Content marketing, inbound marketing och social media marketing – skillnader och likheter

Likheter och skillnader mellan content marketing, inbound marketing och social media marketing. Tre begrepp som alla används om marknadsföring med innehåll. Men det finns förstås olikheter. Och vilka de är ska vi tillsammans försöka reda ut i denna artikel.

Thomas Barregren
23 februari 2016

Vi ska idag tit­ta när­ma­re på lik­he­ter och skill­na­der mel­lan con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting och soci­al media mar­ke­ting. Tre begrepp som alla används om mark­nads­fö­ring med inne­håll. Men det finns för­stås olik­he­ter. Och vil­ka de är ska vi till­sam­mans för­sö­ka reda ut i den­na arti­kel – som ock­så är den sista.

Sista?, und­rar du. Blir det ing­et mer?

Jodå. Ingen fara. Detta är bara den sista i en serie artik­lar i vil­ken vi har varit på upp­täckts­färd för att kart­läg­ga alla for­mer av mark­nads­fö­ring med con­tent och sät­ta dem i rela­tion till varand­ra och i ett stör­re sam­man­hang. Gå gär­na till­ba­ka och läs dem igen:

 1. Marknadsföring är produktutveckling
 2. Det bety­der orden: inne­håll, con­tent, kanal, ägda, betal­da och för­tjän­ta medi­er, platt­form med flera
 3. Förstå avbry­tan­de, vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de marknadskommunikation
 4. Branded con­tent, nati­ve adver­ti­sing och adver­to­ri­als förklarade
 5. Content mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting och soci­al media mar­ke­ting – skill­na­der och likheter

Jag lovar att sam­man­fat­ta alla fem i slu­tet av den­na arti­kel. Men nu är det dags att kom­ma till skott. Låt oss bör­ja med con­tent marketing.

Content marketing enligt Google

Jag vet inte hur länge du har intres­se­rat dig för con­tent mar­ke­ting. Du har san­no­likt hört ter­men ända sedan slu­tat av 2013, och har säkert ett hum om vad det är. Men du kän­ner dig inte helt säker. För oli­ka byrå­er och för­stå­sig­på­a­re säger lite oli­ka saker.

Jag gör ett expe­ri­ment; skri­ver ”vad är con­tent mar­ke­ting” i Googles sökru­ta, och får upp det här.

 • ”Syftet med con­tent mar­ke­ting är oftast att ska­pa intres­se och en posi­tiv bild av ett före­tag. Man vill stär­ka med­ve­ten­he­ten och loja­li­te­ten hos kun­der och pro­spects – och där­i­ge­nom öka för­sälj­ning­en. För att lyc­kas använ­der man någon form av redak­tio­nellt mate­ri­al.” – Apsis
 • ”Kortfattat kan man säga att det är en stra­te­gisk mål­grupp­san­pass­ning.” – Wikipedia
 • ”Det hand­lar om att en avsän­da­re, ofta ett före­tag, mark­nads­för sig genom att ska­pa bra inne­håll och ha en smart stra­te­gi för hur de når ut med det till sina kun­der.” – Bisnode
 • ”Content Marketing, eller inne­hålls­mark­nads­fö­ring på svens­ka, går i huvud­sak ut på att ska­pa bra inne­håll som genom att vara bra drar åt sig upp­märk­sam­het.” – Brath
 • ”Content mar­ke­ting är kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring där avsän­da­ren ska­par och spri­der redak­tio­nellt inne­håll som upp­levs som intres­sant och rele­vant av mål­grup­pen.” – Swedish Content Agencies
 • ”Men begrep­pet Content Marketing sam­man­fat­tar på ett bätt­re sätt vad det är: att ska­pa kom­mu­ni­ka­tion som är vär­de­full och rele­vant för dina kun­der. Och som attra­he­rar och enga­ge­rar på ett icke-stö­ran­de sätt med syf­te att dri­va ett öns­kat kon­su­ment­be­te­en­de.” – SocialBusiness
 • ”Det före­kom­mer lite oli­ka syn på saken, men gene­rellt hand­lar det om att ska­pa och dis­tri­bu­e­ra inne­håll på använ­da­rens vill­kor.” – Kreafon

Det finns ett pro­blem. Inget är en full­stän­dig och kor­rekt för­kla­ring av con­tent mar­ke­ting. En del är rent av helt fel, till exem­pel Wikipedias för­kla­ring. Som tur är det finns and­ra och bätt­re förklaringar.

Content marketing enligt Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup

Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup är aktu­el­la med boken Content mar­ke­ting för alla. Det är inte den förs­ta boken på svens­ka på svens­ka (host, host), men det är en bra, väl­skri­ven och läsvärd intro­duk­tion. (Lyssna gär­na på vår inter­vju med för­fat­tar­na.)

I boken för­kla­rar Joakim och Pontus con­tent mar­ke­ting så här:

Content mar­ke­ting är ett arbets­sätt för att för­änd­ra mål­grup­pens bete­en­de genom att ge till­gång till vär­deska­pan­de inne­håll på före­ta­gets egna platt­for­mar. Innehållet sprids främst i egna kana­ler, men kan även mark­nads­fö­ras via köp­ta och för­tjä­na­de medi­er. Innehållet ska vara rele­vant och vär­de­fullt ur mål­grup­pens per­spek­tiv, och inte foku­se­ra på att säl­ja eller beskri­va pro­duk­ter. Arbetet med con­tent mar­ke­ting ska pågå kon­ti­nu­er­ligt under en läng­re tid, utgå ifrån för­ut­be­stäm­da mål och föl­jas upp regelbundet.

Amen. Det är en full­stän­dig och kor­rekt beskriv­ning av con­tent marketing.

Så vad avgör om en beskriv­ning är kor­rekt? Jag tyc­ker det är natur­ligt att gå till­ba­ka till källan.

Content marketing enligt Joe Pulizzi och CMI

Joe Pulizzi myn­ta­de con­tent mar­ke­ting som ett sam­lings­be­grepp för oli­ka for­mer av vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som använ­de sig av inne­håll som lik­nar redak­tio­nellt inne­håll för att ska­pa mot­ta­gar­vär­de. Han bör­ja­de använ­da begrep­pet 2001 och grun­da­de 2007 Content Marketing Institute (CMI) – ett utbild­nings- och kon­sult­fö­re­tag – för att spri­da idén. På CMI:s webb­plats finns föl­jan­de defi­ni­tion:

Content mar­ke­ting is a stra­te­gic mar­ke­ting appro­ach focu­sed on cre­a­ting and dis­tri­bu­ting valu­ab­le, rele­vant, and con­si­stent con­tent to attract and retain a clear­ly-defi­ned audi­ence — and, ulti­ma­tely, to dri­ve pro­fi­tab­le custo­mer action.

Det är lite vagt. Låter mer som en ele­va­tor pit­ch än en defi­ni­tion. Saknar defi­ni­tio­nens otve­ty­dig­het och stringens. Desto mer av det finns i styc­ket som föl­jer ome­del­bart efter definitionen.

Content marketing’s pur­po­se is to attract and retain custo­mers by con­si­stent­ly cre­a­ting and cura­ting rele­vant and valu­ab­le con­tent with the inten­tion of chan­ging or enhan­ci­ng con­su­mer beha­vi­or. It is an ongo­ing pro­cess that is best integ­ra­ted into your ove­rall mar­ke­ting stra­te­gy, and it focu­ses on owning media, not ren­ting it.

Personligen tyc­ker jag den här för­kla­ring­en fun­ge­rar myc­ket bätt­re som defi­ni­tion. Den sät­ter fing­ret på fyra vik­ti­ga prin­ci­per, som alla är mar­ke­ra­de med fet stil i CMI:s beskrivning.

 1. Content mar­ke­ting hand­lar om att kon­se­kvent ska­pa och kura­te­ra inne­håll som är vär­de­fullt för en målgrupp.
 2. Content mar­ke­ting använ­der ägda medi­er, men bör inte­gre­ras med övrig marknadskommunikation.
 3. Content mar­ke­ting är en fort­lö­pan­de pro­cess (inte en kampanj).
 4. Content mar­ke­ting syf­tar till att för­änd­ra eller för­stär­ka bete­en­de för att attra­he­ra och behål­la kunder.

Joakims och Pontus för­kla­ring över­ens­stäm­mer med des­sa fyra prin­ci­per. Därför är den kor­rekt. Andra kan for­mu­le­ra det på annorlun­da sätt – så länge som prin­ci­per­na är uppfyllda.

Content marketing enligt Kntnt

Vår egen för­kla­ring av con­tent mar­ke­ting lyder så här:

Content är inne­håll som en mål­grupp vär­de­sät­ter. Content mar­ke­ting är ett sys­te­ma­tiskt arbets­sätt för att fort­lö­pan­de pro­du­ce­ra och dis­tri­bu­e­ra con­tent, som görs till­gäng­lig på egen platt­form och dis­tri­bue­ras i ägda, köp­ta och för­tjän­ta kana­ler, med syf­tet att för­änd­ra eller för­stär­ka bete­en­de som leder till öns­kad affärsnytta.

Som du ser upp­fyl­ler ock­så vår för­kla­ring de fyra prin­ci­per­na som Joe Pulizzi och CMI har formulerat.

Inbound marketing enligt Tom Vassos

Låt oss fort­sät­ta med inbound mar­ke­ting. Det är en term som olyck­ligt­vis har fle­ra oli­ka men över­lap­pan­de betydelser.

På sidan 235 i boken Strategic Internet Marketing skri­ver Tom Vassos redan 1996:

Many com­pa­ni­es are using a World Wide Web site to cre­a­te a repo­si­to­ry of mar­ke­ting con­tent to com­mu­ni­ca­te their mes­sage. I con­si­der a Web site to be an Inbound Marketing Strategy™. After it is cre­a­ted, its suc­cess is depen­dent on custo­mers coming inbound to retri­e­ve the content.

Detta är förs­ta gång­en ter­men används i sam­band med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.1

Det är värt att note­ra att den­na förs­ta för­kla­ring tyd­ligt anger att inne­håll ska pub­li­ce­ras på den egna webb­plats. Somliga menar att det inte alls behö­ver vara ett krav; att all mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som byg­ger på att mot­ta­ga­ren kom­mer till avsän­da­ren för att få inne­håll ock­så är inbound mar­ke­ting. En sådan tolk­ning av inbound mar­ke­ting inne­bär att inbound mar­ke­ting är syno­nymt med per­mis­sion mar­ke­ting.

Inbound marketing enligt Hubspot

Brian Halligan och Dharmesh Shah – grun­da­re av det ame­ri­kans­ka bola­get HubSpot – anses av många vara upp­hovs­män­nen till begrep­pet inbound mar­ke­ting. De är av sam­ma åsikt. Så här skri­ver de i boken Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs:

We star­ted descri­bing the way com­pa­ni­es were tra­di­tio­nal­ly mar­ke­ting as ”out­bound mar­ke­ting” and the way Dharmesh mar­ke­ted OnStartups​.com as ”inbound mar­ke­ting.” Our con­clu­sion was that inter­rup­tion-based, out­bound mar­ke­ting tech­ni­ques were fun­da­men­tal­ly bro­ken and in order to suc­ce­ful­ly bre­ak through the noi­se and con­nect to peop­le, com­pa­ni­es nee­ded to ret­hink the way they marked from the bot­tom-up. In other words, they had to ensu­re their custo­mers could find them using inbound marketing.

På sin webb­plats för­kla­rar HubSpot att inbound mar­ke­ting har fem teman:

Produktion och dis­tri­bu­tion av inne­håll: Skapa inne­håll som besva­rar pro­spects och kun­ders frå­gor, och sen spri­da det vitt och brett.

Livscykel-mana­ge­ment: Använd meto­der och verk­tyg för att omvand­la främ­ling­ar till besö­ka­re, besö­ka­re till kon­tak­ter, kon­tak­ter till kun­der, och kun­der till ambassadörer.

Personalisering: Anpassa inne­hål­let efter var­je besö­ka­res öns­ke­mål och behov.

Multikanal: Närma dig köpa­re i de kana­ler där de finns och vill interagera.

Integration: Använd verk­tyg för att ska­pa och pub­li­ce­ra inne­håll och ana­ly­se­ra effekten.

HubSpot beskri­ver ock­så fyra åtgär­der som ingår i inbound marketing:

Attrahera: I det förs­ta ste­get ska du använ­da en blogg för att omvand­la främ­ling­ar till besö­ka­re. ”Inbound mar­ke­ting starts with blog­ging”, skri­ver de. Du ska natur­ligt­vis job­ba med sök­mo­to­rop­ti­me­ring och pro­mo­ta inne­hål­let i soci­a­la medi­er. Målet är att attra­he­ra rätt personer.

Konvertera: I näs­ta steg ska du använ­da land­nings­si­dor med hand­lingsupp­ma­ning­ar och for­mu­lär för att loc­ka av besö­ka­ren kon­takt­upp­gif­ter så att han eller hon blir en ”kon­takt”.

Avsluta: I tred­je ste­get ska du använ­da mar­ke­ting auto­ma­tion för att spå­ra vad han eller hon har för sig på din sajt, så att du kan skic­ka anpas­sa­de mejl som dri­ver kon­tak­ten till att bli kund.

Tillfredsställa: I sista ste­get ska du med enkä­ter och i soci­a­la medi­er ta reda på vad de tyc­ker, så att du kan skic­ka dem anpas­sat inne­håll och erbjudanden.

Tillsammans utgör de fem teman och fyra åtgär­der­na en detal­je­rad för­kla­ring av vad som är inbound mar­ke­ting. Det är värt att note­ra att pre­cis som Tom Vassos före dem så sät­ter HubSpot den egna webb­plat­sen i cent­rum för inbound mar­ke­ting. I prak­ti­ken är dess­utom epost vik­tig för att nå avslut.

Inbound marketing enligt Kntnt

Vems för­kla­ring av inbound mar­ke­ting är rätt? Tom Vassos använ­de ter­men först. Men HubSpots använd­ning är den van­li­gas­te idag.

Båda hand­lar om att på den egna webb­plat­sen erbju­da inne­håll som är vär­de­fullt för en mål­grupp, i syf­te att omvand­la besö­ka­re till nöj­da kun­der. HubSpot läg­ger dock till använd­ning av fle­ra kana­ler för att spri­da inne­hål­let, använd­ning av verk­tyg för att ska­pa och pub­li­ce­ra inne­håll på den egna saj­ten och mäta effek­ten, samt använd­ning av mar­ke­ting auto­ma­tion för att föl­ja besö­ka­re under hela deras ”livscy­kel” och anpas­sa inne­hål­let. Dessa saker var inte aktu­el­la när Tom Vassos beskrev inbound mar­ke­ting. Därför kan man se HubSpots ver­sion som en upp­da­te­rad beskriv­ning. Det är så vi ser på saken.

Vi är för­stås med­vet­na om att inbound mar­ke­ting ibland används som syno­nym för per­mis­sion mar­ke­ting. Men eftersom det inte till­för något, och eftersom både den ursprung­li­ga och den mest använ­da bety­del­sen foku­se­rar på web­ben, så är det bäst att avstå från att använ­da inbound mar­ke­ting i den­na bre­da betydelse.

Låt oss nu jäm­fö­ra HubSpots för­kla­ring av inbound mar­ke­ting med de fyra prin­ci­per­na som defi­ni­e­rar con­tent marketing.

Content mar­ke­ting hand­lar om att kon­se­kvent ska­pa och kura­te­ra inne­håll som är vär­de­fullt för en mål­grupp. Det hand­lar ock­så inbound mar­ke­ting om.

Content mar­ke­ting använ­der ägda medi­er, men bör inte­gre­ras med övrig mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Vid inbound mar­ke­ting pub­li­ce­ras inne­hål­let på den egna webb­plat­sen, som är ett ägt medium, och sprids i soci­a­la medi­er. Alltså upp­fyl­ler inbound mar­ke­ting ock­så den­na princip.

Content mar­ke­ting är en fort­lö­pan­de pro­cess (inte en kam­panj). Det sam­ma gäl­ler inbound marketing.

Content mar­ke­ting syf­tar till att för­änd­ra eller för­stär­ka bete­en­de för att attra­he­ra och behål­la kun­der. Inbound mar­ke­ting syf­tar till att omvand­la främ­ling­ar till besö­ka­re, besö­ka­re till kon­tak­ter, kon­tak­ter till kun­der, och kun­der till ambas­sa­dö­rer. Alltså upp­fyl­ler inbound mar­ke­ting ock­så den­na princip.

Med and­ra ord är inbound mar­ke­ting ock­så con­tent marketing.

Men gäl­ler det mot­sat­ta? Uppfyller con­tent mar­ke­ting beskriv­ning­en av inbound mar­ke­ting? Nej. Till exem­pel räk­nas en kund­tid­ning som con­tent mar­ke­ting, men inte som inbound mar­ke­ting eftersom det inte är en webbplats.

Slutsatsen blir att inbound mar­ke­ting är ett spe­ci­al­fall av con­tent mar­ke­ting. Så ett alter­na­tivt sätt att för­kla­ra inbound mar­ke­ting kan lyda så här:

Inbound mar­ke­ting är en form av con­tent mar­ke­ting där inne­håll pub­li­ce­ras på en webb­plats för att attra­he­ra besö­ka­re och kon­ver­te­ra dem till kon­tak­ter, och mar­ke­ting auto­ma­tion används för att med per­so­na­li­se­rat inne­håll till­freds­stäl­la kon­tak­ter och dri­va dem till att bli kunder.

Social media marketing

Till sist, för att göra bil­den kom­plett över de vik­ti­gas­te sät­ten att mark­nads­fö­ra sig med con­tent, ska jag säga någ­ra ord om soci­al media mar­ke­ting.

Termen används om meto­der där con­tent pub­li­ce­ras i soci­a­la medi­er med målet att använ­da­re ska spri­da det vida­re, för att på det sät­tet eta­ble­ra och för­stär­ka en rela­tion mel­lan mot­ta­ga­re och avsän­da­rens varumärke.

Enkelt uttryckt hand­lar soci­al media mar­ke­ting om att i soci­a­la medi­er åstad­kom­ma ”word of mouth” om avsän­da­rens varumärke.

Sammanfattning

Vi när­mar oss slu­tet av den fem­te och sista arti­keln i en serie artik­lar som hand­lar om alla for­mer av mark­nads­fö­ring med con­tent och hur de för­hål­ler sig till varand­ra och till ett stör­re sammanhang.

Vi bör­ja­de med att utfors­ka mark­nads­fö­ring i stort, och iden­ti­fi­e­ra­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som en av fyra aktiviteter.

Innan vi fort­sat­te att utfors­ka mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, så rus­ta­de vi oss till tän­der­na med ter­mer och begrepp som är bra att ha lite koll på. Inte minst tit­ta­de vi när­ma­re på det här med egen platt­form och and­ras plattformar.

Vi fort­sat­te vår upp­täckts­färd och stu­de­ra­de inter­rup­tion-ragg­ning och per­mis­sion-flirt. Vi lär­de oss ock­så att det finns två typer av per­mis­sion mar­ke­ting: vär­destöd­jan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och vär­deska­pan­de marknadskommunikation.

I den fjär­de arti­keln tit­ta­de vi när­ma­re på hur con­tent kan använ­das för vär­destöd­jan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Vi lär­de oss om bran­ded con­tent, adver­to­ri­als och nati­ve adver­ti­sing.

Och i den­na sista arti­kel utfors­ka­de vi fram­för allt con­tent mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting – som båda är exem­pel på vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. För ord­ning­ens skull rita­de vi ock­så in soci­al media mar­ke­ting på kartan.

Apropå kar­ta, så kan vi nu upp­da­te­ra den ani­me­ra­de gif-bil­den som visar hur allt häng­er ihop.

Klicka på bilden för att se en animering av sambanden mellan de olika formerna av marknadskommunikation.
Klicka på bil­den för att se en ani­me­ring av sam­ban­den mel­lan de oli­ka for­mer­na av marknadskommunikation.

Vad tycker du?

Jösses vil­ken begrepps­ex­er­cis det har varit. I det prak­tis­ka arbe­tat är det för­stås strunt sam­ma vad du kal­lar det du gör; bara ni som job­bar ihop för­står varand­ra. Men det kan vara bra att ha en hum om skill­na­den mel­lan nati­ve adver­ti­sing och adver­to­ri­al, eller kän­na till lik­he­ter­na mel­lan con­tent mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting, när man träf­far and­ra och ska göra sig för­stådd. Och till och med gans­ka skönt att veta att man har koll på läget. Eller hur?

Så där­för hop­pas jag, begrepps­ex­er­cis till trots, att du har upp­skat­tat den här seri­en om fem artik­lar. Om du har gjort det så får du jät­te­gär­na skic­ka mig ett mejl och berät­ta det. Och om du inte har upp­skat­tat seri­en så vill jag väl­digt myc­ket att du ändå hör av dig och berät­tar var­för, så att jag kan göra bätt­re ifrån mig näs­ta gång.


 1. Det finns ännu äld­re exem­pel där ”inbound mar­ke­ting” används. Men då avses inte mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, utan ankom­man­de gods och lik­nan­de.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »