Foto © Eduardo Fonseca (CC BY 2.0)

Content Meetup 2014: Paneldiskussion om content marketing

Content Meetup den 22 maj avslutades med en paneldiskussion om content marketing. Se filmen om du vill höra Joe Pulizzi berätta om hur Content Marketing Institute (CMI) jobbar med sökmotoroptimering (SEO). Eller om hans syn på skillnaden mellan PR och content marketing. Eller om du undrar hur Granngården gjorde för att få en kundklubb med 900 000 medlemmar. Eller…

Thomas Barregren
2 juli 2014

Content Meetup den 22 maj avslu­ta­des med en panel­dis­kus­sion om con­tent mar­ke­ting. Se fil­men om du vill höra Joe Pulizzi berät­ta om hur Content Marketing Institute (CMI) job­bar med sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO). Eller om hans syn på skill­na­den mel­lan PR och con­tent mar­ke­ting. Eller om du und­rar hur Granngården gjor­de för att få en kund­klubb med 900 000 med­lem­mar. Eller…

Deltagarna

Panelen bestod av (från höger till väns­ter):

Medverkade gjor­de ock­så Pia Tegborg som mode­ra­tor, och Patrik Olderius som pro­vo­ka­tör och joker, samt publi­ken.

Frågorna

Frågorna som pane­len dis­ku­te­ra­de kan fritt sam­man­fat­tas i föl­jan­de punk­ter:

 1. Hur myc­ket av mark­nads­bud­ge­ten läg­ger Granngården på con­tent mar­ke­ting respek­ti­ve annan mark­nads­fö­ring? Hör ock­så Lena Hillstedt berät­ta om syner­gi­er mel­lan con­tent mar­ke­ting och kam­pan­jer.
 2. Hur har Granngården gjort för att rekry­te­ra 900 000 med­lem­mar i sin kund­klubb?
 3. Vad är Joe Pulizzis syn på sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO)?
 4. Vad gör man när bran­schen har en term och kun­der­na en annan?
 5. Vad anser Joe Pulizzi vara de främs­ta skill­na­der­na mel­lan PR och con­tent mar­ke­ting?
 6. Hur mås­te orga­ni­sa­tio­nen för­änd­ras för att stöd­ja con­tent mar­ke­ting?
 7. Är RedBulls mark­nads­fö­ring inte sna­ra­re event mar­ke­ting än con­tent mar­ke­ting?
 8. Är det enkla­re eller svå­ra­re för små- och medel­sto­ra före­tag att bör­ja med con­tent mar­ke­ting jäm­fört med sto­ra före­tag?
 9. Varför har så få mark­nads­che­fer en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting trots att de säger sig göra det?
 10. Vad är Joe Pulizzis råd för ett före­tag som skall bör­ja med con­tent mar­ke­ting?
 11. Vad är skill­na­den mel­lan kun­der och publik?

Se filmen (eller lyssna)

Vill du höra sva­ren? Lyssna i så fall på avsnitt 10 av Kntnt radio. Det är ett spe­ci­al­pro­gram med hela dis­kus­sio­nen. Eller se fil­men:

Lär dig mer!

Anmäl dig till Berghs School of Communications utbild­ning i Strategic Content Marketing. Utbildningen vän­der sig till dig som vill ta, eller redan har, ansvar att utveck­la ditt före­tags varumärkes‑, mark­nads- och sälj­stra­te­gi med con­tent mar­ke­ting. Läs mer och anmäl dig på Berghs webb­plats.

Eller anmäl dig till Kntnts kurs Kom igång med con­tent mar­ke­ting som vän­der sig till mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer som pla­ne­rar att bör­ja med con­tent mar­ke­ting i sitt före­tag eller orga­ni­sa­tion. Inga sär­skil­da för­kun­ska­per behövs.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
dolor Aenean venenatis, ut et, id, id

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest