KNTNT

Svajpa upp­åt eller rul­la nedåt för mer artiklar!

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan återskapas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e‑marknadsplatser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

9× fler affärer med insight marketing

1 av 10 möj­li­ga B2B-köpa­­re har inlett en köpre­sa eller är i vart fall inte främ­man­de för tan­ken. Nästan alla B2B-före­­tag slåss om des­sa få. Ofta för­gä­ves; bara 1 av 12 sälj­k­va­li­fi­ce­ra­de leads blir kund i genom­snitt. Bättre går det för före­tag som istäl­let vän­der sig till de 9 av 10 som inte är intres­se­ra­de och hjäl­per dem till insikt om var­för de bor­de vara intres­se­ra­de. De vin­ner 3 av 4 sälj­k­va­li­fi­ce­ra­de leads. Det är nio gång­er (9×) så effektivt!

Gör affär 3 gånger av 4 med content marketing

Många gör inbound mar­ke­ting fel. Det ger mest kal­la och irri­te­ra­de leads. Du kan få betyd­ligt bätt­re resul­tat med insikts­dri­ven mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. I den här arti­keln för­kla­rar Thomas Barregren vad det är och hur det fungerar.

3 av 4 köper av B2B-företag som ger dem insikt

Insiktsdriven mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning – insight mar­ke­ting – är en inbound-metod för B2B-före­­tag som inte nöjer sig med att ska­pa leads utan ock­så vill dri­va efter­frå­gan. Metoden använ­der inne­håll för att attra­he­ra pre­sum­ti­va kun­der och respekt­fullt ska­pa insikt om att det finns över­ty­gan­de skäl att lösa ett pro­blem eller fånga en möj­lig­het med varor och tjäns­ter som före­ta­get kan till­han­da­hål­la. Analysföretaget Forrester har visat att det kan leda till affär i tre av fyra fall.

Missa inte nästa artikel!

Prenumerera på Kntnt Magasin. Du får ett mejl var­je vec­ka med de senas­te artiklarna.

Dina per­son­upp­gif­ter han­te­ras enligt vår integri­tets­po­li­cy.

Några vi har hjälpt

Marknadsförare och säljare: Tänk särskilt på detta under 2019!

Nytt år inne­bär en mas­sa trendspa­ning­ar och för­ut­sä­gel­ser. 2019 är ing­et undan­tag. Men de fles­ta spa­ning­ar känns bekan­ta. Är det inte sam­ma som ifjol? Jo! Än så länge sik­tas ing­et nytt buzzword som likt ”influ­encer mar­ke­ting” och ”account based mar­ke­ting” får mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re att åld­ras i för­tid och byrå­ä­ga­re att gnug­ga hän­der. Bra, tyc­ker vi. Då ges and­rum att för­bätt­ra det vi redan gör. Och mot den bak­grun­den spa­nar Niklas Myhr (”the soci­al media pro­fes­sor”), Pia Tegborg och Thomas Barregren om nio saker som du sär­skilt ska tän­ka på under 2019. Lyssna nu!

Vad innebär det att jobba agilt?

Fler och fler job­bar agilt och ännu fler pla­ne­rar att göra det. Men vad inne­bär det egent­li­gen? För att ta reda på det bjöd vi in en av Sveriges främs­ta coacher inom områ­det – Michael Göthe. I avsnitt 207 av Kntnt Radio hör du vårt samtal.

Så gör du podcast: Handfasta råd och konkreta tips

Vi star­ta­de Kntnt Radio för snart fem år sedan, utan någ­ra som helst för­kun­ska­per. Mer än 200 avsnitt sena­re har vi lärt oss mas­sor. I avsnitt 206 delar vi med oss våra bäs­ta tips till dig som dri­ver eller vill star­ta en podcast. Du får hand­fas­ta råd och kon­kre­ta tips om att boka och genom­fö­ra inter­vju­er, väl­ja mik­ro­fo­ner och inspel­nings­ut­rust­ning och hur man und­vi­ker dåligt ljud. Missa inte det­ta avsnitt om du är intres­se­rad av poddradio.