Bok på svenska om content marketing

Den första boken på svenska om content marketing har kommit ut. Min kollega och jag har skrivit de 114 sidorna (förutom förordet). Vad handlar boken om? Varför skrev vi den? Och varför på svenska? Läs vidare för svar! (Och smakprov och tips om var du kan köpa den.)

Thomas Barregren
10 december 2013

Den förs­ta boken på svens­ka om con­tent mar­ke­ting har kom­mit ut. Min kol­le­ga och jag har skri­vit de 114 sidor­na (för­u­tom för­or­det). Vad hand­lar boken om? Varför skrev vi den? Och var­för på svens­ka? Läs vida­re för svar! (Och smak­prov och tips om var du kan köpa den.)

Vad handlar boken om?

Sara Rosengren, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, skri­ver i för­or­det till boken Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mun­ka­tion att ”före­tag som idag på ett fram­gångs­rikt sätt vill job­ba med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion mås­te ha ett tyd­ligt mot­ta­gar­per­spek­tiv”. Hon fortsätter:

Precis som vi mark­nads­fö­ra­re all­tid upp­ma­nats att se till kun­der­nas behov sna­ra­re än våra egna pro­duk­ter så mås­te vi idag bli bätt­re på att se till den funk­tion som vår mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ska fyl­la för dess mot­ta­ga­re. Hur kan vi säker­stäl­la att kom­mu­ni­ka­tio­nen är värd deras uppmärksamhet?

Boken för­sö­ker sva­ra på den frå­gan. Hur kan du säker­stäl­la att din mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är värd dina mål­grup­pers upp­märk­sam­het? Svaret är upp­de­lat i tre delar.

Del 1: Content marketing satt i ett sammanhang

I bokens förs­ta del för­kla­rar vi hur inter­net, mobi­li­tet och soci­a­la medi­er en gång för alla har för­änd­rat för­ut­sätt­ning­ar­na för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det går inte läng­re att bara tryc­ka ut bud­ska­pet. Nu mås­te bud­ska­pet i sig, eller hur det leve­re­ras, ska­pa vär­de för att vi skall ta det till oss. Och just det hand­lar con­tent mar­ke­ting om – vär­deska­pan­de marknadskommunikation.

Del 2 och 3: Från ord till handling

Efter att ha läst förs­ta delen så har du för­stått con­tent mar­ke­ting. Du har insett att det inte är en hajp utan har kom­mit för att stan­na. Så långt är allt gott och väl. Men nu skall du bör­ja leve­re­ra. Hur? Hur skall du för­de­la arbe­tet? Hur skall du pla­ne­ra arbe­tet? Hur skall du orga­ni­se­ra arbetet?

I en under­sök­ning fram­kom att hos B2B-före­tag i Nordamerika var de två störs­ta upp­lev­da utma­ning­ar­na vid arbe­tet med con­tent mar­ke­ting, brist på tid och svå­rig­het att pro­du­ce­ra till­räck­ligt med inne­håll. Av de drygt 1 200 respon­den­ter­na var det 69% respek­ti­ve 55% som upp­lev­de det­ta som utma­ning­ar. Det är rim­ligt att för­mo­da att en lik­nan­de under­sök­ning i Sverige inte skul­le visa läg­re siff­ror vare sig för B2B- eller B2C-företag.

Det förs­ta ste­get för att över­vin­na den­na utma­ning är att utar­be­ta en inne­hålls­stra­te­gi. En sådan hjäl­per dig att foku­se­ra på rätt mål­grup­per, och att sty­ra tid, peng­ar och resur­ser dit det ger mest effekt.

Det and­ra ste­get är att för­stå den redak­tio­nel­la pro­ces­sen och kän­na till genom­lopps­ti­den. Det är för att du skall få kon­ti­nu­i­tet i pub­li­ce­ring­en och slip­pa brandkårsutryckningar.

Det tred­je ste­get är en redak­tio­nell pla­ne­ring av vad som skall pro­du­ce­ras och när det skall pub­li­ce­ras. Detta doku­men­te­ras i en redak­tio­nell kalen­der som ock­så kal­las innehållskalender.

Det fjär­de ste­get är att for­ma en redak­tion – ett arbets­lag som lång­sik­tigt, sys­te­ma­tiskt och regel­bun­det pro­du­ce­rar och pub­li­ce­rar inne­håll. Redaktionen kan vara allt från enbart en per­son som pro­du­ce­rar allt, till ett helt team med mer eller mind­re regel­bun­det anli­ta­de inter­na och exter­na medarbetare.

Det fem­te och sista ste­get är att eta­ble­ra det redak­tio­nel­la arbe­tet. Det är ett mås­te för att din sats­ning på con­tent mar­ke­ting inte skall själv­dö efter bara någ­ra månader.

Bokens and­ra del hjäl­per dig med det förs­ta ste­get – att utar­be­ta en inne­hålls­stra­te­gi. Mycket av det mate­ri­a­let åter­fin­ner du ock­så på den­na blogg. Fast i boken får du allt sam­lat på och sam­ma ställe.

Bokens tred­je del hjäl­per dig med de övri­ga ste­gen – att gå från ord till handling.

Varför skrev vi den? Och varför på svenska?

Content mar­ke­ting som idé är inte ny. Företag har i mark­nads­fö­rings­syf­te pub­li­ce­rat inne­håll som ska­par vär­de för kun­der i mer än hund­ra år. Det histo­riskt van­li­gas­te exemp­let är kund­tid­ning­ar. Det finns ock­så and­ra exempel.

Content mar­ke­ting har histo­riskt varit för­un­nat någ­ra få. Det har varit krång­ligt, tidsö­dan­de och dyrt att bedri­va con­tent mar­ke­ting. Men det har på bara någ­ra år, med utveck­ling­en av inter­net, mobi­li­tet och soci­a­la medi­er, dra­ma­tiskt förändrats.

I dag kan vil­ket före­tag som helst bli ett medi­e­fö­re­tag. Och det har ska­pat ett enormt intres­se för con­tent marketing.

Det syns inte minst i antal pub­li­ce­ra­de böc­ker. Amazon​.com har i skri­van­de stund 590 böc­ker om con­tent mar­ke­ting.

Vi som hål­ler på med con­tent mar­ke­ting tyc­ker natur­ligt­vis det­ta är fan­tas­tiskt. Och många av böc­ker­na är ock­så rik­tigt bra. Men få av de ger någ­ra hand­fas­ta råd. Och ing­en på svens­ka – för svens­ka för­hål­lan­den. Det vil­le vi änd­ra på.

Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är den förs­ta boken på svens­ka om con­tent mar­ke­ting. Och vi har skri­vit den uti­från ett svenskt per­spek­tiv. Och fram­förallt har vi för­sökt ge hand­fas­ta och lätt­fatt­li­ga råd om hur du ska­par en inne­hålls­stra­te­gi, gör en redak­tio­nell kalen­der och orga­ni­se­rar arbe­tet. Boken är base­rad på våra erfa­ren­he­ter och inne­hål­ler sådant vi lär ut vid våra works­hops och utbildningar.

Smakprov

Du kanske frå­gar dig om du skall köpa boken? Det är upp till dig att bestäm­ma. En del av det du fin­ner i boken har Pia eller jag redan blog­gat om. Mer kan kom­ma med tiden. Men boken ger dig allt sam­lat på ett och sam­ma stäl­le och mer där­till. Avgör själv genom att ta dig en titt på inne­hålls­för­teck­ning­en eller att läsa ett smak­prov.

Köp boken och tala om vad du tycker

Om du bestäm­mer dig för att köpa boken kan du göra det i din van­li­ga bok­han­del eller på web­ben. Till exem­pel från Bokus.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »