Den svåra konsten att göra en pudel

Tekniken "att göra en pudel" har ända sedan den introducerades av statsrådet Jan O Karlsson använts flitigt av de som ofrivilligt hamnat i rampljuset. Men det är inte lätt att göra en äkta pudel. I denna krönika, signerad Martin Modigh Karlsson, får du tips på hur du hjälper någon att pudla trovärdigt – om hen ska pudla alls.

Martin Karlsson
6 februari 2019

I min för­ra krö­ni­ka skrev jag om den soci­alpsy­ko­lo­gis­ka ter­men prat­fall-effek­ten – om att bli äls­kad för sina bris­ter. Men alla bris­ter och miss­tag leder inte till fol­kets jubel. Folket ser dig inte som mänsk­lig och jord­nä­ra för att du (eller tro­li­gen någon annan) glän­tar på gar­de­ro­ben och liken ram­lar ut.

Gör en hel pudel

Brister, miss­tag och fel som upp­märk­sam­mas kan, för­u­tom de verk­li­ga kon­se­kven­ser­na, leda till en ohåll­bar situ­a­tion när det kom­mer till för­tro­en­de. En situ­a­tion som mås­te lösas. Vi kanske kan kal­la det för ”platt fall-effek­ten” när miss­ta­gen anses så all­var­li­ga eller smas­ki­ga att man tving­as han­te­ra en kris.

Han tog kom­man­dot på press­kon­fe­ren­sen och hade ett väl­grun­dat manus. Han gjor­de det med stor, tro­vär­dig ödmjuk­het och för­stå­el­se för reak­tio­ner­na ute i lan­det. Han gjor­de en hel pudel – lade sig på rygg och spratt­la­de med benen.

Källa: Dagens Nyheter

Det är med des­sa ord som kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gen Pål Jebsens ska­par det beving­a­de uttryc­ket ”att göra en pudel” (och vari­an­ten ”att pudla”).

Kanske är det fler än jag som för­vå­nas att det var så pass nyli­gen som 2002. Den som fick honom att tän­ka på sina egna pud­lar var det soci­al­de­mo­kra­tis­ka stats­rå­det Jan O Karlsson. Karlsson hade fått kri­tik för att ha upp­bu­rit dubb­la löner och sva­rat arro­gant på jour­na­lis­ters frå­gor när han plöts­ligt under en press­kon­fe­rens vän­de helt om och ber om ursäkt och erbju­der sig att done­ra peng­ar­na till Olof Palmes minnesfond.

Att pud­la har kom­mit att bety­da att med ödmjuk­het göra offent­lig avbön. Pudlandet har inlem­mats i medi­e­lo­gi­ken så att det är när­mast obli­ga­to­riskt för offent­li­ga per­so­ner när kri­ti­ken har nått en viss nivå. Det eller avgå.

Gör inte en falsk pudel

Det är en svår konst att pud­la på rätt sätt. En pudel kan ha fle­ra syf­ten. Det kan hand­la om att ren­två sig – att fak­tiskt be om ursäkt, att för­sö­ka lug­na en kri­tik­storm eller drev. Men det gäl­ler ock­så att fram­stå som kom­pe­tent och vär­dig ett fort­satt för­tro­en­de. Det hand­lar helt enkelt om att be lagom myc­ket om ursäkt. Det lyc­ka­des Jan O Karlsson med i novem­ber 2002. Och det miss­lyc­ka­des Mona Sahlin i maj 2016 när hon får frå­gor om ersätt­ning och intyg till sin livvakt.

I en inter­vju med Mona Sahlin säger Expressens repor­ter att han tol­kar hen­nes svar som att  hon i egen­skap av ”natio­nell sam­ord­na­re” har givit liv­vak­ten två anställ­ning­ar, var­på Mona Sahlin tit­tar rakt in i kame­ran och säger på ett sätt som av många upp­fat­tas som arrogant:

Jag kan säga så här: Han har en anställ­ning på kom­mit­tén, där jag skri­vit fel löne­be­lopp. Sorry, ber om ursäkt, förskräckligt.

Källa: Expressen

Många ver­kar ha svårt att hål­la till­ba­ka reflex­en att skyl­la ifrån sig eller på något sätt sig­na­le­ra hur fel de upp­le­ver att det är att de mås­te be om ursäkt eller för­kla­ra sig.

Jag är kri­tisk mot att jag uttryckt mig oklart.

Jens Spendrup

Så sva­ra­de Jens Spendrup i TV4:s mor­gon­sof­fa med anled­ning av den kri­tik han fick efter att i  Ekots lör­dags­in­ter­vju i feb­ru­a­ri 2014 ha sagt att Sverige inte har till­räck­ligt många kom­pe­ten­ta kvin­nor för att det ska räc­ka till jäm­ställ­da bolags­sty­rel­ser. Det är tänkt att låta som en ursäkt, men är ett bekla­gan­de att vi and­ra har svårt att för­stå honom.

I en arti­kel om kons­ten att be om ursäkt i Dagens Nyheters kom­men­te­rar kom­mu­ni­ka­tions­kon­sul­ten Paul Ronge Jens Spendrups ansträng­da ursäkt:

Det är uppen­bart att Spendrup fort­fa­ran­de tyc­ker som han först sa. När han nu ska pud­la och medi­e­trä­na­re sli­ter sitt hår för att få honom att säga ”rätt” saker så blir det inte tro­vär­digt. Han tram­par runt i kla­ve­ret så att toner­na skär falskt. Man ska inte hål­la på med seman­tis­ka påhitt, det blir ett typex­em­pel på när man inte ska be om ursäkt: när man inte menar det.

Paul Ronge, Dagens Nyheter

Ett lika lurigt sätt att be om ursäkt utan att fak­tiskt be om ursäkt är att foku­se­ra på and­ras käns­lor: ”Om någon tagit illa vid sig så är jag led­sen för det.”

Några tips

Så hur kan du hjäl­pa någon att pud­la? Pr-byrån Westander ger i sin upp­skat­ta­de Pr-hand­bok goda råd, bland andra

  • att ta initiativet
  • att lägg alla kor­ten på bordet
  • att inte för­mins­ka problemet
  • att redo­vi­sa åtgärder

Jag hade inte kun­nat säga det bätt­re själv. 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »