Visa affärsnytta med content marketing

Välkommen till strategiskolan! I tolv lektioner får du lära dig allt du behöver veta för att ta fram en framgångsrik content marketing-strategi. Varje lektion går på djupet med en av de tolv delarna som utgör Kntnts ramverk för content marketing-strategi. När du har lärt dig alla tolv delar så har du allt du behöver för att tillsammans med ditt team ta fram en riktig och fungerande strategi för content marketing. Så häng med från början!

Thomas Barregren
22 november 2016

Redan för två vec­kor sedan var det inskriv­ning. Då fick du ett heli­kop­ter­per­spek­tiv på ram­ver­kets tolv delar. Vad de hand­lar om och hur de häng­er ihop. Du fick ock­så veta om ram­ver­kets ursprung och tillkomst.

Nu är det dags att dyka ned och ta en titt på den förs­ta delen, som hand­lar om att bestäm­ma den affärsnyt­tan som con­tent mar­ke­ting ska bidra till. Så läs vidare!

Om du är som de flesta…

Om du är som de fles­ta vi möter, så vill du gär­na hop­pa över det här med affärsnyt­ta. Helst hade du skip­pat ock­så de kom­man­de fyra delar­na – bete­en­de­mål, mål­grup­per, inle­vel­se­kar­ta och besluts­re­sa. För flum­migt, tän­ker du. Bättre att kom­ma till skott med det som ger syn­ligt resul­tat: inne­håll, sprid­ning och mätning.

Det är ock­så det som får ditt kre­a­ti­va hjär­ta att bul­ta lite extra. Okej, kanske inte mät­ning, men du inser att det är nöd­vän­digt. För utan mät­ning kan du inte visa resul­tat, och utan resul­tat kan du inte moti­ve­ra var­för du ska få peng­ar till att ska­pa och spri­da innehåll.

Men det där and­ra – affärs­mål och allt vad det nu var – det är för flum­migt. Dessutom är det inte din sak. Ledningen har bestämt affärsmå­len. Och du och ditt team vet vad ni ska göra. Nu ska ni bara kom­ma igång med con­tent mar­ke­ting och visa resultat.

Eller hur?

Går det att hoppa över?

Jag för­står att det är myc­ket fres­tan­de att hop­pa över den förs­ta delen. Den ger ing­et kon­kret som du kan visas upp för en ifrå­ga­sät­tan­de led­ning. Den tar dess­utom myc­ket tid av dig, av dina med­ar­be­ta­re och av and­ra i orga­ni­sa­tio­nen. Tid som ing­en har.

Det sam­ma gäl­ler den and­ra delen, som hand­lar om bete­en­de­mål, och den tred­je, den fjär­de och den fem­te, som hand­lar om mål­grup­per, inle­vel­se­kar­tor respek­ti­ve besluts­re­sor. Först när vi kom­mer till den sjät­te delen – ämneska­ta­log – så bör­jar vi pra­ta om något ”använd­bart”.

Låt oss hop­pa direkt dit, säger du. Nej, säger jag.

Den obekväma sanningen

En mark­nads­chef sa en gång, sam­ti­digt som hon tit­ta­de urskul­dan­de på mig, att de har valt en ”ja säga­re-byrå”. Det under­för­ståd­da bud­ska­pet gick inte att ta mis­te på. Kntnt är ing­en ”ja sägare-byrå”.

Hon har rätt. Nära vän­ner lis­mar inte. Nära vän­ner säger till varand­ra som det är, hjäl­per varand­ra, finns där när man behö­ver dem och stöt­tar en. Därför säger jag som det är: Utan stra­te­gi kom­mer du att miss­lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Punkt.

Content marketings strategiska frågor

En stra­te­gi ska ge en rikt­ning för beslut som mås­te fat­tas utmed vägen. Riktningen för con­tent mar­ke­ting ges av sva­ren på con­tent mar­ke­tings stra­te­gis­ka frå­gor:

 1. Vad för affärsnyt­ta ska con­tent mar­ke­ting bidra till?
 2. Vilket för­änd­rat eller för­stärkt bete­en­de behövs för att affärsnyt­tan ska uppkomma?
 3. Vilka mål­grup­per behö­ver vi påver­ka för att bete­en­det ska för­änd­ras eller förstärkas?
 4. Hur kan vi påver­ka målgrupperna?
 5. Var längs besluts­re­san ska vi påver­ka mål­grup­per­na med con­tent marketing?

Det är sva­ren på des­sa fem frå­gor vi söker i de fem förs­ta delar­na. Och idag ska vi bör­ja med den förs­ta. Vad:et. Men innan dess ska jag bemö­ta tre van­li­ga invändningar.

Det är inte er uppgift

En van­lig invänd­ning mot att bestäm­ma affärsnyt­tan är att affärsmå­len är sat­ta. Styrelse och led­ning har bestämt dem. Det är ing­et tea­met för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion kan ändra.

Men det är en invänd­ning på fel­ak­ti­ga pre­mis­ser. Tänk så här:

Styrelsen eller led­ning­en för ditt före­tag har satt ett spe­ci­fikt och tidsatt affärs­mål. Affärsmål kan till exem­pel vara att dub­ble­ra omsätt­ning­en på tre år med bibe­hål­len vinstmarginal.

Affärsmål upp­fylls inte av sig självt. Det mås­te utfö­ras saker som bidrar till att affärs­må­let upp­nås. Det som utförs kal­las affärsnyt­ta. Affärsnytta kan till exem­pel vara att gene­re­ra fler kva­li­fi­ce­ra­de leads, att snab­ba på avslut av affär och att öka kundlojaliteten.

Skilj allt­så mel­lan affärsnyt­ta och affärs­mål. Affärsnytta är vägen till affärsmålet.

Uppgiften i den förs­ta delen är inte att sät­ta upp egna affärs­mål, utan att iden­ti­fi­e­ra en enskild affärsnyt­ta som vi ska foku­se­ra på att bidra till med con­tent mar­ke­ting, för att där­i­ge­nom bidra till att affärs­må­let uppnås.

Det är redan bestämt

En annan van­lig invänd­ning är att job­bet redan är gjort. Mål är kla­ra, mark­nads­seg­men­te­ring är gjord, och per­so­nas fram­tag­na. Till och med vad som ska göras är bestämt: en thought lea­ders­hip-blogg för att gene­re­ra fler leads, en kun­skaps­bank med en mas­sa white­pa­pers som hjäl­per säl­ja­re att avslu­ta affä­rer, eller en Youtube-kanal med tips och trix så att kun­der­na blir nöj­da och stan­nar kvar.

Men ock­så det är en invänd­ning på fel­ak­ti­ga pre­mis­ser. För att för­kla­ra var­för behö­ver jag gå hän­del­ser­na i för­väg och för­u­tom affärsnyt­ta ock­så pra­ta om bete­en­de­mål och mål­grup­per (som vi går på dju­pet med i del två och tre).

Affärsnytta är något som ska utfö­ras för att ett affärs­mål ska upp­nås. Beteendemål är ett önsk­värt bete­en­de som bidrar till affärsnyt­tan. Målgrupp är en grupp av män­ni­skor som vi med con­tent mar­ke­ting ska påver­ka så att bete­en­de­må­len uppnås.

Målgrupper ska vara få och sto­ra, så att vi hål­ler nere kost­na­den, och väl­jas så att vi med sam­ma inne­håll, i sam­ma medi­er, kan åstad­kom­ma sam­ma påver­kan på bete­en­det. Beteendemål ska vara kon­kre­ta, mät­ba­ra, kun­na upp­nås inom en bestämd tid och väsent­ligt bidra till affärsnyt­tan. Och affärsnyt­tan ska väl­jas så att störs­ta möj­li­ga bidrag till affärs­må­let upp­nås med mins­ta möj­li­ga tid och pengar.

Som du ser häng­er affärsnyt­ta, bete­en­de­mål och mål­grup­per intimt sam­man. Det går inte att stu­de­ra var och en i iso­le­ring. De mås­te stu­de­ras till­sam­mans och med syf­tet att resul­ta­tet ska använ­das för con­tent marketing.

Därför kan inte mål, per­so­nas, mark­nads­seg­men­te­ring och annat fram­ta­get för annat ända­mål använ­das rakt upp och ned. Men det kan med för­del använ­das som under­lag i arbe­tet med att iden­ti­fi­e­ra affärsnyt­ta, beslu­ta om bete­en­de­mål och hit­ta mål­grup­per för con­tent mar­ke­ting. Av sam­ma skäl bör redan fat­ta­de beslut om vad som ska göras omprö­vas i lju­set av vad som kom­mer fram. Ofta visar det sig vara bra idéer som bara behö­ver väs­sas och sät­tas in i det stör­re sam­man­hang som stra­te­gin ger.

Det finns inte tid (eller pengar)

En tred­je invänd­ning är att det inte finns tid för att fun­de­ra på affärsnyt­tan (och bete­en­de­mål och mål­grup­per). Det får kom­ma sen, när con­tent mar­ke­ting rul­lar och visar resultat.

Om du kän­ner på det sät­tet, så beror det anting­en på att du miss­tar con­tent mar­ke­ting för ”con­tent for mar­ke­ting”, eller på att du despe­rat vill göra con­tent mar­ke­ting trots bris­tan­de tid eller bud­get. Oavsett vil­ket råder jag dig att ta ett steg till­ba­ka och ana­ly­se­ra situationen.

På kort sikt kan det se bra ut att pub­li­ce­ra mas­sa inne­håll för att haka på tren­den med con­tent mar­ke­ting. Men att göra det utan en tyd­lig bild av vad det ska leda till för affärsnyt­ta är bara slö­se­ri med talang, tid och peng­ar. Det spe­lar ing­en roll att inne­hål­let inte pra­tar i egen sak, är rele­vant för mål­grup­per och upp­fat­tas som vär­de­fullt. Hur ofta, hur långt eller hur väl­gjort spe­lar hel­ler ing­en roll.

Du behö­ver en plan. En plan för hur du med inne­håll kan byg­ga ett för­tro­en­de­ka­pi­tal som gör mål­grup­per vil­li­ga att lyss­na på dig när du ber dem för­änd­ra eller för­stär­ka ett bete­en­de som ska­par affärsnyt­ta. Den pla­nen tar du fram genom att bör­ja med att iden­ti­fi­e­ra vad det är för affärsnyt­ta inne­hål­let ska uppnå.

Med alla ursäk­ter och invänd­ning­ar ur värl­den kan vi nu gå till verket.

Del 1: Affärsnytta

Mål

Det pri­mä­ra målet är att iden­ti­fi­e­ra en affärsnyt­ta som con­tent mar­ke­ting ska bidra till. Sekundärt mål är att för­ank­ra arbe­tet hos alla intressenter.

Metod

Arbetet med att iden­ti­fi­e­ra affärsnyt­ta sker i en works­hop, som ock­så omfat­tar bete­en­de­mål och mål­grup­per (beskrivs i del 2 och 3).

Medverkande

Följande bör del­ta under hela workshopen:

 • Personer som ytterst beslu­tar om sats­ning på con­tent mar­ke­ting, t.ex. vd, affärs­om­rå­des­chef och divisionschef
 • Personer som har bety­dan­de infly­tan­de på de som beslu­tar om sats­ning på con­tent mar­ke­ting, t.ex. kom­mer­si­ell chef, pro­dukt­chef och finanschef
 • Personer som kan vin­na myc­ket på sats­ning på con­tent mar­ke­ting, t.ex. för­sälj­nings­chef, CRM-chef och kundklubbschef
 • Personer som får sin verk­sam­het påver­kad, t.ex. mark­nads­chef, kom­mu­ni­ka­tions­chef och varumärkeschef
 • Personer som har infly­tan­de på utfö­ran­det av con­tent mar­ke­ting, t.ex. redak­tö­rer och soci­al media manager

Ni bör vara fler än två och fär­re än tio per­so­ner för att få en bra grupp­dy­na­mik. Lagom stor­lek är 3–7 personer.

Det är snudd på ett krav att vd eller någon annan med verk­stäl­lan­de roll (t.ex. divi­sions­chef i sto­ra kon­cer­ner) med­ver­kar. Det kan vara svårt för en per­son med sådan roll att ta sig tid. Men det är myc­ket vik­tigt av fle­ra skäl. Först och främst för att con­tent mar­ke­ting ska bidra med affärsnyt­ta som hen pri­o­ri­te­rar. Men ock­så för att hen ska för­stå och upp­skat­ta ini­ti­a­ti­vet, och omvänt för att du och ditt team ska för­stå vad ni mås­te göra för att hen ska se con­tent mar­ke­ting som en fram­gångs­rik satsning.

Tidsåtgång

Workshopen består av tre delar som bör utfö­ras av sam­ma grupp under en hel­dags works­hop (8 tim­mar plus lunchrast).

Denna del av works­ho­pen tar cir­ka 4 tim­mar inklu­si­ve fika.

Förberedelser inför works­ho­pen i sin hel­het (alla tre delar, exklu­si­ve pre­sen­ta­tion) tar cir­ka en halv arbets­dag. Dokumentation efter works­ho­pen tar cir­ka en arbetsdag.

Material

Följande mate­ri­al behövs till works­ho­pen i sin helhet

 • Whiteboard och till­hö­ran­de pennor
 • Blädderblock och till­hö­ran­de pennor
 • Postit-block och pen­na till var­je deltagare
 • Tejp att tej­pa fast postit-lap­par som ram­lar ned. 🙂

Förberedelser

Förberedelser inför hela workshopen:

 • Boka en lokal med plats för alla, och gott om utrym­me fram­för en stör­re white­board. Välj gär­na en lokal utan­för kon­to­ret, eller se åtminsto­ne till att hål­la såpass distans från den dag­li­ga verk­sam­he­ten att ing­en blir fres­tad att springa iväg och jobba.
 • Boka lunch och för­mid­dags- och efter­mid­dags­fi­ka till alla. Satsa gär­na lite extra på trev­lig lunch och fika.
 • Förbered ett cir­ka 45 långt minu­ter intro­duk­tions­före­drag om vad con­tent mar­ke­ting är, hur det fun­ge­rar och var­för du vill sat­sa på det.

Särskilda för­be­re­del­ser inför den­na del av workshopen:

 • Tänk ige­nom och anpas­sa for­mu­le­ring­ar­na på frå­gor­na i punk­ter­na 4, 9 och 12 nedan.
 • Tänk ige­nom hur du ska för­de­la rös­ter­na i punkt 10 nedan.

Genomförande

Så här genom­för du den­na del av workshopen:

 1. Hälsa alla väl­kom­na, och för­kla­ra syf­tet med dagen.
 2. Håll ditt intro­duk­tions­före­drag följt av en frågestund.
 3. Förklara hur post-up och affi­ni­ty map­ping går till. Det är två meto­der för gamestor­ming som används under workshopen.
 4. Som upp­värm­ning och övning låter du del­ta­gar­na göra post-up på frå­gan: ”Vad hop­pas du att con­tent mar­ke­ting ska leda till?”
 5. När alla har pre­sen­te­rat sina svar och satt upp sina postit-lap­par på white­boar­den, så sam­lar du alla fram­för tav­lan och ber dem göra affi­ni­ty mapping.
 6. När affi­ni­ty map­ping är klart ska det fin­nas en hand­full kolum­ner med en över­skrift över var och en. Dessa över­skrif­ter är det kol­lek­ti­va sva­ret på frå­gan. Diskutera resul­ta­tet i grup­pen. Se till att alla för­står vad grup­pen har kom­mit fram till. Om nöd­vän­digt, juste­ra över­skrif­ter­na så att de tyd­ligt uttryc­ker det kol­lek­ti­va sva­ret på frå­gan. Det ska gå att läsa och för­stå sva­ret utan att någon­sin läsa postit-lap­par­na igen.
 7. Skriv ned frå­gan och sva­ren på bläd­der­bloc­ket. Fotografera av bläd­der­bloc­ket och alla posi­tit-lap­par när de sit­ter kvar på tav­lan. Ta ned posi­ti-lap­par­na och sud­da tavlan.
 8. Nu är det dags för fika. ☕
 9. Upprepa steg 4 till 7 ovan med dagens förs­ta skar­pa frå­ga: ”Vad ska upp­nås inom två till fem år för att äga­re, sty­rel­se och led­ning ska anse före­ta­get fram­gångs­rikt?” Syftet är att fånga utta­la­de och under­för­ståd­da mål. Det är en svår frå­ga att for­mu­le­ra. Svaren tip­par lätt över till att bara upp­re­pa det som led­ning­en har kom­mu­ni­ce­rat, vil­ket ofta sak­nar vik­ti­ga mål som är under­för­ståd­da. Eller så tip­par de över till alla inre pro­blem som mås­te lösas. Därför kan det vara bra att efter gans­ka kort tid kon­trol­le­ra vart sva­ren bar­kar hän, och i värs­ta fall göra om.
 10. Svaret på före­gå­en­de frå­ga är en hand­full mål som före­ta­get ska upp­nå. Gruppen ska nu ens om ett enda mål. Använd dot voting med en twist. Twisten är att alla inte får lika många rös­ter. Ge dig själv och dina med­ar­be­ta­re lika många rös­ter var. Antal rös­ter bör vara hälf­ten av antal mål avrun­dat upp­åt, dock inte fär­re än 3. Ge var och en av alla and­ra för­u­tom vd två gång­er så många rös­ter som du själv. Ge vd lika många rös­ter som alla and­ra till­sam­mans. (Exempel: Om ni är 7 per­so­ner, varav en är vd och två är dina med­ar­be­ta­re, och ni till­sam­mans har for­mu­le­rat 9 mål, så bör rös­ter­na för­de­las så här: Var och en av dig och dina med­ar­be­ta­re får 9 /​ 2 ≈ 5 rös­ter. De tre åter­stå­en­de som inte är vd får 2 × 5 = 10 rös­ter var. Och vd får 3 × 5 + 3 × 10 = 45 röster.)
 11. Var och en som rös­tar berät­tar kort hur hen har reso­ne­rat. Gruppen dis­ku­te­rar sen resul­ta­tet och enas om ett enda mål – som tro­ligt­vis men inte nöd­vän­digt­vis är det mål med flest röster.
 12. Skriv ned det över­enskom­na målet på bläd­der­bloc­ket. Fotografera av bläd­der­bloc­ket och alla posi­tit-lap­par när de sit­ter kvar på tav­lan. Ta ned posi­ti-lap­par­na och sud­da tavlan.
 13. När alla har enats om ett mål, så frå­gar du om målet kom­mer att upp­fyl­las av sig självt om alla bara fort­sät­ter att göra som vi all­tid har gjort. Frågan är reto­risk, för sva­ret är näs­tan garan­te­rat nej. Om det till även­tyrs blir ja så ska ni inte änd­ra på något. Kör på bara. 🙂 Poängen med frå­gan är att men­talt för­be­re­da alla på näs­ta skar­pa fråga.
 14. Upprepa steg 4 till 7 ovan med frå­gan: ”Vad mås­te för­änd­ras för att målet ska upp­nås?” Syftet är att fånga vad som behö­ver för­änd­ras. Varje över­skrift som finns när övning­en är klar mot­sva­rar en affärsnytta.
 15. Gruppen ska nu ens om en enda affärsnyt­ta som con­tent mar­ke­ting ska foku­se­ra på. Här finns risk att oli­ka intres­sen­ter drar åt oli­ka håll. Varumärkeschefens vill för­bätt­ra varu­mär­kes­at­ti­ty­den. Försäljningschefens vill ha fler sälj­k­va­li­fi­ce­ra­de leads. Och kund­klubb­s­che­fen vill ha fler med­lem­mar. Så där­för fun­ge­rar dot voting säm­re här. Istället kan du låta grup­pen job­ba med en impact & effort matrix för att iden­ti­fi­e­ra vil­ken affärsnyt­ta som ger mest ”bang for the buck”.
 16. Skriv ned affärsnyt­tan på bläd­der­bloc­ket. Fotografera av bläd­der­bloc­ket och alla posi­tit-lap­par när de sit­ter kvar på tav­lan. Ta ned posi­ti-lap­par­na och sud­da tavlan.
 17. Nu är det hög tid för lunch. ?

Efter lunch fort­sät­ter ni med bete­en­de­mål och mål­grup­per. Det åter­kom­mer vi till i kom­man­de lektioner.

Efterberedelser

Dagen efter works­ho­pen bör du doku­men­te­ra både resul­ta­tet och vägen dit. Jag före­slår att du ska­par två doku­ment. Ett stra­te­gi­do­ku­ment med ett kapi­tel för var och en av de tolv delar­na. Och ett doku­ment med min­ne­san­teck­ning­ar från möte.

I stra­te­gi­do­ku­men­tet ska­par du det förs­ta kapit­let som beskri­ver affärsnyt­tan som ni har kom­mit fram till.

I min­ne­san­teck­ning­ar­na beskri­ver du i kort­het reso­ne­mang­et som led­de fram till resul­ta­tet och inklu­de­rar alla bil­der du har tagit.

En sista sak

Om du har något gott att säga om Kntnts stra­te­gi­sko­la så ber jag dig att län­ka till Strategiskolan – https://​www​.knt​nt​.se/​s​t​r​a​t​e​g​i​s​k​o​lan – från din webb­plats och dela län­ken på Facebook, LinkedIn och Twitter. Använd gär­na hash­tag­gen #kntnt. Gör det nu! 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »