Foto © Eduardo Fonseca (CC BY 2.0)

Content Meetup 2014: Paneldiskussion om content marketing

Content Meetup den 22 maj avslutades med en paneldiskussion om content marketing. Se filmen om du vill höra Joe Pulizzi berätta om hur Content Marketing Institute (CMI) jobbar med sökmotoroptimering (SEO). Eller om hans syn på skillnaden mellan PR och content marketing. Eller om du undrar hur Granngården gjorde för att få en kundklubb med 900 000 medlemmar. Eller…

Thomas Barregren
2 juli 2014

Content Meetup den 22 maj avslu­ta­des med en panel­dis­kus­sion om con­tent mar­ke­ting. Se fil­men om du vill höra Joe Pulizzi berät­ta om hur Content Marketing Institute (CMI) job­bar med sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO). Eller om hans syn på skill­na­den mel­lan PR och con­tent mar­ke­ting. Eller om du und­rar hur Granngården gjor­de för att få en kund­klubb med 900 000 med­lem­mar. Eller…

Deltagarna

Panelen bestod av (från höger till vänster):

Medverkade gjor­de ock­så Pia Tegborg som mode­ra­tor, och Patrik Olderius som pro­vo­ka­tör och joker, samt publiken.

Frågorna

Frågorna som pane­len dis­ku­te­ra­de kan fritt sam­man­fat­tas i föl­jan­de punkter:

 1. Hur myc­ket av mark­nads­bud­ge­ten läg­ger Granngården på con­tent mar­ke­ting respek­ti­ve annan mark­nads­fö­ring? Hör ock­så Lena Hillstedt berät­ta om syner­gi­er mel­lan con­tent mar­ke­ting och kampanjer.
 2. Hur har Granngården gjort för att rekry­te­ra 900 000 med­lem­mar i sin kundklubb?
 3. Vad är Joe Pulizzis syn på sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO)?
 4. Vad gör man när bran­schen har en term och kun­der­na en annan?
 5. Vad anser Joe Pulizzi vara de främs­ta skill­na­der­na mel­lan PR och con­tent marketing?
 6. Hur mås­te orga­ni­sa­tio­nen för­änd­ras för att stöd­ja con­tent marketing?
 7. Är RedBulls mark­nads­fö­ring inte sna­ra­re event mar­ke­ting än con­tent marketing?
 8. Är det enkla­re eller svå­ra­re för små- och medel­sto­ra före­tag att bör­ja med con­tent mar­ke­ting jäm­fört med sto­ra företag?
 9. Varför har så få mark­nads­che­fer en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting trots att de säger sig göra det?
 10. Vad är Joe Pulizzis råd för ett före­tag som skall bör­ja med con­tent marketing?
 11. Vad är skill­na­den mel­lan kun­der och publik?

Se filmen (eller lyssna)

Vill du höra sva­ren? Lyssna i så fall på avsnitt 10 av Kntnt radio. Det är ett spe­ci­al­pro­gram med hela dis­kus­sio­nen. Eller se filmen:

Lär dig mer!

Anmäl dig till Berghs School of Communications utbild­ning i Strategic Content Marketing. Utbildningen vän­der sig till dig som vill ta, eller redan har, ansvar att utveck­la ditt före­tags varumärkes‑, mark­nads- och sälj­stra­te­gi med con­tent mar­ke­ting. Läs mer och anmäl dig på Berghs webbplats.

Eller anmäl dig till Kntnts kurs Kom igång med con­tent mar­ke­ting som vän­der sig till mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer som pla­ne­rar att bör­ja med con­tent mar­ke­ting i sitt före­tag eller orga­ni­sa­tion. Inga sär­skil­da för­kun­ska­per behövs.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »