Viral eller död – din texts liv hänger på rubriken

Där satt den! Du har presterat en intressant och välskriven text om ett ämne du kan på dina fem fingrar. Nu ska den bara ut på nätet och förändra världen, eller åtminstone få en och annan läsare att haja till och kanske börja tänka i lite andra banor.

Men vänta lite… Rubriken. Är den så bra den kan vara? Är den tillräckligt tydlig? Tillräckligt underhållande? Oftast fungerar rubriken som länktext till själva artikeln. Är den tillräckligt lockande för läsaren att vilja klicka på och ta del av ditt banbrytande alster?

I denna gästblogg tipsar journalisten och copywritern Karin Forslund om hur du kan skriva bättre rubriker – som gör skillnad mellan viral och död text.

Karin Forslund
13 januari 2015

Där satt den! Du har pre­ste­rat en intres­sant och väl­skri­ven text om ett ämne du kan på dina fem fing­rar. Nu ska den bara ut på nätet och för­änd­ra värl­den, eller åtminsto­ne få en och annan läsa­re att haja till och kanske bör­ja tän­ka i lite and­ra banor.

Men vän­ta lite… Rubriken. Är den så bra den kan vara? Är den till­räck­ligt tyd­lig? Tillräckligt under­hål­lan­de? Oftast fun­ge­rar rubri­ken som länktext till själ­va arti­keln. Är den till­räck­ligt loc­kan­de för läsa­ren att vil­ja klic­ka på och ta del av ditt ban­bry­tan­de als­ter?

I den­na gäst­blogg tip­sar jour­na­lis­ten och copy­wri­tern Karin Forslund om hur du kan skri­va bätt­re rubri­ker – som gör skill­nad mel­lan viral och död text.

Väck uppmärksamhet

Att utfor­ma rubri­ker som “klick­mag­ne­ter” kan kän­nas banalt och upp­fat­tas som effekt­sö­ke­ri. Särskilt om tex­tens ämne är högst seri­öst. Men kom ihåg att syf­tet är att loc­ka fler läsa­re att ta del av ditt vik­ti­ga bud­skap. Nätets ymni­ga och ald­rig sinan­de flod av infor­ma­tion gör det abso­lut nöd­vän­digt att for­mu­le­ra rubri­ker som stic­ker ut.

Fram till för bara ett par år sedan var fyn­di­ga rubri­ker när­mast en omöj­lig­het du vil­le ran­kas högt i sök­mo­to­rer­nas träff­lis­tor. Nyckelord i bröd­text, bild­text och (inte minst) rubrik var ett mås­te för att nå en åtrå­värd topp-10-pla­ce­ring. Men sök­mo­to­rer­na har bli­vit smar­ta­re. Numera behö­ver du inte skri­va dem på näsan; Google & Co kan tol­ka såväl kon­text som syno­ny­mer.

Så våga stick ut hakan och ta gär­na ut sväng­ar­na litegrann när du rubrik­sät­ter. Författaren till blog­gin­läg­get ”Att till­freds­stäl­la sin man” gjor­de just det­ta när hon sat­te en upp­se­en­de­väc­kan­de rubrik på ett inlägg med ett bok­stav­ligt talat död­ligt seri­öst ämne.

Orden som sålde flest tidningar

Mina röt­ter som skri­bent är sta­digt plan­te­ra­de i kvälls­tid­nings­myl­lan. Då och då sam­la­des hela Göteborgs-Tidningens redak­tion till vad som bäst kan beskri­vas som upp­la­ge­mö­ten. På ett av des­sa möten pra­ta­de chefre­dak­tö­ren om sam­ban­det mel­lan de num­mer av tid­ning­en som sålt bäst under peri­o­den som gått och de ord som utgjort des­sa num­mers löp­sed­lar och första­si­dor.

Det visa­de sig att orden “sex”, “vinn” och “gra­tis” var de abso­lut mest luk­ra­ti­va; fanns ett eller fle­ra av des­sa ord på löp­se­deln eller första­si­dan var det när­mast garan­te­rat att tid­ning­ar­na skul­le gå åt som smör i sol­sken. En kol­le­ga skäm­ta­de om att “Vinn gra­tis sex!” mås­te vara den ulti­ma­ta rubri­ken. Föreställ dig klick­sta­tisti­ken!

Skämt åsi­do. En bra tum­re­gel är att det är helt okej att göra rubri­ken lite fyn­dig, eller till och med fräck, så länge den sam­man­fat­tar det vik­ti­gas­te bud­ska­pet i din text.

Lyft upp textens kärnbudskap i rubriken

Smartare sök­mo­to­rer har som sagt ökat sväng­rum­met när det gäl­ler att kun­na vara lite fyn­dig och kryp­tisk. Därmed inte sagt att du bör und­vi­ka tex­tens nyc­kelord och huvud­bud­skap i rubri­ken.

Vid sidan om under­håll­nings­vär­de och upp­se­en­de­väc­kan­de for­mu­le­ring­ar är tyd­lig­het ett vik­tigt led­ord vid rubrik­sätt­ning. Det spe­lar ing­en roll hur många som har klic­kat på din roli­ga, fräc­ka rubrik; om den helt sak­nar kopp­ling till inne­hål­let kom­mer läsa­ren gans­ka snart att kän­na sig lurad och läm­na sidan.

Ge en vink om textens syfte och karaktär

Förutom kärn­bud­ska­pet kan det vara en bra idé att fram­hä­va vil­ken typ av text läsa­ren kom­mer att mötas av. En tip­san­de arti­kel kan till exem­pel ha en rubrik i stil med “Så gör du…” eller “Fem steg till den per­fek­ta…”, medan en infor­me­ran­de text kan rubrik­sät­tas enligt mönst­ret “Allt du behö­ver veta innan du…” eller “Tio saker du inte kän­de till om…”.

En för­del med den här typen av rubri­ker är att de ofta är både hand­lingsupp­ma­nan­de och talar direkt till läsa­ren, vil­ket både akti­ve­rar och väc­ker nyfi­ken­het. Frågor, både öpp­na och reto­ris­ka, akti­ve­rar ock­så läsa­ren och kan vara effek­ti­va att använ­da som rubri­ker.

Avslutande tips för rubriksättning

  • Var inte rädd för att stic­ka ut hakan och sät­ta en upp­se­en­de­väc­kan­de, pro­vo­ka­tiv eller fyn­dig rubrik!
  • Se till att rubri­ken är rele­vant för inne­hål­let och har anknyt­ning till det huvud­sak­li­ga bud­ska­pet.
  • Ge läsa­ren en vink om tex­tens syf­te och karak­tär – tips, infor­ma­tion, opi­ni­on?
  • Använd gär­na du-till­tal.
  • Frågor och hand­lingsupp­ma­ning­ar kan bli effek­ti­va rubri­ker.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
dapibus justo eget diam quis, fringilla accumsan leo. felis id amet, luctus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest