Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbetsgivares verksamhet i sociala medier? Då kan du behöva vara försiktig så att du inte fälls för vilseledande marknadsföring. Ta reda på vad som gäller genom att läsa denna artikel skriven av Tobias Bratt, biträdande jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Tobias Bratt
25 juni 2019

Att ens anställ­ning kan få bety­del­se vid bedöm­ning­en om inlägg på soci­a­la medi­er anses utgö­ra mark­nads­fö­ring har nyli­gen sla­gits fast av Reklamombudsmannen. Detta beslut har väckt debatt om hur anställ­da bör uttryc­ka sig om sin arbets­gi­va­re på soci­a­la medi­er och hur man som anställd ska kun­na veta vad man kan pub­li­ce­ra på soci­a­la medi­er utan att inläg­get ska anses vara mark­nads­fö­ring.

I den­na arti­kel kan du läsa om hur man drar grän­sen till mark­nads­fö­ring och vad man som anställd kan tän­ka på när man pub­li­ce­rar inlägg som rör ens arbets­gi­vares verk­sam­het.

Reklamombudsmannens prövning

Nyligen med­de­la­de Reklamombudsmannen beslut i ett antal upp­märk­sam­ma­de ären­den mot oli­ka influ­encers och deras inlägg pub­li­ce­ra­de på soci­a­la medi­er. Reklamombudsmannen prö­va­de bland annat om de aktu­el­la inläg­gen över­hu­vud­ta­get var att betrak­ta som mark­nads­fö­ring och i så fall om kra­vet på reklami­den­ti­fi­e­ring var upp­fyllt.

En influ­encer vars inlägg på soci­a­la medi­er granska­des är Linus Carlén, varu­mär­kes­chef på Nocco. I ären­det granska­des en bild pub­li­ce­rad på Instagram före­stäl­lan­de två Nocco-bur­kar.

Foto: linuscarlen/​instagram

Det som gör det­ta ären­de intres­sant är att Linus Carlén inte fick någon sär­skild ersätt­ning för att pub­li­ce­ra inläg­get, bort­sett från sin van­li­ga månads­lön som anställd hos Nocco.

Eftersom någon sär­skild ersätt­ning inte utgick och något annons­sam­ar­be­te inte hel­ler ansågs före­lig­ga, fäs­te Reklamombudsmannen istäl­let vikt vid att Linus Carlén vid tid­punk­ten då inläg­get pub­li­ce­ra­des var anställd hos Nocco, vars pro­duk­ter inläg­get avsåg.

Beslutet: Vilseledande marknadsföring

Reklamombudsmannen gjor­de bedöm­ning­en att det förelåg en tyd­lig kopp­ling mel­lan Linus Carléns anställ­ning och det aktu­el­la inläg­get. Att inläg­get dess­utom inne­höll angi­vel­se av pris för pro­duk­ter­na och var de fanns att köpa, gjor­de att Reklamombudsmannen i sin hel­hets­be­döm­ning ansåg att inläg­get var att betrak­ta som mark­nads­fö­ring.

Eftersom det inte till­räck­ligt tyd­ligt fram­gick att inläg­get ifrå­ga var mark­nads­fö­ring val­de Reklamombudsmannen att fäl­la Linus Carlén för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring.

Är syftet kommersiellt?

Begreppet mark­nads­fö­ring ges enligt ICCs Regler om Reklam och den svens­ka mark­nads­fö­rings­la­gen en vid defi­ni­tion och inbe­gri­per var­je form av med­de­lan­de som fram­hål­lits av mark­nads­fö­ra­ren själv, eller för den­nes räk­ning, med huvud­sak­ligt syf­te att främ­ja avsätt­ning eller till­gång till en viss pro­dukt eller för att påver­ka kon­su­men­ters bete­en­den.

För att ett inlägg på soci­a­la medi­er ska anses vara mark­nads­fö­ring mås­te det där­för, bland annat, fin­nas ett kom­mer­si­ellt syf­te med inläg­get.

En omstän­dig­het som kan tyda på ett kom­mer­si­ellt syf­te kan enligt Reklamombudsmannens prax­is vara att det finns ett avtal mel­lan det bolag vars pro­duk­ter inläg­get avser och den per­son som pub­li­ce­rar inläg­get. Därtill kan omstän­dig­he­ten att den som pub­li­ce­rat inläg­get har ett kom­mer­si­ellt för­hål­lan­de till det bolag som inläg­get avser tala för att inläg­get har ett kom­mer­si­ellt syf­te.

Om det där­e­mot sak­nas ett kom­mer­si­ellt syf­te och omstän­dig­he­ter­na i övrigt talar för att inläg­get inte utgör mark­nads­fö­ring, ska inläg­get i regel endast anses utgö­ra redak­tio­nellt inne­håll, vil­ket som utgångs­punkt fal­ler inom ytt­ran­de­fri­he­tens ramar.

Krav på reklamidentifiering

Om ett inlägg på soci­a­la medi­er upp­fyl­ler kra­ven för att klas­sas som mark­nads­fö­ring blir följ­den att inläg­get lyder under mark­nads­fö­rings­lag­stift­ning­en. Särskilt rele­vant för inlägg på soci­a­la medi­er och den­na arti­kel är kra­vet på reklami­den­ti­fi­e­ring, som utgör en del av för­bu­det mot vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring.

Kravet på reklami­den­ti­fi­e­ring inbe­gri­per vis­ser­li­gen ing­en gene­rell regel om hur inlägg på soci­a­la medi­er ska mar­ke­ras eller iden­ti­fie­ras. Kravet kan näm­li­gen till­go­do­ses på många oli­ka sätt, under för­ut­sätt­ning att det för en genom­snittskon­su­ment tyd­ligt fram­går att inläg­get ifrå­ga är mark­nads­fö­ring.

Svårt att dra gränsen

Det är inte enkelt att dra en gräns mel­lan mark­nads­fö­ring och redak­tio­nellt inne­håll på soci­a­la medi­er. Gränsdragningen kom­pli­ce­ras än mer när en anställd pub­li­ce­rar inlägg på soci­a­la medi­er som på något sätt berör den­nes arbets­gi­va­re.

I såda­na fall utgår van­ligt­vis inte någon sär­skild ersätt­ning som en följd av inläg­gets pub­li­ce­ran­de. Det har där­för ifrå­ga­satts, sär­skilt av de influ­encers som berörs av Reklamombudsmannens beslut, om såda­na inlägg verk­li­gen har den kom­mer­si­el­la karak­tär som krävs för att betrak­tas som mark­nads­fö­ring.

Vad är rimligt att få göra?

Som anställd mås­te du rim­ligt­vis kun­na pub­li­ce­ra vis­sa typer av inlägg på soci­a­la medi­er om din arbets­gi­va­re utan att ett sådant inlägg ses som mark­nads­fö­ring. Exempelvis mås­te du kun­na pub­li­ce­ra hur det är att job­ba hos din arbets­gi­va­re eller på annat sätt åter­speg­la var­da­gen på din arbets­plats på ett posi­tivt sätt.

Det finns dock en gräns där såda­na inlägg över­går i kom­mer­si­el­la syf­ten och i övrigt talar för att betrak­tas som mark­nads­fö­ring. Om du som anställd pub­li­ce­rar ett inlägg på soci­a­la medi­er som upp­ma­nar till köp av eller på annat sätt recen­se­rar de pro­duk­ter eller tjäns­ter som till­han­da­hålls av din arbets­gi­va­re, finns en risk att såda­na inlägg anses ha ett kom­mer­si­ellt syf­te och där­med bör anses som mark­nads­fö­ring.

Inlägget kan vid såda­na till­fäl­len anses vil­se­le­da läsa­ren om inläg­gets kom­mer­si­el­la syf­te, vil­ket i sin tur kan vara i strid med kra­vet på reklami­den­ti­fi­e­ring.

Var försiktig

När en anställd pub­li­ce­rar inlägg på soci­a­la medi­er som rör den­nes arbets­gi­va­re bör det, i lju­set av ovanstå­en­de, i vis­sa fall vara påkal­lat att vid­ta viss för­sik­tig­het. Med det­ta sagt behö­ver anställ­da inte avskräc­kas helt från att pub­li­ce­ra inlägg där deras arbets­gi­va­re eller den­nes tjäns­ter och pro­duk­ter på oli­ka sätt syn­lig­görs.

För det förs­ta bör man som anställd fun­de­ra på sät­tet som inläg­get pre­sen­te­ras på, bland annat hur tex­ten som med­föl­jer inläg­get är for­mu­le­rat. Innehåller inläg­get någon form av upp­ma­ning kopp­lat till pro­duk­ter eller tjäns­ter som din arbets­gi­va­re till­han­da­hål­ler, är inläg­get med stor san­no­lik­het mark­nads­fö­ring.

Däremot är det tillå­tet att all­mänt lov­pri­sa sin arbets­gi­va­re eller på annat sätt åter­speg­la var­da­gen på sin arbets­plats på ett posi­tivt sätt. Det är där­e­mot vik­tigt att vara med­ve­ten om att ju mer inläg­get upp­ma­nar till att påver­ka läsa­rens bete­en­de och ju mer kom­mer­si­ellt inläg­get blir, desto mer talar det för att defi­ni­tio­nen för mark­nads­fö­ring är upp­fylld.

Tips till dig som anställd eller arbetsgivare

Om inläg­get uti­från omstän­dig­he­ter­na anses vara mark­nads­fö­ring, kan vis­sa åtgär­der vid­tas för att se till att kra­vet på reklami­den­ti­fi­e­ring är upp­fyllt, både för anställ­da och för arbets­gi­va­re.

För en anställd kan en sådan åtgärd vara att syn­lig­gö­ra att man fak­tiskt är anställd av bola­get som inläg­get avser och där­i­ge­nom göra läsa­ren av inläg­get upp­märk­sam på att det kan fin­nas ett kom­mer­si­ellt för­hål­lan­de mel­lan den som pub­li­ce­rat inläg­get och det bolag som inläg­get avser.

På så sätt kan man skyd­da sig mot att inläg­get vil­se­le­der läsa­ren om inläg­gets kom­mer­si­el­la syf­te.

Som arbets­gi­va­re kan man ock­så vid­ta en rad oli­ka åtgär­der för att und­vi­ka ris­ker. Ett exem­pel på en sådan åtgärd är att ta fram rikt­lin­jer över hur ens anställ­da bör använ­da soci­a­la medi­er. En annan åtgärd är att hål­la sina anställ­da med­vet­na om ovan nämn­da gräns­drag­nings­pro­ble­ma­tik, för­slagsvis genom utbild­nings­in­sat­ser.

Summering

Sammanfattningsvis mås­te det beto­nas att man som anställd inte behö­ver avskräc­kas helt från att berät­ta om sitt arbe­te på soci­a­la medi­er. Man behö­ver dock vara med­ve­ten om regel­ver­ket och vil­ka omstän­dig­he­ter som läggs till grund för bedöm­ning­en av om ett inlägg på soci­a­la medi­er ska anses vara mark­nads­fö­ring.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »
accumsan justo ante. consequat. Donec sed Curabitur lectus dolor.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest