KNTNT

Svajpa upp­åt eller rul­la nedåt för mer artik­lar!

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e‑marknadsplatser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Blockkedjeteknologi i marknadsföring – möjligheter och fallgropar

Att använ­da block­ked­je­tek­no­lo­gi (blockchain) i mark­nads­fö­ring, kan det vara något? Teknologin är sedan länge väl beprö­vad i finans­sek­torn men ock­så inom and­ra områ­den, där­ibland mark­nads­fö­ring, sägs ett genom­brott vara nära. Med sto­ra effek­ter att vän­ta. Fördelarna med tek­ni­ken är tyd­li­ga men det finns sam­ti­digt juri­dis­ka utma­ning­ar att se upp med. Vad det­ta inne­bär för din mark­nads­fö­ring kan du läsa i den­na arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advo­kat­by­rå.

Missa inte nästa artikel!

Prenumerera på Kntnt Magasin. Du får ett mejl var­je vec­ka med de senas­te artik­lar­na.

Dina per­son­upp­gif­ter han­te­ras enligt vår integri­tets­po­li­cy.

Utforma webbplatsens innehåll så Google förstår

Det bäs­ta inne­hål­let är det som syns. Se där­för till att vara kom­pis med Google och att föl­ja giv­na rikt­lin­jer. I dagens arti­kel tip­sar vår gäst­krö­ni­kör Nils Fridlund om hur du med enk­la knep får ord­ning på inne­hål­let på din webb­plats. Läs nu!

SEO-checklista för den skrivande webbredaktören

30% klic­kar på den övers­ta län­ken i sökre­sul­ta­tet. Endast 1% bryr som om stac­ka­ren längst ner på sidan. Det ger dig en god anled­ning att sökop­ti­me­ra ditt inne­håll! Och det behö­ver inte vara krång­ligt. Med rela­tivt enk­la åtgär­der kan du som pub­li­ce­rar och upp­da­te­rar inne­håll på web­ben kom­ma en bra bit på vägen. I dagens arti­kel har Alexandra Jung sam­lat använd­ba­ra tips i en ”SEO-check­­lis­­ta” för dig som arbe­tar som webb­re­dak­tör. Läs, lär och kom igång!

Vem tjänar egentligen på affiliatemarknadsföring?

Idéen med affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring är gans­ka enkel och grund­tan­ken är god. Det hand­lar om att ta hjälp för att nå ut med sin pro­dukt eller tjänst onli­ne och sedan beta­la för över­ens­kom­men pre­sta­tion. Så långt, så gott men meto­den har ock­så ska­pat debatt. Inte minst när det kom­mer till vem den gyn­nar. I dagens arti­kel ger vår gäst­skri­bent Robin Pettersson, som är expert på digi­tal mark­nads­fö­ring, sin syn på affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring. Läs och se om du hål­ler med!

Några vi har hjälpt

ut venenatis non ut sem, odio tristique libero

Pin It on Pinterest