Viral eller död – din texts liv hänger på rubriken

Där satt den! Du har presterat en intressant och välskriven text om ett ämne du kan på dina fem fingrar. Nu ska den bara ut på nätet och förändra världen, eller åtminstone få en och annan läsare att haja till och kanske börja tänka i lite andra banor.

Men vänta lite… Rubriken. Är den så bra den kan vara? Är den tillräckligt tydlig? Tillräckligt underhållande? Oftast fungerar rubriken som länktext till själva artikeln. Är den tillräckligt lockande för läsaren att vilja klicka på och ta del av ditt banbrytande alster?

I denna gästblogg tipsar journalisten och copywritern Karin Forslund om hur du kan skriva bättre rubriker – som gör skillnad mellan viral och död text.

Karin Forslund
13 januari 2015

Där satt den! Du har pre­ste­rat en intres­sant och väl­skri­ven text om ett ämne du kan på dina fem fing­rar. Nu ska den bara ut på nätet och för­änd­ra värl­den, eller åtminsto­ne få en och annan läsa­re att haja till och kanske bör­ja tän­ka i lite and­ra banor.

Men vän­ta lite… Rubriken. Är den så bra den kan vara? Är den till­räck­ligt tyd­lig? Tillräckligt under­hål­lan­de? Oftast fun­ge­rar rubri­ken som länktext till själ­va arti­keln. Är den till­räck­ligt loc­kan­de för läsa­ren att vil­ja klic­ka på och ta del av ditt ban­bry­tan­de alster?

I den­na gäst­blogg tip­sar jour­na­lis­ten och copy­wri­tern Karin Forslund om hur du kan skri­va bätt­re rubri­ker – som gör skill­nad mel­lan viral och död text.

Väck uppmärksamhet

Att utfor­ma rubri­ker som “klick­mag­ne­ter” kan kän­nas banalt och upp­fat­tas som effekt­sö­ke­ri. Särskilt om tex­tens ämne är högst seri­öst. Men kom ihåg att syf­tet är att loc­ka fler läsa­re att ta del av ditt vik­ti­ga bud­skap. Nätets ymni­ga och ald­rig sinan­de flod av infor­ma­tion gör det abso­lut nöd­vän­digt att for­mu­le­ra rubri­ker som stic­ker ut.

Fram till för bara ett par år sedan var fyn­di­ga rubri­ker när­mast en omöj­lig­het du vil­le ran­kas högt i sök­mo­to­rer­nas träff­lis­tor. Nyckelord i bröd­text, bild­text och (inte minst) rubrik var ett mås­te för att nå en åtrå­värd topp-10-pla­ce­ring. Men sök­mo­to­rer­na har bli­vit smar­ta­re. Numera behö­ver du inte skri­va dem på näsan; Google & Co kan tol­ka såväl kon­text som synonymer.

Så våga stick ut hakan och ta gär­na ut sväng­ar­na litegrann när du rubrik­sät­ter. Författaren till blog­gin­läg­get ”Att till­freds­stäl­la sin man” gjor­de just det­ta när hon sat­te en upp­se­en­de­väc­kan­de rubrik på ett inlägg med ett bok­stav­ligt talat död­ligt seri­öst ämne.

Orden som sålde flest tidningar

Mina röt­ter som skri­bent är sta­digt plan­te­ra­de i kvälls­tid­nings­myl­lan. Då och då sam­la­des hela Göteborgs-Tidningens redak­tion till vad som bäst kan beskri­vas som upp­la­ge­mö­ten. På ett av des­sa möten pra­ta­de chefre­dak­tö­ren om sam­ban­det mel­lan de num­mer av tid­ning­en som sålt bäst under peri­o­den som gått och de ord som utgjort des­sa num­mers löp­sed­lar och förstasidor.

Det visa­de sig att orden “sex”, “vinn” och “gra­tis” var de abso­lut mest luk­ra­ti­va; fanns ett eller fle­ra av des­sa ord på löp­se­deln eller första­si­dan var det när­mast garan­te­rat att tid­ning­ar­na skul­le gå åt som smör i sol­sken. En kol­le­ga skäm­ta­de om att “Vinn gra­tis sex!” mås­te vara den ulti­ma­ta rubri­ken. Föreställ dig klickstatistiken!

Skämt åsi­do. En bra tum­re­gel är att det är helt okej att göra rubri­ken lite fyn­dig, eller till och med fräck, så länge den sam­man­fat­tar det vik­ti­gas­te bud­ska­pet i din text.

Lyft upp textens kärnbudskap i rubriken

Smartare sök­mo­to­rer har som sagt ökat sväng­rum­met när det gäl­ler att kun­na vara lite fyn­dig och kryp­tisk. Därmed inte sagt att du bör und­vi­ka tex­tens nyc­kelord och huvud­bud­skap i rubriken.

Vid sidan om under­håll­nings­vär­de och upp­se­en­de­väc­kan­de for­mu­le­ring­ar är tyd­lig­het ett vik­tigt led­ord vid rubrik­sätt­ning. Det spe­lar ing­en roll hur många som har klic­kat på din roli­ga, fräc­ka rubrik; om den helt sak­nar kopp­ling till inne­hål­let kom­mer läsa­ren gans­ka snart att kän­na sig lurad och läm­na sidan.

Ge en vink om textens syfte och karaktär

Förutom kärn­bud­ska­pet kan det vara en bra idé att fram­hä­va vil­ken typ av text läsa­ren kom­mer att mötas av. En tip­san­de arti­kel kan till exem­pel ha en rubrik i stil med “Så gör du…” eller “Fem steg till den per­fek­ta…”, medan en infor­me­ran­de text kan rubrik­sät­tas enligt mönst­ret “Allt du behö­ver veta innan du…” eller “Tio saker du inte kän­de till om…”.

En för­del med den här typen av rubri­ker är att de ofta är både hand­lingsupp­ma­nan­de och talar direkt till läsa­ren, vil­ket både akti­ve­rar och väc­ker nyfi­ken­het. Frågor, både öpp­na och reto­ris­ka, akti­ve­rar ock­så läsa­ren och kan vara effek­ti­va att använ­da som rubriker.

Avslutande tips för rubriksättning

  • Var inte rädd för att stic­ka ut hakan och sät­ta en upp­se­en­de­väc­kan­de, pro­vo­ka­tiv eller fyn­dig rubrik!
  • Se till att rubri­ken är rele­vant för inne­hål­let och har anknyt­ning till det huvud­sak­li­ga budskapet.
  • Ge läsa­ren en vink om tex­tens syf­te och karak­tär – tips, infor­ma­tion, opinion?
  • Använd gär­na du-tilltal.
  • Frågor och hand­lingsupp­ma­ning­ar kan bli effek­ti­va rubriker.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »