Integritetspolicy

Du vet väl att du efter­läm­nar digi­ta­la fot­spår vart du än går på web­ben? Detsamma gäl­ler ditt besök på vår webb­plats och när du läser vårt nyhetsbrev.

Vi och våra leve­ran­tö­rer och sam­ar­bets­part­ners föl­jer dina fot­spår för att för­stå hur du använ­der webb­plat­sen och nyhets­bre­vet. Syftet är att till­han­da­hål­la en bra och del­vist per­so­na­li­se­rad upp­le­vel­se för dig, att rik­ta rele­vant och intres­sant mark­nads­fö­ring till dig och för att ana­ly­se­ra hur vi kan utveck­la våra affärsmöjligheter.

Enligt data­skydds­för­ord­ning­en (ofta kal­lad GDPR) har du rätt att veta att vi sam­lar in per­son­upp­gif­ter, var­för vi sam­lar in dem och hur vi sedan använ­der dem. Vi ska ock­så berät­ta hur du kan begä­ra regis­terut­drag, hur du kan få fel rät­ta­de och hur du kan få per­son­upp­gif­ter rade­ra­de. Det gör vi gärna!

Enligt lagen om elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion (popu­lärt kal­lad ”coo­kie-lagen”) mås­te vi dess­utom infor­me­ra om ända­må­let och få ditt sam­tyc­ke för att lag­ra och häm­ta infor­ma­tion i din webb­lä­sa­re. Så det ska vi ock­så göra.

Till sist vill vi för­kla­ra var­för data­skydds­för­ord­ning­en inte är tillämp­lig på per­son­upp­gif­ter som före­kom­mer i vårt innehåll.

Så vi sät­ter igång utan vida­re krusiduller.

Så sprider du information om dig själv på webben

En webb­plats består av webb­si­dor. Varje webb­si­da är ett ihop­kok av inne­håll: HTML, bil­der, typ­snitt, CSS, JavaScript med mera. Innehållet finns som regel sprid­da på oli­ka plat­ser runt om på inter­net. När din webb­lä­sa­re lad­dar en webb­si­da från en webb­plats så häm­tas inne­hål­let från alla des­sa oli­ka plat­ser. HTML-filen häm­tas från vår ser­ver. Bilderna leve­re­ras av ett con­tent deli­ve­ry network. Typnsitt häm­tas från Google. Och så vidare.

Varje hämt­ning läm­nar ett digi­talt fot­spår på plat­sen från vil­ket inne­hål­let häm­tas. Till exem­pel log­gas ditt ip-num­mer till­sam­mans med tid­punkt och upp­gif­ter om din begäran.

När din webb­lä­sa­re häm­tar inne­håll från en plats så kan den ock­så få små paket med data (max 4 kB), kal­la­de coo­ki­es, som plat­sen vill att din webb­lä­sa­re ska spa­ra en kor­ta­re eller läng­re tid och skic­ka med var­je gång den häm­tar inne­håll för sam­ma webb­plats från sam­ma plats. Orsaken är att webb­plat­ser inte har något ”min­ne”, utan mås­te be din webb­lä­sa­re eller epost­pro­gram att kom­ma ihåg saker åt dem. Till exem­pel kan en coo­kie lag­ra infor­ma­tion om att du har klic­kat bort rutan med infor­ma­tion om det­ta doku­ment. Du kan stäl­la in din webb­lä­sa­re så att den inte tar emot coo­ki­es alls, eller så att den rade­rar det när webb­lä­sa­ren stängs.

Din webb­lä­sa­re kan inte bara häm­ta infor­ma­tion från en plats. Den kan ock­så skic­ka infor­ma­tion till en plats. Det hän­der när du fyl­ler i ett for­mu­lär och klic­kar på en knapp för att skic­ka data. Till exem­pel skic­kas din epost­a­dress när du pre­nu­me­re­rar på nyhetsbrevet.

Det är inte bara du själv som kan få din webb­lä­sa­re att skic­ka infor­ma­tion till en plats. Det kan ock­så JavaScript göra. JavaScript är pro­gram som finns på webb­si­dor och körs av din webb­lä­sa­re medan du är på sidan. Långt från alla JavaScript skic­kar infor­ma­tion. Men de som gör det för att plat­sen ska veta hur du använ­der sidan kal­las för tag­gar. Vanligt före­kom­man­de tag­gar är Google Analytics spår­nings­kod, Facebooks pix­el och LinkedIns Insight Tag.

De fles­ta tag­gar hål­ler koll på dig, eller rät­ta­re sagt din webb­lä­sa­re, från sida till sida och från besök till besök. Det är en för­ut­sätt­ning för att Google Analytics och lik­nan­de tjäns­ter till exem­pel ska kun­na rap­por­te­ra hur många sidor en genom­snitt­lig besö­ka­re tar del av och hur länge de stan­nar. Det är ock­så en för­ut­sätt­ning för att Facebook, LinkedIn och and­ra plat­ser där man kan annon­se­ra ska kun­na erbju­da mål­grupps­in­rik­tad annon­se­ring. Och det är en för­ut­sätt­ning för att vi ska kun­na ge dig per­so­na­li­se­ra­de innehållsrekommendationer.

För att hål­la koll på din webb­lä­sa­re så ska­par tag­gar­na en lång sträng av bok­stä­ver och siff­ror som unikt iden­ti­fi­e­rar din webb­lä­sa­re. Sen ber tag­gar­na din webb­lä­sa­re att kom­ma ihåg sträng­en åt dem. För det­ta ända­mål kan tag­gar­na använ­da coo­ki­es. Men det finns ett sätt till som JavaScript (som tag­gar­na är) kan använ­da sig av: web sto­rage. Det fun­ge­rar som ett bank­fack där JavaScript kan spa­ra upp till 5–10 MB data som kan häm­tas av vid ett sena­re till­fäl­le. Du kan stäl­la in din webb­lä­sa­re så att den inte lag­rar något i web sto­rage, eller så att den rade­rar det när webb­lä­sa­ren stängs.

Allt som har sagts ovan gäl­ler ock­så näs­tan alla epost­pro­gram, som i prak­ti­ken visar inne­hål­let i en inbyggd webbläsare.

Som du för­står spri­der du infor­ma­tion omkring dig som värs­ta dyngspri­da­ren. Inget illa menat om vare sig dig eller dyngspri­da­re. Bara ett krasst konstaterande.

Personuppgift

Mycket av den infor­ma­tion du spri­der kan direkt eller indi­rekt hän­fö­ras till dig. Sådan infor­ma­tion kal­las per­son­upp­gift och omfat­tas av data­skydds­för­ord­ning­en. Ditt ip-num­mer är ett exem­pel på per­son­upp­gift. Likaså din epostadress.

Den som behand­lar per­son­upp­gif­ter är anting­en per­son­upp­gifts­an­sva­rig eller per­son­upp­gifts­bi­trä­de. Personuppgiftsansvarig är den som bestäm­mer för vil­ka ända­mål upp­gif­ter­na ska behand­las och hur behand­ling­en ska gå till. Personuppgiftsbiträde är den som behand­lar per­son­upp­gif­ter för den per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ges räkning.

Vi (Kntnt Sweden AB) är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för per­son­upp­gif­ter du till­han­da­hål­ler oss när du besö­ker www​.knt​nt​.se (här kal­lad webb­plat­sen) och öpp­nar epost med vårt nyhets­brev (här kal­lat nyhets­bre­vet). Vi är inte per­son­upp­gifts­an­sva­rig och inte per­son­upp­gifts­bi­trä­de för per­son­upp­gif­ter du till­han­da­hål­ler tred­je part (till exem­pel Google, Facebook och LinkedIn) när du besö­ker webbplatsen.

Kategorier och ändamål med personuppgiftsbearbetning

Det är inte tillå­tet att behand­la per­son­upp­gif­ter utan ett klart och tyd­ligt angi­vet ända­mål. Vi får allt­så inte sam­la in och spa­ra per­son­upp­gif­ter för att det kan bli använd­bart en dag. Vi behamd­lar per­son­upp­gif­ter för föl­jan­de ändamål:

 • Tillhandahålla webb­plat­sen och nyhets­bre­vet: Vi behand­lar per­son­upp­gif­ter för 
  • att säker­stäl­la en effek­tiv och säker använd­ning av webb­plat­sen och nyhetsbrevet
  • att för­bätt­ra och opti­me­ra använ­darupp­le­vel­sen av webb­plat­sen och nyhetsbrevet
  • att till­han­da­hål­la inne­hålls­re­kom­men­da­tio­ner som är anpas­sa­de för dig
  • att kon­tak­ta och kom­mu­ni­ce­ra med dig om du kon­tak­tar oss via webb­plat­sen eller via vår sam­ar­bets­part­ners webbplatser
 • Marknadsföring: Vi behand­lar per­son­upp­gif­ter för 
  • att anpas­sa och rik­ta vår mark­nads­fö­ring till dig på webb­plat­sen och i nyhetsbrevet
  • att anpas­sa och rik­ta vår mark­nads­fö­ring till dig i sökre­sul­tat, i soci­a­la medi­er och på and­ra webbplatser
 • Affärsanalys: Vi behand­lar per­son­upp­gif­ter för 
  • att ana­ly­se­ra hur webb­plat­sen och nyhets­bre­vet används
  • att ana­ly­se­ra effek­ten av inne­håll på webb­plat­sen och i nyhetsbrev
  • att ana­ly­se­ra effek­ten av mark­nads­fö­ring på webb­plat­sen och i nyhetsbrev
  • att ana­ly­se­ra effek­ten av mark­nads­fö­ring i sökre­sul­tat, i soci­a­la medi­er och på and­ra webbplatser

Lagringstid

Eftersom det inte är tillå­tet att behand­la per­son­upp­gif­ter utan ända­mål så är det inte hel­ler tillå­tet att behål­la per­son­upp­gif­ter när ända­må­let inte läng­re före­lig­ger. Vi rade­rar där­för per­son­upp­gif­ter inom ett år efter att ända­må­let för per­son­upp­gifts­be­hand­ling­en har upphört.

Rättslig grund

Det är inte hel­ler tillå­tet att behand­la per­son­upp­gif­ter utan ett legi­timt skäl, så kal­lad rätts­lig grund. Rättslig grund för vår per­son­upp­gifts­be­hand­ling är vårt berät­ti­ga­de intresse

 • att till­han­da­hål­la bäs­ta tänk­ba­ra upp­le­vel­se av webb­plat­sen och nyhetsbrevet
 • att mark­nads­fö­ra oss själ­va och våra tjänster
 • att bedri­va affärsutveckling

Dataöverföring

Dagarna när före­tag hade en webb- och mejl­ser­ver i käl­la­ren är för­bi. Likt de fles­ta använ­der vi tjäns­ter till­han­da­håll­na av leve­ran­tö­rer inom och utom EU/ESS-områ­det. Det inne­bär att dina per­son­upp­gif­ter över­förs till tred­je part. Men du kan vara trygg. Vi vid­tar all­tid lämp­li­ga åtgär­der för att skyd­da dina per­son­upp­gif­ter. Det sker med tek­nis­ka lös­ning­ar, till exem­pel kryp­te­rad över­fö­ring­en, och med orga­ni­sa­to­ris­ka åtgär­der, till exem­pel personuppgiftsbiträdesavtal.

Om per­son­upp­gif­ter över­förs utan­för EU/EES-områ­det (så kal­lad tred­je­landsö­ver­fö­ring) så föl­jer vi data­skydds­för­ord­ning­ens reg­ler för att upp­rätt­hål­la lämp­lig skydds­ni­vå vid per­son­upp­gifts­be­hand­ling. Det inne­bär att vi anting­en över­för till tred­je land som har till­räck­lig skydds­ni­vå eller ser till att mot­ta­gan­de part i tred­je land age­rar under rätts­ligt bin­dan­de stan­dar­dav­talsklau­su­ler eller företagsbestämmelser.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen finns för att skyd­da grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter och fri­he­ter, och sär­skilt din rätt till skydd av per­son­upp­gif­ter. För det­ta ända­mål ger data­skydds­för­ord­ning­en dig ett antal rät­tig­he­ter. Du har rätt

 • att få infor­ma­tion om och hur vi behand­lar dina personuppgifter
 • att få till­gång till dina per­son­upp­gif­ter (regis­terut­drag)
 • att få fel­ak­ti­ga eller ofull­stän­di­ga per­son­upp­gif­ter rättade
 • att under vis­sa omstän­dig­he­ter få dina per­son­upp­gif­ter begrän­sa­de eller rade­ra­de (”rät­ten att bli bortglömd”)
 • att invän­da mot behand­ling med stöd av intresseavvägning
 • att under vis­sa omstän­dig­he­ter få ut och ta med dig vis­sa av dina per­son­upp­gif­ter till annan per­son­upp­gifts­an­sva­rig (data­por­ta­bi­li­tet)
 • att kla­ga hos Datainspektionen om vi behand­lat dina per­son­upp­gif­ter fel­ak­tigt eller i strid mot tillämp­lig dataskyddslagstiftning

Om du vill utö­va dina rät­tig­he­ter i för­hål­lan­de till oss ska du stäl­la en egen­hän­digt under­teck­nad skrift­lig begä­ran till oss enligt kon­takt­upp­gif­ter­na som anges längst ner på sidan.

Cookies och web storage

När du besö­ker webb­plat­sen häm­tas inne­håll från en rad oli­ka plat­ser. Som beskrivs ovan kan var­je plats be din webb­lä­sa­re att spa­ra data i en coo­kie under en kor­ta­re eller läng­re tid. Data som spa­ras som coo­ki­es skic­kas till­ba­ka var­je gång webb­lä­sa­ren häm­tar inne­håll för sam­ma webb­plats från sam­ma plats.

Som ock­så beskrivs ovan kan ett JavaScript på sidan du besö­ker ock­så spa­ra och häm­ta sin egen data i coo­ki­es. Men de kan ock­så spa­ra och häm­ta sin egen data i din webb­lä­sa­res web storage.

Du bestäm­mer om en plats eller en sida ska få spa­ra och häm­ta data. Om du sam­tyc­ker till att webb­plat­sen lag­rar data så ska du stäl­la in din webb­lä­sa­re så att den accep­te­rar coo­ki­es från webb­plat­sen och ger JavaScript på webb­plat­sens webb­si­dor åtkomst till web storage.

Om du inte alls vill spa­ra data så stäng­er du av det i webb­lä­sa­rens inställ­ning­ar. Där kan du ock­så väl­ja att tillå­ta data men rade­ra den när webb­lä­sa­ren stängs. Samma sak hän­der om du väl­jer att öpp­na ett inkog­ni­to­föns­ter (ock­så kal­lat pri­vat föns­ter). Du kan ock­så tillå­ta data från sam­ma plats som själ­vas­te sidan men neka plat­ser som till­han­da­hålls av tred­je part. Du hit­tar infor­ma­tion om hur du gör des­sa inställ­ning­ar, och om hur du rade­rar data som din webb­lä­sa­re redan har tagit emot, på hjälp­si­dor­na för din webb­lä­sa­re. Här är län­kar till infor­ma­tion om de popu­lä­ras­te webbläsarna:

Det finns många orsa­ken till att plat­ser och sidor spa­rar data i din webb­lä­sa­re. Vanliga syf­ten är att spå­ra dig för att få besöks­sta­tistik, opti­me­ra webb­plat­sen och per­so­na­li­se­ra använ­darupp­le­vel­sen. Men spår­ning kan ock­så upp­le­vas integri­tets­krän­kan­de, till exem­pel när annon­sö­rer tycks läsa dina tan­kar och rik­ta sina annon­ser väl bra. Om du upp­le­ver det och vill bloc­ke­ra vis­sa plat­ser, sidor eller ända­mål, så kan ett bätt­re och effek­ti­va­re sätt vara att instal­le­ra en add-on till din webb­lä­sa­re som bloc­ke­rar det du vill. Här är någ­ra väl­re­nom­me­ra­de alternativ:

Vi hop­pas för­stås att du tillå­ter vår webb­plats att lag­ra data i din webb­lä­sa­re. Det här är vad som lag­ras i så fall:

Namn Typ Lagringstid Beskrivning och ändamål
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX‑X Cookie 1 minut Förhindrar allt för fre­kvent anrop av Google Tag Manager
_gat_UA-XXXXXXXX‑X Cookie 1 minut Förhindrar allt för fre­kvent anrop av Google AdWords
_​gat Cookie 1 minut Besöksstatistik från Google Analytics
_​ga Cookie 2 år Besöksstatistik från Google Analytics
_​gid Cookie 1 dygn Besöksstatistik från Google Analytics
mtc_​id Cookie Session Identifierar din webb­lä­sa­re för mar­ke­ting automation
mtc_​id Web sto­rage Tillsvidare Identifierar din webb­lä­sa­re för mar­ke­ting automation
mtc_​sid Cookie Session Identifiera din ses­sion för mar­ke­ting automation
mtc_​sid Web sto­rage Session Identifiera din ses­sion för mar­ke­ting automation

Vad gäller personuppgift i vårt innehåll

Allt som har sagts ovan gäl­ler per­son­upp­gif­ter som du till­han­da­hål­ler oss när du besö­ker webb­plat­sen eller öpp­nar nyhetsbrevet.

Men även inne­hål­let på webb­plat­sen och i nyhets­bre­vet kan inne­hål­la infor­ma­tion som enskilt eller i kom­bi­na­tion med and­ra upp­gif­ter kan kny­tas till en levan­de per­son. Vi kanske skri­ver ut en per­sons namn, visar hen på bild eller refe­re­rar till hen som vd för ett namn­gi­vet före­tag. Detta är ock­så per­son­upp­gif­ter som omfat­tas av data­skydds­för­ord­ning­en. Men…

Vår webb­plats är i juri­disk mening en data­bas med nam­net www​.knt​nt​.se. Vi har utgiv­nings­be­vis för www​.knt​nt​.se. Ansvarig utgi­va­re är Thomas Barregren, som är utsedd av Kntnt Sweden AB.

Att vi har utgiv­nings­be­vis för webb­plat­sen med­för att den omfat­tas av ytt­ran­de­fri­hets­grund­la­gen (YGL). Eftersom YGL är en grund­lag så har den före­trä­de fram­för data­skydds­för­ord­ning­en. Därför gäl­ler data­skydds­för­ord­ning­ens reg­ler inte per­son­upp­gif­ter som före­kom­mer i inne­hål­let på webbplatsen.

Så kontaktar du oss i egenskap av personuppgiftsansvarig

Du är hjärt­ligt väl­kom­men att kon­tak­ta oss om du har frå­gor eller syn­punk­ter på den­na integritetspolicy.

Om du vill utö­va dina rät­tig­he­ter i för­hål­lan­de till oss ska du stäl­la en egen­hän­digt under­teck­nad skrift­lig begä­ran till

Kntnt Sweden AB
Lindholmspiren 5A
417 56 Göteborg

Bonus