Är regelbunden publicering ett måste?

Lars Wirtén – en content marketing profil från Malmö med 25 år i branschen – skriver att regelbunden publicering inte alls är viktigt. Stick i stäv med vad de flesta hävdar. Har han rätt? Eller är han en siren som lockar dig på avvägar? Hör Pontus Satunstrup och Thomas Barregren diskutera frågan i Kntnt Radio 87.

Pia Tegborg
23 februari 2017

Lars Wirtén – en con­tent mar­ke­ting pro­fil från Malmö med 25 år i bran­schen – skri­ver att regel­bun­den pub­li­ce­ring inte alls är vik­tigt. Stick i stäv med vad de fles­ta häv­dar. Har han rätt? Eller är han en siren som loc­kar dig på avvä­gar? Hör Pontus Satunstrup och Thomas Barregren dis­ku­te­ra frå­gan i Kntnt Radio 87.

[kntnt_​radio 87]

Publicera när du har något att säga – inte för regelbundenhetens skull

Upprinnelsen till dagens sam­tal i Pontus vs Thomas är arti­keln Annarchy in the RSS – där­för behö­ver du inte vara regel­bun­den, skri­ven av Lars Wirtén och pub­li­ce­rad på con­tent mar­ke­ting-blog­gen Lustgården i mit­ten av feb­ru­a­ri. Lars är jour­na­list­ut­bil­dad och brin­ner för det skriv­na ordet lik­som för con­tent mar­ke­ting. I ett kvarts sekel har han dri­vit byrå.

I arti­keln ifrå­ga­sät­ter han regel­bun­den pub­li­ce­ring som ett krav för att få din publik att vil­ja ta del av ditt innehåll.

En annan syn på saken

Lars Wirtén skriver:

Enligt alla exper­ter inom con­tent mar­ke­ting är regel­bun­den­he­ten en av kär­nor­na, ett krav du mås­te upp­fyl­la för att få din publik att vil­ja ta emot och läsa ditt inne­håll. Jag ifrå­ga­sät­ter det­ta mer och mer.

Jo tack, det här går både Pontus och Thomas igång på 😉

Lars Wirtén fortsätter:

Varför ta en regel och för­ut­sätt­ning från en ana­log tryck­saks­värld och slä­pa in den i den digi­ta­la, där helt nya bete­en­den och för­vänt­ning­ar gäl­ler? Varför inte istäl­let dra nyt­ta av möj­lig­he­ter­na digi­ta­li­se­ring­en erbju­der och på köpet stå ut i mäng­den? Vi läser och kon­su­me­rar digi­talt inne­håll på ett helt annat sätt än tryckt respek­ti­ve radio/TV-sänt. Vi gör det när vi själ­va vill.

Fel, fel, fel säger Pontus och Thomas hål­ler med. Argumenten hör du i podden.

Får stöd i vetenskapen

Att regel­bun­den­he­ten har bety­del­se för rekla­mens effekt har belagts i fle­ra veten­skap­li­ga stu­di­er. Thomas hän­vi­sar till de båda pro­fes­so­rer­na Sara Rosengren och Micael Dahlén, verk­sam­ma vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rosengren och Dahléns forsk­ning visar att ett varu­mär­ke kan för­tjä­na mot­ta­ga­res upp­märk­sam­het för sin kom­mu­ni­ka­tion, inklu­si­ve tra­di­tio­nell reklam och rent sälj­bud­skap, genom att regel­bun­det under lång tid till­han­da­hål­la inne­håll som mot­ta­ga­re sät­ter vär­de på. Du hör Sara pra­ta om det­ta i Kntnt Radio.

I sam­ta­let hän­vi­sas ock­så till en arti­kel pub­li­ce­rad i Journal of Advertising där fors­kar­na Susanne Schmidt och Martin Eisend skri­ver om opti­mal expo­ne­rings­fre­kvens. Vill du inte beta­la för att kom­ma åt arti­keln kan jag rekom­men­de­ra Thomas sam­man­fatt­ning i hans arti­kel ”Övervinn din reklam­trött­het”.

Fler guldkorn i samtalet som du inte bör missa

 • Rensa för att hit­ta guld­kor­nen i RSS-flödet
 • Bli käl­lan som finns kvar när mot­ta­ga­ren ren­sat sitt brus
 • Föråldrade pro­duk­tions­mo­del­ler och agi­la metoder
 • Uppnå kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet med con­tent pyramiden
 • Krävande omställ­ning vän­tar byråbranschen
 • Hör hur Scania lyc­kats stäl­la om sin produktionsapparat
 • Sex Pistols – Anarchy in the U.K.

  Fråga mig inte hur men under sam­ta­let kom­mer de båda her­rar­na in på Sex Pistols debut­sing­el Anarchy in the U.K. från 1976. Flera medi­er val­de att bann­ly­sa sing­eln eftersom den ansågs vara allt­för kon­tro­ver­si­ell. Döm själv.

  Länkar till allt spännande innehåll som tas upp i avsnittet

 • Lars Wirténs arti­kel Annarchy in the RSS – där­för behö­ver du inte vara regel­bun­den.
 • Ann Handleys bok The Everybody Writes.
 • Ann Handleys blogg Annarchy
 • Artikeln Advertising Repetition: A Meta-Analysis on Effective Frequency in Advertising av de tys­ka fors­kar­na Susanne Schmidt och Martin Eisend.
 • Thomas arti­kel Övervinn din reklam­trött­het där han sam­man­fat­tar ovanstå­en­de artikel.
 • Undersökningen New Research: 3rd Annual Survey of 1000+ Bloggers (time, length and tactics) som Pontus hän­vi­sar till.
 • Content mar­ke­ting byg­ger ditt reklam­ka­pi­tal– inter­vju med Sara Rosengren i Kntnt Radio.
 • Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
  Musik:Red Ground © Anima (CC BY-C-SA 3.0)

  Dela artikeln om du gillade den!

  Förslag på mer läsning

  Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

  Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

  Läs artikel »

  Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

  Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

  Läs artikel »

  Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

  Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

  Läs artikel »

  Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

  Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

  Läs artikel »

  Vad är artificiell intelligens?

  Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

  Läs artikel »

  Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

  Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

  Läs artikel »

  Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

  Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

  Läs artikel »

  Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

  2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

  Läs artikel »

  Inbound marketing sneglar mot content marketing

  I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

  Läs artikel »

  Överraskande slutsats från INBOUND 2019

  Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

  Läs artikel »