Skip to content
Foto © Pia K Töre-Wallin

Egna bilder ger äkthet i din visuella kommunikation

Skrota ”stock photo”-bilderna. Använd egna bilder på företagets webbplats för att med äkthet spegla bolagets tjänster, varor och värderingar. Finns det någon anledning till att inte göra det? Låt din visuella kommunikation skapa värde och bygg relationer, gör det genom att andas kvalitet med autenticitet ända ner till minsta bild. Läs mer om att våga vara kreativ och sann mot dig själv och dina kunder.

Pia K Töre-Wallin
27 november 2013

Beroende på var vi befin­ner oss i värl­den, matas vi dag­li­gen med hund­ra­tals, tusen­tals mer eller mind­re begå­va­de för­sök att via bild spe­la på våra käns­lo­sträng­ar, över­ty­ga oss om en vara eller ett bud­skaps för­träff­lig­het, få oss att rea­ge­ra.

Uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” är för­vis­so i många fall sant. Men all­ra mest intryck ger ändå kom­bi­na­tio­nen av någ­ra väl val­da ord till­sam­mans med en illust­ra­tiv bild. En bild som väc­ker tan­kar, idéer, inspi­ra­tion. Engagerar och berör. Men bil­den får ett sam­man­hang och annat djup med text, rätt text. Tillsammans ska­par text och bild magi!

Är man som jag, en per­son som kon­stant ser, andas och lever i bil­der men sam­ti­digt uppen­bart exi­ste­rar i en värld där vi stän­digt över­sköljs med kom­mu­ni­ka­tion i bild, känns beho­vet av visu­ell auten­ti­ci­tet star­ka­re än någon­sin.

Unika bilder ger äkthet

Istället för att se ännu ett före­tag eller orga­ni­sa­tion som på sin webb­plats använ­der sig av gene­ris­ka, oper­son­li­ga stock pho­to-bil­der, vill jag se äkt­het. Något som inte syns i enbart este­tiskt till­ta­lan­de och ide­a­li­se­ran­de bil­der utan verk­lig­hets­an­knyt­ning till verk­sam­he­ten.

Istället får de mig ärligt talat att fun­de­ra över saker som fan­ta­si­lös­het, ett slött för­håll­nings­sätt till visu­ell kom­mu­ni­ka­tion med ett stänk av vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Och det var väl inte tan­ken eller käns­lan som skul­le för­med­las när det val­des glos­sig bild till webb­plat­sen?

Ta till­va­ra den­na all­de­les utmärk­ta möj­lig­het till rela­tions­ska­pan­de med befint­li­ga och bli­van­de kun­der. Ta egna foton, med äkta verk­lig­hets­an­knyt­ning. Låt inte bara webb­plat­sens text avspeg­la före­ta­get och dess vär­de­ring­ar, utan låt även foto­na som används ska­pa en unik bild av just er verk­sam­het.

Så här enkelt är det

Det finns ing­en anled­ning att göra det mer kom­pli­ce­rat än det behö­ver vara. Anlita en foto­graf för någ­ra tim­mars upp­drag att fånga före­ta­get i bild. Eller var­för inte låta per­so­na­len ge sin syn på arbets­plat­sen med mobil-foton. Låt webb­plat­sen ha en ”Så här ser det ut hos oss”-sida med foton. Skaffa ett Instagram-kon­to där per­so­na­lens bil­der på arbets­plat­sen blir en del av före­ta­gets inter­ak­ti­va och visu­el­la kom­mu­ni­ka­tion.

Se det­ta som ett gyl­le­ne till­fäl­le att använ­da bola­gets webb­plats till att visa en hel­hets­bild av före­ta­get. Hur ser vår arbets­mil­jö ut. Vilka arbe­tar här. Den som inte vill vara med på bild ska inte kän­na sig tvung­en. Men de all­ra fles­ta har något per­son­ligt de är stol­ta över och tyc­ker om att visa upp. Som ett par sti­li­ga skor, roli­ga strum­por, en hyl­la med poka­ler från schack­tur­ne­ring­ar, ett kon­tors­föns­ter fyllt av välsköt­ta pelar­go­ner. Alla des­sa detal­jer blir till bil­der av de anställ­da – rygg­ra­den i en orga­ni­sa­tion, de som arbe­tar för kun­den – och före­ta­gets arbets­mil­jö. Det visar på särart och inbju­der till sam­tal.

Vad passar din verksamhet?

Välj själv hur du vill kom­mu­ni­ce­ra ditt före­tag i bild, vad som pas­sar just din verk­sam­het. Kanske ”mås­te” webb­plat­sen ha en mer seri­ös fram­to­ning. Men även sådan vin­ner all­tid på egen­pro­du­ce­rat bild­ma­te­ri­al. För i läng­den tjä­nar ing­en på var­ken en för­skö­nad eller för­fals­kad verk­lig­hets­be­skriv­ning.

Så välj inte stock pho­to-bil­der utan själ. Var inte ett före­tag i mäng­den av alla and­ra före­tag som erbju­der lik­nan­de tjäns­ter och pro­duk­ter. Inte vill du vara en i den grå före­tags­mas­san där alla är för­väx­lings­ba­ra, utbyt­ba­ra, i avsak­nad av ”per­son­lig­het”? Våga synas, var ärlig med hur ditt före­tag ser ut. Vem arbe­tar på det, i verk­lig­he­ten, här och nu. Våga vara äkta.

Det första intrycket

För poten­ti­el­la nya kun­der kan webb­plat­sen vara det förs­ta intryc­ket man får av ett före­tag. I den upp­sjö av före­tag som slåss om att synas på web­ben och slå an rätt ton hos kun­der, för­lo­ra inte chan­sen att stic­ka ut även visu­ellt och vara per­son­lig från förs­ta titt. Bortse inte ifrån att ori­gi­nel­la bil­der och färg­val är det som drar ögo­nen till sig innan tex­ten fång­ar upp­märk­sam­he­ten.

Saknas sär­prä­gel, var­för ska kun­den väl­ja just er, när det finns en mängd and­ra att väl­ja på (som kanske lyc­kats pake­te­ra sitt bud­skap på ett mer enga­ge­ran­de och till­ta­lan­de vis)? Visst vill du sig­na­le­ra ärlig­het även i de bil­der du kom­mu­ni­ce­rar? Visst vill du vara ett före­tag som bryr dig, även om detal­jer?

Fundera över det här: Om du inte bryr dig om detal­jer­na som byg­ger hel­he­ten som ger en poten­ti­ell kund förs­ta intryc­ket av dig, vad sig­na­le­rar det för kva­li­tet på och omsorg om de tjäns­ter och varor du till­han­da­hål­ler?

Var sann även i bild

Var sann mot dig själv i allt du gör, även i hur du kom­mu­ni­ce­rar ditt före­tag, din orga­ni­sa­tion, din verk­sam­het i bild. Är du sann mot dig själv är du även sann mot dina kun­der, befint­li­ga och bli­van­de. Så enkelt kan det fak­tiskt vara.

Försök inte gå gen­vä­gen med stock pho­to-bil­der i avsak­nad av auten­ti­ci­tet. Genvägar visar sig ofta bli sen­vä­gar. Ta istäl­let vara på till­fäl­let att ska­pa en tro­vär­dig hel­hets­upp­le­vel­se från förs­ta foto, visa en sann bild av före­ta­get som får kun­den att vil­ja veta mer, ska­par nyfi­ken­het, bju­der in till dia­log.

Storleken på ditt före­tag eller orga­ni­sa­tion spe­lar ing­en roll, inte hel­ler bud­ge­ten du kan läg­ga på foton knut­na till verk­lig­he­ten. Våga vara kre­a­tiv, underskat­ta inte vär­det av de per­son­li­ga bil­der­na, var inte rädd att låta dem tala till kun­der och aktö­rer. Låt din visu­el­la kom­mu­ni­ka­tion ska­pa vär­de och bygg rela­tio­ner, gör det genom att andas kva­li­tet med äkta vara ända ner till mins­ta bild.

För, som bekant, rätt bild på rätt plats i rätt tid kan trots allt enga­ge­ra och säga mer än tusen ord.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
nec mattis Donec non Lorem nunc elit. ut consectetur dolor

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest