­la fram den. Och så fort­sät­ter det. Metalworking World+ är en orgie i oli­ka inno­va­ti­va sätt att låta använ­da­ren inte­ra­ge­ra med inne­hål­let. Som en stunds för­strö­el­se är det gans­ka under­hål­lan­de att lis­ta ut vad man kan göra på sidan. Men som läsupp­le­vel­se är det en kata­strof.

Nu låter jag väl­digt nega­tiv. Men jag tyc­ker Spoon har gjort ett rik­tigt bra arbe­te – snyggt och proff­sigt. Det som stör mig är den under­lig­gan­de tek­nis­ka lös­ning de har valt som bära­re av sitt gedig­na arbe­te. Låt mig för­kla­ra innan jag går vida­re till de två hedersom­näm­nan­de­na.

Stickspår

När det gäl­ler maga­sin och tid­ning­ar för läsplat­tor ver­kar det fin­nas tre huvud­sak­li­ga lös­ning­ar:

  1. Skräddarsydda sidor i app: Läsaren använ­der en app för att blädd­ra mel­lan sidor desig­na­de spe­ci­ellt för läsplat­tan. Visningen är hårt styrd. Läsaren kan inte zom­ma och pano­re­ra. Med tryck på rätt stäl­le kan en vide­o­film, en fak­taru­ta eller lik­nan­de visas. Sandvikens Spoon och Metalworking World+ är ett exem­pel på den­na lös­ning. Dagens Industris app är ett annat.
  2. Tryckt upp­la­ga i app: Läsaren använ­der en app för att blädd­ra, zom­ma och pano­re­ra bil­der som visar upp­slag (eller sidor) i den tryck­ta upp­la­gan. Exempel på den­na lös­ning är Göteborgs-Postens och Ztorys appar.
  3. Appifierade sidor i webb­lä­sa­re: Läsaren använ­der den inbygg­da webb­lä­sa­re för att blädd­ra mel­lan webb­si­dor som använ­der den nya webb­tek­ni­ken (HTML5, CSS3, JavaScript) för att ge läsa­ren lite av sam­ma käns­la som skräd­dar­syd­da sidor i app fast med en ratio­nel­la­re pro­duk­tion. Det bäs­ta exemp­let är Financial Times web­bapp (besök ft​.com med en iPad och du för­står).

Personligen har jag svårt för den förs­ta typen av digi­tal maga­sin – skräd­dar­syd­da sidor i app. Jag för­står var­för den lös­ning­en är popu­lär. Det går att göra snyg­ga maga­sin med mas­sor av spän­nan­de inter­ak­tion – pre­cis som i fal­let med Metalworking World+. Som bestäl­la­re av en sådan pro­duk­tion är det san­no­likt just det man till­ta­las av. Och som leve­ran­tör är det säkert en hygg­lig affär eftersom det uppen­bar­li­gen krävs myc­ket arbe­te. Men som läsa­re är det – efter den förs­ta halv­tim­mens för­strö­el­se – bara irri­te­ran­de.

Alternativ två – tryckt upp­la­ga i app – är lite trist men fun­ge­rar rik­tigt bra för läs­ning. På det sät­tet läser jag regel­bun­det Göteborgs-Posten i deras app och Affärsvärlden, CIO Sweden, Computer Sweden, Dagens Media, Internetworld, Modern Psykologi, Språktidnigen, TechWorld och fle­ra and­ra maga­sin i Ztorys app. Jag upp­skat­tar myc­ket fri­he­ten att zom­ma ut för att se hel­he­ten, zoo­ma in för att läsa utan läs­glas­ö­gon och pano­re­ra för att snabbt för­flyt­ta mig över sidan. Upplevelse hade för­stås för­höjts om jag hade kun­nat se ett bild­spel eller video istäl­let för en still­bild, klic­ka på en länk för att föl­ja den, inte­ra­ge­ra med infor­ma­tions­gra­fik och så vida­re. Men jag före­drar fri­he­ten som läsa­re fram­för bling­bling­et. Jag för­står att de som väl­jer att pro­du­ce­ra sina tid­ning­ar och maga­sin på det­ta sätt gör det av eko­no­mis­ka skäl. Inget extra arbe­te med att pro­du­ce­ra inter­ak­tivt inne­håll eller göra sär­skild lay­out. Konverteringen från befint­lig pap­perslay­out är auto­ma­tisk. Billigt och smi­digt.

Appifierade sidor i webb­lä­sa­re, den tred­je huvud­in­rikt­ni­gen, tror jag är kom­mer ersät­ta de två and­ra alter­na­ti­ven på sikt. Tekniken kan använ­das för att helt efter­lik­na båda (som ft​.com efter­lik­nar skräd­dar­syd­da sidor i app). Men jag hop­pas och tror att tek­ni­ken istäl­let kom­mer för­e­na de bäs­ta egen­ska­per­na: goda möj­lig­he­ter till unik design och lay­out, ratio­nell och pris­värd pro­duk­tion och god läsupp­le­vel­se.

Men det var ett stick­spår. Tillbaka till 2013 Content Marketing Awards…

Welcome to my cab

Jag har tidi­ga­re lyft fram Volvo Trucks Drivers World som ett grymt bra exem­pel på con­tent mar­ke­ting med webb-TV. En annan serie myc­ket väl­gjor­da vide­o­fil­mer på Volvo Trucks YouTube-sida är Welcome to my cab. Inslaget om paret Hollins fick två väl­för­tjän­ta hedersom­näm­nan­den i kate­go­ri­er­na “Best Branding Video” och “Best Topic-Specific Video”.

De tre minu­ter­na och fyra sekun­der­na som vi får föl­ja Elizabeth och Rickie Holms ger mer­smak. Det är en histo­ria om ett par som bor och arbe­tar till­sam­mans i sin last­bil. Det är berät­tat med stor vär­me, en gnut­ta humor och vac­kert foto. Jäklar vad bra det är. Jag är helt oin­tres­se­rad av last­bi­lar – men kan inte låta bli att se om den­na film både en och två gång­er. Och jag loc­kas att kika på någ­ra av de and­ra fil­mer­na ock­så. Hatten av för Spoon som har pro­du­ce­rat fil­men.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
consectetur risus. neque. eget mattis elementum id, leo Phasellus efficitur. id felis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest