En publicist söker sin prenumerant

Har ditt företag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhetsflöde på hemsidan? Grattis, då är ni i själva verket även publicister. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det innebär. Läs mer om detta i dagens artikel  signerad Lars Wirtén.

Lars Wirtén
17 april 2019

Först och främst: att vara pub­li­cist inne­bär fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter. Det är ing­en till­fäl­lig­het att de poli­tis­ka par­ti­er­na var snab­ba med att skaf­fa sig kon­troll över oli­ka tid­ning­ar. Ett mer effek­tiv sätt fanns inte BG (Before Google) att påver­ka och sät­ta agen­dan. Alla folk­rö­rel­ser har i prin­cip även varit mediaföretag.

Nu är det er tur, det vill säga före­tag, orga­ni­sa­tio­ner och även pri­vat­per­so­ner. Så här står det att läsa på Wikipedia:

”Publicistik är drif­ten av ett jour­na­lis­tiskt medium eller mass­me­dium. Medan jour­na­li­sti­ken hand­lar om att pro­du­ce­ra text, bild och annat mate­ri­al, hand­lar pub­li­cisti­ken om att väl­ja ut, pre­sen­te­ra och mark­nads­fö­ra materialet.”

Journalistik är ett måste

Välja ut, pre­sen­te­ra och mark­nads­fö­ra jour­na­lis­tiskt mate­ri­al. Givetvis beror det på vil­ken bety­del­se du läg­ger i begrep­pet jour­na­li­stik. Men om du vill få föl­ja­re och din publiks upp­märk­sam­het mås­te du mer eller mind­re använ­da dig av jour­na­lis­tiskt material.

I en situ­a­tion där publi­ken själv väl­jer vil­ka medi­er och vil­ken infor­ma­tion de ska kon­su­me­ra, fun­ge­rar oftast inte reklam­språ­ket. Det mås­te fin­nas rele­vans och vär­de i infor­ma­tio­nen för att publi­ken själv­mant ska väl­ja den.

Varje publicist eftersträvar prenumeranter

Det ska du ock­så göra. Prenumeranter, eller föl­ja­re, utgör en bas i din kom­mu­ni­ka­tion som är oer­hört vär­de­full. Prenumeranter har fri­vil­ligt gett sina kon­takt­upp­gif­ter till dig för att få ta del av vad du har att säga. Det lig­ger en väl­dig styr­ka i det.

Med ett pre­nu­me­rantre­gis­ter kan du rik­ta din kom­mu­ni­ka­tion och i slutän­den dina erbju­dan­den direkt till en intres­se­rad och enga­ge­rad publik. I ett digi­talt land­skap där publi­ken har mak­ten över infor­ma­tio­nen, är pre­nu­me­ran­ter en till­gång vars vär­de är svårt att överskatta.

Exempel på mål med content marketing

När det kom­mer till con­tent mar­ke­ting finns många oli­ka tänk­ba­ra mål, och det finns ing­et skäl att bara nöja sig med ett.

  • Att öka kän­ne­do­men om eller stär­ka varumärket.
  • Att få säljkontakter/​kundämnen och under­hål­la dem.
  • Att kon­ver­te­ra des­sa ämnen till kunder.
  • Att ge bra kundservice.
  • Att göra kun­der­na lojala.
  • Att öka eftermarknaden.
  • Att få prenumeranter.

Med prenumeranter kan du nå dina mål

Joe Pulizzi är något av en guru inom con­tent mar­ke­ting. Det är han som har ska­pat begrep­pet och star­ta­de ett före­tag i USA som heter Content Marketing Institute, CMI. När CMI hade fun­nits i ett år hade de 3 000 pre­nu­me­ran­ter på sitt nyhetsbrev.

De sat­te sig ned och ana­ly­se­ra­de des­sa och kom fram till följande:

  • Prenumeranterna var mer benäg­na att kom­ma till deras eve­ne­mang och köpa deras produkter.
  • Prenumeranterna var mer benäg­na att dela CMI:s con­tent med sitt nätverk.
  • Väl i köp­pro­ces­sen bestäm­de de sig tre gång­er snab­ba­re än de som inte prenumererade.

CMI hade som mål att öka kän­ne­do­men om varu­mär­ket, att få kun­däm­nen och att eta­ble­ra sig som kun­skaps­le­da­re. De insåg att de kun­de upp­nå samt­li­ga des­sa mål genom att foku­se­ra på ett: att skaf­fa prenumeranter.

Du måste vara uthållig

Prenumeranter får du om du age­rar som en pub­li­cist, det vill säga pub­li­ce­rar enga­ge­ran­de, vär­de­fullt, rele­vant och nyt­tigt inne­håll till din publik på en någorlun­da regel­bun­den bas.

En del menar att regel­bun­den­het är ett abso­lut krav. Har du en blogg ska du pub­li­ce­ra vis­sa fas­ta dagar, och du ska göra det utan undan­tag, likt tid­ning­ar och tid­skrif­ter all­tid kom­mer som utlo­vat. Jag menar att det är att dra en onö­dig kvarnsten från tryck­värl­den över sitt huvud.

Dra istäl­let nyt­ta av den digi­ta­la värl­dens flex­i­bi­li­tet, utan att för den skull över­ge dina kana­ler bara för att något annat plöts­ligt ver­kar roli­ga­re eller mer intres­sant. Uthållighet skul­le jag säga är vik­ti­ga­re än exakt regel­bun­den­het. I uthål­lig­he­ten lig­ger att du löpan­de pub­li­ce­rar inne­håll i dina kanaler.

Du måste – för att du kan

Varför mås­te du då bli pub­li­cist ock­så, vid sidan av din kärn­verk­sam­het? Det enk­la sva­ret är: för att du kan. Därför att om du kan, kan även dina kon­kur­ren­ter. De kom­mer inte mis­sa chan­sen, om de ser att du gör det (mis­sar chan­sen alltså).

Och om du redan är pub­li­cist kom­mer de ta upp jak­ten. Det är den nya kom­mu­ni­ka­tions­lo­gi­ken, där publi­ken har mak­ten över infor­ma­tio­nen. Det är upp till dig att till­han­da­hål­la det den söker efter. Den som gör det bäst vin­ner. Alltså mås­te du bli pub­li­cist och skaf­fa pre­nu­me­ran­ter. Nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verktygslåda.

Läs artikel »