Hammarby premiere Tele2 Arena © Swedishpenguin (CC BY-SA 3.0)

Förstå avbrytande, värdestödjande och värdeskapande marknadskommunikation

Jag vet. Världens osexigaste rubrik. Avbrytande, värdestödjande och värdeskapande marknadskommunikation. Zzzz… Men jag gör ett tappert försök att förklara begreppen på ett så oakademiskt sätt som möjligt. Varför du ska bry dig? Det behöver du inte. Men om du är som jag, nyfiken, vill lära dig mer och utvecklas både som människa och i din yrkesroll, så kommer du gilla artikeln. Jag försöker förklara interruption och permission marketing, och värdestödjande och värdeskapande marknadskommunikation. Förstår du dessa fyra saker, så blir det mycket enklare att förstå var content marketing, inbound marketing, branded content och native advertising platsar. Så häng med! Med vänliga hälsningar, Thomas.

Thomas Barregren
2 februari 2016

Har du fun­de­rat på vil­ka typer av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion det finns? Jag menar inte oli­ka tak­ti­ker, utan mer över­gri­pan­de; vil­ka oli­ka syn­sätt det finns på marknadskommunikation.

Är det något att bry sig om? Svaret beror på per­son. Den som bara vill ha job­bet gjort och sen gå hem tyc­ker säkert att det är en oin­tres­sant frå­ga. Men jag tror att du är som jag; nyfi­ken, vill lära dig mer och utveck­las både som män­ni­ska och i din yrkes­roll. Och i så fall tyc­ker du att det är intres­sant och kanske använd­bart att för­stå vad för sorts mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion det finns. Så häng med!

Marknadskommunikation

Allra först mås­te vi enas om vad mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är. Jag skrev om det in en tidi­ga­re arti­kel, och sat­te det i rela­tion till det myc­ket stör­re begrep­pet mark­nads­fö­ring, som det ofta sam­man­blan­das med. Eller sna­ra­re ofta används som en syno­nym till. Eftersom repe­ti­tion är all kun­skaps moder (repe­ti­tio est mater stu­di­o­rum) så ska­dar det inte med en kort repetition.

Marknadsföring är att väl­ja ut och utfö­ra de akti­vi­te­ter som behövs för att till­fö­ra den vara eller tjänst ni erbju­der allt annat som behövs för att upp­fyl­la mål­grup­pens för­vänt­ning­ar och dess­utom ge över­ty­gan­de skäl att köpa. Aktiviteterna kan delas in i fyra huvudkategorier:

  1. Förstå vil­ka som är poten­ti­el­la köpa­re och vad deras behov och öns­ke­mål är.
  2. Se till att kost­nad för att köpa och använ­da pro­duk­ten mot­sva­rar det upp­lev­da värdet.
  3. Etablera och upp­rätt­hål­la kom­mu­ni­ka­tion som förmår mot­ta­gar­na att hand­la på ett sätt som ska­par och behål­ler kunder.
  4. Skapa kom­fort för poten­ti­el­la köpa­re när de vill lära sig om pro­duk­ten, köpa den och få den levererad.

Den tred­je punk­ten är myc­ket mer än bara annon­ser och sälj­bud­skap i köp­ta medi­er. Det är ock­så webb­plat­sen, soci­a­la medi­er, PR, spons­ring,… Ja, det är all pla­ne­rad kom­mu­ni­ka­tion i syf­te att få mot­ta­ga­ren att idag eller i fram­ti­den hand­la på ett sätt som leder till att före­ta­get ska­par och behål­ler nya kun­der. Det är mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

Marknadskommunikation kan i sin tur delas in i avbry­tan­de, vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de marknadskommunikation.

Zzzz… Det låter knas­ter­torrt. Jag vet. Men för­stå­el­se av des­sa tre huvud­ka­te­go­ri­er av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är en för­ut­sätt­ning för att på all­var för­stå var begrepp som bran­ded con­tent, nati­ve adver­ti­sing, con­tent mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting hör hem­ma. Så låt oss käm­pa på!

Interruption marketing

Seth Godin dela­de 1999 in mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i inter­rup­tion mar­ke­ting och per­mis­sion mar­ke­ting. Så här skri­ver han i boken Permission Marketing:

For nine­ty years, mar­ke­ters have reli­ed on one form of adver­ti­sing almost exclu­si­vely. I call it Interruption Marketing. Interruption, becau­se the key to each and eve­ry ad is to inter­rupt what the viewers are doing in order to get them to think about somet­hing else.

Men, skri­ver Seth Godin i boken, det­ta kom­mer fun­ge­ra allt säm­re i framtiden:

As the mar­ket­pla­ce for adver­ti­sing gets more and more clut­te­red, it becomes incre­a­singly dif­ficult to inter­rupt the consumer.

God peda­gog som han är, så illu­stre­rar han sitt påstå­en­de med en lik­nel­se vi alla kan kän­na igen oss i.

Ditt liv som en flygplats

Tänk att du är på en tom flyg­plats tidigt en mor­gon. Det är knappt en levan­de själ där. Du har gott om tid innan ditt flyg ska lyf­ta, så du pro­me­ne­rar lugnt mot gaten, för­sjun­ken i dina tan­kar. Plötsligt kom­mer någon fram och frå­gar om vägen till gate sju. Att bli avbru­ten i dina tan­kar var ing­et du har öns­kat dig, men natur­ligt­vis lyss­nar du vän­ligt och visar vägen.

Tänk nu sam­ma flyg­plats i rus­nings­tid. Det är folk och väs­kor över­allt. Ungar skri­ker. Och mitt upp i det­ta ska du för­sö­ka ta dig till din gate. Försenad. Plötsligt kom­mer någon fram och frå­gar om vägen till gate sju. Och sen en till. Och en tred­je, fjär­de,… En tion­de. En hund­ra­de. I bör­jan sva­rar du men efter ett tag så slu­tar du lyss­na och igno­re­rar dem.

Slösar med vår tid

Ditt liv ter sig san­no­likt myc­ket som den and­ra sce­nen. Du har myc­ket (för myc­ket) att göra, och inte till­räck­ligt med tid. Och hela tiden träng­er före­tag sig på och avbry­ter det du läser, det du lyss­nar på, det du tit­tar på, det du tän­ker på, bara för att föra fram sitt budskap.

Interruption Marketing is the ene­my of anyo­ne try­ing to save time. By con­stant­ly inter­rup­ting what we are doing at any given moment, the mar­ke­ter who inter­rupts us not only tends to fail at sel­ling his pro­duct, but was­tes our most cove­ted com­mo­di­ty, time.

För att få lite egen tid slu­tar du att ta in bud­ska­pen och igno­re­ra avsändaren.

Ny maktordning

Tills nyli­gen var vi tvung­na att stå ut med att bli avbrut­na om vi vil­le läsa artik­lar i tid­ning­en, lyss­na på musik på radi­on eller tit­ta på en tv-såpa. Men inte längre.

Webben och soci­a­la medi­er har gett oss möj­lig­he­ter att få det vi vill ha utan att bli avbrut­na, eller åtminsto­ne inte avbrut­na lika ofta som förr. Nu bestäm­mer vi i allt hög­re utsträck­ning vad vi vill läsa, lyss­na på och tit­ta på. Och vi bloc­ke­rar den som allt för ofta träng­er sig på och avbry­ter med ovid­kom­man­de budskap.

Som mark­nads­kom­mu­ni­ka­tö­rer är det­ta för­stås besvärande.

Ont ska med ont fördrivas

Allt fler slåss om allt mind­re upp­märk­sam­het. Och vad gör vi då…?!

The iro­nic thing is that mar­ke­ters have respon­ded to this pro­blem with the sing­le worst cure pos­sib­le. To deal with the clut­ter and the dimi­nished effecti­ve­ness of Interruption Marketing, they’re inter­rup­ting us even more!

Det har fun­ge­rat för någ­ra. På kort sikt. Men nu beta­lar vi alla pri­set. Våra mål­grup­per är mer beslut­sam än någon­sin att stänga ute oss. Förr blädd­ra­de de kanske snabbt för­bi rekla­men i tid­ning­en, byt­te radi­ons kanal när det var reklam eller pas­sa­de på att gå på toa under rekla­mav­brot­tet i tv. Nu använ­der de annons­bloc­ke­ra­re för att stänga ute oss från web­ben, och väl­jer Instagram, Snapchat och Kik och and­ra slut­na kana­ler där vi i bäs­ta fall får kom­ma in på nåder.

Permission marketing

Hjälp! Vad är lösningen?

The alter­na­ti­ve is Permission Marketing, which offers the con­su­mer an oppor­tu­ni­ty to volun­te­er to be mar­ke­ted to. By only tal­king to volun­te­ers, Permission Marketing gua­ran­te­es that con­su­mers pay more atten­tion to the mar­ke­ting mes­sage. It allows mar­ke­ters to calm­ly and suc­cin­ct­ly tell their sto­ry, wit­hout fear of being inter­rup­ted by com­pe­ti­tors or Interruption Marketers. It ser­ves both con­su­mers and mar­ke­ters in a sym­bi­o­tic exchange.

Seth Godins råd låter för­nuf­tigt – men lite abstrakt. Vad bety­der det egentligen?

Pedagogen Seth Godin kom­mer till und­sätt­ning igen. Han lik­nar mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion med att för­sö­ka hit­ta en livsparter.

Interruption-raggning

En mark­nads­fö­ra­ren som tror på inter­rup­tion mar­ke­ting raggar.

Han låter sy upp en sju­hel­ve­tes snygg (och svin­dyr) kostym. Nya skor. Och top­par allt med iögon­fal­lan­de acces­so­a­rer. Sen tar han hjälp av en stra­teg som gör en ana­lys av mål­grup­pen, iden­ti­fi­e­rar en klubb där chan­sen är stor för träff, och läg­ger upp en stra­te­gi. Och vil­ken stra­te­gi sen! Han går fram till förs­ta bäs­ta, och frå­gar om hon vill föl­ja med hem till honom. Får han nob­ben, så frå­gar han näs­ta. Och näs­ta, och näs­ta, … Får han ing­et napp den kväl­len så beror det på klä­der­na, skor­na och acces­so­a­rer­na. Skräddaren får spar­ken, och stra­te­gen ock­så. Nästa kväll upp­re­pas allt igen.

Känner du igen situationen?

Permission-flirt

En mark­nads­fö­ra­re som för­står per­mis­sion mar­ke­ting dej­tar istället.

Om förs­ta dej­ten gick bra, så träf­fas de två igen. Och igen, och igen, … De lär kän­na varand­ra, och bör­jar för­står varand­ras behov och öns­ke­mål. Så små­ning­om träf­far de varand­ras famil­jer, gif­ter sig, får barn, och lever lyck­li­ga i alla sina dagar.

Det där sista om barn och leva lyck­li­ga i alla sina dar säger inte Seth Godin, men res­ten är min fria tolk­ning av hans lik­nel­se. Det är en bra lik­nel­se, som han sam­man­fat­tar så här:

Permission Marketing is just like dating. It turns strang­ers into fri­ends and fri­ends into life­ti­me custo­mers. Many of the rules of dating app­ly, and so do many of the benefits.

Två logiker för permission marketing

Permission mar­ke­ting kan göras på många sätt. Content mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting är två. Youtility en annan. Det finns säkert ännu fler. Den mesta per­mis­sion mar­ke­ting sker san­no­likt inte efter någon sär­skild meto­dik, utan blir bara till.

Men hur per­mis­sion mar­ke­ting än görs, så ska det per defi­ni­tion upp­le­vas vär­de­fullt av män­ni­skor den vän­der sig till. Det finns två logi­ker för hur det kan göras. Forskarna Sara Rosengren och Henrik Sjödin vid Handelshögskolan i Stockholm kal­lar dem för vär­destöd­jan­de och värdeskapande.

Uppmärksamhet

I boken Reklam – för­stå­el­se och för­ny­el­se moti­ve­rar Sara Rosengren och Henrik Sjödin de två logi­ker­na så här:

Den gemen­sam­ma utgångs­punk­ten för logi­ker­na är den upp­märk­sam­hets­ut­ma­ning som mark­nads­fö­ra­re står inför, idag och imor­gon. Budskap som ing­en tar del av kom­mer all­tid vara odug­li­ga. Uppmärksamhet är där­för en tid­lös och grund­läg­gan­de för­ut­sätt­ning för reklam.

Författarna använ­der ordet ”reklam” i en vida­re bety­del­se en den gängse. Med reklam menar de all ”pla­ne­rad kom­mu­ni­ka­tion från ett iden­ti­fi­er­bart före­tag i syf­te att få mot­ta­ga­ren att idag eller i fram­ti­den hand­la på ett sätt som stöd­jer före­ta­gets affär” – med and­ra ord marknadskommunikation.

En självklar och ändå djup insikt

Uppmärksamhet är en tid­lös och grund­läg­gan­de för­ut­sätt­ning för marknadskommunikation.

Det låter själv­klart. Är själv­klart. Därför ris­ke­rar vi att inte fäs­ta till­räck­ligt myc­ket avse­en­de vid det. Men tänk på det en stund. Det är en gans­ka djup insikt.

Uppmärksamhet är en tid­lös och grund­läg­gan­de för­ut­sätt­ning för marknadskommunikation.

Därför mås­te du som mark­nads­fö­ra­re fun­de­ra på hur du ska fånga – och behål­la! – din mål­grupps uppmärksamhet.

Det finns exakt tre sätt: avbry­tan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion (det vill säga inter­rup­tion mar­ke­ting) samt vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion (som båda är per­mis­sion marketing).

För att för­dju­pa vår för­stå­el­se av des­sa tre behö­ver vi reda ut lite begrepp. Närmare bestämt det här med plattform.

Vad f‑n är en plattform?

Marknadskommunikation sker all­tid i ett sam­man­hang där någon eller någ­ra till­han­da­hål­ler inne­håll till en grupp människor.

Sammanhanget är en platt­form för inne­hål­let. (Den använd­ning­en av ordet stäm­mer över­ens med den defi­ni­tion jag gav för en tid sedan. Kontrollera gär­na.) Människorna är platt­for­mens publik. Och den fysis­ka eller juri­dis­ka per­son som bestäm­mer vad för inne­håll som ska göras till­gäng­ligt på platt­for­men och på vil­ka vill­kor sägs äga plattformen.

Ditt före­tags webb­plats är en platt­form, ni är äga­re och era besö­ka­re är er publik.

När Kntnt bju­der på fru­kost, så är even­tet en platt­form, vi är äga­re, och alla som kom­mer är publik.

När Hammarby IF spe­lar hem­ma på Tele2-are­na, så är mat­chen en platt­form, Hammarby IF är äga­re, och åskå­dar­na är publik.

Solklart? Bra! Då kan vi använ­da begrep­pen när vi bor­rar oss dju­pa­re i bety­del­sen av avbry­tan­de, vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de marknadskommunikation.

Avbrytande marknadskommunikation

Tänk dig en platt­form som du inte äger, vars inne­håll inte kom­mer från dig, och vars publik du vill nå. Antag att du beta­lar platt­for­mens äga­re för rät­ten att ta en del av det egent­li­ga inne­hål­lets plats eller tid för din mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Du gör då avbry­tan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

En reklam­film under ett avbrott i tv-sänd­ning­en från en pågåen­de fot­bolls­match är ett exem­pel på avbry­tan­de marknadskommunikation.

Fördelen är att du inte behö­ver eta­ble­ra platt­for­men och rekry­te­ra publik. Det är redan gjort. Du behö­ver bara beta­la för att synas och höras en tid.

Nackdelen är att du inte kon­trol­le­rar för­hål­lan­de­na under vil­ket du kom­mu­ni­ce­rar. Publiken mat­char säl­lan exakt din mål­grupp. Du har inte möj­lig­het att kom­mu­ni­ce­ra vad du vill, när du vill och var du vill. Och platt­for­mens äga­re kan när som helst höja pri­set eller ge plat­sen eller tiden till någon annan. Dessutom kan du få bad­will hos publi­ken, eftersom ditt inne­håll stör deras upplevelse.

Värdestödjande marknadskommunikation

Tänk dig sam­ma platt­form som ovan. Men den­na gång beta­lar du för rät­ten att synas på plats eller under tid som inte används för det ordi­na­rie inne­hål­let. Du avbry­ter allt­så inte publi­kens kon­sum­tion av inne­hål­let, men syns i ett sam­man­hang som ska­par vär­de för mål­grup­pen. Du gör då vär­destöd­jan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

Reklam på fot­bolls­spe­la­res trö­jor är exem­pel på vär­destöd­jan­de marknadskommunikation.

Fördelen är sam­ma som för avbry­tan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Dessutom kan du få god­will hos publi­ken, eftersom du stöd­jer en sak som de sät­ter vär­de på.

Nackdelen är sam­ma som för avbry­tan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, för­u­tom att bad­will har för­bytts till godwill.

Värdeskapande marknadskommunikation

Tänk dig en mål­grupp du vill nå. Antag att du regel­bun­det och under lång tid, på sam­ma sätt och stäl­le, erbju­der inne­håll som mot­ta­gar­na sät­ter vär­de på. Sättet och stäl­let är din platt­form, och mot­ta­gar­na dess publik. Över tid byg­ger det­ta ett god­will som ger dig lov att i lagom mängd pra­ta i egen sak på din egen platt­form. Du gör då vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

Ett webb­ma­ga­sin (som den­na blogg) är exem­pel på vär­deska­pan­de marknadskommunikation.

Fördelen: Den störs­ta för­de­len är att du blir din egen lyc­kas smed.

Nackdelen: Det tar tid att byg­ga platt­for­men och attra­he­ra en publik.

Vad är bäst?

Klicka på bilden för att se en animering av sambanden mellan de olika formerna av marknadskommunikation.
Klicka på bil­den för att se en ani­me­ring av sam­ban­den mel­lan de oli­ka for­mer­na av marknadskommunikation.

Vilket sätt är bäst?

Alla. Det gäl­ler bara att blan­da lagom mängd av allt. Men grun­den bör vara vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. För det är bara det­ta sam­man­hang som du kon­trol­le­ra själv. Sen kan du top­pa med lite vär­destöd­jan­de och avbry­tan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion för att loc­ka publik till din egen plattform.

I kom­man­de artik­lar ska jag för­sö­ka för­kla­ra var con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting, bran­ded con­tent och nati­ve adver­ti­sing hör hem­ma i den­na bild. Stay tuned. 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »