Aja Guldhammer: Om Airbnbs resa och kraften i användargenererat innehåll (Kntnt frukost 21)

En makalös resa, kraften i användargenererat innehåll och lokala marknadsföringsaktiviteter stod i fokus när Aja Guldhammer talade på Kntnts sista frukost för säsongen. Hon talade under rubriken: "Airbnb's Secret Sauce." Här kan du se hela hennes presentation.

Pia Tegborg
8 december 2015

Det reg­nar och stor­mar där ute. Men innan­för dör­rar­na på Lindholmen Conference Center bjuds på nybryggt kaf­fe och vär­man­de tomtegröt. Närmare 150 gäs­ter ming­lar i vän­tan på årets sista Kntnt fru­kost.

Nio måna­der har gått sedan Airbnb ute­blev från Marknadschefsdagarna på Meg och vi stod med skäg­get i brev­lå­dan. Men ett snabbt och proff­sigt bemö­tan­de från det skan­di­na­vis­ka huvud­kon­to­ret i Köpenhamn gör att vi idag kan väl­kom­na Aja Guldhammer, lands­chef för Airbnb i Norden och Nederländerna, att fru­kost­ta­la.

Aja har natur­ligt­vis bokat sitt boen­det via Airbnb, kons­tigt vore annat:) Och efter ett par minu­ters ”upp­fris­kan­de” pro­me­nad i rus­kväd­ret längst Lindholmens kaj är hon här.

Morgonens pro­gram inleds med att dagens fru­kostvärd, Sarah Adolfsson, mark­nads­chef på Scandinfo Marketing Research, och Johan Braw, vd på Sölvesborgshem, talar om vik­ten av trans­pa­rens och del­ak­tig­het för att vi skall dela med oss av våra erfa­ren­he­ter samt om hur digi­ta­li­se­ring­en för­änd­rar för­ut­sätt­ning­ar­na för fas­tig­hets­bran­schen.

Därefter är det dags för Aja att inta sce­nen för att berät­ta om före­ta­gets maka­lö­sa resa från en luft­madrass i San Francisco till en mark­nads­plats för mil­jon­tals bostä­der runt om i värl­den. Vi får ock­så veta ingre­di­en­ser­na i Airbnbs hem­li­ga sås, där använ­dar­nas egna inne­håll utgör basen som kryd­das med loka­la mark­nads­fö­rings­ak­ti­vi­te­ter och top­pas med en och annan reklam­film byggd på en sann histo­ria.

Vill du sedan veta mer om hur Airbnb använ­der sto­ry­tel­ling i sin mark­nads­fö­ring eller hur de arbe­tar med con­tent mar­ke­ting rekom­men­de­rar jag dig att läsa arti­keln Airbnb – exem­pel på con­tent mar­ke­ting.

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Om du vill höra mer av Aja Guldhammer så ska du lyss­na näs­ta avsnitt av Kntnt Radio. Prenumerera på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa inter­vjun.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
quis ante. Donec velit, id, suscipit Praesent quis, commodo ut fringilla ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest