11 komihåg för rätt antal tecken i dina webbtexter

Vår gästkrönikör Annika Dacke är tillbaka. Denna gång för att lära oss det vi behöver veta om textlängd på nätet. Om rätt antal tecken och ord för webben, Facebook och Twitter handlar dagens artikel. 

Annika Dacke
21 april 2016

Det här är så klart inte den slut­gil­ti­ga lis­tan över text­längd på nätet. En del av anled­ning­en till att vi som job­bar med digi­tal kom­mu­ni­ka­tion tyc­ker att det är så spän­nan­de är att vägar­na kom­mu­ni­ka­tio­nen tar befin­ner sig i stän­dig för­änd­ring. Därför finns det inte en slut­gil­tig lis­ta över hur långa oli­ka text­ty­per ska vara på nätet. Det vore som att säga att alla medi­ci­ner redan är fram­fors­ka­de. Den här arti­keln ger dig elva tum­reg­ler för hur långa dina text­ty­per bör vara 2016 för att flir­ta med Google, bli dela­de och vara funktionella.

Långa texter får stor spridning

Samtidigt som effek­ten och beho­vet av bild, fram­för allt rör­lig sådan, väx­er sig allt star­ka­re, änd­ras sät­tet att arbe­ta med och kon­su­me­ra text från skär­men. Vi har länge sjung­it den kor­ta tex­tens lov­sång, så myc­ket att det har bli­vit ett evangelium.

Samtidigt ser vi bevis på att långa tex­ter på uppe­mot 10 000 tec­ken eller mer får stor sprid­ning och verk­li­gen läses. Google äls­kar att få mate­ri­al att trå­la efter sökord, syno­ny­mer och sam­man­hang i. Ju läng­re desto bätt­re, vad Google anbelangar.

Sociala plattformar öppnar för längre texter

Just nu är det väl­digt intres­sant att se vad som hän­der med de soci­a­la kana­ler­na. Jag nämn­de i min arti­kel här hos Kntnt, Så skri­ver du tweets som får ving­ar, att det kan fin­nas pla­ner på att utö­ka tec­ke­nan­ta­let för tweets från 140 till uppe­mot 10 000.

På Linkedin läser vi Pulse-artik­lar och den 12 april 2016 (i skri­van­de stund är det den 13 april 2016) lan­se­ra­de Facebook Instant articles som låter sto­ra utgi­va­re pub­li­ce­ra långa artik­lar på plattformen.

Texttyper med idealisk teckenmängd

Trots det jag nyss skrev så finns det av oli­ka anled­ning­ar en ide­a­lisk tec­ken­mängd för en mängd text­ty­per på nätet. Här går vi ige­nom dem. Vi går från litet till stort. Lägg gär­na till dina egna för­slag, erfa­ren­he­ter och synpunkter.

Titeltagg

Det som är blått är titel­tag­gen. Där har du utrym­me för 54 tec­ken innan Google själv klip­per. Eftersom unge­fär 90% av köp­be­slu­ten bör­jar med goog­ling är det klokt att använ­da sina län­kar i Googles sökre­sul­tat som en möj­lig­het att annon­se­ra utan att beta­la för det. Därför har du 54 tec­ken på dig att skri­va ihop något loc­kan­de. Underbart är kort.

Undvik att använ­da sam­ma titel­tag­gar på fle­ra sidor. Ofta ser man titel­tag­gen Home eller namn­lös. Det är då tyd­ligt att ing­en har satt någon titel­tagg på sidan. Google äls­kar titel­tag­gen eftersom Google äls­kar allt som är tyd­ligt. Om titel­tag­gen tyd­ligt berät­tar vad sidan hand­lar om, gag­nar det både hur du ser ut i sökre­sul­ta­ten för den som goog­lar, och din ranking.

SEO-byrån Top Dog har satt ihop en lätt­be­grip­lig gui­de till sök­mo­to­rop­ti­me­ring­ens grun­der. I den kan du läsa om titel­tagg, beskriv­ning och annat som är bra att tän­ka på.

Antal tec­ken: 54

56 dyrbara tecken i titeltaggen. Slösa inte bort dem.
54 dyr­ba­ra tec­ken i titel­tag­gen. Slösa inte bort dem.

Beskrivning

Den lil­la beskri­van­de tex­ten underst kal­las meta­descrip­tion, beskriv­ning. Här är det all anled­ning att gå loss och vara kre­a­tiv på det utrym­me som ges, vil­ket är 150 tec­ken. Här kan du bör­ja vin­na över kun­den till dig!

Om du inte går in och for­mu­le­rar en text i descrip­tion i saj­tens pub­li­ce­rings­verk­tyg väl­jer Google text åt dig, vil­ket kan bli sen­sa­tio­nellt egen­dom­ligt och väl­digt icke-säl­jan­de. I skri­van­de stund hjäl­per inte beskriv­nings­tex­ten dig att ran­ka men se den som ett bud­skap till goog­la­ren. Börja dia­lo­gen med kun­den redan i sökresultaten.

Antal tec­ken: 150

Hur väljer du att berätta om företaget i metabeskrivningen? Googlaren jämför dig med konkurrenterna.
Hur väl­jer du att berät­ta om före­ta­get i meta­be­skriv­ning­en? Googlaren jäm­för dig med konkurrenterna.

Rubrik på nätet

Det är de förs­ta tre och de sista tre orden i en rubrik som vi ser bäst, så den ide­a­lis­ka läng­den på en rubrik är sex ord. Du bör pla­ce­ra något av sökor­den bland de förs­ta orden om du skri­ver SEO-vän­ligt. Jag har skri­vit en hel del artik­lar om rubrik­sätt­ning på nätet, bland annat den här som hand­lar om hur du skri­ver läsvär­da rubri­ker på nätet.

Antal ord: 6, men om du inte får med de vik­ti­ga orden i en rubrik med det anta­let ord, välj då att sät­ta en något läng­re rubrik. Det finns en mängd and­ra vari­ab­ler som gör att rubri­ken blir läst eller igno­re­rad. Sex, död och peng­ar vin­ner all­tid. Kan vi inte leve­re­ra det får vi lita till vår kun­skap om rubrik­sätt­ning med and­ra teman.

Ankartext

Ankartexten är den syn­li­ga klick­ba­ra tex­ten som län­kar till en annan sida på nätet. Den kan se ut som den gör i Kntnt:s artik­lar, ett ord eller en fras i avvi­kan­de färg. Vill du veta mer om ankar­text låter jag SEO-gigan­ten Moz berätta:

Hur rele­vant en länk är (dvs hur SEO-vän­lig den är) bestäms av både inne­hål­let på sidan som län­ken lig­ger på och hur ankar­tex­ten är skri­ven (…) Detta illu­stre­ras bäst med ett exempel.

Tänk dig att någon blog­gar om white­board­pen­nor. I sin strä­van att lära sig mer och mer om det hon brin­ner för till­bring­ar per­so­nen en del av sin dag med att läsa vad and­ra män­ni­skor på nätet har att säga om whiteboardpennor.

Tänk dig nu att pen­nen­tu­si­as­ten hit­tar en arti­kel om de psy­ko­lo­gis­ka effek­ter­na av vil­ken färg på pen­nan man väl­jer. Personen går till­ba­ka till sin sajt för att blog­ga om arti­keln så att vän­ner­na kan läsa om den. När entu­si­as­ten skri­ver blog­gin­läg­get och län­kar till den psy­ko­lo­gis­ka arti­keln väl­jer hon ankar­tex­ten som ska peka mot artikeln.

Hon skul­le kun­na väl­ja något i stil med ”Klicka här”, men mer tro­ligt är att hon kom­mer att väl­ja något som är rele­vant för arti­keln. I det här fal­let väl­jer hon ”de psy­ko­lo­gis­ka effek­ter­na av färg­val på white­board­pen­na”. Någon annan som län­kar till sam­ma arti­kel kanske väl­jer ankar­län­ken ”valet av färg på white­board­pen­na och dess effek­ter på hjärnan.

Moz, lik­som and­ra SEO-exper­ter menar att vi behö­ver tyd­li­ga ankar­län­kar som exakt visar vad som finns på sidan som län­ken län­kar till. Länkar vi bara ett enda ord finns det risk att Google bedö­mer län­ken som spam.

Antal ord: mel­lan 7 och 12, enligt Spools: ”Designing for the Scent of Information”, som cite­ras i Redish: ”Letting go of the Words”, sidan 160.

Länkar hjäl­per oss med läs­di­men­sio­nen ”hjälp mig hit­ta” och en bra eti­kett, dvs en länk med till­räck­ligt med infor­ma­tion för att visa oss om vi är på rätt väg i vår jakt på infor­ma­tion, är mer attrak­tiv. Med det anta­let ord får du dess­utom möj­lig­het att fånga upp vär­de­ful­la sökord eller göra län­ken till en frå­ga eller en call to action.

Tweet

Max 100 tec­ken är all­ra bäst här om du vill få retweets. Kan dina rubri­ker i t.ex. blog­gin­lägg även fun­ge­ra som tweets?

Puff

Vilken text­mängd som får plats här beror på var­je enskilt pub­li­ce­rings­verk­tyg. Puffens funk­tion är att få oss att vil­ja läsa vida­re. Vi vill ock­så veta vad vi kom­mer att hit­ta när vi klic­kar vida­re från puf­fen till det som puf­fen län­kar till.

Antal ord eller mening­ar. Det som ditt pub­li­ce­rings­verk­tyg tillå­ter. Lite men informationstätt.

Ingress

På web­ben består den per­fek­ta ingres­sen av cir­ka tre mening­ar som berät­tar för oss vad tex­ten kom­mer att inne­hål­la och får oss att vil­ja läsa vida­re. Placera sökor­den tidigt i ingres­sen men bekym­ra dig inte om att exem­pel­vis ”Sydkusten” och ”bad” mås­te stå nära varand­ra för Google hit­tar och parar ihop det med sök­ning­en ändå.

Antal mening­ar: 3

Facebook-update

Du har 225 tec­ken på dig innan folk trött­nar, vil­ket beror på att många använ­der FB på mobi­len. Här är det A och O att sät­ta det vik­ti­gas­te först, annars för­lo­rar du det bakom ”Läs mer”…

Att nät­ver­ka på FB kan t.ex. inne­bä­ra att du tac­kar för länk­tip­set när du delar något som du hit­tar hos någon annan, nu när del­ning­ar på FB inte all­tid drar med sig nam­net läng­re. Du visar att de du oftast inspi­re­ras av är intres­san­ta. Sharing is caring!

Här var det 254 tecken.

Stycken i brödtext

Just nu är den tum­re­gel som cir­ku­le­rar onli­ne att fyra rader är lagom för ett styc­ke. Jag tyc­ker dock att man kan skri­va lite läng­re, bero­en­de på ämne och mål­grupp. Och alla styc­ken behö­ver inte ha en mel­lan­ru­brik, utan det är ju bara när du byter ämne som du behö­ver sät­ta det. Med respon­si­ve – följ­sam­ma – saj­ter blir tex­ten töj­bar, vil­ket kan med­fö­ra väl­digt långa styc­ken om for­ma­tet blir sam­man­pres­sat i sid­led. Luftighet är all­tid av godo.

Antal rader: 4

Startsida på webbplats

Förr var det van­li­ga­re med långa, för­kla­ran­de tex­ter på start­si­dan. Numera låter man start­si­dan vara betyd­ligt mer kort­fat­tad och går in på dju­pet på ”Om oss”-sidan. Vi har fem sekun­der på oss att visa besö­ka­ren var hen har ham­nat och om hen kom­mer att hit­ta det hen är ute efter hos oss, där­för är det vik­tigt att vara kort och koncis.

Men var inte för snål med infor­ma­tion på start­si­dan, då gör du dig själv en otjänst. Man ska på 5 sekun­der kun­na se var man har ham­nat och vad som erbjuds. Då sam­ver­kar text och bild.

Blogginlägg eller artikel

Är du bekant med uttryc­ket TL;DR – Too long, did­n’t read? En skräm­man­de fras som alla inne­hålls­pro­du­cen­ter är liv­räd­da för att möta. En webb­skri­ben­tens Darth Vader. Lugn. Eller oroa dig ännu mer, vil­ket du nu kän­ner för efter näs­ta två mening­ar: Det är inte läng­den som spe­lar roll för om din text blir läst. Det är läs­vär­det och struk­tu­ren. Tyvärr är vi kin­ki­ga­re med det när vi skärm­lä­ser än när vi pappersläser.

Undersökningar har visat att blog­gin­lägg på upp till ca 1 600 ord blir mest läs­ta. Dock gäl­ler ju här även att de mås­te vara väl­dis­po­ne­ra­de. Har man en för­kär­lek för väl­digt kor­ta inlägg kan det vara värt att kän­na till att Google index­e­rar sidor bätt­re ju läng­re de är, från ca 300 ord och uppåt.

Tycker du om att skri­va långa tex­ter kan du tilläm­pa kal­kon­styc­kar­me­to­den. (Det är inte jag som har hit­tat på benäm­ning­en. Jag är vege­ta­ri­an.) Den går ut på att du skri­ver en lång text som sedan kan styc­kas upp och por­tio­ne­ras ut som kor­ta­re blog­gin­lägg, som län­kar in till den långa texten.

Antal ord: upp till 1 600 eller en läs­tid på 7 minu­ter. I Sverige räk­nar skri­ben­ter ofta­re tec­ken, så låt oss säga 10 000 tec­ken. Den här arti­keln inne­hål­ler 10 147 tec­ken, 1754 ord.

Inspireras av Oscar Wilde – den bäste twittraren genom tiderna

Har du läst så här långt så tyc­ker du uppen­bar­li­gen om att anting­en läsa om webb­text eller att just läsa mina artik­lar. Det är väl värt en belö­ning i form av ett Twitterkontotips. Kontot @wit_of_wilde twitt­rar den gam­le vik­to­ri­ans­ke skan­dal­för­fat­ta­rens one-liners.

A wri­ter is some­o­ne who has taught his mind to mis­be­ha­ve. – Oscar Wilde

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »