Därför ska du ha egen plattform

Deeped Niclas Strandh har kastat handsken framför mina fötter. Det var häromdagen. Jag hade lämnat hemmet i Hjuvik och var på väg till jobbet på Lindholmen. Som alltid lyssnade jag på en podd. Denna gång på årets första avsnitt av Deepeds och Sarah Larsson Bernhards utmärkta podcast. Då hör jag Deeped säga att "egna plattformar blir mindre och mindre intressant". Vad f-n säger karln, hann jag tänka innan jag hörde handsken landa framför mina fötter: "Eller vad säger ni Thomas och Pontus? Det här är vad jag har att säga!

Thomas Barregren
23 januari 2018

Deeped Niclas Strandh har kas­tat handsken fram­för mina föt­ter.

Det var härom­da­gen. Jag hade läm­nat hem­met i Hjuvik och var på väg till job­bet på Lindholmen. Som all­tid lyss­na­de jag på en podd. Denna gång på årets förs­ta avsnitt av Deepeds och Sarah Larsson Bernhards utmärk­ta podcast.

Då hör jag Deeped säga att ”egna platt­for­mar blir mind­re och mind­re intres­sant”. Vad f‑n säger kar­ln, hann jag tän­ka innan jag hör­de handsken lan­da fram­för mina föt­ter: ”Eller vad säger ni Thomas och Pontus?

En av de spän­nan­de frå­gor­na som vi har varit inne på – och som jag tror ock­så man ska tit­ta på [under 2018] – det är runt inbound mar­ke­ting, där Hubspot (som verk­li­gen är ”the big thing”), har bör­jar flag­ga för att dom bör­jar dra sig mot soci­a­la medi­er istäl­let för nyhets­brev, helt enkel för att de ser att i vis­sa lägen så har man en mins­kad öpp­nings­fre­kvens på nyhets­brev. Det är inte läng­re det bäs­ta – utan att job­ba med mes­seng­er, utan job­ba med dom… – vil­ket ytter­li­ga­re inne­bär att det här med att äga våra egna platt­for­mar blir mind­re och mind­re intres­sant. Så där tror jag kom­mer att vara en färg­stark dis­kus­sion mel­lan en del av oss, i vår omkrets tror jag, runt det här, för vi har lite oli­ka åsik­ter runt det. Eller vad säger ni: Thomas och Pontus?
Deeped Niclas Strandh i avsnitt 85 av Social By Default

Sarah och Deeped är våra vän­ner. Så den kas­ta­de handsken är för­stås en kär­vän­lig pro­vo­ka­tion. En inbju­dan till dis­kus­sion för att bely­sa kom­plex­i­te­ten i frå­gan. Så jag ska inte bli sva­ret skyl­dig.

Jag råder dig att pri­o­ri­te­ra egen platt­form. Men jag råder dig ock­så att del­ta i soci­a­la medi­er för att byg­ga rela­tio­ner med din mål­grupp och attra­he­ra dem till din platt­form.

I vårt pilotav­snitt av Kntnt tv  – ett expe­ri­ment inför öppen ridå med en före­tagsvlog – ger jag dig tre skäl till att pri­o­ri­te­ra din egen platt­form. Se pilotav­snit­tet nedan. Om du efteråt läm­nar en kom­men­tar på  vår Youtube-kanal så blir jag myc­ket tack­sam. Passa ock­så på att pre­nu­me­re­ra! Kom sen till­ba­ka hit och fort­sätt att läsa. För under fil­men nedan för­dju­par jag reso­ne­mang­et genom att sva­ra på vad en egen platt­form egent­li­gen inne­bär.

Vad är en egen plattform?

Innan jag kan för­kla­ra vad som menas med en egen platt­form behö­ver jag för­kla­ra någ­ra and­ra begrepp. Häng med!

Innehållsprodukt

Om inne­håll pub­li­ce­ras regel­bun­det och kon­si­stent under en läng­re peri­od, och om inne­hål­let upp­levs rele­vant och vär­de­fullt av en grupp män­ni­skor, så kom­mer sät­tet som inne­hål­let till­han­da­hålls upp­le­vas som en enti­tet.

Om sät­tet är en blogg eller ett onli­ne maga­sin på en webb­plats så kom­mer blog­gen eller onli­ne maga­si­net att upp­le­vas som en enti­tet.

Om sät­tet är ett epost­med­de­lan­de som skic­kas vec­ko­vis till alla som har skri­vit upp sig på en lis­ta så upp­le­ver du det som ett digi­talt nyhets­brev.

Om sät­tet är en serie fru­kost­fö­re­drag så upp­levs det som en före­drags­se­rie.

Eftersom ett varu­mär­ke (i bety­del­sen brand) är en upp­le­vel­se av en enti­tet, så ska­par sät­tet som inne­håll pub­li­ce­ras regel­bun­det och kon­si­stent under en läng­re peri­od ett varu­mär­ke. En del kal­lar det con­tent brand. Jag före­drar att kal­la det inne­hålls­pro­dukt (con­tent pro­duct) eftersom vi upp­le­ver en blogg, ett onli­ne maga­sin, ett nyhets­brev, en före­drags­se­rie som något som till­han­da­hålls av någon.

Exempel

Aftonbladet är nam­net på en vara du köper i Pressbyrån. Egentligen är det inte en vara, utan en vara var­je dag. Och varan en dag skil­jer sig helt från alla dem tidi­ga­re. Bara en sak är sam­ma: Löftet om upp­le­vel­sen köpa­ren får. Genom att pub­li­ce­ras regel­bun­det och kon­si­stent under en läng­re peri­od (ända sedan 6 decem­ber 1830) så eta­ble­ras det­ta löf­te i vårt med­vet­na. Trots att den fysis­ka pro­duk­ten änd­rar sig från dag till dag så finns ändå upp­le­vel­sen av en meta­pro­dukt. Det är den­na meta­pro­dukt som är inne­hålls­pro­duk­ten.

Publik

De som kon­su­me­rar en inne­hålls­pro­dukt kal­las för publik.

Om du vill nå ut med ett bud­skap till publi­ken till en inne­hålls­pro­dukt så är det enk­las­te sät­tet att få med bud­ska­pet i inne­hålls­pro­duk­ten. Det finns ing­en garan­ti att alla i publi­ken tar del av bud­ska­pet. Men det finns i alla fall en möj­lig­het.

Plattform – ett lurigt ord

Plattform är ett lurigt ord. Det har en lång rad bety­del­ser. På rak arm kom­mer jag på sex huvud­be­ty­del­ser:

 • Plattform beteck­nar en plan, upp­höjd yta som utgör under­lag av något slag. Till exem­pel: Oljeplattform.
 • Plattform beteck­nar en fysisk eller vir­tu­ell maskin plus ope­ra­tiv­sy­stem. Till exem­pel: Mac + iOS X.
 • Plattform beteck­nar pro­gram­kod på vil­ken pro­gram kan skri­vas. Till exem­pel: Java.
 • Plattform beteck­nar en utgångs­punkt för dis­kus­sion. Till exem­pel: Politisk platt­form.
 • Plattform beteck­nar en tjänst där oli­ka intres­sen­ter kan mötas. Till exem­pel: Airbnb.
 • Plattform beteck­nar en upp­höjd plats (bok­stav­li­gen eller bild­li­gen) från vil­ken man kan adres­se­ra en publik. Till exem­pel: Scen.

Jag tyc­ker det oftast fram­går av sam­man­hang­et vil­ken sorts platt­form man pra­tar om. Men inte när vi använ­der platt­form om soci­a­la medi­er.

Sociala medi­er är ju en tjänst där oli­ka intres­sen­ter kan mötas. Det är den bety­del­sen som bola­gen bakom LinkedIn, Facebook, Twitter med fle­ra soci­a­la nät­verk använ­der när det pra­tar om sig själ­va.

Men soci­a­la medi­er är ju bild­li­gen ock­så en upp­höjd plats från vil­ken man kan adres­se­ra en publik.

Det är i båda des­sa bety­del­ser jag använ­der ordet platt­form när jag dis­ku­te­rar för­de­lar med egen platt­form och faran med att helt för­li­ta sig på and­ras.

Egen plattform

När jag pra­tar om din egen platt­form så menar jag en inne­hålls­pro­dukt där

 • du har ensam­rätt att bestäm­ma vem som får ta del av vil­ken del av inne­hål­let, och
 • du har ensam­rätt till data som gene­re­ras av din publik när de tar del av inne­hål­let

För en egen platt­form mås­te båda kri­te­ri­er­na vara upp­fyll­da.

Exempel

Är en blogg en egen platt­form? Det beror på. Låt oss grä­va lite i frå­gan.

Finns blog­gen på LinkedIn Publishing Platform? I så fall är blog­gen inte egen platt­form. Du har inte ensam­rätt att bestäm­ma vem som får ta del av vil­ken del av ditt inne­håll.

Finns blog­gen på Medium? Inte hel­ler i det­ta fall är det en egen platt­form. Du har inte ensam­rätt till data som gene­re­ras av din publik.

Finns blog­gen på WordPress​.com? Samma sak som ovan.

Finns blog­gen på WordPress på ett webb­ho­tell? Grattis! Du har san­no­likt en egen platt­form. Förvisso äger webb­ho­tel­let platt­for­men som din blogg kör på (den tek­nis­ka platt­for­men), men du har genom avtal ensam­rätt att bestäm­ma vem som får ta del av inne­hål­let och bestäm­ma över den data de gene­re­rar.

Finns blog­gen på WordPress på en vir­tu­ell ser­ver? Samma sak som ovan.

Finns blog­gen på WordPress på en fysisk ser­ver i käl­la­ren på ditt före­tag? Du har garan­te­rat en egen platt­form. Men du behö­ver inte gå till över­drift. Det räc­ker med att du juri­diskt har ensam­rätt.

Sociala medier är inte egen plattform

LinkedIn, Facebook, Twitter med fle­ra soci­a­la nät­verk är platt­for­mar. Men de är inte din egen platt­form. Du har knappt något att säga till om vad för sorts inne­håll som visas för vem. Det bestäm­mer deras algo­rit­mer. Och du har till­gång till någ­ra få ”vani­ty metrics” medan bola­gen bakom nät­ver­ken tjä­nar peng­ar på data som besö­kar­na gene­re­rar.

Är sociala medier dåligt?

Det kan låta som att jag är nega­tiv till soci­a­la medi­er. Det är jag inte. Men jag råder dig att inte för­li­ta dig på dem.

Mitt råd är

 1. att du ska­par en egen platt­form (till exem­pel onli­ne maga­sin med nyhets­brev) som du regel­bun­det och kon­si­stent fyl­ler på med inne­håll som din mål­grupp upp­le­ver som rele­vant och vär­de­fullt;
 2. att du vän­ligt men bestämt lång­sik­tigt lot­sar besö­ka­re på din platt­form längs en snits­lad bana som leder till affärsnyt­ta för ditt före­tag
 3. att du del­tar på det soci­a­la nät­ver­kets vill­kor där din mål­grupp finns i syf­te att byg­ga rela­tio­ner och attra­he­ra dem till din platt­form.

Ännu mer

I lin­je med den tred­je punk­ten har vi bestämt oss för att expe­ri­men­te­ra med en före­tagsvlog kal­lad Kntnt tv. I pilotav­snit­tet tar jag upp tre skäl till var­för du inte ska för­li­ta dig på and­ras platt­for­mar. Så jag före­slår att du besö­ker Kntnts Youtube-kanal och kol­lar in avsnitt 1 av Kntnt tv. Glöm inte att pre­nu­me­re­ra!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
quis, massa suscipit dolor. ut felis venenatis, diam dictum consequat.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest