Läs det här om du vill bli bättre på call to action

Med hjälp av handlingsuppmaningar, på engelska kända som "call to actions" (CTA) kan du på ett effektivt sätt förbättra konverteringen på din webbplats. Men det finns såklart fallgropar. Läs Annika Dackes tips på hur du lyckas med dina call to actions i dagens krönika!

Annika Dacke
26 oktober 2016

Inom mark­nads­fö­ring är en call to action en upp­ma­ning till hand­ling. Den använ­der vi oss av för att peka läsa­ren i rätt rikt­ning och hjäl­pa besö­ka­ren på webb­plat­sen vida­re mot målet i den digi­ta­la infrastrukturen.

På web­ben kan call to action stå som en mening i en text: ”Vill du lära dig mer om kle­ma­tis? Då ska du läsa den här boken!”

Vara en skri­ven länk: Hämta sche­mat över hös­tens alla svamputflykter.

Eller vara utfor­mad som en knapp, en click to action: Ladda ner e‑boken!

Vi skulle ju sluta med gammelsälj

Call to action glöms gär­na bort av oss kom­mu­ni­ka­tö­rer. Vi är upp­tag­na med att pro­du­ce­ra rätt mate­ri­al för rätt mål­grupp, kny­ta ihop alla kana­ler i varu­mär­kes­kom­mu­ni­ka­tio­nen och att till­han­da­hål­la ett så kva­li­ta­tivt inne­håll som möj­ligt till mål­grup­per och press – all­tid i hög takt och med fle­ra paral­lel­la pro­jekt igång.

Då är det lätt att glöm­ma bort pric­ken över i:et, spe­ci­ellt om man ten­de­rar att tyc­ka att det känns säljbetonat…

”Vi har ju sagt att vi ska job­ba med con­tent mar­ke­ting, inte gam­mel­sälj. Var pas­sar då call to action in i bilden?”

Call to action hjälper besökaren vidare

Förenklat kan man säga att call to action ingår i de krav på tyd­lig­het som for­mar webbkommunikationen.

Låt oss säga att före­ta­get eller orga­ni­sa­tio­nen har allti­hop på plats – en stra­te­gi för soci­a­la medi­er, press­kom­mu­ni­ka­tion och varu­mär­ke. En vac­ker webb­plats med hög­kva­li­ta­tivt inne­håll. Men ing­en som helst styr­sel på hur man vill att mål­grup­pen ska röra sig i eko­sy­ste­met. Detta är inte ovanligt.

Upplevelsetivoli eller öken?

Konsekvenserna kan vara av oli­ka slag – till exem­pel kan det bli upp­le­vel­se­ti­vo­li i de soci­a­la kana­ler­na och öken på webb­plat­sen. Tomt på besö­ka­re, för­u­tom de som ham­nat fel. En titt på Analytics känns som att stå mitt i en gam­mal wes­tern­film, med vin­den vinan­de ute på prä­ri­en och en rull­bus­ke som enda sällskap.

Eller så är det bara vis­sa sidor som upp­märk­sam­mas. Något det kan vara värt att läg­ga lite tid på att ana­ly­se­ra. Är just de sidor­na tyd­li­ga­re, med mer vär­de­fullt inne­håll? Var kom­mer besö­kar­na ifrån? Har de fått en tyd­lig fing­er­vis­ning om hur de ska klic­ka sig vida­re från före­gå­en­de håll­plats på resan?

En bra sak är – om du inte redan har gjort det – att sät­ta mål i Analytics. Då ser du om din pla­ne­ring av flö­det fun­ge­rar. Kanske behö­ver du se över rubrik­sätt­ning och call to action för att få bätt­re styr­sel på trafiken.

6 tips och en förmaning för dig som vill bli bättre på call to action

1. Känn målgruppen

Varje besö­ka­re är unik men beho­ven kan vara lika.Vem behö­ver dina varor eller tjäns­ter? Vilka pro­blem löser de? Besökaren har ett pri­märt intres­se och det är inte ditt varu­mär­ke. Det är istäl­let hen själv och vad hen får ut av besö­ket på webb­plat­sen eller av att läsa annonsen.
Visa att du för­står pro­ble­met genom att pre­sen­te­ra lös­ning­en och där­ef­ter upp­ma­ning­en. Då har du inte slö­sat med läsa­rens tid.

2. Visa vägen

Om du har en verk­sam­het eller en kam­panj där målet är att du vill bli upp­ringd, visa det tyd­ligt och ute­läm­na ing­en infor­ma­tion. Du skul­le bli för­vå­nad om jag berät­tar för dig hur van­ligt det är att avgö­ran­de infor­ma­tion är svår att hit­ta på en webb­plats. Den som besö­ker en webb­plats har i prin­cip all­tid som mål att hit­ta något snabbt, inte att leta runt och läsa sig fram.

3. Kommunicera förtroendeingivande – och med självförtroende

Ingen vill vara först med att pro­va något nytt, eller hur? Lyft fram det som du kan använ­da som bevis för att mål­grup­pen tjä­nar på att upp­le­va dig:

”Jag har utbil­dat cir­ka 300 före­tag och orga­ni­sa­tio­ner i att skri­va effek­tivt för web­ben. Här lad­dar du ner min lat­hund för bätt­re webbtext.”

4. En känsla av brådska 

Tidsbegränsade erbju­dan­den kan vara ett bra sätt att få läsa­ren att age­ra. Det har du kanske själv upp­levt om du är med­lem i någon av de sto­ra ked­jor­nas kund­klub­bar och får sms där det står att med­lem­mar­na får si och så många
pro­cent rabatt under hel­gen. Dina tan­kar leds då i rikt­ning mot att shop­pa även om du kanske inte alls hade tänkt dig det som helgak­ti­vi­tet sam­ti­digt som du påminns om att du till­hör den exklu­si­va ska­ran som får rabatten.

5. Väck nyfikenhet

Misstag och nyfi­ken­het är det som lett till histo­ri­ens störs­ta upp­täck­ter. Det är all­tid trev­ligt att job­ba med morötter:

Vill du veta mer om hur vi gjor­de XYZ? Klicka här och läs mer om hur vi läker ben­brott med hjälp av…

Sugen på semes­ter i hem­mil­jö? Här ser du alla över­natt­nings­möj­lig­he­ter hos bybor utan­för Rom.

6. Berätta nästa steg

Varje sida på webb­plat­sen bör inne­hål­la infor­ma­tion om hur man tar sig vida­re till näs­ta punkt. Hur häng­er ämne­na ihop? Blir besö­ka­ren mer moti­ve­rad om du läg­ger intern­län­kar till näs­ta steg? Visar Analytics att den som läser om hår­färg gär­na klic­kar vida­re till lös­nag­lar? Förstärk det bete­en­det genom uppmaningar.

7. Dags för pekpinnen: Missbruka inte call to action!

Efter att ha läst den här arti­keln kanske du blir så entu­si­as­tisk att du blir lite knapp­ga­len och vill ha call to action över­allt på webb­plat­sen. Försök då tyg­la dig och ta ett steg till­ba­ka. Tänk på säl­ja­re IRL som med en dåres envis­het åter­upp­re­par ditt
för­namn, tar på din arm och frå­gar om du har bör­jat trä­na, när du själv vet att du har gått upp sju kilo sedan senas­te mötet. Du vill inte vara den säljaren.

Håll det rent och snyggt, med fokus på behov och tydlighet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »