Är regelbunden publicering ett måste?

Lars Wirtén – en content marketing profil från Malmö med 25 år i branschen – skriver att regelbunden publicering inte alls är viktigt. Stick i stäv med vad de flesta hävdar. Har han rätt? Eller är han en siren som lockar dig på avvägar? Hör Pontus Satunstrup och Thomas Barregren diskutera frågan i Kntnt Radio 87.

Pia Tegborg
23 februari 2017

Lars Wirtén – en con­tent mar­ke­ting pro­fil från Malmö med 25 år i bran­schen – skri­ver att regel­bun­den pub­li­ce­ring inte alls är vik­tigt. Stick i stäv med vad de fles­ta häv­dar. Har han rätt? Eller är han en siren som loc­kar dig på avvä­gar? Hör Pontus Satunstrup och Thomas Barregren dis­ku­te­ra frå­gan i Kntnt Radio 87.

Publicera när du har något att säga – inte för regelbundenhetens skull

Upprinnelsen till dagens sam­tal i Pontus vs Thomas är arti­keln Annarchy in the RSS – där­för behö­ver du inte vara regel­bun­den, skri­ven av Lars Wirtén och pub­li­ce­rad på con­tent mar­ke­ting-blog­gen Lustgården i mit­ten av feb­ru­a­ri. Lars är jour­na­list­ut­bil­dad och brin­ner för det skriv­na ordet lik­som för con­tent mar­ke­ting. I ett kvarts sekel har han dri­vit byrå.

I arti­keln ifrå­ga­sät­ter han regel­bun­den pub­li­ce­ring som ett krav för att få din publik att vil­ja ta del av ditt inne­håll.

En annan syn på saken

Lars Wirtén skri­ver:

Enligt alla exper­ter inom con­tent mar­ke­ting är regel­bun­den­he­ten en av kär­nor­na, ett krav du mås­te upp­fyl­la för att få din publik att vil­ja ta emot och läsa ditt inne­håll. Jag ifrå­ga­sät­ter det­ta mer och mer.

Jo tack, det här går både Pontus och Thomas igång på 😉

Lars Wirtén fort­sät­ter:

Varför ta en regel och för­ut­sätt­ning från en ana­log tryck­saks­värld och slä­pa in den i den digi­ta­la, där helt nya bete­en­den och för­vänt­ning­ar gäl­ler? Varför inte istäl­let dra nyt­ta av möj­lig­he­ter­na digi­ta­li­se­ring­en erbju­der och på köpet stå ut i mäng­den? Vi läser och kon­su­me­rar digi­talt inne­håll på ett helt annat sätt än tryckt respek­ti­ve radio/TV-sänt. Vi gör det när vi själ­va vill.

Fel, fel, fel säger Pontus och Thomas hål­ler med. Argumenten hör du i pod­den.

Får stöd i vetenskapen

Att regel­bun­den­he­ten har bety­del­se för rekla­mens effekt har belagts i fle­ra veten­skap­li­ga stu­di­er. Thomas hän­vi­sar till de båda pro­fes­so­rer­na Sara Rosengren och Micael Dahlén, verk­sam­ma vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rosengren och Dahléns forsk­ning visar att ett varu­mär­ke kan för­tjä­na mot­ta­ga­res upp­märk­sam­het för sin kom­mu­ni­ka­tion, inklu­si­ve tra­di­tio­nell reklam och rent sälj­bud­skap, genom att regel­bun­det under lång tid till­han­da­hål­la inne­håll som mot­ta­ga­re sät­ter vär­de på. Du hör Sara pra­ta om det­ta i Kntnt Radio.

I sam­ta­let hän­vi­sas ock­så till en arti­kel pub­li­ce­rad i Journal of Advertising där fors­kar­na Susanne Schmidt och Martin Eisend skri­ver om opti­mal expo­ne­rings­fre­kvens. Vill du inte beta­la för att kom­ma åt arti­keln kan jag rekom­men­de­ra Thomas sam­man­fatt­ning i hans arti­kel ”Övervinn din reklam­trött­het”.

Fler guldkorn i samtalet som du inte bör missa

 • Rensa för att hit­ta guld­kor­nen i RSS-flö­det
 • Bli käl­lan som finns kvar när mot­ta­ga­ren ren­sat sitt brus
 • Föråldrade pro­duk­tions­mo­del­ler och agi­la meto­der
 • Uppnå kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet med con­tent pyra­mi­den
 • Krävande omställ­ning vän­tar byrå­bran­schen
 • Hör hur Scania lyc­kats stäl­la om sin pro­duk­tions­ap­pa­rat
 • Sex Pistols – Anarchy in the U.K.

  Fråga mig inte hur men under sam­ta­let kom­mer de båda her­rar­na in på Sex Pistols debut­sing­el Anarchy in the U.K. från 1976. Flera medi­er val­de att bann­ly­sa sing­eln eftersom den ansågs vara allt­för kon­tro­ver­si­ell. Döm själv.

  Länkar till allt spännande innehåll som tas upp i avsnittet

 • Lars Wirténs arti­kel Annarchy in the RSS – där­för behö­ver du inte vara regel­bun­den.
 • Ann Handleys bok The Everybody Writes.
 • Ann Handleys blogg Annarchy
 • Artikeln Advertising Repetition: A Meta-Analysis on Effective Frequency in Advertising av de tys­ka fors­kar­na Susanne Schmidt och Martin Eisend.
 • Thomas arti­kel Övervinn din reklam­trött­het där han sam­man­fat­tar ovanstå­en­de arti­kel.
 • Undersökningen New Research: 3rd Annual Survey of 1000+ Bloggers (time, length and tactics) som Pontus hän­vi­sar till.
 • Content mar­ke­ting byg­ger ditt reklam­ka­pi­tal– inter­vju med Sara Rosengren i Kntnt Radio.
 • Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
  Musik:Red Ground © Anima (CC BY-C-SA 3.0)

  Dela artikeln om du gillade den!

  Förslag på mer läsning

  Utveckla din story med rätt design

  Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

  Läs artikel »

  Om jag var i Almedalen …

  Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

  Läs artikel »

  Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

  Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

  Läs artikel »

  Ursäkta röran. Vi har byggt om.

  För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

  Läs artikel »

  Därför ska du ha egen plattform

  Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

  Läs artikel »

  Därför jobbar vi annorlunda

  Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

  Läs artikel »

  Är du redo för robottexterna?

  Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

  Läs artikel »

  Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

  Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

  Läs artikel »

  Rätten att bli glömd i digitala miljöer

  Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

  Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

  Läs artikel »

  Elva tips som får din intervju att lyfta

  Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

  Läs artikel »
  sed eget diam non sem, felis dictum

  Missa inte nästa artikel!

  Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

  i din inkorg – med senaste artiklarna

  Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

  Pin It on Pinterest