Därför ska du ha egen plattform

Deeped Niclas Strandh har kastat handsken framför mina fötter. Det var häromdagen. Jag hade lämnat hemmet i Hjuvik och var på väg till jobbet på Lindholmen. Som alltid lyssnade jag på en podd. Denna gång på årets första avsnitt av Deepeds och Sarah Larsson Bernhards utmärkta podcast. Då hör jag Deeped säga att "egna plattformar blir mindre och mindre intressant". Vad f-n säger karln, hann jag tänka innan jag hörde handsken landa framför mina fötter: "Eller vad säger ni Thomas och Pontus? Det här är vad jag har att säga!

Thomas Barregren
23 januari 2018

Deeped Niclas Strandh har kas­tat handsken fram­för mina fötter.

Det var härom­da­gen. Jag hade läm­nat hem­met i Hjuvik och var på väg till job­bet på Lindholmen. Som all­tid lyss­na­de jag på en podd. Denna gång på årets förs­ta avsnitt av Deepeds och Sarah Larsson Bernhards utmärk­ta podcast.

Då hör jag Deeped säga att ”egna platt­for­mar blir mind­re och mind­re intres­sant”. Vad f‑n säger kar­ln, hann jag tän­ka innan jag hör­de handsken lan­da fram­för mina föt­ter: ”Eller vad säger ni Thomas och Pontus?

En av de spän­nan­de frå­gor­na som vi har varit inne på – och som jag tror ock­så man ska tit­ta på [under 2018] – det är runt inbound mar­ke­ting, där Hubspot (som verk­li­gen är ”the big thing”), har bör­jar flag­ga för att dom bör­jar dra sig mot soci­a­la medi­er istäl­let för nyhets­brev, helt enkel för att de ser att i vis­sa lägen så har man en mins­kad öpp­nings­fre­kvens på nyhets­brev. Det är inte läng­re det bäs­ta – utan att job­ba med mes­seng­er, utan job­ba med dom… – vil­ket ytter­li­ga­re inne­bär att det här med att äga våra egna platt­for­mar blir mind­re och mind­re intres­sant. Så där tror jag kom­mer att vara en färg­stark dis­kus­sion mel­lan en del av oss, i vår omkrets tror jag, runt det här, för vi har lite oli­ka åsik­ter runt det. Eller vad säger ni: Thomas och Pontus?
Deeped Niclas Strandh i avsnitt 85 av Social By Default

Sarah och Deeped är våra vän­ner. Så den kas­ta­de handsken är för­stås en kär­vän­lig pro­vo­ka­tion. En inbju­dan till dis­kus­sion för att bely­sa kom­plex­i­te­ten i frå­gan. Så jag ska inte bli sva­ret skyldig.

Jag råder dig att pri­o­ri­te­ra egen platt­form. Men jag råder dig ock­så att del­ta i soci­a­la medi­er för att byg­ga rela­tio­ner med din mål­grupp och attra­he­ra dem till din plattform.

I vårt pilotav­snitt av Kntnt tv  – ett expe­ri­ment inför öppen ridå med en före­tagsvlog – ger jag dig tre skäl till att pri­o­ri­te­ra din egen platt­form. Se pilotav­snit­tet nedan. Om du efteråt läm­nar en kom­men­tar på  vår Youtube-kanal så blir jag myc­ket tack­sam. Passa ock­så på att pre­nu­me­re­ra! Kom sen till­ba­ka hit och fort­sätt att läsa. För under fil­men nedan för­dju­par jag reso­ne­mang­et genom att sva­ra på vad en egen platt­form egent­li­gen inne­bär.

Vad är en egen plattform?

Innan jag kan för­kla­ra vad som menas med en egen platt­form behö­ver jag för­kla­ra någ­ra and­ra begrepp. Häng med!

Innehållsprodukt

Om inne­håll pub­li­ce­ras regel­bun­det och kon­si­stent under en läng­re peri­od, och om inne­hål­let upp­levs rele­vant och vär­de­fullt av en grupp män­ni­skor, så kom­mer sät­tet som inne­hål­let till­han­da­hålls upp­le­vas som en entitet.

Om sät­tet är en blogg eller ett onli­ne maga­sin på en webb­plats så kom­mer blog­gen eller onli­ne maga­si­net att upp­le­vas som en entitet.

Om sät­tet är ett epost­med­de­lan­de som skic­kas vec­ko­vis till alla som har skri­vit upp sig på en lis­ta så upp­le­ver du det som ett digi­talt nyhetsbrev.

Om sät­tet är en serie fru­kost­fö­re­drag så upp­levs det som en föredragsserie.

Eftersom ett varu­mär­ke (i bety­del­sen brand) är en upp­le­vel­se av en enti­tet, så ska­par sät­tet som inne­håll pub­li­ce­ras regel­bun­det och kon­si­stent under en läng­re peri­od ett varu­mär­ke. En del kal­lar det con­tent brand. Jag före­drar att kal­la det inne­hålls­pro­dukt (con­tent pro­duct) eftersom vi upp­le­ver en blogg, ett onli­ne maga­sin, ett nyhets­brev, en före­drags­se­rie som något som till­han­da­hålls av någon.

Exempel

Aftonbladet är nam­net på en vara du köper i Pressbyrån. Egentligen är det inte en vara, utan en vara var­je dag. Och varan en dag skil­jer sig helt från alla dem tidi­ga­re. Bara en sak är sam­ma: Löftet om upp­le­vel­sen köpa­ren får. Genom att pub­li­ce­ras regel­bun­det och kon­si­stent under en läng­re peri­od (ända sedan 6 decem­ber 1830) så eta­ble­ras det­ta löf­te i vårt med­vet­na. Trots att den fysis­ka pro­duk­ten änd­rar sig från dag till dag så finns ändå upp­le­vel­sen av en meta­pro­dukt. Det är den­na meta­pro­dukt som är innehållsprodukten.

Publik

De som kon­su­me­rar en inne­hålls­pro­dukt kal­las för publik.

Om du vill nå ut med ett bud­skap till publi­ken till en inne­hålls­pro­dukt så är det enk­las­te sät­tet att få med bud­ska­pet i inne­hålls­pro­duk­ten. Det finns ing­en garan­ti att alla i publi­ken tar del av bud­ska­pet. Men det finns i alla fall en möjlighet.

Plattform – ett lurigt ord

Plattform är ett lurigt ord. Det har en lång rad bety­del­ser. På rak arm kom­mer jag på sex huvudbetydelser:

 • Plattform beteck­nar en plan, upp­höjd yta som utgör under­lag av något slag. Till exem­pel: Oljeplattform.
 • Plattform beteck­nar en fysisk eller vir­tu­ell maskin plus ope­ra­tiv­sy­stem. Till exem­pel: Mac + iOS X.
 • Plattform beteck­nar pro­gram­kod på vil­ken pro­gram kan skri­vas. Till exem­pel: Java.
 • Plattform beteck­nar en utgångs­punkt för dis­kus­sion. Till exem­pel: Politisk plattform.
 • Plattform beteck­nar en tjänst där oli­ka intres­sen­ter kan mötas. Till exem­pel: Airbnb.
 • Plattform beteck­nar en upp­höjd plats (bok­stav­li­gen eller bild­li­gen) från vil­ken man kan adres­se­ra en publik. Till exem­pel: Scen.

Jag tyc­ker det oftast fram­går av sam­man­hang­et vil­ken sorts platt­form man pra­tar om. Men inte när vi använ­der platt­form om soci­a­la medier.

Sociala medi­er är ju en tjänst där oli­ka intres­sen­ter kan mötas. Det är den bety­del­sen som bola­gen bakom LinkedIn, Facebook, Twitter med fle­ra soci­a­la nät­verk använ­der när det pra­tar om sig själva.

Men soci­a­la medi­er är ju bild­li­gen ock­så en upp­höjd plats från vil­ken man kan adres­se­ra en publik.

Det är i båda des­sa bety­del­ser jag använ­der ordet platt­form när jag dis­ku­te­rar för­de­lar med egen platt­form och faran med att helt för­li­ta sig på andras.

Egen plattform

När jag pra­tar om din egen platt­form så menar jag en inne­hålls­pro­dukt där

 • du har ensam­rätt att bestäm­ma vem som får ta del av vil­ken del av inne­hål­let, och
 • du har ensam­rätt till data som gene­re­ras av din publik när de tar del av innehållet

För en egen platt­form mås­te båda kri­te­ri­er­na vara uppfyllda.

Exempel

Är en blogg en egen platt­form? Det beror på. Låt oss grä­va lite i frågan.

Finns blog­gen på LinkedIn Publishing Platform? I så fall är blog­gen inte egen platt­form. Du har inte ensam­rätt att bestäm­ma vem som får ta del av vil­ken del av ditt innehåll.

Finns blog­gen på Medium? Inte hel­ler i det­ta fall är det en egen platt­form. Du har inte ensam­rätt till data som gene­re­ras av din publik.

Finns blog­gen på WordPress​.com? Samma sak som ovan.

Finns blog­gen på WordPress på ett webb­ho­tell? Grattis! Du har san­no­likt en egen platt­form. Förvisso äger webb­ho­tel­let platt­for­men som din blogg kör på (den tek­nis­ka platt­for­men), men du har genom avtal ensam­rätt att bestäm­ma vem som får ta del av inne­hål­let och bestäm­ma över den data de genererar.

Finns blog­gen på WordPress på en vir­tu­ell ser­ver? Samma sak som ovan.

Finns blog­gen på WordPress på en fysisk ser­ver i käl­la­ren på ditt före­tag? Du har garan­te­rat en egen platt­form. Men du behö­ver inte gå till över­drift. Det räc­ker med att du juri­diskt har ensamrätt.

Sociala medier är inte egen plattform

LinkedIn, Facebook, Twitter med fle­ra soci­a­la nät­verk är platt­for­mar. Men de är inte din egen platt­form. Du har knappt något att säga till om vad för sorts inne­håll som visas för vem. Det bestäm­mer deras algo­rit­mer. Och du har till­gång till någ­ra få ”vani­ty metrics” medan bola­gen bakom nät­ver­ken tjä­nar peng­ar på data som besö­kar­na genererar.

Är sociala medier dåligt?

Det kan låta som att jag är nega­tiv till soci­a­la medi­er. Det är jag inte. Men jag råder dig att inte för­li­ta dig på dem.

Mitt råd är

 1. att du ska­par en egen platt­form (till exem­pel onli­ne maga­sin med nyhets­brev) som du regel­bun­det och kon­si­stent fyl­ler på med inne­håll som din mål­grupp upp­le­ver som rele­vant och värdefullt;
 2. att du vän­ligt men bestämt lång­sik­tigt lot­sar besö­ka­re på din platt­form längs en snits­lad bana som leder till affärsnyt­ta för ditt företag
 3. att du del­tar på det soci­a­la nät­ver­kets vill­kor där din mål­grupp finns i syf­te att byg­ga rela­tio­ner och attra­he­ra dem till din plattform.

Ännu mer

I lin­je med den tred­je punk­ten har vi bestämt oss för att expe­ri­men­te­ra med en före­tagsvlog kal­lad Kntnt tv. I pilotav­snit­tet tar jag upp tre skäl till var­för du inte ska för­li­ta dig på and­ras platt­for­mar. Så jag före­slår att du besö­ker Kntnts Youtube-kanal och kol­lar in avsnitt 1 av Kntnt tv. Glöm inte att prenumerera!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »