Account Based Marketing

Du har säkert hört talas om Account Based Marketing (ABM). Men vet du hur det fungerar? I avsnitt 75 av Kntnt Radio, berättar Christopher Engman om detta.

Pia Tegborg
17 november 2016

Account Based Marketing (ABM) är ett uttryck som du säkert har hört men vet du vad det egent­li­gen hand­lar om? I avsnitt 75 av Kntnt Radio, berät­tar Christopher Engman detta.

[kntnt_​radio 75]

Det här är Account Based Marketing

Att job­ba med B2B-för­sälj­ning är tuf­fa­re än någon­sin. Slitet med att ska­pa kva­li­fi­ce­ra­de leads är hårt och otack­samt men ger ändå ing­en garan­ti för att affä­ren verk­li­gen blir av. Enligt vis­sa är i genom­snitt sju (and­ra säger till och med tju­go) per­so­ner invol­ve­ra­de i ett kom­plext B2B-köp. Och för att kun­na stänga en sådan affär mås­te du få alla att säga ja till ditt erbjudande.

Det är en väl­digt kom­plex situ­a­tion som tra­di­tio­nellt har han­te­rats av key account mana­ge­ment. Men här kan man inom mark­nads­fö­ring­en bidra om man ser des­sa per­so­ner som en enda liten mark­nad som man bear­be­tar. Genom att se till att de får mål­styrd och skräd­dar­sydd mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Detta är den grund­läg­gan­de idén i Account Based Marketing.

För att att reda på mer så har Thomas och jag pra­tat med Christopher Engman, grun­da­re av Vendemore som är en av de ledan­de leve­ran­tö­rer­na av verk­tyg för ABM.

Varning!

Två var­ning­ar är på sin plats.

  1. Christopher pra­tar främst om ABM uti­från per­spek­ti­vet pro­gram­ma­tiskt köp av annonser.
  2. Vi spe­la­de in för- och efter­snac­ket på fre­dag kväll så vi var så tröt­ta och blev flamsiga.

Förhoppningsvis har du över­se­en­de med vårt flams för inter­vjun med Christopher är desto bätt­re. 🙂 I det­ta sam­man­hang pas­sar det ock­så bra att tip­sa om arti­keln Så fun­ge­rar Account-Based Marketing skri­ven av Helena Sveding.

Thomas har lovat att grä­va fram lite klipp från bok­tip­set, Linus på lin­jen och pro­fes­sor Balthazar till nyhets­bre­vet som kom­mer på fre­dag. Så pre­nu­me­re­ra på det.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Give Yourself Away (Produced by Benstar) © Mickey Blue (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »