Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbetsgivares verksamhet i sociala medier? Då kan du behöva vara försiktig så att du inte fälls för vilseledande marknadsföring. Ta reda på vad som gäller genom att läsa denna artikel skriven av Tobias Bratt, biträdande jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Tobias Bratt
25 juni 2019

Att ens anställ­ning kan få bety­del­se vid bedöm­ning­en om inlägg på soci­a­la medi­er anses utgö­ra mark­nads­fö­ring har nyli­gen sla­gits fast av Reklamombudsmannen. Detta beslut har väckt debatt om hur anställ­da bör uttryc­ka sig om sin arbets­gi­va­re på soci­a­la medi­er och hur man som anställd ska kun­na veta vad man kan pub­li­ce­ra på soci­a­la medi­er utan att inläg­get ska anses vara marknadsföring.

I den­na arti­kel kan du läsa om hur man drar grän­sen till mark­nads­fö­ring och vad man som anställd kan tän­ka på när man pub­li­ce­rar inlägg som rör ens arbets­gi­vares verksamhet.

Reklamombudsmannens prövning

Nyligen med­de­la­de Reklamombudsmannen beslut i ett antal upp­märk­sam­ma­de ären­den mot oli­ka influ­encers och deras inlägg pub­li­ce­ra­de på soci­a­la medi­er. Reklamombudsmannen prö­va­de bland annat om de aktu­el­la inläg­gen över­hu­vud­ta­get var att betrak­ta som mark­nads­fö­ring och i så fall om kra­vet på reklami­den­ti­fi­e­ring var uppfyllt.

En influ­encer vars inlägg på soci­a­la medi­er granska­des är Linus Carlén, varu­mär­kes­chef på Nocco. I ären­det granska­des en bild pub­li­ce­rad på Instagram före­stäl­lan­de två Nocco-burkar.

Foto: linuscarlen/​instagram

Det som gör det­ta ären­de intres­sant är att Linus Carlén inte fick någon sär­skild ersätt­ning för att pub­li­ce­ra inläg­get, bort­sett från sin van­li­ga månads­lön som anställd hos Nocco.

Eftersom någon sär­skild ersätt­ning inte utgick och något annons­sam­ar­be­te inte hel­ler ansågs före­lig­ga, fäs­te Reklamombudsmannen istäl­let vikt vid att Linus Carlén vid tid­punk­ten då inläg­get pub­li­ce­ra­des var anställd hos Nocco, vars pro­duk­ter inläg­get avsåg.

Beslutet: Vilseledande marknadsföring

Reklamombudsmannen gjor­de bedöm­ning­en att det förelåg en tyd­lig kopp­ling mel­lan Linus Carléns anställ­ning och det aktu­el­la inläg­get. Att inläg­get dess­utom inne­höll angi­vel­se av pris för pro­duk­ter­na och var de fanns att köpa, gjor­de att Reklamombudsmannen i sin hel­hets­be­döm­ning ansåg att inläg­get var att betrak­ta som marknadsföring.

Eftersom det inte till­räck­ligt tyd­ligt fram­gick att inläg­get ifrå­ga var mark­nads­fö­ring val­de Reklamombudsmannen att fäl­la Linus Carlén för vil­se­le­dan­de marknadsföring.

Är syftet kommersiellt?

Begreppet mark­nads­fö­ring ges enligt ICCs Regler om Reklam och den svens­ka mark­nads­fö­rings­la­gen en vid defi­ni­tion och inbe­gri­per var­je form av med­de­lan­de som fram­hål­lits av mark­nads­fö­ra­ren själv, eller för den­nes räk­ning, med huvud­sak­ligt syf­te att främ­ja avsätt­ning eller till­gång till en viss pro­dukt eller för att påver­ka kon­su­men­ters beteenden.

För att ett inlägg på soci­a­la medi­er ska anses vara mark­nads­fö­ring mås­te det där­för, bland annat, fin­nas ett kom­mer­si­ellt syf­te med inlägget.

En omstän­dig­het som kan tyda på ett kom­mer­si­ellt syf­te kan enligt Reklamombudsmannens prax­is vara att det finns ett avtal mel­lan det bolag vars pro­duk­ter inläg­get avser och den per­son som pub­li­ce­rar inläg­get. Därtill kan omstän­dig­he­ten att den som pub­li­ce­rat inläg­get har ett kom­mer­si­ellt för­hål­lan­de till det bolag som inläg­get avser tala för att inläg­get har ett kom­mer­si­ellt syfte.

Om det där­e­mot sak­nas ett kom­mer­si­ellt syf­te och omstän­dig­he­ter­na i övrigt talar för att inläg­get inte utgör mark­nads­fö­ring, ska inläg­get i regel endast anses utgö­ra redak­tio­nellt inne­håll, vil­ket som utgångs­punkt fal­ler inom ytt­ran­de­fri­he­tens ramar.

Krav på reklamidentifiering

Om ett inlägg på soci­a­la medi­er upp­fyl­ler kra­ven för att klas­sas som mark­nads­fö­ring blir följ­den att inläg­get lyder under mark­nads­fö­rings­lag­stift­ning­en. Särskilt rele­vant för inlägg på soci­a­la medi­er och den­na arti­kel är kra­vet på reklami­den­ti­fi­e­ring, som utgör en del av för­bu­det mot vil­se­le­dan­de marknadsföring.

Kravet på reklami­den­ti­fi­e­ring inbe­gri­per vis­ser­li­gen ing­en gene­rell regel om hur inlägg på soci­a­la medi­er ska mar­ke­ras eller iden­ti­fie­ras. Kravet kan näm­li­gen till­go­do­ses på många oli­ka sätt, under för­ut­sätt­ning att det för en genom­snittskon­su­ment tyd­ligt fram­går att inläg­get ifrå­ga är marknadsföring.

Svårt att dra gränsen

Det är inte enkelt att dra en gräns mel­lan mark­nads­fö­ring och redak­tio­nellt inne­håll på soci­a­la medi­er. Gränsdragningen kom­pli­ce­ras än mer när en anställd pub­li­ce­rar inlägg på soci­a­la medi­er som på något sätt berör den­nes arbetsgivare.

I såda­na fall utgår van­ligt­vis inte någon sär­skild ersätt­ning som en följd av inläg­gets pub­li­ce­ran­de. Det har där­för ifrå­ga­satts, sär­skilt av de influ­encers som berörs av Reklamombudsmannens beslut, om såda­na inlägg verk­li­gen har den kom­mer­si­el­la karak­tär som krävs för att betrak­tas som marknadsföring.

Vad är rimligt att få göra?

Som anställd mås­te du rim­ligt­vis kun­na pub­li­ce­ra vis­sa typer av inlägg på soci­a­la medi­er om din arbets­gi­va­re utan att ett sådant inlägg ses som mark­nads­fö­ring. Exempelvis mås­te du kun­na pub­li­ce­ra hur det är att job­ba hos din arbets­gi­va­re eller på annat sätt åter­speg­la var­da­gen på din arbets­plats på ett posi­tivt sätt.

Det finns dock en gräns där såda­na inlägg över­går i kom­mer­si­el­la syf­ten och i övrigt talar för att betrak­tas som mark­nads­fö­ring. Om du som anställd pub­li­ce­rar ett inlägg på soci­a­la medi­er som upp­ma­nar till köp av eller på annat sätt recen­se­rar de pro­duk­ter eller tjäns­ter som till­han­da­hålls av din arbets­gi­va­re, finns en risk att såda­na inlägg anses ha ett kom­mer­si­ellt syf­te och där­med bör anses som marknadsföring.

Inlägget kan vid såda­na till­fäl­len anses vil­se­le­da läsa­ren om inläg­gets kom­mer­si­el­la syf­te, vil­ket i sin tur kan vara i strid med kra­vet på reklamidentifiering.

Var försiktig

När en anställd pub­li­ce­rar inlägg på soci­a­la medi­er som rör den­nes arbets­gi­va­re bör det, i lju­set av ovanstå­en­de, i vis­sa fall vara påkal­lat att vid­ta viss för­sik­tig­het. Med det­ta sagt behö­ver anställ­da inte avskräc­kas helt från att pub­li­ce­ra inlägg där deras arbets­gi­va­re eller den­nes tjäns­ter och pro­duk­ter på oli­ka sätt synliggörs.

För det förs­ta bör man som anställd fun­de­ra på sät­tet som inläg­get pre­sen­te­ras på, bland annat hur tex­ten som med­föl­jer inläg­get är for­mu­le­rat. Innehåller inläg­get någon form av upp­ma­ning kopp­lat till pro­duk­ter eller tjäns­ter som din arbets­gi­va­re till­han­da­hål­ler, är inläg­get med stor san­no­lik­het marknadsföring.

Däremot är det tillå­tet att all­mänt lov­pri­sa sin arbets­gi­va­re eller på annat sätt åter­speg­la var­da­gen på sin arbets­plats på ett posi­tivt sätt. Det är där­e­mot vik­tigt att vara med­ve­ten om att ju mer inläg­get upp­ma­nar till att påver­ka läsa­rens bete­en­de och ju mer kom­mer­si­ellt inläg­get blir, desto mer talar det för att defi­ni­tio­nen för mark­nads­fö­ring är uppfylld.

Tips till dig som anställd eller arbetsgivare

Om inläg­get uti­från omstän­dig­he­ter­na anses vara mark­nads­fö­ring, kan vis­sa åtgär­der vid­tas för att se till att kra­vet på reklami­den­ti­fi­e­ring är upp­fyllt, både för anställ­da och för arbetsgivare.

För en anställd kan en sådan åtgärd vara att syn­lig­gö­ra att man fak­tiskt är anställd av bola­get som inläg­get avser och där­i­ge­nom göra läsa­ren av inläg­get upp­märk­sam på att det kan fin­nas ett kom­mer­si­ellt för­hål­lan­de mel­lan den som pub­li­ce­rat inläg­get och det bolag som inläg­get avser.

På så sätt kan man skyd­da sig mot att inläg­get vil­se­le­der läsa­ren om inläg­gets kom­mer­si­el­la syfte.

Som arbets­gi­va­re kan man ock­så vid­ta en rad oli­ka åtgär­der för att und­vi­ka ris­ker. Ett exem­pel på en sådan åtgärd är att ta fram rikt­lin­jer över hur ens anställ­da bör använ­da soci­a­la medi­er. En annan åtgärd är att hål­la sina anställ­da med­vet­na om ovan nämn­da gräns­drag­nings­pro­ble­ma­tik, för­slagsvis genom utbildningsinsatser.

Summering

Sammanfattningsvis mås­te det beto­nas att man som anställd inte behö­ver avskräc­kas helt från att berät­ta om sitt arbe­te på soci­a­la medi­er. Man behö­ver dock vara med­ve­ten om regel­ver­ket och vil­ka omstän­dig­he­ter som läggs till grund för bedöm­ning­en av om ett inlägg på soci­a­la medi­er ska anses vara marknadsföring.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verktygslåda.

Läs artikel »