Användning av bilder med personer i marknadsföring

Att använda foton och filmer i din marknadsföring kan bli olagligt när GDPR träder i kraft om exakt en månad. I denna artikel förklarar advokat Cecilia Torelm Tornberg vad den nya regleringen innebär i praktiken och hur du håller dig inom lagens ramar. Läs nu!

Ingen kan väl ha mis­sat att vi får en ny, tuf­fa­re regle­ring för per­son­upp­gifts­han­te­ring den 25 maj 2018: EU:s nya data­skydds­för­ord­ning – General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR inne­bär bland annat nya utma­ning­ar vid pub­li­ce­ring av bil­der i marknadsföringssyfte.

Den nya data­skydds­för­ord­ning­en omfat­tar all behand­ling av per­son­upp­gif­ter. En per­son­upp­gift är infor­ma­tion som direkt eller indi­rekt kan kny­tas till en fysisk per­son (som är i livet). Detta inne­bär att även foton och fil­mer där enskil­da män­ni­skor kan iden­ti­fie­ras utgör en per­son­upp­gifts­be­hand­ling som ska föl­ja för­ord­ning­ens krav.

Den nya data­skydds­för­ord­ning­en omfat­tar all behand­ling av per­son­upp­gif­ter. En per­son­upp­gift är infor­ma­tion som direkt eller indi­rekt kan kny­tas till en fysisk per­son (som är i livet). Detta inne­bär att även foton och fil­mer där enskil­da män­ni­skor kan iden­ti­fie­ras utgör en per­son­upp­gifts­be­hand­ling som ska föl­ja för­ord­ning­ens krav.

Skärpta krav för ostrukturerat material

I och med att GDPR trä­der i kraft den 25 maj upp­hör den nuva­ran­de per­son­upp­giftsla­gen att gäl­la. Lagen inne­hål­ler en för­enk­lings­re­gel (Missbruksregeln) för behand­ling av per­son­upp­gif­ter i så kal­lat ostruk­tu­re­rat material.

Till ostruk­tu­re­rat mate­ri­al räk­nas exem­pel­vis pub­li­ce­ring av bil­der och fil­mer på en webb­plats eller i soci­a­la medi­er. Och det­ta undan­tag för­svin­ner allt­så med den nya regleringen.

Istället kom­mer en sådan pub­li­ce­ring, för att vara tillå­ten, bland annat stäl­la krav på att avsän­da­ren kan redo­vi­sa en rätts­lig grund, att de behand­la­de infor­me­rats och att regis­ter över behand­ling­en förts.

Detta inne­bär att alla orga­ni­sa­tio­ner mås­te avgö­ra på vil­ken rätts­lig grund de har rätt att använ­da bil­der och fil­mer som före­stäl­ler män­ni­skor i sin marknadsföring

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Behandling är endast lag­lig enligt GDPR om och i den mån som åtminsto­ne ett av föl­jan­de vill­kor är uppfyllt:

  • Samtycke från registrerad
  • Nödvändig för att full­gö­ra avtal
  • Nödvändig för att full­gö­ra en rätts­lig förpliktelse
  • Nödvändig för att skyd­da intres­sen som är av grund­läg­gan­de bety­del­se för den regi­stre­ra­de eller för en annan fysisk per­son (räd­da liv, egendom)
  • Nödvändig för att utfö­ra en upp­gift av all­mänt intres­se eller som ett led i den per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ges myndighetsutövning
  • Nödvändig för ända­mål som rör den per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ges eller en tred­je parts berät­ti­ga­de intres­sen, om inte den regi­stre­ra­des intres­sen eller grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter och fri­he­ter väger tyng­re och krä­ver skydd av per­son­upp­gif­ter, sär­skilt när den regi­stre­ra­de är ett barn

Datainspektionens vägledning

Datainspektionen som är till­syns­myn­dig­het för GDPR har utta­lat sig om hur myn­dig­he­ten ser på pub­li­ce­ring av till exem­pel ming­el­bil­der. Inledningsvis kon­sta­te­rar Datainspektionen att det kan vara svårt och krång­ligt att inhäm­ta sam­tyc­ke vid just mingelbilder.

För ett före­tag kan pub­li­ce­ring­en istäl­let vara tillå­ten enligt den rätts­li­ga grun­den intres­se­av­väg­ning. För det krävs att före­ta­gets intres­se av att pub­li­ce­ra bil­der­na för att infor­me­ra om verk­sam­he­ten väger tyng­re än det intres­se per­so­ner­na på bil­der­na har av skydd för sina per­son­upp­gif­ter. Datainspektionen påpe­kar att före­ta­get ska doku­men­te­ra hur de har reso­ne­rat vid avväg­ning­en. Dessa över­vä­gan­den ska lämp­li­gen anges i den inter­na data­skydds­po­li­cyn som företaget/​myndigheten ska kun­na visa upp vid en even­tu­ell granskning.

Vad innebär GDPR för bildpublicering i praktiken

Jag stäl­ler mig dock frå­gan­de till hur det­ta ska fun­ge­ra i prak­ti­ken. GDPR med­för uttryck­li­ga krav på att per­so­ner vars per­son­upp­gif­ter behand­las ska få infor­ma­tion om bland annat ända­må­let med behand­ling­en, hur länge upp­gif­ter­na spa­ras, vem som är per­son­upp­gifts­an­sva­rig och vem de ska kon­tak­ta vid invänd­ning­ar etc.

Dessutom krävs sam­tyc­ke för att använ­da en per­sons bild i reklam enligt lagen om namn och bild i reklam.

Jag rekom­men­de­rar där­för att alla före­tag som ska använ­da bil­der på per­so­ner i sin mark­nads­fö­ring inhäm­tar ett sam­tyc­ke till behand­ling­en. Samtycket ska vara fri­vil­ligt, uttryck­ligt och doku­men­te­rat. Samtycket blir där­med sam­ti­digt den kor­rek­ta lag­li­ga grun­den för per­son­upp­gifts­be­hand­ling­en enligt GDPR.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »