3 mått som visar affärsnytta av din marknadskommunikation

Det blir allt viktigare att du kan visa på affärsnytta. Men hur?

De klassiska kommunikationsmåtten – aktivitet, räckvidd, engagemang och volym – är viktiga för oss kommunikatörer. Men de säger väldigt lite om affärsnyttan.

Men det går heller inte att beräkna ROI. Så vad ska du göra? Det ska vi prata om idag.

Thomas Barregren
15 december 2015

Det blir allt vik­ti­ga­re att du kan visa på affärsnyt­ta. Men hur?

Räcker det inte med att visa på hur många artik­lar och inlägg du och dina kol­le­gor gör? Hur många des­sa når? Hur myc­ket det enga­ge­rar mål­grup­pen? Och hur myc­ket de pra­tar om ert företag?

Dessa saker, de fyra klas­sis­ka kom­mu­ni­ka­tions­måt­ten – akti­vi­tet, räck­vidd, enga­ge­mang och volym, är vik­ti­ga för oss kom­mu­ni­ka­tö­rer. Men de säger väl­digt lite om affärsnyttan.

Det går inte hel­ler att beräk­na ROI av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det såg vi i en annan arti­kel. Så vad ska du göra? Det ska vi pra­ta om idag.

Mät! – men mät rätt sak

Att det inte går att beräk­na ROI av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är ing­en ursäkt för att inte visa på affärsnyt­tan. Frågan är bara hur.

Mät!, vrå­lar kon­sul­ter och för­stå­sig­på­a­re. Och vi mäter. Vi mäter hur många artik­lar och inlägg vi gör, hur många vi når, hur myc­ket mot­ta­gar­na enga­ge­rar sig, och hur myc­ket vi nämns.

Men det duger inte. Vad är affärsnyt­tan?, frå­gar vd:n, med led­ning­en all­var­ligt nic­kan­de bakom sig.

Är det inte själv­klart, kan vi tyc­ka. Desto mer vi gör, desto tal­ri­ka­re grupp vi når, desto fler som enga­ge­rar sig och desto stör­re andel som pra­tar om oss, desto bätt­re. Eller?

Tyvärr är det inte så enkelt.

De fyra måtten…

  • akti­vi­tet – hur myc­ket vi gör
  • räck­vidd – hur många vi når
  • enga­ge­mang – hur myc­ket de vi når enga­ge­rar sig
  • volym – hur många som pra­tar om oss

…är för­stås vik­ti­ga för oss som job­bar med kom­mu­ni­ka­tion. Det säger oss något om hur väl vi lyc­kas nå ut med vårt inne­håll. Men det säger vd och hens led­nings­grup­pen väl­digt lite om affärsnyttan.

Affärsnytta mäts inte i aktivitet, räckvidd, engagemang och volym

Affärsnytta är något som har för­del­ak­tig ver­kan på före­ta­gets för­må­ga att ska­pa och till­freds­stäl­la kun­der. Eller attra­he­ra och behål­la kun­der om du så vill. Det pra­ta­de vi om i en tidi­ga­re arti­kel.

Problemet med akti­vi­tet, räck­vidd, enga­ge­mang och volym är att det inte finns något sam­band mel­lan des­sa och affärsnytta.

Du och dina kol­le­gor kan pro­du­ce­ra kopi­ö­sa mäng­der inne­håll. Utan att det attra­he­rar och behål­ler fler kunder.

Ni kan spons­ra inlägg och köpa annon­ser för att få en fan­tas­tisk räck­vidd. Utan att attra­he­ra och behål­la fler kunder.

Visa gul­li­ga kat­tung­ar, kna­si­ga djur och muta med glass, så får ni ett stort enga­ge­mang. Men det attra­he­rar och behål­ler inte hel­ler fler kunder.

Och gör eller säg något som berör eller upp­rör, så att många snac­ka om ert före­tag. Men det attra­he­rar och behål­ler inte hel­ler fler kunder.

Kort sagt, myc­ket akti­vi­tet, stor räck­vidd, starkt enga­ge­mang och hög volym bety­der inte stor affärsnyt­ta. Därför behö­ver du and­ra mått.

Affärsnytta mäts i antal attraherade, konverterade och bevarade

Affärsnytta är att attra­he­ra och behål­la kunder.

Marknadskommunikation kan bidra till affärsnyt­tan genom att attra­he­ra poten­ti­el­la kun­der och dri­va på deras besluts­re­sa från ett inspi­ra­tions­ö­gon­blick till köp­ö­gon­blick, och sen genom att fort­sät­ta att attra­he­ra dem så att de stan­nar kvar som kunder.

Med det syn­sät­tet på mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion blir tre and­ra mått myc­ket viktigare:

  • Antal attra­he­ra­de – antal poten­ti­el­la köpa­re som fri­vil­ligt och regel­bun­det kon­su­me­rar er marknadskommunikation
  • Antal kon­ver­te­ra­de – antal poten­ti­el­la köpa­re som har bli­vit kva­li­fi­ce­ra­de leads
  • Antal beva­ra­de – antal kun­der som efter köp fort­sät­ter att fri­vil­ligt och regel­bun­det kon­su­me­ra er marknadskommunikation

Låt oss gå ige­nom dem en efter en.

1. Antal attraherade

Som vi kon­sta­te­ra­de tidi­ga­re är ett före­tags upp­gift att ska­pa och behål­la kun­der. Vi gör det inte bok­stav­li­gen – det har redan deras för­äld­rar fix­at – så en bätt­re beskriv­ning är att vi ska för­tjä­na dem som kun­der. Och för­tjä­na att behål­la dem som kunder.

Första ste­get att för­tjä­na en kund är att för­tjä­na hens upp­märk­sam­het. Ett sys­te­ma­tiskt sätt att göra det är con­tent mar­ke­ting. Men det är ock­så möj­ligt i soci­a­la medi­er eller på and­ra sätt.

Det vik­ti­ga är att erbju­da inne­håll som mål­grup­pen upp­fat­tar som vär­de­fullt för dem. Och att det kom­mer regel­bun­det med jämn kva­li­tet och på sam­ma sätt och stäl­le. Det byg­ger ditt före­tags kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, som högst påtag­ligt ökar deras vil­ja att ta del av erbju­dan­den och annat sälj­bud­skap. Det har Sara Rosengren och Micael Dahlén, docent respek­ti­ve pro­fes­sor vid Handelshögskolan i Stockholm, visat i sin forskning.

Men hur mäter vi kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal? I anto­lo­gin Marknadsföring och påver­kan på kon­su­men­ten (red. Magnus Söderlund) beskri­ver Sara Rosengren hur du kan mäta kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal med hjälp av enkät­frå­gor. Du kan läsa hen­nes text sist i min arti­kel om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal.

Enkäter är ju lite krång­li­ga, och så för­ut­sät­ter de att du når ett repre­sen­ta­tivt urval av din mål­grupp och får dem att sva­ra. Därför är det enkla­re att tit­ta på and­ra indi­ka­to­rer på att du har för­tjä­nat uppmärksamhet.

Det mest rätt­fram­ma måt­tet är antal poten­ti­el­la köpa­re ditt inne­håll attra­he­rar. Du har lyc­kats attra­he­ra en poten­ti­ell köpa­re när hen åter­kom­mer regel­bun­det över en läng­re peri­od för att kon­su­me­ra mer av inne­hål­let. Tänk på att inte räk­na dem som redan är kunder.

Ta din före­tags­blogg som exem­pel (för du har väl en!?). Använd den för att visa prov på ditt inne­håll. Erbjud besö­ka­re att pre­nu­me­re­ra på ditt digi­ta­la nyhets­brev för att inte mis­sa något och kanske få bonus­ma­te­ri­al. Jobba sen med sök­mo­to­rop­ti­me­ring, soci­a­la medi­er och annon­ser för att dri­va tra­fik till före­tags­blog­gen. Det är en sådan här ked­ja som jag kal­lar för det bre­da bet­tet. Antal pre­nu­me­ran­ter på nyhets­bre­vet är en stark indi­ka­tor på hur många du attra­he­rar. Och ännu star­ka­re blir måt­tet om du fil­tre­rar bort dem som har öpp­nat fär­re än ett visst antal pro­cent av nyhetsbreven.

Istället för nyhets­brev kan du använ­da något annat som krä­ver någon form av upp­off­ring från besö­ka­ren för att få. Till exem­pel att pre­nu­me­re­ra på din podd, eller besö­ka dina frukostföredrag.

Du kan ock­så tit­ta på antal ”retur­ning visi­tor” i Google Analytics eller mot­sva­ran­de web­ba­na­lys­pro­gram. Men det är en myc­ket svag indi­ka­tor på antal attra­he­ra­de, eftersom det räc­ker med att åter­kom­ma en gång under den val­da tids­pe­ri­o­den för att räknas.

2. Antal konverterade

Låt oss fort­sät­ta med exemp­let från ovan. Du kan tän­ka på det bre­da bet­tet som en pro­cess som steg för steg för­äd­lar poten­ti­el­la köpa­re. I det förs­ta ste­get används sök­mo­to­rer, soci­a­la medi­er och annon­ser för att loc­ka poten­ti­el­la köpa­re till din före­tags­blogg. I det and­ra ste­get använ­der du före­tags­blog­gen för att att loc­ka poten­ti­el­la köpa­re att pre­nu­me­re­ra på ditt nyhets­brev. Och när de gör det, så vet du att de är attra­he­ra­de av ditt innehåll.

Du kan nu haka på ännu ett steg för att ytter­li­ga­re för­äd­la poten­ti­el­la köpa­re. Det kan till exem­pel vara erbju­dan­de om att pre­nu­me­re­ra på ett nischin­ne­håll som bara finns att till­gå som ett and­ra digi­talt nyhets­brev. Eller så kan det vara att lad­da ned en fall­stu­die eller ”white paper” eller lik­nan­de. Eller var­för inte ett erbju­dan­de att gå en kurs.

En poten­ti­ell köpa­re befin­ner sig i ett till­stånd före ett steg och i ett annat efteråt. Före ste­get att pre­nu­me­re­ra på nyhets­bre­vet, för att ta ett exem­pel, är hen i ett till­stånd som vi kan beskri­va som ”ano­nym blogg­be­sö­ka­re”, och efteråt är hen i ett till­stånd som vi kan beskri­va som ”iden­ti­fi­e­rad nyhets­brevspre­nu­me­rant”. När en besö­ka­re går från ett till­stånd till ett annat säger vi att ste­get har kon­ver­te­rat hen.

Det sista ste­get ska kon­ver­te­ra poten­ti­el­la köpa­re till ett kva­li­fi­ce­rat lead, det vill säga en poten­ti­ell köpa­re som har kom­mit såpass långt på sin besluts­re­sa att hen är intres­sant för säl­jar­na. Utforma där­för det sista ste­get till­sam­mans med säljarna.

Om förs­ta delen att för­tjä­na en kund är att för­tjä­na hens upp­märk­sam­het, så är den sista delen att kon­ver­te­ra hen till ett kva­li­fi­ce­rat lead. Därför ska du mäta antal kon­ver­te­ra­de i sista steget.

3. Antal bevarade

Förutom att ska­pa kun­der ska före­tag ock­så behål­la dem. Det är en upp­gift som många delar på. Ditt bidrag är inne­håll som redan exi­ste­ran­de kun­der tyc­ker är vär­de­fullt, och som kom­mer regel­bun­det med jämn kva­li­tet och på sam­ma sätt och ställe.

Mycket av det inne­håll som du använ­de på före­tags­blog­gen (om vi fort­sät­ter det exemp­let) och i nyhets­bre­vet kom­mer fort­fa­ran­de vara attrak­tivt för dem.

Utöver det kom­mer de ock­så behö­va inne­håll som ger tips och råd om hur de bäst använ­der den vara eller tjänst de har köpt. Rena instruk­tio­ner och hand­ha­van­de i form av manu­a­ler och kun­skaps­ar­tik­lar till­han­da­hålls kanske bäst av kund­tjänst och sup­port. Men allt annat inne­håll som inspi­re­rar, upp­munt­rar, visar på möj­lig­het, sva­rar på frå­gor eller vad det nu kan vara bör du till­han­da­hål­la utö­ver det som poten­ti­el­la kun­der får.

Innehållet som enbart vän­der sig till kun­der behö­ver gene­rellt inte vara dolt för dem som ännu inte är kun­der. Men du bör hål­la det sepa­re­rat från deras inne­håll, för att det inte ska upp­le­vas som stö­ran­de. Därför är det intres­sant att tit­ta på nya kana­ler, som till exem­pel ett sär­skilt nyhets­brev för kun­der, ett forum för kun­der eller var­för inte en kundtidning.

För att få ett mått på hur myc­ket ditt inne­håll bidrar till att behål­la kun­der ska du räk­na antal kun­der som ditt inne­håll attra­he­rar. Du gör det på sam­ma sätt som i bör­jan. Räkna antal kun­der som pre­nu­me­re­rar på det gam­la och/​eller nya nyhets­bre­vet, del­tar i foru­met, läser kund­tid­ning­en och så vidare.

Din tur

Även om jag nu har pra­tat mig varm för attrak­tion, kon­ver­te­ring och behåll­ning på bekost­nad av räck­vidd och enga­ge­mang, så är det trots allt det jag ska be dig om. Snälla, visa din upp­skatt­ning genom att gil­la och dela arti­keln i soci­a­la medier. 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »