Content Meetup 2014: Granngården

Riskkapitalbolaget EQT måste älska content marketing. För det har på fem år trefaldigat antal medlemmar i Granngårdens kundklubb. Och den var ett av EQT:s främsta skäl 2008 att köpa Lantmännens butikskedja. Sedan dess har antalet ökat från 300 000 till 900 000 medlemmar. Och det tack vare content marketing.

Den 22 maj, på Content Meetup 2014, klev Granngårdens marknadschef Lena Hillstedt upp på scenen i Göteborgs konserthus tillsammans med sin vapendragare Peter Söderberg från contentbyrån Chiffer. De berättade i ord och siffror om den fantastiska resan.

I denna artikel återberättar jag deras historia. I slutet hittar du också en filminspelning av deras tal samt deras presentation. Så läs vidare!

Pia Tegborg
12 juni 2014

Riskkapitalbolaget EQT mås­te äls­ka con­tent mar­ke­ting. För det har på fem år tre­fal­di­gat antal med­lem­mar i Granngårdens kund­klubb. Och den var ett av EQT:s främs­ta skäl 2008 att köpa Lantmännens butiksked­ja. Sedan dess har anta­let ökat från 300 000 till 900 000 med­lem­mar. Och det tack vare con­tent marketing.

Den 22 maj, på Content Meetup 2014, klev Granngårdens mark­nads­chef Lena Hillstedt upp på sce­nen i Göteborgs kon­sert­hus till­sam­mans med sin vapen­dra­ga­re Peter Söderberg från con­tent­by­rån Chiffer. De berät­ta­de i ord och siff­ror om den fan­tas­tis­ka resan.

I den­na arti­kel åter­be­rät­tar jag deras histo­ria. I slu­tet hit­tar du ock­så en film­in­spel­ning av deras tal samt deras pre­sen­ta­tion. Så läs vidare!

Granngården

”Grönare odling och gla­da­re djur”, för­kla­rar Lena Hillsted som är mark­nads­chef på Granngården, är det som kän­ne­teck­nar butiksked­jan som finns på 109 plat­ser från Ystad till Kalix. Företaget säl­jer rejä­la saker för livet på lan­det. De vän­der sig till män­ni­skor i alla åld­rar som äls­kar det lant­li­ga, djur, natur och att odla.

Granngårdens egna röt­ter går ända till­ba­ka till 1800-talets and­ra hälft. Industrialiseringen tar fart och spel­reg­ler­na för bon­den för­änd­ras. Ökad import från USA leder till kris i jord­bru­ket. Bättre trans­por­ter och ett meka­ni­se­rat jord­bruk effek­ti­vi­se­rar pro­duk­tio­nen. Jordbrukaren sak­nar lokal avsätt­ning för sina pro­duk­ter. De går där­för sam­man i lant­manna­för­e­ning­ar för att effek­ti­vi­se­ra såväl trans­port av sina varor som att sän­ka inköps­pri­ser. Det blir bör­jan till Lantmännen, som under 1900-talet väx­er sig till en kon­cern som ”ägs av svens­ka bön­der och har verk­sam­het i hela ked­jan från jord till bord”.

Snabbt hopp fram­åt. Till 2002. Då sam­lar Lantmännen alla sina buti­ker i en butiksked­ja, Granngården, som sex år sena­re säljs till risk­ka­pi­tal­bo­la­get EQT. Med en äga­re och ett varu­mär­ke att för­hål­la sig fick Granngården helt nya förutsättningar.

Kundklubben

Granngården har en kund­klubb. 300 000 var med­lem­mar 2008. Det var ett av de främs­ta skä­len till att EQT köp­te Granngården.

Vid den tiden hand­la­de kund­klub­ben mest om erbju­dan­den som skic­ka­des ut med epost. En öpp­nings­fre­kvens på hela 25–27% visar på stort intresse.

Många med­lem­mar tog själv­mant kon­takt med Granngården. Lena Hillstedt, som då var ansva­rig för kund­klub­ben, fun­de­ra­de på hur med­lem­mar­nas enga­ge­mang kun­de till­va­ra­tas. Hon för­stod att kun­skap loc­kar och behål­ler kun­der betyd­ligt bätt­re än reklam. Och där föds idén om en kundtidning.

Börjar med content marketing

I janu­a­ri 2009 kom förs­ta num­ret ut av kund­tid­ning­en Grannliv. Med den bör­jar ock­så Granngården sin con­tent marketing.

Men begrep­pet var ännu okänt för Lena Hillstedt. Likaså för Peter Söderberg som är vd för inne­hålls­by­rån Chiffer som pro­du­ce­rar Grannliv. Tillsammans fick de där­för söka sig fram med hjälp av intui­tion, erfa­ren­het och inte minst dia­log med kunderna.

Full koll på målgruppen

Dialog och rela­tion med kun­der var redan centralt i Granngården mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Ofta arran­ge­ras kund­klubb­s­träf­far och besök ute i butik. Detta ger god insikt om vil­ket inne­håll läsar­na vill ha, och ock­så om vad de vill slippa.

Med den kän­ne­do­men och till­gång till all data om med­lem­mar­na i kund­klub­ben och deras köp­va­nor kun­de Lena Hillstedt och Peter Söderberg göra en mål­grupp­sa­na­lys. Det blev förs­ta delen i en innehållsstrategi.

Relevans och återanvändning

Två and­ra delar i Granngårdens inne­hålls­stra­te­gi, berät­tar Lena Hillstedt för publi­ken i Stenhammarsalen, är rele­vans och återanvändning.

Relevans hand­lar om att berät­ta för mål­grup­pen sådant som berör och intres­se­rar dem. Därför är Granngården myc­ket för­sik­tig med direkt köp­bud­skap. Men det går bra att näm­na en pro­dukt i en text eller visa den på en bild om det är rele­vant. Och då stic­ker för­sälj­ning­en iväg.

Återanvändning är nöd­vän­digt eftersom Granngården har en slim­mad mark­nads­av­del­ning. Det hand­lar till exem­pel om att göra det möj­ligt att byta ut bil­der i en film utan att göra om hela fil­men och om att använ­da sam­ma inne­håll i oli­ka for­mer och i oli­ka kanaler.

Bloggen

Ett sätt att åter­an­vän­da inne­håll är att pub­li­ce­ra artik­lar ur kund­tid­ning­en på web­ben. Det gör Granngården på sin blogg www​.grann​liv​.se. Där pub­li­ce­ras i genom­snitt 65 artik­lar per måna­den, varav 2–3 per vec­ka är nyskri­vet och res­ten är åter­an­vänt från kundtidningen.

På www​.grann​liv​.se bjuds besö­kar­na på kun­skap och inspi­ra­tion. Syftet är att väc­ka efter­frå­gan och lot­sa kun­der till e‑butiken.

Bloggen har 50 000 besö­ka­re per månad. 76% åter­kom­mer minst en gång. Och hela 71% av besö­kar­na rekom­men­de­rar blog­gen till andra.

Kundtidningen

Innehållet i kund­tid­ning­en åter­an­vänds inte bara på web­ben. Den finns ock­så i oli­ka former.

Först och främst finns den som ett tryckt maga­sin på 56–80 sidor. Den skic­kas fyra gång­er per år till de 150 000 kun­der som hand­lar mest. De får tid­ning­en med bonuschec­kar och oli­ka erbjudanden.

Sen finns den i en 12-sidig ”best of” ver­sion. Den trycks i 170–190 000 exem­plar, och skic­kas till de som inte rik­tigt når upp till bonusnivån.

Till sist finns hela maga­si­net till­gäng­ligt för alla i en digi­tal ver­sion på web­ben. Den läses 50 000 gång­er per månad.

Nyhetsbrev

Även de gam­la epostut­skic­ken med erbju­dan­den har för­änd­rats. Nu skic­kas ett nyhets­brev 1–2 gång­er per vec­ka. Det når 200 000 pre­nu­me­ran­ter. Och inne­hål­let är rele­vant och vär­de­fullt för mot­ta­ga­ren. Effekten? Tre gång­er så många klick.

Lär dig mer

Lena Hillstedt och Peter Söderberg berät­ta­de myc­ket mer om sin resa och de oli­ka kana­ler­na. Och de berät­ta­de ock­så annat, som till exem­pel hur de gör video, vad de gör i soci­a­la medi­er och var­i­från deras kun­der kom­mer. Missade du före­läs­ning­en? Eller kom­mer du inte ihåg allt spän­nan­de? Se den igen!

Andra sätt att ta del av Granngårdens tal

Vill du inte sit­ta fast fram­för en skärm så kan du istäl­let lyss­na på avsnitt 8 av Kntnt Radio Det är ett spe­ci­al­pro­gram med hela deras tal.

Du kan ock­så föl­ja med i deras pre­sen­ta­tion på SlideShare:

Kom igång du med!

Granngårdens sats­ning på con­tent mar­ke­ting bör­ja­de med Lenas Hillstedts intui­ti­va för­stå­el­se att kun­skap loc­kar och behål­ler kun­der betyd­ligt bätt­re än reklam. Då var con­tent mar­ke­ting ett okänt begrepp. Därför fick Lena Hillstedt med hjälp av Peter Söderberg prö­va sig fram. Idag hade de inte behövt göra det.

Content mar­ke­ting är en meto­dik som nume­ra är väl utveck­lad. Den byg­ger på forsk­ning och erfa­ren­het. Exempel på forsk­ning­en är Sara Rosengrens om vär­deska­pan­de och vär­destöd­jan­de reklam. Och exem­pel på erfa­ren­het är vår egen histo­ria.

Du kan lära dig meto­di­ken genom att läsa artik­lar på den­na och and­ras blog­gar, någ­ra av böc­ker­na som har skri­vits eller gå en kurs. Jag ger någ­ra exem­pel här:

Så kom igång med con­tent mar­ke­ting redan idag! Och tve­ka inte att skic­ka mig ett mejl (pia@​kntnt.​se) eller slå oss mig sig­nal (0707−500 288) om det är något du und­rar över.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »