24 tips för textnördens sommarhjärna

Kntnts gästkrönikör Annika Dacke har samlat sina bästa läs- och lyssningstips om text, språk och kommunikation inför sommarens lata dagar. Här finns något för oss alla – oavsett om du är nördigt intresserad av området eller föredrar att skrapa lite på ytan. Håll till godo!

Annika Dacke
16 juni 2016

Sommartid är bok­tid. Få akti­vi­te­ter slår att lig­ga i träd­går­den med en bok och helst en bly­erts­pen­na, med radi­o­pro­gram­met Sommar som dagens enda pro­gram­punkt, för­u­tom kväl­lens mini­golf (eller ban­golf, som jag har lärt mig att det bör benämnas).

Här kom­mer en lis­ta som till­freds­stäl­ler kun­skaps­törsten, utan inbör­des rang­ord­ning. Tidvis kom­mer vi att vara långt nere i språknördsträs­ket, utan ambi­tio­ner att ta oss upp. Listan sam­lar böc­ker och län­kar för alla kunskapsnivåer.

Att skriva är att läsa

För att bli fri och ledig i sti­len när det behövs och torr och trå­kig när det behövs (ald­rig) är det nöd­vän­digt att läg­ga myc­ket tid på att umgås med de språk­sam­ma kru­me­lu­rer­na. Då blir man bekant med språk­bruk, reg­ler och prax­is. Målet: att man med gott själv­för­tro­en­de ska kun­na bry­ta mot dem.

Ihärdigt hamstrande fortsätter – tipsa gärna

Jag är något av en hamst­ra­re vad gäl­ler böc­ker om språk och text. Samlandet har pågått sedan jag var sex­ton år och öns­ka­de mig min förs­ta ety­mo­lo­gis­ka ord­bok. I sakens natur lig­ger ju att en sam­ling säl­lan blir full­stän­dig, så ge mig gär­na dina bäs­ta tips på läs­ning om språk och text. Här kom­mer mina; 24 läs‑, länk- och podd­tips om text, språk och kommunikation.

Limits of language

Limits of language

Mikael Parkvalls under­ba­ra bok Limits of lan­gu­age är för språknör­den vad Porcelanachoklad är för cho­kla­däls­ka­ren. Jag kon­su­me­rar boken i små­bi­tar och har gjort sedan den kom ut 2008. Den har allt som den kräs­ne kan öns­ka sig. Vad sägs om sidan 121 (i min utgå­va), i kapit­let Non-humans and lan­gu­age, där Parkvall orda­grant åter­ger en chatt som han och någ­ra ling­vist­kol­le­ger upp­lev­de med den legen­da­ris­ka schim­pan­sen Koko, som kun­de 200 ord på mänsk­ligt teckenspråk?

Parkvall skri­ver med en varm humor och kom­men­te­rar chat­ten med ett still­samt: ”Judge for your­self, but on see­ing this, at least some of us were distin­ct­ly under­whel­med, and left with a fee­ling that Koko’s clai­med lan­gu­age abi­li­ti­es did not qui­te live up to expectations”.

Boken är med sina 394 full­pac­ka­de sidor en full­kom­lig orgie i ling­vistik, en läs­fest utan dess like för alla som äls­kar kom­mu­ni­ka­tion. Parkvall är ling­vist vid Stockholms uni­ver­si­tet och står bakom bland annat Lingvistbloggen och Facebookgruppen Språkvetare på FB – frå­ga oss om forskning! 

The art of explanation

The art of explanatione art of explanation

Det enk­la är ofta det svå­ra. Som kom­mu­ni­ka­tör mås­te jag ofta sät­ta mig in i kom­plexa sam­man­hang, koka ner och föra ut bud­skap som ska kun­na för­stås ome­del­bart. Som utbil­da­re drivs jag av ”Om du inte kan för­kla­ra det enkelt så kan du inte ämnet till­räck­ligt bra”.

Det går ald­rig att säl­ja något om inte köpa­ren för­står pro­duk­ten och det går ald­rig att för­ank­ra ett beslut om man inte för­står vad det är man beslu­tar om. För det­ta ända­mål är info­grap­hics och explai­ner vide­os oslag­ba­ra. I boken The art of expla­na­tion: Making your ide­as, pro­ducts, and ser­vices easi­er to understand gör Lee Lefever en grund­lig och kon­kret genom­gång av vad det inne­bär att verk­li­gen för­kla­ra. Hur du byg­ger upp en pre­sen­ta­tion och vil­ka fall­gro­par­na är.

Ett klas­siskt exem­pel, som har bil­dat sko­la, är fil­men om Dropbox. Fallstudien och fil­men pre­sen­te­ras på Lefevers webbplats.

Everybody writes

Everybody writes

Ann Handley är en fröjd att läsa. I boken Everybody wri­tes: Your go-to gui­de to cre­a­ting ridicu­lously good con­tent skri­ver hon på ett sätt som gör fack­lit­te­ra­tur till en upp­le­vel­se. Vad är mer för­tro­en­de­in­gi­van­de än en copy­wri­ter och con­tent mar­ke­ting­ex­pert som lever sin konst?

Boken i sig ger inga uni­ka, ald­rig tidi­ga­re pub­li­ce­ra­de tips, den är som väl­skriv­na böc­ker är i den gen­ren – har man läst tre vet man unge­fär vad det står i övri­ga 3 000. Men det är sät­tet hon pre­sen­te­rar det på som är så ele­gant. Rubrikerna sit­ter som en smäck, vil­ket gör att enbart en genom­gång av index får det att vatt­nas i munnen:

”The more the think, the easi­er the ink”

”Embrace the ugly first draft” (den skri­ver jag verk­li­gen under på)

”Keep it simp­le – but not simplistic”

”Avoid Frankenwords, obe­se words, and words pre­ten­ding to be somet­hing they’­re not”

Kapitel 71, om den ofta skam­ligt styv­mo­der­ligt behand­la­de ”Om oss”-sidan är ett exem­pel på hur Handley med enk­la medel visar ”Så här bru­kar det göras” och ”Så här bör det göras”.

Här är en arti­kel ur Handleys blogg där hon skri­ver om ett av ämne­na som lig­ger mig var­mast om hjär­tat: tone of voice, dvs tona­li­tet och språkdräkt.

Content rules

content-rules-via-bokus.com

Om Everybody wri­tes är skriv­bo­ken är Content rules: How to cre­a­te kil­ler blogs, podcasts, vide­os, e‑books, webi­nars (and more) that engage custo­mers and igni­te your busi­ness inne­hålls­bo­ken. Boken är skri­ven av Ann Handley och CC Chapman och inne­hål­ler många fall­stu­di­er, vil­ket gör den lätt att ta till sig. Även här finns det geni­a­lis­ka rubri­ker: ”Fishing for atten­tion in the acti­vi­ty streams”, till exem­pel. Sjunde ordhimlen!

Läsarrecensionerna är posi­ti­va. En läsa­re skri­ver att det är en “ärlig” bok som hon kan ge sina kun­der, vän­ner, lära­re – näs­tan alla som und­rar var­för man ska bry sig om att ska­pa inne­håll för web­ben. En annan läsa­re säger att boken stäl­ler frå­gor som alla vill ha svar på – och sva­rar på dem. En tred­je hyl­lar bokens alla exem­pel på hur rik­ti­ga före­tag har tilläm­pat “inne­hålls­reg­ler­na” som nämns i bokens titel.

Content Marketing – värdeskapande marknadskommunikation

Värdeskapande marknadskommunikation

Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är en grund­läg­gan­de och lät­tan­vänd bok från Göteborgsbyrån Kntnt, i vars digi­ta­la maga­sin du läser den­na arti­kel. För den som ska gå igång och arbe­ta med con­tent mar­ke­ting är boken en intro­duk­tion för att kom­ma in i tän­ke­sät­tet. Jag tyc­ker spe­ci­ellt avsnit­ten om inne­hålls­stra­te­gi och påver­kanskart­lägg­ning av mål­grup­per är givan­de. Åskådliggörandet av inne­hålls­re­san på sidor­na 110–111 har jag kopi­e­rat och satt upp vid mitt skrivbord.

Det mest spe­ci­el­la med Kntnt:s mate­ri­al är inte just boken utan den stört­flod av podcasts och artik­lar som de pro­du­ce­rar var­je vec­ka. När man bota­ni­se­rar på webb­plat­sen är det som att kom­ma in i ett helt uni­ver­sum, det tar ald­rig slut.

Att skriva bättre i jobbet  – en basbok om texter

Att skriva bättre i jobbet

Av Ehrenberg-Sundin, Lundin, Wedin, Westman. Boken ger råd och tips om hur man väl­jer ton och per­spek­tiv, hur man pla­ne­rar, dis­po­ne­rar och gör tex­ten över­skåd­lig. Här finns bastips som styc­ke­in­del­ning, vad en huvud­ru­brik är och hur man skri­ver i oli­ka for­mer, som pro­to­koll, pre­sen­te­rar sta­tistik och vad man bör göra för att råda bot på benä­gen­he­ten att skri­va för kor­ta styc­ken – en åkom­ma som jag under 25 års arbets­liv som skri­bent, utbil­da­re, över­sät­ta­re och kom­mu­ni­ka­tör ald­rig har träf­fat på hos någon. Men jag tror dem på deras ord.

Det här är en hand­fast och högst använd­bar bok skri­ven av tre exa­mi­ne­ra­de språk­kon­sul­ter och en f.d. chef för Språkrådet, dåva­ran­de Svenska språknämnden.

Svenska skrivregler

Språkrådet: Svenska skriv­reg­lerDet räc­ker så. Den är oum­bär­lig. Den själv­kla­ra käl­lan till vad som skil­jer långt och kort bin­de­streck (pratminus/​divis), hur man ska hands­kas med semi­ko­lon, hur man gör med ver­sal eller inte ver­sal i punkt­lis­tor och så vida­re. Att postit­mär­ka sidor som man åter­kom­mer till är en bra idé. För åter­kom­mer gör man.

Jag använ­der lika gär­na en bok som att goog­la, när det gäl­ler reg­ler som inte stän­digt förändras.

Språkrådets frågelåda

Språkrådets frå­ge­lå­da är en guld­gru­va av infor­ma­tion. Den är pulså­dern i min språkrik­tig­het. Om inte frå­ge­lå­dan hade fun­nits hade värl­den varit en grå­a­re plats. Jag har appen Språkrådet (App Store och Google Play) och kan när som helst unna mig lite språkgodis.

Språktidningen

Språktidningen – tid­ning­en i en ord­klass för sigDen bäs­ta tid­skrift jag läst, alla kate­go­ri­er. Och jag har läst många, då jag under ett par år arbe­ta­de på ett före­tag där vi hade kom­plett upp­sätt­ning av svens­ka tid­skrif­ter. Min vän, den tys­ke språk­kon­sul­ten som bor och arbe­tar i Portugal och han­te­rar tys­ka, por­tu­gi­sis­ka och eng­els­ka, blir så pro­vo­ce­rad av att Språktidningen finns – men inte på något av hans språk – att han bru­kar tvinga mig att över­sät­ta tex­ter ur den när vi träf­fas. Jag kan inte säga att jag plågas.

Språktidningen har fått utmär­kel­sen Årets tid­skrift 2015. Du behö­ver inte vara språk­ve­ta­re för att få behåll­ning av den. Ett skäl till var­för Språktidningen är så äls­kad är att den kan läsas av alla som har ett språk­in­tres­se. Sveriges främs­ta språk­ex­per­ter bidrar i den och den över­ras­kar stän­digt. Den finns ock­så som app.

Sälj det med ord – konsten att skriva reklam

Sälj det med ord

Sälj det med ord – kons­ten att skri­va reklam är en visu­ellt och inne­hålls­mäs­sigt inspi­re­ran­de bok skri­ven av Mattias Åkerlind och Christer Wiklander. Om det inte hade varit upp­hovs­rätts­brott hade jag scan­nat sidor bara för att visa dem. Jag inspi­re­ras jag av allt som är kon­cist och ome­del­bart kom­mu­ni­ce­ran­de, vil­ket de bäs­ta reklam­tex­ter­na är. I boken blan­das tips om hur du bör och inte bör göra med inter­vju­er med verk­sam­ma copy­wri­ters. Boken har en egen sajt där du som bokä­ga­re får till­gång till extramaterial.

På bokens sajt pre­sen­te­ras boken så här: Sälj det med ord! Är en hyll­ning och en intro­duk­tion till det märk­li­ga yrket copy­wri­ter. Den sam­man­fat­tar hela tän­kan­det bakom rekla­mens reto­rik – från att utfors­ka fak­ta och få grepp om ämnet till att hit­ta en bäran­de idé och sedan for­mu­le­ra sig på ett sätt som över­ty­gar och tar skruv.

Boken avslö­jar dess­utom hur Sveriges bäs­ta copy­wri­ters hit­tar sina vas­sa idéer, han­te­rar pre­sta­tions­ång­est och ska­par reklam som gör skill­nad. När du har läst ut den, vet du inte bara hur du kan säl­ja bätt­re genom att säga det bätt­re. Du har ock­så sten­koll på när det är läge att sät­ta punkt, använ­da semi­ko­lon och unna dig ett utropstecken.

P1:s Språket

P1:s Språket lyss­nar jag gär­na på när jag är ute och går. Underbart språknör­digt på språk­vetar­vis: ”Allt är intres­sant”. Aldrig polisiärt.

Se även Språket på Facebook.

A way with words

A way with words är den ame­ri­kans­ka mot­sva­rig­he­ten till Språket, men roli­ga­re och med mer inter­na­tio­nell utblick. I pro­gram­met tar de inte säl­lan upp exem­pel ur svens­kan, som i det här avsnit­tet, om ömhetsbetygelser:

Sensuous words and terms of ende­ar­ment. Think of a beau­ti­ful word. Now, is it simply the word’s sound that makes it beau­ti­ful? Or does its appe­al also depend on mea­ning? Also, pet names for lovers around the world: You might call your belo­ved “honey,” or “babe,” or “boo.” But in Swedish, your loved one is a “sweet nose,” and in Persian, you can just say you hope a mouse eats them.Finally, in cer­tain parts of the U.S., going out to see a strip­per may not mean what you think it means. Plus, clutch, dank, “gir­led up,” “goril­la war­fa­re,” “dead ring­er,” “spit­ten image,” but­ter beans vs. lima beans, and “the who­le shebang.”

Här kan du lyss­na på pro­gram­met.

A way with words finns även på Facebook.

Caitlin Moran

Vad kan jag säga? Hon är under­bar. En fan­tas­tisk skri­bent, ett skriv­mäs­sigt wun­der­kind. När jag läser hen­ne kän­ner jag mig hem­ma och lite själv­god, inbil­lar mig att vi skul­le bli kom­pi­sar om vi träf­fa­des. Just nu läser jag Moranthology som är en sam­ling artik­lar, inter­vju­er och krö­ni­kor hon har skri­vit under sin hit­tills 25 år långa kar­riär som skri­bent. Sitt förs­ta skriv­jobb fick hon som 16-åring. Jag skäms inte för att säga att jag skul­le vil­ja ugns­ba­ka och äta hen­nes böc­ker för att absor­be­ra lite av begåvningen.

Missa hel­ler inte Caitlin Morans radi­o­in­ter­vju med Jennifer Saunders!

The British Museum is Falling Down

The British Museum is Falling Down

David Lodge är pro­fes­sor eme­ri­tus i lit­te­ra­tur vid uni­ver­si­te­tet i Birmingham. Han har skri­vit mäng­der av böc­ker och pjä­ser. En stor favo­rit i vår bok­hyl­la hem­ma är The British Museum is Falling Down, som hand­lar om Adam Appleby, som lever i stän­dig skräck för att hans fru even­tu­ellt är gra­vid igen. Han är en fat­tig dok­to­rand som despe­rat för­sö­ker hit­ta sätt att tjä­na extra pengar.

Varje kapi­tel i boken är en pastisch på en lit­te­rär stil – något inte alla kri­ti­ker upp­fat­ta­de när boken kom ut, utan kri­ti­se­ra­de Lodge för hans spre­ti­ga, osam­man­häng­an­de stil. Extra roligt är Kafka-kapit­let, där Adam för­sö­ker för­länga sitt till­trä­de till The Reading Room på The British Museum.

Böcker som står på tur att insupas:

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »