Kntnt event

Då och då arrangerar vi ett event. Varje gång (med enstaka undantag) har vi filmat det hela för dig som önskar du hade varit med. Här hittar du bland annat föredrag från 38 frukostföredrag som vi gjorde från och med hösten 2013 till och med hösten 2017.

Sociala medier efter buzzen

Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt – duon som är Social by Default – ger oss en spa­ning om vart soci­a­la medi­er är på väg efter buz­zen, och vad före­tag mås­te göra för att hänga med.

Läs artikeln »

Så förflyttar du varumärke med content marketing

Johan Ran och Anders Thun berät­tar hur Saab Parts blev Orio, hur con­tent mar­ke­ting kan bidra till att för­flyt­ta varu­mär­ke, hur omvärlds­be­vak­ning och åter­an­vänd­ning kan använ­das för kost­nads­ef­fek­tiv con­tent mar­ke­ting, och hur kam­pan­jer som den pris­be­lön­ta bloc­ket­bi­len pas­sar in bilden.

Läs artikeln »

Frida Ramstedt: Så tar du ditt nästa steg i sociala medier (Kntnt frukost 26)

Tidigare i måna­den arran­ge­ra­de vi våren sista fru­kost­fö­re­drag. Crescendot i vårens serie av fru­kostar med inne­håll. Men det höll på att gå galet…

Läs artikeln »

Joakim Eklund: Gamification i content marketing (Kntnt frukost 25)

Joakim Eklund från spelstu­di­on Hello There berät­tar hur de tän­ker för att ska­pa spel som får mil­jon­tals män­ni­skor att fri­vil­ligt umgås med ett varu­mär­ke i vec­kor, ibland måna­der eller till och med år. 

Läs artikeln »

Katarina Graffman: Förändrade spelregler för dig som jobbar med kommunikation (Kntnt frukost 24)

Alla före­tag som kom­mu­ni­ce­rar eller arbe­tar med varu­mär­kes­ut­veck­ling står inför en fram­tid med för­änd­ra­de spel­reg­ler. Förstå hur dagens unga, gene­ra­tion Z, kon­su­me­rar media, och utma­ning­ar som föl­jer med detta!

Läs artikeln »

Staffan Ekengren: Scania och den moderna kommunikationsavdelningen (Kntnt frukost 23)

Öka effek­ti­vi­te­ten i din kom­mu­ni­ka­tion med ett redak­tio­nellt arbets­sätt! Staffan Ekengren lär ut knepen.

Läs artikeln »

Frida Boisen: Så lyckas du med sociala medier (Kntnt frukost 22, del 2 av 2)

Den explo­si­va utveck­ling­en inom soci­a­la medi­er spe­lar en allt­mer avgö­ran­de roll för din affärs­fram­gång. För att kun­na bli viral mås­te du veta hur du skall väs­sa dina soci­a­la medier-strategier.

Människor vill bli berör­da, kän­na sig levan­de och vara en del av sam­man­hang­et. Men vil­ka vira­la käns­lor är det mest kraft i – ils­kan, gläd­jen, sor­gen, vär­men eller räds­lan? Och vil­ka käns­lor ska­par behov av att dela vidare?

Hör Frida Boisen berät­ta hur du arbe­tar med käns­lo­styrt inne­håll – den senas­te tren­den inom soci­a­la medier. 

Läs artikeln »

Niklas Myhr: Social Content Marketing (Kntnt frukost 22, del 1 av 2)

Så fun­ge­rar soci­a­la medi­er till­sam­mans med con­tent mar­ke­ting, berät­tar ”The Social Media Professor” Niklas Myhr i vårens förs­ta Kntnt-frukost. 

I före­läs­ning­en tar Niklas ock­så upp hur du mäter soci­a­la medi­ers roll i din con­tent mar­ke­ting och hur du får ditt inne­håll att ta fart. Bland myc­ket annat. Slå dig ner och spa­na in filmen!

Läs artikeln »

Aja Guldhammer: Om Airbnbs resa och kraften i användargenererat innehåll (Kntnt frukost 21)

En maka­lös resa, kraf­ten i använ­dar­ge­ne­re­rat inne­håll och loka­la mark­nads­fö­rings­ak­ti­vi­te­ter stod i fokus när Aja Guldhammer tala­de på Kntnts sista fru­kost för säsong­en. Hon tala­de under rubri­ken: ”Airbnb’s Secret Sauce.” Här kan du se hela hen­nes presentation.

Läs artikeln »

Cecilia Torelm Tornberg: Juridiska fallgropar för dig som gör content marketing (Kntnt frukost 20)

Medansvar, snå­rig upp­hovs­rätt och hår­fin gräns mel­lan ytt­ran­de­fri­het och mark­nads­fö­ring. Det finns många fall­gro­par för en con­tent mar­ke­ter. Men Cecilia Torelm Tornberg från MarLaw, en advo­kat­by­rå spe­ci­a­li­se­rad på mark­nads­rätt, kan hjäl­pa. Det gjor­de hon på vid senas­te Kntnt fru­kost. Om du mis­sa­de till­fäl­let kan du se och höra hen­nes pre­sen­ta­tion här.

Läs artikeln »

John Ekman: Konverteringsoptimering och webbpsykologi (Kntnt frukost 19)

Konverteringsoptimering och fram­förallt webb­psy­ko­lo­gi stod i fokus när John Ekman tala­de på Kntnts and­ra fru­kost i höst. Han tala­de under rubri­ken: ”Vad du tror dina besö­ka­re gör. Vad de tror att de gör. Och vad de egent­li­gen gör.” Här kan du se hela hans under­hål­lan­de och läro­ri­ka pre­sen­ta­tion (inklu­si­ve när han ram­lar av scen).

Läs artikeln »

Lina Areblad: Så växer Uber utan marknadsbudget men med ett starkt community (Kntnt frukost 18)

Uber är värl­dens högst vär­de­ra­de star­tup, men utan mark­nads­fö­rings­bud­get i Sverige, och ändå väx­er de så att det kna­kar. Hur berät­tar Lina Areblad, mark­nads­chef för Uber i Sverige, i hös­tens förs­ta frukostföredrag.

Läs artikeln »