Bok på svenska om content marketing

Den första boken på svenska om content marketing har kommit ut. Min kollega och jag har skrivit de 114 sidorna (förutom förordet). Vad handlar boken om? Varför skrev vi den? Och varför på svenska? Läs vidare för svar! (Och smakprov och tips om var du kan köpa den.)

Thomas Barregren
10 december 2013

Den förs­ta boken på svens­ka om con­tent mar­ke­ting har kom­mit ut. Min kol­le­ga och jag har skri­vit de 114 sidor­na (för­u­tom för­or­det). Vad hand­lar boken om? Varför skrev vi den? Och var­för på svens­ka? Läs vida­re för svar! (Och smak­prov och tips om var du kan köpa den.)

Vad handlar boken om?

Sara Rosengren, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, skri­ver i för­or­det till boken Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mun­ka­tion att ”före­tag som idag på ett fram­gångs­rikt sätt vill job­ba med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion mås­te ha ett tyd­ligt mot­ta­gar­per­spek­tiv”. Hon fort­sät­ter:

Precis som vi mark­nads­fö­ra­re all­tid upp­ma­nats att se till kun­der­nas behov sna­ra­re än våra egna pro­duk­ter så mås­te vi idag bli bätt­re på att se till den funk­tion som vår mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ska fyl­la för dess mot­ta­ga­re. Hur kan vi säker­stäl­la att kom­mu­ni­ka­tio­nen är värd deras upp­märk­sam­het?

Boken för­sö­ker sva­ra på den frå­gan. Hur kan du säker­stäl­la att din mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är värd dina mål­grup­pers upp­märk­sam­het? Svaret är upp­de­lat i tre delar.

Del 1: Content marketing satt i ett sammanhang

I bokens förs­ta del för­kla­rar vi hur inter­net, mobi­li­tet och soci­a­la medi­er en gång för alla har för­änd­rat för­ut­sätt­ning­ar­na för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det går inte läng­re att bara tryc­ka ut bud­ska­pet. Nu mås­te bud­ska­pet i sig, eller hur det leve­re­ras, ska­pa vär­de för att vi skall ta det till oss. Och just det hand­lar con­tent mar­ke­ting om – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

Del 2 och 3: Från ord till handling

Efter att ha läst förs­ta delen så har du för­stått con­tent mar­ke­ting. Du har insett att det inte är en hajp utan har kom­mit för att stan­na. Så långt är allt gott och väl. Men nu skall du bör­ja leve­re­ra. Hur? Hur skall du för­de­la arbe­tet? Hur skall du pla­ne­ra arbe­tet? Hur skall du orga­ni­se­ra arbe­tet?

I en under­sök­ning fram­kom att hos B2B-före­tag i Nordamerika var de två störs­ta upp­lev­da utma­ning­ar­na vid arbe­tet med con­tent mar­ke­ting, brist på tid och svå­rig­het att pro­du­ce­ra till­räck­ligt med inne­håll. Av de drygt 1 200 respon­den­ter­na var det 69% respek­ti­ve 55% som upp­lev­de det­ta som utma­ning­ar. Det är rim­ligt att för­mo­da att en lik­nan­de under­sök­ning i Sverige inte skul­le visa läg­re siff­ror vare sig för B2B- eller B2C-före­tag.

Det förs­ta ste­get för att över­vin­na den­na utma­ning är att utar­be­ta en inne­hålls­stra­te­gi. En sådan hjäl­per dig att foku­se­ra på rätt mål­grup­per, och att sty­ra tid, peng­ar och resur­ser dit det ger mest effekt.

Det and­ra ste­get är att för­stå den redak­tio­nel­la pro­ces­sen och kän­na till genom­lopps­ti­den. Det är för att du skall få kon­ti­nu­i­tet i pub­li­ce­ring­en och slip­pa brand­kårs­ut­ryck­ning­ar.

Det tred­je ste­get är en redak­tio­nell pla­ne­ring av vad som skall pro­du­ce­ras och när det skall pub­li­ce­ras. Detta doku­men­te­ras i en redak­tio­nell kalen­der som ock­så kal­las inne­håll­ska­len­der.

Det fjär­de ste­get är att for­ma en redak­tion – ett arbets­lag som lång­sik­tigt, sys­te­ma­tiskt och regel­bun­det pro­du­ce­rar och pub­li­ce­rar inne­håll. Redaktionen kan vara allt från enbart en per­son som pro­du­ce­rar allt, till ett helt team med mer eller mind­re regel­bun­det anli­ta­de inter­na och exter­na med­ar­be­ta­re.

Det fem­te och sista ste­get är att eta­ble­ra det redak­tio­nel­la arbe­tet. Det är ett mås­te för att din sats­ning på con­tent mar­ke­ting inte skall själv­dö efter bara någ­ra måna­der.

Bokens and­ra del hjäl­per dig med det förs­ta ste­get – att utar­be­ta en inne­hålls­stra­te­gi. Mycket av det mate­ri­a­let åter­fin­ner du ock­så på den­na blogg. Fast i boken får du allt sam­lat på och sam­ma stäl­le.

Bokens tred­je del hjäl­per dig med de övri­ga ste­gen – att gå från ord till hand­ling.

Varför skrev vi den? Och varför på svenska?

Content mar­ke­ting som idé är inte ny. Företag har i mark­nads­fö­rings­syf­te pub­li­ce­rat inne­håll som ska­par vär­de för kun­der i mer än hund­ra år. Det histo­riskt van­li­gas­te exemp­let är kund­tid­ning­ar. Det finns ock­så and­ra exem­pel.

Content mar­ke­ting har histo­riskt varit för­un­nat någ­ra få. Det har varit krång­ligt, tidsö­dan­de och dyrt att bedri­va con­tent mar­ke­ting. Men det har på bara någ­ra år, med utveck­ling­en av inter­net, mobi­li­tet och soci­a­la medi­er, dra­ma­tiskt för­änd­rats.

I dag kan vil­ket före­tag som helst bli ett medi­e­fö­re­tag. Och det har ska­pat ett enormt intres­se för con­tent mar­ke­ting.

Det syns inte minst i antal pub­li­ce­ra­de böc­ker. Amazon​.com har i skri­van­de stund 590 böc­ker om con­tent mar­ke­ting.

Vi som hål­ler på med con­tent mar­ke­ting tyc­ker natur­ligt­vis det­ta är fan­tas­tiskt. Och många av böc­ker­na är ock­så rik­tigt bra. Men få av de ger någ­ra hand­fas­ta råd. Och ing­en på svens­ka – för svens­ka för­hål­lan­den. Det vil­le vi änd­ra på.

Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är den förs­ta boken på svens­ka om con­tent mar­ke­ting. Och vi har skri­vit den uti­från ett svenskt per­spek­tiv. Och fram­förallt har vi för­sökt ge hand­fas­ta och lätt­fatt­li­ga råd om hur du ska­par en inne­hålls­stra­te­gi, gör en redak­tio­nell kalen­der och orga­ni­se­rar arbe­tet. Boken är base­rad på våra erfa­ren­he­ter och inne­hål­ler sådant vi lär ut vid våra works­hops och utbild­ning­ar.

Smakprov

Du kanske frå­gar dig om du skall köpa boken? Det är upp till dig att bestäm­ma. En del av det du fin­ner i boken har Pia eller jag redan blog­gat om. Mer kan kom­ma med tiden. Men boken ger dig allt sam­lat på ett och sam­ma stäl­le och mer där­till. Avgör själv genom att ta dig en titt på inne­hålls­för­teck­ning­en eller att läsa ett smak­prov.

Köp boken och tala om vad du tycker

Om du bestäm­mer dig för att köpa boken kan du göra det i din van­li­ga bok­han­del eller på web­ben. Till exem­pel från Bokus.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
commodo sit adipiscing dapibus efficitur. eget velit, Nullam mattis consequat. dictum venenatis,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest