Läs det här om du vill bli bättre på call to action

Med hjälp av handlingsuppmaningar, på engelska kända som "call to actions" (CTA) kan du på ett effektivt sätt förbättra konverteringen på din webbplats. Men det finns såklart fallgropar. Läs Annika Dackes tips på hur du lyckas med dina call to actions i dagens krönika!

Annika Dacke
26 oktober 2016

Inom mark­nads­fö­ring är en call to action en upp­ma­ning till hand­ling. Den använ­der vi oss av för att peka läsa­ren i rätt rikt­ning och hjäl­pa besö­ka­ren på webb­plat­sen vida­re mot målet i den digi­ta­la infra­struk­tu­ren.

På web­ben kan call to action stå som en mening i en text: ”Vill du lära dig mer om kle­ma­tis? Då ska du läsa den här boken!”

Vara en skri­ven länk: Hämta sche­mat över hös­tens alla svam­put­flyk­ter.

Eller vara utfor­mad som en knapp, en click to action: Ladda ner e‑boken!

Vi skulle ju sluta med gammelsälj

Call to action glöms gär­na bort av oss kom­mu­ni­ka­tö­rer. Vi är upp­tag­na med att pro­du­ce­ra rätt mate­ri­al för rätt mål­grupp, kny­ta ihop alla kana­ler i varu­mär­kes­kom­mu­ni­ka­tio­nen och att till­han­da­hål­la ett så kva­li­ta­tivt inne­håll som möj­ligt till mål­grup­per och press – all­tid i hög takt och med fle­ra paral­lel­la pro­jekt igång.

Då är det lätt att glöm­ma bort pric­ken över i:et, spe­ci­ellt om man ten­de­rar att tyc­ka att det känns sälj­be­to­nat…

”Vi har ju sagt att vi ska job­ba med con­tent mar­ke­ting, inte gam­mel­sälj. Var pas­sar då call to action in i bil­den?”

Call to action hjälper besökaren vidare

Förenklat kan man säga att call to action ingår i de krav på tyd­lig­het som for­mar webb­kom­mu­ni­ka­tio­nen.

Låt oss säga att före­ta­get eller orga­ni­sa­tio­nen har allti­hop på plats – en stra­te­gi för soci­a­la medi­er, press­kom­mu­ni­ka­tion och varu­mär­ke. En vac­ker webb­plats med hög­kva­li­ta­tivt inne­håll. Men ing­en som helst styr­sel på hur man vill att mål­grup­pen ska röra sig i eko­sy­ste­met. Detta är inte ovan­ligt.

Upplevelsetivoli eller öken?

Konsekvenserna kan vara av oli­ka slag – till exem­pel kan det bli upp­le­vel­se­ti­vo­li i de soci­a­la kana­ler­na och öken på webb­plat­sen. Tomt på besö­ka­re, för­u­tom de som ham­nat fel. En titt på Analytics känns som att stå mitt i en gam­mal wes­tern­film, med vin­den vinan­de ute på prä­ri­en och en rull­bus­ke som enda säll­skap.

Eller så är det bara vis­sa sidor som upp­märk­sam­mas. Något det kan vara värt att läg­ga lite tid på att ana­ly­se­ra. Är just de sidor­na tyd­li­ga­re, med mer vär­de­fullt inne­håll? Var kom­mer besö­kar­na ifrån? Har de fått en tyd­lig fing­er­vis­ning om hur de ska klic­ka sig vida­re från före­gå­en­de håll­plats på resan?

En bra sak är – om du inte redan har gjort det – att sät­ta mål i Analytics. Då ser du om din pla­ne­ring av flö­det fun­ge­rar. Kanske behö­ver du se över rubrik­sätt­ning och call to action för att få bätt­re styr­sel på tra­fi­ken.

6 tips och en förmaning för dig som vill bli bättre på call to action

1. Känn målgruppen

Varje besö­ka­re är unik men beho­ven kan vara lika.Vem behö­ver dina varor eller tjäns­ter? Vilka pro­blem löser de? Besökaren har ett pri­märt intres­se och det är inte ditt varu­mär­ke. Det är istäl­let hen själv och vad hen får ut av besö­ket på webb­plat­sen eller av att läsa annon­sen.
Visa att du för­står pro­ble­met genom att pre­sen­te­ra lös­ning­en och där­ef­ter upp­ma­ning­en. Då har du inte slö­sat med läsa­rens tid.

2. Visa vägen

Om du har en verk­sam­het eller en kam­panj där målet är att du vill bli upp­ringd, visa det tyd­ligt och ute­läm­na ing­en infor­ma­tion. Du skul­le bli för­vå­nad om jag berät­tar för dig hur van­ligt det är att avgö­ran­de infor­ma­tion är svår att hit­ta på en webb­plats. Den som besö­ker en webb­plats har i prin­cip all­tid som mål att hit­ta något snabbt, inte att leta runt och läsa sig fram.

3. Kommunicera förtroendeingivande – och med självförtroende

Ingen vill vara först med att pro­va något nytt, eller hur? Lyft fram det som du kan använ­da som bevis för att mål­grup­pen tjä­nar på att upp­le­va dig:

”Jag har utbil­dat cir­ka 300 före­tag och orga­ni­sa­tio­ner i att skri­va effek­tivt för web­ben. Här lad­dar du ner min lat­hund för bätt­re webb­text.”

4. En känsla av brådska

Tidsbegränsade erbju­dan­den kan vara ett bra sätt att få läsa­ren att age­ra. Det har du kanske själv upp­levt om du är med­lem i någon av de sto­ra ked­jor­nas kund­klub­bar och får sms där det står att med­lem­mar­na får si och så många
pro­cent rabatt under hel­gen. Dina tan­kar leds då i rikt­ning mot att shop­pa även om du kanske inte alls hade tänkt dig det som helgak­ti­vi­tet sam­ti­digt som du påminns om att du till­hör den exklu­si­va ska­ran som får rabat­ten.

5. Väck nyfikenhet

Misstag och nyfi­ken­het är det som lett till histo­ri­ens störs­ta upp­täck­ter. Det är all­tid trev­ligt att job­ba med moröt­ter:

Vill du veta mer om hur vi gjor­de XYZ? Klicka här och läs mer om hur vi läker ben­brott med hjälp av…

Sugen på semes­ter i hem­mil­jö? Här ser du alla över­natt­nings­möj­lig­he­ter hos bybor utan­för Rom.

6. Berätta nästa steg

Varje sida på webb­plat­sen bör inne­hål­la infor­ma­tion om hur man tar sig vida­re till näs­ta punkt. Hur häng­er ämne­na ihop? Blir besö­ka­ren mer moti­ve­rad om du läg­ger intern­län­kar till näs­ta steg? Visar Analytics att den som läser om hår­färg gär­na klic­kar vida­re till lös­nag­lar? Förstärk det bete­en­det genom upp­ma­ning­ar.

7. Dags för pekpinnen: Missbruka inte call to action!

Efter att ha läst den här arti­keln kanske du blir så entu­si­as­tisk att du blir lite knapp­ga­len och vill ha call to action över­allt på webb­plat­sen. Försök då tyg­la dig och ta ett steg till­ba­ka. Tänk på säl­ja­re IRL som med en dåres envis­het åter­upp­re­par ditt
för­namn, tar på din arm och frå­gar om du har bör­jat trä­na, när du själv vet att du har gått upp sju kilo sedan senas­te mötet. Du vill inte vara den säl­ja­ren.

Håll det rent och snyggt, med fokus på behov och tyd­lig­het.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mi, consequat. commodo elit. in leo risus. mattis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest