Aja Guldhammer: Om Airbnbs resa och kraften i användargenererat innehåll (Kntnt frukost 21)

En makalös resa, kraften i användargenererat innehåll och lokala marknadsföringsaktiviteter stod i fokus när Aja Guldhammer talade på Kntnts sista frukost för säsongen. Hon talade under rubriken: "Airbnb's Secret Sauce." Här kan du se hela hennes presentation.

Pia Tegborg
8 december 2015

Det reg­nar och stor­mar där ute. Men innan­för dör­rar­na på Lindholmen Conference Center bjuds på nybryggt kaf­fe och vär­man­de tomtegröt. Närmare 150 gäs­ter ming­lar i vän­tan på årets sista Kntnt frukost.

Nio måna­der har gått sedan Airbnb ute­blev från Marknadschefsdagarna på Meg och vi stod med skäg­get i brev­lå­dan. Men ett snabbt och proff­sigt bemö­tan­de från det skan­di­na­vis­ka huvud­kon­to­ret i Köpenhamn gör att vi idag kan väl­kom­na Aja Guldhammer, lands­chef för Airbnb i Norden och Nederländerna, att frukosttala.

Aja har natur­ligt­vis bokat sitt boen­det via Airbnb, kons­tigt vore annat:) Och efter ett par minu­ters ”upp­fris­kan­de” pro­me­nad i rus­kväd­ret längst Lindholmens kaj är hon här.

Morgonens pro­gram inleds med att dagens fru­kostvärd, Sarah Adolfsson, mark­nads­chef på Scandinfo Marketing Research, och Johan Braw, vd på Sölvesborgshem, talar om vik­ten av trans­pa­rens och del­ak­tig­het för att vi skall dela med oss av våra erfa­ren­he­ter samt om hur digi­ta­li­se­ring­en för­änd­rar för­ut­sätt­ning­ar­na för fastighetsbranschen.

Därefter är det dags för Aja att inta sce­nen för att berät­ta om före­ta­gets maka­lö­sa resa från en luft­madrass i San Francisco till en mark­nads­plats för mil­jon­tals bostä­der runt om i värl­den. Vi får ock­så veta ingre­di­en­ser­na i Airbnbs hem­li­ga sås, där använ­dar­nas egna inne­håll utgör basen som kryd­das med loka­la mark­nads­fö­rings­ak­ti­vi­te­ter och top­pas med en och annan reklam­film byggd på en sann historia.

Vill du sedan veta mer om hur Airbnb använ­der sto­ry­tel­ling i sin mark­nads­fö­ring eller hur de arbe­tar med con­tent mar­ke­ting rekom­men­de­rar jag dig att läsa arti­keln Airbnb – exem­pel på con­tent marketing.

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Om du vill höra mer av Aja Guldhammer så ska du lyss­na näs­ta avsnitt av Kntnt Radio. Prenumerera på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa intervjun.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »