Användning av bilder med personer i marknadsföring

Att använda foton och filmer i din marknadsföring kan bli olagligt när GDPR träder i kraft om exakt en månad. I denna artikel förklarar advokat Cecilia Torelm Tornberg vad den nya regleringen innebär i praktiken och hur du håller dig inom lagens ramar. Läs nu!

Ingen kan väl ha mis­sat att vi får en ny, tuf­fa­re regle­ring för per­son­upp­gifts­han­te­ring den 25 maj 2018: EU:s nya data­skydds­för­ord­ning – General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR inne­bär bland annat nya utma­ning­ar vid pub­li­ce­ring av bil­der i mark­nads­fö­rings­syf­te.

Den nya data­skydds­för­ord­ning­en omfat­tar all behand­ling av per­son­upp­gif­ter. En per­son­upp­gift är infor­ma­tion som direkt eller indi­rekt kan kny­tas till en fysisk per­son (som är i livet). Detta inne­bär att även foton och fil­mer där enskil­da män­ni­skor kan iden­ti­fie­ras utgör en per­son­upp­gifts­be­hand­ling som ska föl­ja för­ord­ning­ens krav.

Den nya data­skydds­för­ord­ning­en omfat­tar all behand­ling av per­son­upp­gif­ter. En per­son­upp­gift är infor­ma­tion som direkt eller indi­rekt kan kny­tas till en fysisk per­son (som är i livet). Detta inne­bär att även foton och fil­mer där enskil­da män­ni­skor kan iden­ti­fie­ras utgör en per­son­upp­gifts­be­hand­ling som ska föl­ja för­ord­ning­ens krav.

Skärpta krav för ostrukturerat material

I och med att GDPR trä­der i kraft den 25 maj upp­hör den nuva­ran­de per­son­upp­giftsla­gen att gäl­la. Lagen inne­hål­ler en för­enk­lings­re­gel (Missbruksregeln) för behand­ling av per­son­upp­gif­ter i så kal­lat ostruk­tu­re­rat mate­ri­al.

Till ostruk­tu­re­rat mate­ri­al räk­nas exem­pel­vis pub­li­ce­ring av bil­der och fil­mer på en webb­plats eller i soci­a­la medi­er. Och det­ta undan­tag för­svin­ner allt­så med den nya regle­ring­en.

Istället kom­mer en sådan pub­li­ce­ring, för att vara tillå­ten, bland annat stäl­la krav på att avsän­da­ren kan redo­vi­sa en rätts­lig grund, att de behand­la­de infor­me­rats och att regis­ter över behand­ling­en förts.

Detta inne­bär att alla orga­ni­sa­tio­ner mås­te avgö­ra på vil­ken rätts­lig grund de har rätt att använ­da bil­der och fil­mer som före­stäl­ler män­ni­skor i sin mark­nads­fö­ring

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Behandling är endast lag­lig enligt GDPR om och i den mån som åtminsto­ne ett av föl­jan­de vill­kor är upp­fyllt:

  • Samtycke från regi­stre­rad
  • Nödvändig för att full­gö­ra avtal
  • Nödvändig för att full­gö­ra en rätts­lig för­plik­tel­se
  • Nödvändig för att skyd­da intres­sen som är av grund­läg­gan­de bety­del­se för den regi­stre­ra­de eller för en annan fysisk per­son (räd­da liv, egen­dom)
  • Nödvändig för att utfö­ra en upp­gift av all­mänt intres­se eller som ett led i den per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ges myn­dig­hets­ut­öv­ning
  • Nödvändig för ända­mål som rör den per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ges eller en tred­je parts berät­ti­ga­de intres­sen, om inte den regi­stre­ra­des intres­sen eller grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter och fri­he­ter väger tyng­re och krä­ver skydd av per­son­upp­gif­ter, sär­skilt när den regi­stre­ra­de är ett barn

Datainspektionens vägledning

Datainspektionen som är till­syns­myn­dig­het för GDPR har utta­lat sig om hur myn­dig­he­ten ser på pub­li­ce­ring av till exem­pel ming­el­bil­der. Inledningsvis kon­sta­te­rar Datainspektionen att det kan vara svårt och krång­ligt att inhäm­ta sam­tyc­ke vid just ming­el­bil­der.

För ett före­tag kan pub­li­ce­ring­en istäl­let vara tillå­ten enligt den rätts­li­ga grun­den intres­se­av­väg­ning. För det krävs att före­ta­gets intres­se av att pub­li­ce­ra bil­der­na för att infor­me­ra om verk­sam­he­ten väger tyng­re än det intres­se per­so­ner­na på bil­der­na har av skydd för sina per­son­upp­gif­ter. Datainspektionen påpe­kar att före­ta­get ska doku­men­te­ra hur de har reso­ne­rat vid avväg­ning­en. Dessa över­vä­gan­den ska lämp­li­gen anges i den inter­na data­skydds­po­li­cyn som företaget/​myndigheten ska kun­na visa upp vid en even­tu­ell gransk­ning.

Vad innebär GDPR för bildpublicering i praktiken

Jag stäl­ler mig dock frå­gan­de till hur det­ta ska fun­ge­ra i prak­ti­ken. GDPR med­för uttryck­li­ga krav på att per­so­ner vars per­son­upp­gif­ter behand­las ska få infor­ma­tion om bland annat ända­må­let med behand­ling­en, hur länge upp­gif­ter­na spa­ras, vem som är per­son­upp­gifts­an­sva­rig och vem de ska kon­tak­ta vid invänd­ning­ar etc.

Dessutom krävs sam­tyc­ke för att använ­da en per­sons bild i reklam enligt lagen om namn och bild i reklam.

Jag rekom­men­de­rar där­för att alla före­tag som ska använ­da bil­der på per­so­ner i sin mark­nads­fö­ring inhäm­tar ett sam­tyc­ke till behand­ling­en. Samtycket ska vara fri­vil­ligt, uttryck­ligt och doku­men­te­rat. Samtycket blir där­med sam­ti­digt den kor­rek­ta lag­li­ga grun­den för per­son­upp­gifts­be­hand­ling­en enligt GDPR.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
dolor pulvinar libero et, elementum ut nec consectetur vulputate, luctus non

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest