Vad säger juridiken om barnreklam?

Jo då, det är tillåtet att göra reklam riktat till barn. Men med all rätt finns det rejäla begränsningar som varierar beroende på barnets ålder, produkt, medium och innehåll. Därutöver har vi den svåra gränsdragningen mellan marknadskommunikation och redaktionellt innehålI. Hur skall ett barn kunna göra den? I dagens artikel reder vår krönikör advokat Cecilia Torelm Tornberg ut vad som gäller på den juridiska spelplanen. 

Cecilia Torelm Tornberg
16 november 2016

Undersökningsföretaget Novus har på upp­drag av intres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Sveriges Annonsörer under­sökt barns inställ­ning till reklam. Rapporten visar att barn gil­lar reklam mer än vux­na. Tre av tio barn tyc­ker reklam är myc­ket eller lite bra jäm­fört med all­män­he­ten i stort där knappt var fem­te har en posi­tiv inställ­ning till reklam.

Majoriteten av barn är dock nega­ti­va till reklam och åtta av tio barn tyc­ker att det finns för myc­ket reklam. Samtidigt kan man se en ökning av anta­let anmäl­ning­ar avse­en­de barn­re­klam till Konsumentverket. Hittills i år har Konsumentverket fått in 30 styc­ken anmäl­ning­ar avse­en­de påstådd otillå­ten barn­re­klam, att jäm­fö­ra med 13 styc­ken totalt under 2015.

Men vad gäl­ler egent­li­gen juri­diskt för barn­re­klam? Det är inte för­bju­det, men lag­stift­ning­en inne­hål­ler sto­ra begräns­ning­ar som vari­e­rar bero­en­de på medium och bar­nets ålder. Den här arti­keln syf­tar till att tyd­lig­gö­ra den juri­dis­ka spel­pla­nen för barnreklam.

Direkta uppmaningar alltid på svarta listan

Det finns ing­et för­bud mot barn­re­klam. Däremot finns oli­ka reg­ler i oli­ka lagar som begrän­sar utform­ning­en av mark­nads­fö­ring rik­tat mot barn.

I mark­nads­fö­rings­la­gen finns ett för­bud som gäl­ler oav­sett medium och mark­nad. Förbudet gäl­ler direk­ta upp­ma­ning­ar till barn att köpa eller att över­ta­la sina för­äld­rar eller and­ra vux­na att köpa pro­duk­ter åt dem. Förbudet finns i punkt 28 i den så kal­la­de svar­ta lis­tan – en lis­ta med affärs­me­to­der som under alla för­hål­lan­den är otillåtna.

Olika regler beroende på produkt, medium och innehåll

Enligt regel 18 i ICC:s Regler för reklam och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ska sär­skild akt­sam­het vid­tas när mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion rik­tas till eller visar barn och ung­do­mar. Detta inne­bär exem­pel­vis att man inte får mark­nads­fö­ra olämp­li­ga pro­duk­ter för barn eller unga i medium som rik­tar sig till des­sa. Barn och unga får inte avbil­das i risk­fyll­da situ­a­tio­ner eller i akti­vi­te­ter som kan vara skad­li­ga för dem själ­va eller and­ra eller som upp­munt­rar dem att del­ta i den typen av akti­vi­te­ter. ICC:s reg­ler är en inter­na­tio­nell etisk stan­dard som inte i sig inne­hål­ler någ­ra eko­no­mis­ka sanktioner.

Affärsmetoder som direkt­re­klam anses sär­skilt påträng­an­de och där­med upp­ställs sär­skil­da begräns­ning­ar i lag­stift­ning­en. Därför är det för­bju­det att skic­ka direkt­re­klam till barn under 16 år utan sam­tyc­ke från bar­nets för­myn­da­re. I senas­te målet från Patent- och mark­nads­dom­sto­len fäll­des Prospect Marketing Sweden Handelsbolag efter att ha skic­kat direk­t­a­dres­se­rad reklam till barn. Prospect Marketing hade mark­nads­fört ishoc­keyläg­ret Prospect Camp genom att skic­ka direk­t­a­dres­se­rad reklam till barn föd­da år 2000. Prospect Marketing för­bjöds av dom­sto­len vid vite av en mil­jon kr att vid mark­nads­fö­ring av Prospect Camp skic­ka direk­t­a­dres­se­rad reklam till barn under 16 år.

Även radio och tv anses vara sär­skilt påträng­an­de medi­er. Därför finns ett för­bud i radio- och tv-lagen mot att genom reklam syf­ta till att fånga upp­märk­sam­het hos barn under tolv år.

Även vis­sa varor, såsom alko­hol, är sär­skilt regle­ra­de. Det är exem­pel­vis för­bju­det att mark­nads­fö­ra alko­hol­dryc­ker genom att sär­skilt rik­ta sig till eller skild­ra barn eller ung­do­mar som inte har fyllt 25 år.

Hur skyddas barn och unga?

Idag tar allt fler barn och unga del av inne­håll med mark­nads­fö­rings­bud­skap genom surf­plat­tor och smart­te­le­fo­ner. Det finns fle­ra begräns­ning­ar vid mark­nads­fö­ring rik­tad mot barn. Däremot är utrym­met i redak­tio­nel­la sam­man­hang genom vår tryck- och ytt­ran­de­fri­het långt­gå­en­de. Gränsen mel­lan vad som är mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion respek­ti­ve redak­tio­nellt inne­håll är dess­utom inte all­tid lätt att dra, sär­skilt inte för barn. Klart är dock att direk­ta köpupp­ma­ning­ar såsom ”köp”, ”köp nu”, ”upp­gra­de­ra ditt spel” all­tid är olag­ligt. Därtill ska all­tid hän­syn tas till att barn och unga är en käns­lig mål­grupp som har svå­ra­re att kri­tiskt grans­ka inne­hål­let i mark­nads­fö­ring. Håll dig upp­da­te­rad om utveck­ling­en i prax­is och läs mer om barn­re­klam här:

Vägledning om mark­nads­fö­ring rik­tad till barn och unga finns all lad­da ner här

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »