Foto © Pia K Töre-Wallin

Egna bilder ger äkthet i din visuella kommunikation

Skrota ”stock photo”-bilderna. Använd egna bilder på företagets webbplats för att med äkthet spegla bolagets tjänster, varor och värderingar. Finns det någon anledning till att inte göra det? Låt din visuella kommunikation skapa värde och bygg relationer, gör det genom att andas kvalitet med autenticitet ända ner till minsta bild. Läs mer om att våga vara kreativ och sann mot dig själv och dina kunder.

Pia K Töre-Wallin
27 november 2013

Beroende på var vi befin­ner oss i värl­den, matas vi dag­li­gen med hund­ra­tals, tusen­tals mer eller mind­re begå­va­de för­sök att via bild spe­la på våra käns­lo­sträng­ar, över­ty­ga oss om en vara eller ett bud­skaps för­träff­lig­het, få oss att rea­ge­ra.

Uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” är för­vis­so i många fall sant. Men all­ra mest intryck ger ändå kom­bi­na­tio­nen av någ­ra väl val­da ord till­sam­mans med en illust­ra­tiv bild. En bild som väc­ker tan­kar, idéer, inspi­ra­tion. Engagerar och berör. Men bil­den får ett sam­man­hang och annat djup med text, rätt text. Tillsammans ska­par text och bild magi!

Är man som jag, en per­son som kon­stant ser, andas och lever i bil­der men sam­ti­digt uppen­bart exi­ste­rar i en värld där vi stän­digt över­sköljs med kom­mu­ni­ka­tion i bild, känns beho­vet av visu­ell auten­ti­ci­tet star­ka­re än någon­sin.

Unika bilder ger äkthet

Istället för att se ännu ett före­tag eller orga­ni­sa­tion som på sin webb­plats använ­der sig av gene­ris­ka, oper­son­li­ga stock pho­to-bil­der, vill jag se äkt­het. Något som inte syns i enbart este­tiskt till­ta­lan­de och ide­a­li­se­ran­de bil­der utan verk­lig­hets­an­knyt­ning till verk­sam­he­ten.

Istället får de mig ärligt talat att fun­de­ra över saker som fan­ta­si­lös­het, ett slött för­håll­nings­sätt till visu­ell kom­mu­ni­ka­tion med ett stänk av vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Och det var väl inte tan­ken eller käns­lan som skul­le för­med­las när det val­des glos­sig bild till webb­plat­sen?

Ta till­va­ra den­na all­de­les utmärk­ta möj­lig­het till rela­tions­ska­pan­de med befint­li­ga och bli­van­de kun­der. Ta egna foton, med äkta verk­lig­hets­an­knyt­ning. Låt inte bara webb­plat­sens text avspeg­la före­ta­get och dess vär­de­ring­ar, utan låt även foto­na som används ska­pa en unik bild av just er verk­sam­het.

Så här enkelt är det

Det finns ing­en anled­ning att göra det mer kom­pli­ce­rat än det behö­ver vara. Anlita en foto­graf för någ­ra tim­mars upp­drag att fånga före­ta­get i bild. Eller var­för inte låta per­so­na­len ge sin syn på arbets­plat­sen med mobil-foton. Låt webb­plat­sen ha en ”Så här ser det ut hos oss”-sida med foton. Skaffa ett Instagram-kon­to där per­so­na­lens bil­der på arbets­plat­sen blir en del av före­ta­gets inter­ak­ti­va och visu­el­la kom­mu­ni­ka­tion.

Se det­ta som ett gyl­le­ne till­fäl­le att använ­da bola­gets webb­plats till att visa en hel­hets­bild av före­ta­get. Hur ser vår arbets­mil­jö ut. Vilka arbe­tar här. Den som inte vill vara med på bild ska inte kän­na sig tvung­en. Men de all­ra fles­ta har något per­son­ligt de är stol­ta över och tyc­ker om att visa upp. Som ett par sti­li­ga skor, roli­ga strum­por, en hyl­la med poka­ler från schack­tur­ne­ring­ar, ett kon­tors­föns­ter fyllt av välsköt­ta pelar­go­ner. Alla des­sa detal­jer blir till bil­der av de anställ­da – rygg­ra­den i en orga­ni­sa­tion, de som arbe­tar för kun­den – och före­ta­gets arbets­mil­jö. Det visar på särart och inbju­der till sam­tal.

Vad passar din verksamhet?

Välj själv hur du vill kom­mu­ni­ce­ra ditt före­tag i bild, vad som pas­sar just din verk­sam­het. Kanske ”mås­te” webb­plat­sen ha en mer seri­ös fram­to­ning. Men även sådan vin­ner all­tid på egen­pro­du­ce­rat bild­ma­te­ri­al. För i läng­den tjä­nar ing­en på var­ken en för­skö­nad eller för­fals­kad verk­lig­hets­be­skriv­ning.

Så välj inte stock pho­to-bil­der utan själ. Var inte ett före­tag i mäng­den av alla and­ra före­tag som erbju­der lik­nan­de tjäns­ter och pro­duk­ter. Inte vill du vara en i den grå före­tags­mas­san där alla är för­väx­lings­ba­ra, utbyt­ba­ra, i avsak­nad av ”per­son­lig­het”? Våga synas, var ärlig med hur ditt före­tag ser ut. Vem arbe­tar på det, i verk­lig­he­ten, här och nu. Våga vara äkta.

Det första intrycket

För poten­ti­el­la nya kun­der kan webb­plat­sen vara det förs­ta intryc­ket man får av ett före­tag. I den upp­sjö av före­tag som slåss om att synas på web­ben och slå an rätt ton hos kun­der, för­lo­ra inte chan­sen att stic­ka ut även visu­ellt och vara per­son­lig från förs­ta titt. Bortse inte ifrån att ori­gi­nel­la bil­der och färg­val är det som drar ögo­nen till sig innan tex­ten fång­ar upp­märk­sam­he­ten.

Saknas sär­prä­gel, var­för ska kun­den väl­ja just er, när det finns en mängd and­ra att väl­ja på (som kanske lyc­kats pake­te­ra sitt bud­skap på ett mer enga­ge­ran­de och till­ta­lan­de vis)? Visst vill du sig­na­le­ra ärlig­het även i de bil­der du kom­mu­ni­ce­rar? Visst vill du vara ett före­tag som bryr dig, även om detal­jer?

Fundera över det här: Om du inte bryr dig om detal­jer­na som byg­ger hel­he­ten som ger en poten­ti­ell kund förs­ta intryc­ket av dig, vad sig­na­le­rar det för kva­li­tet på och omsorg om de tjäns­ter och varor du till­han­da­hål­ler?

Var sann även i bild

Var sann mot dig själv i allt du gör, även i hur du kom­mu­ni­ce­rar ditt före­tag, din orga­ni­sa­tion, din verk­sam­het i bild. Är du sann mot dig själv är du även sann mot dina kun­der, befint­li­ga och bli­van­de. Så enkelt kan det fak­tiskt vara.

Försök inte gå gen­vä­gen med stock pho­to-bil­der i avsak­nad av auten­ti­ci­tet. Genvägar visar sig ofta bli sen­vä­gar. Ta istäl­let vara på till­fäl­let att ska­pa en tro­vär­dig hel­hets­upp­le­vel­se från förs­ta foto, visa en sann bild av före­ta­get som får kun­den att vil­ja veta mer, ska­par nyfi­ken­het, bju­der in till dia­log.

Storleken på ditt före­tag eller orga­ni­sa­tion spe­lar ing­en roll, inte hel­ler bud­ge­ten du kan läg­ga på foton knut­na till verk­lig­he­ten. Våga vara kre­a­tiv, underskat­ta inte vär­det av de per­son­li­ga bil­der­na, var inte rädd att låta dem tala till kun­der och aktö­rer. Låt din visu­el­la kom­mu­ni­ka­tion ska­pa vär­de och bygg rela­tio­ner, gör det genom att andas kva­li­tet med äkta vara ända ner till mins­ta bild.

För, som bekant, rätt bild på rätt plats i rätt tid kan trots allt enga­ge­ra och säga mer än tusen ord.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
at risus libero eget Phasellus elit. felis risus. Aenean ut Donec

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest