Vad säger juridiken om barnreklam?

Jo då, det är tillåtet att göra reklam riktat till barn. Men med all rätt finns det rejäla begränsningar som varierar beroende på barnets ålder, produkt, medium och innehåll. Därutöver har vi den svåra gränsdragningen mellan marknadskommunikation och redaktionellt innehålI. Hur skall ett barn kunna göra den? I dagens artikel reder vår krönikör advokat Cecilia Torelm Tornberg ut vad som gäller på den juridiska spelplanen. 

Cecilia Torelm Tornberg
16 november 2016

Undersökningsföretaget Novus har på upp­drag av intres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Sveriges Annonsörer under­sökt barns inställ­ning till reklam. Rapporten visar att barn gil­lar reklam mer än vux­na. Tre av tio barn tyc­ker reklam är myc­ket eller lite bra jäm­fört med all­män­he­ten i stort där knappt var fem­te har en posi­tiv inställ­ning till reklam.

Majoriteten av barn är dock nega­ti­va till reklam och åtta av tio barn tyc­ker att det finns för myc­ket reklam. Samtidigt kan man se en ökning av anta­let anmäl­ning­ar avse­en­de barn­re­klam till Konsumentverket. Hittills i år har Konsumentverket fått in 30 styc­ken anmäl­ning­ar avse­en­de påstådd otillå­ten barn­re­klam, att jäm­fö­ra med 13 styc­ken totalt under 2015.

Men vad gäl­ler egent­li­gen juri­diskt för barn­re­klam? Det är inte för­bju­det, men lag­stift­ning­en inne­hål­ler sto­ra begräns­ning­ar som vari­e­rar bero­en­de på medium och bar­nets ålder. Den här arti­keln syf­tar till att tyd­lig­gö­ra den juri­dis­ka spel­pla­nen för barn­re­klam.

Direkta uppmaningar alltid på svarta listan

Det finns ing­et för­bud mot barn­re­klam. Däremot finns oli­ka reg­ler i oli­ka lagar som begrän­sar utform­ning­en av mark­nads­fö­ring rik­tat mot barn.

I mark­nads­fö­rings­la­gen finns ett för­bud som gäl­ler oav­sett medium och mark­nad. Förbudet gäl­ler direk­ta upp­ma­ning­ar till barn att köpa eller att över­ta­la sina för­äld­rar eller and­ra vux­na att köpa pro­duk­ter åt dem. Förbudet finns i punkt 28 i den så kal­la­de svar­ta lis­tan – en lis­ta med affärs­me­to­der som under alla för­hål­lan­den är otillåt­na.

Olika regler beroende på produkt, medium och innehåll

Enligt regel 18 i ICC:s Regler för reklam och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ska sär­skild akt­sam­het vid­tas när mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion rik­tas till eller visar barn och ung­do­mar. Detta inne­bär exem­pel­vis att man inte får mark­nads­fö­ra olämp­li­ga pro­duk­ter för barn eller unga i medium som rik­tar sig till des­sa. Barn och unga får inte avbil­das i risk­fyll­da situ­a­tio­ner eller i akti­vi­te­ter som kan vara skad­li­ga för dem själ­va eller and­ra eller som upp­munt­rar dem att del­ta i den typen av akti­vi­te­ter. ICC:s reg­ler är en inter­na­tio­nell etisk stan­dard som inte i sig inne­hål­ler någ­ra eko­no­mis­ka sank­tio­ner.

Affärsmetoder som direkt­re­klam anses sär­skilt påträng­an­de och där­med upp­ställs sär­skil­da begräns­ning­ar i lag­stift­ning­en. Därför är det för­bju­det att skic­ka direkt­re­klam till barn under 16 år utan sam­tyc­ke från bar­nets för­myn­da­re. I senas­te målet från Patent- och mark­nads­dom­sto­len fäll­des Prospect Marketing Sweden Handelsbolag efter att ha skic­kat direk­t­a­dres­se­rad reklam till barn. Prospect Marketing hade mark­nads­fört ishoc­keyläg­ret Prospect Camp genom att skic­ka direk­t­a­dres­se­rad reklam till barn föd­da år 2000. Prospect Marketing för­bjöds av dom­sto­len vid vite av en mil­jon kr att vid mark­nads­fö­ring av Prospect Camp skic­ka direk­t­a­dres­se­rad reklam till barn under 16 år.

Även radio och tv anses vara sär­skilt påträng­an­de medi­er. Därför finns ett för­bud i radio- och tv-lagen mot att genom reklam syf­ta till att fånga upp­märk­sam­het hos barn under tolv år.

Även vis­sa varor, såsom alko­hol, är sär­skilt regle­ra­de. Det är exem­pel­vis för­bju­det att mark­nads­fö­ra alko­hol­dryc­ker genom att sär­skilt rik­ta sig till eller skild­ra barn eller ung­do­mar som inte har fyllt 25 år.

Hur skyddas barn och unga?

Idag tar allt fler barn och unga del av inne­håll med mark­nads­fö­rings­bud­skap genom surf­plat­tor och smart­te­le­fo­ner. Det finns fle­ra begräns­ning­ar vid mark­nads­fö­ring rik­tad mot barn. Däremot är utrym­met i redak­tio­nel­la sam­man­hang genom vår tryck- och ytt­ran­de­fri­het långt­gå­en­de. Gränsen mel­lan vad som är mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion respek­ti­ve redak­tio­nellt inne­håll är dess­utom inte all­tid lätt att dra, sär­skilt inte för barn. Klart är dock att direk­ta köpupp­ma­ning­ar såsom ”köp”, ”köp nu”, ”upp­gra­de­ra ditt spel” all­tid är olag­ligt. Därtill ska all­tid hän­syn tas till att barn och unga är en käns­lig mål­grupp som har svå­ra­re att kri­tiskt grans­ka inne­hål­let i mark­nads­fö­ring. Håll dig upp­da­te­rad om utveck­ling­en i prax­is och läs mer om barn­re­klam här:

Vägledning om mark­nads­fö­ring rik­tad till barn och unga finns all lad­da ner här

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Sed ut sit tristique Aenean id

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest