23 podcast att lyssna på i sommar

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 40 från den 8 juli 2016.

Thomas Barregren
25 augusti 2017

I avsnitt 40 av Kntnt Åsikt från den 8 juli 2016: ”23 podcast att lyss­na på i som­mar”, med mig Thomas Barregren.

[Inledande vin­jett]

Avsnitt 40!

Jag kan knappt tro att det har bli­vit så många.

Jag sa i förs­ta avsnit­tet, som kom i bör­jan av sep­tem­ber, att Kntnt Åsikt är ett expe­ri­ment. Ett expe­ri­ment eftersom jag inte var säker på att jag hade till­räck­ligt med tid för att göra pod­den.

Mer ofta än säl­lan har det varit en kamp för att hin­na med att skri­va ett manus på cir­ka 1 500 ord (lägg till eller dra ifrån någ­ra hund­ra), spe­la in och spe­la in på nytt, klip­pa ihop alla omtag utan att det hörs och läg­ga på musik, pub­li­ce­ra och pro­mo­ta.

Ibland klic­kar det. Som i mid­som­mar­vec­kan, när det­ta avsnitt egent­li­gen skul­le ha sänts.

Tappat rösten

Pia och jag hade myc­ket att göra. För myc­ket att göra. Flera works­hops hos oli­ka kun­der i oli­ka delar av Sverige. Och lika många rap­por­ter att skri­va. Så det fanns ing­en tid. Dessutom hade jag en begyn­nan­de för­kyl­ning att hål­la i schack.

Veckan där­på tog för­kyl­ning­en hämnd för att jag hade trot­sat den. Under en works­hop hör jag min röst bli allt hesa­re och skrov­li­ga­re, och mot slu­tet av dagen är den bara en väs­ning.

Nästa dag hade jag bok­stav­li­gen talat ing­en röst. Den dagen skul­le jag leda en works­hop i Malmö. Det gick för­stås inte. Vi sköt upp den till fre­dag sam­ma vec­ka. Förgäves. Fortfarande ing­en röst.

Och natur­ligt­vis var det inte att tän­ka på att spe­la in det­ta avsnitt av Kntnt Åsikt. Eller som­marav­slut­ning­en av Kntnt Radio för den delen.

Till och med idag, två vec­kor efter att jag tap­pa­de rös­ten, så låter jag som efter en lång natt på stan.

Men gång­er­na det har klic­kat är få. Och de fles­ta vec­kor­na har det bli­vit ett avsnitt av Kntnt Åsikt. Och ofta ett bra avsnitt – om jag får säga det själv.

Sommaruppehåll

Nu är det i alla fall dags för semes­ter.

Jag ska mest ta det lugnt. Fixa lite hem­ma. Kajka med rib­bå­ten. Följa mina seg­lings­to­ki­ga söner på någ­ra regat­tor upp genom Bohuslän. Och så slap­pa. Läsa böc­ker och lyss­na på pod­dar.

Vilket inte alls osökt leder mig in på dagens ämne. Tips på podcast att lyss­na på i som­mar.

[Vinjett]

Jag äls­kar att lyss­na på podcast. Perfekt i häng­mat­tan, på stran­den eller i bilen. Eller när man målar om huset, klip­per gräs­mat­tan eller tar hand om dis­ken. Egentligen när som helst man har hän­der­na upp­tag­na med något rutinar­tat, och söker eska­pism eller vill upp­da­te­ra sig själv.

Idag tänk­te jag tip­sa om någ­ra pod­dar som jag lyss­nar på. Jag bör­jar med såda­na som berör vårt fält – mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i en eller annan form – och avslu­tar med någ­ra som inte alls hand­lar om det men ändå är väl vär­da att lyss­na på.

1. PNR with This Old Marketing

Först mås­te jag för­stås tip­sa om PNR with This Old Marketing. ”PNR” står för ”Pulizzi and Rose”. Det vill säga Joe Pulizzi och Robert Rose från Content Marketing Institute. Och ”This Old Marketing” syf­tar på con­tent mar­ke­ting. Namnet som påmin­ner oss att con­tent mar­ke­ting inte alls är något nytt, utan har fun­nits lika länge som mark­nads­fö­ring som disci­plin; ända sedan mit­ten av 1800-talet.

Varje pro­gram inne­hål­ler ock­så ett exem­pel på con­tent mar­ke­ting från förr. Bland annat har de pra­tat om Arlas mjölk­pa­ket, efter att Robert Rose besök­te oss i Göteborg för par år sedan.

Dessutom bju­der de på ”rants and raves” – då de sågar eller hyl­lar var sin arti­kel eller något annat som de har stött på under vec­kan.

Ja just det, pod­den kom­mer var­je vec­ka. Och där­för inleds den ock­så med en genom­gång av tre, fyra artik­lar som har pub­li­ce­rats under vec­kan. Bland and­ra den LinkedIn-arti­kel jag skrev för en tid sedan om forsk­ning­en på Handelshögskolan i Stockholm om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal.

Varje avsnitt är unge­fär en tim­me långt. De är som regel gans­ka lätt­sam­ma. Bitvis gans­ka under­hål­lan­de. Inte minst när Joe Pulizzi gör sin röst. Om någon vet vem han här­mar så får ni gär­na berät­ta det för mig. 🙂

PNR with This Old Marketing är ett av få podcast jag lyss­nar tro­get på var­je vec­ka. Har hängt med från det förs­ta avsnit­tet, och inte hop­pat över ett endas­te.

2. The Marketing Companion

En annan podcast jag lyss­nar på var­je vec­ka är The Marketing Companion med Mark Schaefer och Tom Webster.

Jag har en hat­kär­lek till des­sa 35–40 minu­ter var­je vec­ka.

Hat eftersom de båda her­rar­na, som är i sina bäs­ta år, envi­sas med att bör­ja var­je avsnitt med fem, sex minu­ter superkrys­ta­de för­sök att vara roli­ga. Och det är verk­li­gen superkrys­tat för att inte säga gôr-tön­tigt.

Kärlek för res­ten av inne­hål­let, som näs­tan all­tid är super­in­tres­sant.

Varje avsnitt har någon sorts röd tråd som Mark och Tom sam­ta­lar om. Mark från sitt per­spek­tiv, som tän­ka­re inom soci­a­la medi­er och mark­nads­fö­rings­stra­te­gi. Och Tom från sitt som Vice President, Strategy and Marketing på under­sök­nings­fö­re­ta­get Edison Research.

Jag gil­lar att Mark vågar tän­ka på egen hand och ibland gå emot ström­men. Som när han säger att con­tent mar­ke­ting fun­ge­rar allt säm­re i takt med allt fler gör det, och att bransch efter bransch kom­mer att ham­na i con­tent shock till följd av det. Det är inte en helt popu­lär åsikt, som bland annat Joe Pulizzi och Robert Rose har avfär­dat. Men jag anser Mark har en poäng. En obe­kväm poäng. Men lik­väl en poäng, som mås­te tas på all­var. Och det är den för den här sor­tens tan­kar och insik­ter jag står ut med deras krys­ta­de inled­ning vec­ka efter vec­ka.

3. Marketing Smarts

En annan inled­ning jag snabbspo­lar för­bi är den till Marketing Smarts. Men nu pra­tar vi bara om 40–50 sekun­der reklam, innan Kerry O’Shea Gorgone’s röst hörs, och 30 minu­ter njut­ning tar vid.

Varje vec­ka inter­vju­ar Kerry en gäst. Och det märks att hon har för­be­rett sig väl, läst på om gäs­ten och tänkt ut intel­li­gen­ta frå­gor. Hon balan­se­rar myc­ket skick­ligt gäs­tens svar med sina egna insikts­ful­la kom­men­ta­rer. Hela tiden utan att tap­pa foku­set på gäs­ten.

Hon är helt enkelt rik­tigt, rik­tigt bra.

4. Six pixels of separation

Och rik­tigt, rik­tigt bra är ock­så Mitch Joel.

Fy f–n vad bra.

Jag ber om ursäkt för kraftut­tryc­ket, men jag behö­ver ta till ett kraftut­tryck för att uttryc­ka vad jag tyc­ker om hans tims­långa podd Six Pixels of Separation som kom­mer från Montreal var­je vec­ka.

I var­je avsnitt inter­vju­ar Mitch en för­fat­ta­re eller någon annan som vi kan lära oss något av. Som regel hand­lar det om mark­nads­fö­ring eller något som är nära­lig­gan­de.

Det som gör Six Pixels of Separation annorlun­da och helt out­stan­ding från res­ten av alla pod­dar som ock­så hand­lar om mark­nads­fö­ring och lik­nan­de är Mitchs för­må­ga att få till ett rik­tigt, rik­tigt intres­sant sam­tal som bju­der på myc­ket mer djup och insikt än någon annan lyc­kas få fram.

Han nöjer sig inte med att stäl­la de van­li­ga frå­gor, och får de för­vän­ta­de sva­ren, utan får gäs­ten enga­ge­rad i ett sam­tal som tar oss läng­re och dju­pa­re än de fles­ta and­ra lyc­kas med. Han tve­kar inte att ge sina egna reflek­tio­ner, ifrå­ga­sät­ta och argu­men­te­ra emot när det behövs. Men han är all­tid trev­lig.

Han är en begåv­ning. Och hans podd är en av de abso­lut bäs­ta.

5. Social by Deafult

Finns det svens­ka pod­dar som är bra? und­rar du. Ja, abso­lut! En av de bäs­ta är Social By Default med Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt.

Deeped och Sara är Sveriges radar­par num­mer ett inom soci­a­la medi­er. Under fyra år har de tur­ne­rat land och rike runt med före­läs­ning­ar, utbild­ning­ar och works­hops under varu­mär­ket Social by Deafult. Men de har ock­så egna, star­ka per­son­li­ga varu­mär­ken. Speciellt Deeped, som har arbe­tat med soci­a­la medi­er ända sedan 2007, och utsetts av Cision till Sveriges främs­te PR influ­encer under 2015.

I bör­jan av sitt tur­né­liv häl­sa­de Deeped och Sara på oss i Göteborg. De tala­de på Kntnt Frukost. Men det höll på att inte bli något.

Vid den tiden var det inte all­mänt känt att bara en bråk­del av alla föl­ja­re av en Facebook-sida ock­så fick sidans upp­da­te­ring­ar i sitt flö­de. Det var inte hel­ler all­mänt känt att Facebook brot­ta­des med annons­be­drä­ge­ri­er. Så jag skrev en arti­kel om det­ta, med den klick-fis­kan­de rubri­ken Skit i Facebook!, som fick stor upp­märk­sam­het, även i pres­sen.

Rubriken till trots var arti­kelns slut­sats att man inte ska ski­ta i Facebook. Jag upp­ma­na­de läsar­na att tvärtom utnytt­ja Facebooks för­tjäns­ter i sin verk­sam­het. Men, att inte använ­da Facebook som sin främs­ta kom­mu­ni­ka­tions­platt­form. Och, att inte beta­la för räck­vidd. Det sista tar jag till­ba­ka. I dag är det lika natur­ligt att köpa räck­vidd på Facebook som att köpa kaf­fe till kon­to­ret. Men res­ten står jag för.

Hur som helst rea­ge­ra­de Deeped kraf­tigt på det jag hade skri­vit, och han höll under någ­ra dagar mina fis­kar var­ma i Facebook-grup­pen för con­tent mar­ke­ting. Detta var bara en vec­ka före han och Sara skul­le fram­trä­da hos oss. Så vi oro­a­de oss för att de skul­le stäl­la in. Men de gjor­de de natur­ligt­vis inte. Och sedan dess har rela­tio­nen tinat upp rejält.

Deeped och Sara har använt Pias och min bok i sin under­vis­ning på Berghs (nume­ra ersatt av Joakim Arhammars och Pontus Staunstrups bok). Och i höst är de till­ba­ka som för­drags­hål­la­re på Kntnt Frukost. Missa inte det!

Och i vän­tan på att få se dem live i Göteborg, så kan jag varmt rekom­men­de­ra deras podd. Varje vec­ka pra­tar de fritt ur hjär­tat på ett aktu­ellt tema inom soci­a­la medi­er. Det är jäk­ligt intres­sant att lyss­na på. Så bra att jag utan pro­test lyss­nar på deras sam­tal från Deeped bal­kong i Borlänge med en hårt tra­fi­ke­rad väg ned­för, och i en bil som kör i häll­regn, och utom­hus i halv­storm, och mot and­ra erbarm­li­ga ljud­ku­lis­ser.

6. Digitala medie-podden

En annan svensk podd jag verk­li­gen tyc­ker om är Digitala medie-pod­den med Damon Razazi. Jag skul­le fak­tiskt vil­ja utnäm­na pod­den till Sveriges bäs­ta, av två skäl.

Dels för att jag har lärt mig så him­la myc­ket om medi­ekö­pa­res och medie­by­å­rers värld, som har varit en vit fläck för mig. Det kanske låter kons­tigt. Ingenjör, som jag är, så bor­de ju kal­ky­lark med kolum­ner för CPC, CPM, CPR, CPT och så vida­re till­ta­la mig. Eller hur? Men nej. Jag gil­lar det stra­te­gis­ka och det kre­a­ti­va, men inte så myc­ket medi­e­köp. Men Damon Razazi, som är digi­tal stra­teg på Mindshare, har fått mig att vec­ka efter vec­ka lyss­na på hans podd och fyl­la i mina kun­skaps­luc­kor.

Och däri lig­ger ock­så det and­ra skä­let till var­för Digitala medie-pod­den är Sveriges bäs­ta. Programledaren. Damon Razazi är med sin opre­ten­tiö­sa och char­migt nai­va fram­to­ning helt fan­tas­tisk. Jag tror för­stås inte att han är naiv eller oer­fa­ren. Förmodligen tvärtom. Men han vågar stäl­la de till­sy­nes enk­la och näs­tan bana­la frå­gor som jag själv inte vågar stäl­la av räds­la för att ver­ka okun­nig, men som jag vill ha svar på. Bravo!

Så om du ännu inte har lyss­nat på Digitala medie-pod­den så är det hög tid.

7. Passion för kommunikation

Det finns en tred­je svensk podd som jag all­tid lyss­nar på – Cisions Passion för kom­mu­ni­ka­tion.

Cision är en sam­ar­bets­part­ner till oss. Vi gör Kntnt Frukost till­sam­mans. Men det är inte där­för jag näm­ner deras podd. Utan för att den helt enkelt är bra.

Programledarna – Alexander Mason, som ock­så har med­ver­kat i Kntnt Radio, och Åsa Melin Mandre – har var­je månad en ny gäst i sin stu­dio. De pra­tar som regel inte om mark­nads­fö­ring, utan om kom­mu­ni­ka­tion. Både mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och PR, och ibland lite om jour­na­li­stik och lik­nan­de. Mycket lyss­nings­värt!

8–13. Några andra lyssningsvärda

Det finns många and­ra bra pod­dar. Några som jag lyss­nar på ibland och kan rekom­men­de­ra är:

 1. Duct Tape Marketing med John Jantsch,
 2. Socialmedia Marketing med Michael Stelzner,
 3. Brainfluence med Roger Dooley,
 4. Content Matters med Andy Crestodina och Barry Feldman,
 5. Contentpodden med Colm O’Callaghan, samt
 6. Sälj och mark­nads­pod­den med Lars Dahlberg

14–18. Några udda fåglar

Nu kanske du tror att jag bara lyss­nar på mark­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­pod­dar. Fullt så nör­dig är jag inte. Jag lyss­nar ock­så på någ­ra ”van­li­ga” pod­dar. Och bäst av dem alla, i en helt egen klass, är This American Life. Det är pub­lic ser­vice när det är som bäst. Varje vec­ka kom­mer ett tims­långt pro­gram, som inleds med en pro­log följt av 3–5 repor­tage, alla på sam­ma tema. Och även om temat inte låter så spän­nan­de, som till exem­pel Choosing Wrong, Tell Me I’m Fat eller The Perils of Intimacy, så är inne­hål­let sjukt, sjukt bra. Om du gil­lar Serial, så kom­mer du äls­ka This American Life.

En annan lyss­nings­värd podd är Between Worlds, där Mike Walsh, som beskri­ver sig själv som futu­rist och glo­bal nomad, inter­vju­ar ”glo­bal thin­kers, inno­va­tors and trouble­ma­kers who­se ide­as chal­lange the world as we know it”. Innehållet är lite mer svår­smält, och ljud­kva­li­tén är inte det bäs­ta, men pod­den bju­der ibland på rik­ti­ga guld­korn.

Apropå svår­smält och dålig ljud­kva­li­tet, så mås­te jag näm­na Statsvetarpodden med Ulf Bjereld, Jonas Hinnfors och Cecilia Garme. Så svår­smält är det inte, men ljud­kva­li­tén är under all kri­tik. Hur som helst är inne­hål­let rik­tigt intres­sant om man vill ha de båda pro­fes­so­rer­nas respek­ti­ve den poli­tis­ka jour­na­lis­tens ana­lys av vad som hän­der i vår omvärld. Rekommenderas!

Lite sam­ma andas barn, fast med super­proff­sigt ljud, är Sveriges Radio P1:s Medierna, som ock­så finns som en podd. Varje vec­ka grans­kas grans­kar­na. Väl värt att lyss­na på.

I det sam­man­hang­et ska ock­så Emanuel Karlstens och Olle Lidboms Mediepodden näm­nas. De träf­fas var­je vec­ka för att dis­ku­te­ra utveck­ling­en av tra­di­tio­nel­la, digi­ta­la och soci­a­la medi­er. Det är ofta intres­san­ta sam­tal. Men jag är lite bekym­rad. De båda her­rar­na är ju väl ansed­da pro­fi­ler i mediebran­schen. Så när de utta­lar sig, är det många som lyss­nar och tar till sig det de säger. Och där­för öns­kar jag att de var lite mer påläs­ta och insat­ta i de ämnen de pra­tar om.

19–23. Några poddar jag ska utforska i sommar

Till sist ska jag näm­na fem pod­dar som jag ännu inte har lyss­nat på, och där­för inte kan säga bu eller bä om, men som står på min meny i som­mar. De är…

 1. Brand Newsroom med James Lush,
 2. Building a Story Brand med Donald Miller,
 3. Hot Copy med Kate Toon och Belinda Weaver,
 4. Audio White Papers for Marketing från Adobe, samt
 5. The Marketing Book Podcast med Douglas Burdett.

Länkar

Du hit­tar län­kar till alla 23 pod­dar som jag har nämnt i manu­set som du hit­tar på www​.knt​nt​.se/​9​804.

Om du lyss­nar på pod­den i en podd­app, så hit­tar du i avsnitts­be­skriv­ning­en en lis­ta med län­kar som tar dig direkt till de oli­ka pod­dar­nas Itunes-sidor.

Återhörande

Det var allt för idag och för den­na säsong. Nu tar jag semes­ter. Jag är till­ba­ka på kon­to­ret i augusti, men näs­ta avsnitt av Kntnt Åsikt drö­jer till sep­tem­ber.

På åter­hö­ran­de.

Berätta vad du tycker om Åsikt

[Avslutande vin­jett]

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ut dictum mi, vulputate, risus tristique sit pulvinar dolor velit, id,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest