Förklara affärsnyttan av marknadskommunikation för ledningen

Tycker du det är svårt att förklara affärsnyttan med sociala medier och content marketing? Du ser nyttan. Försöker förklara för ledningen. Men de verkar sitta fast i gamla tankemönster. Visa ROI säger de. Men hur? tänker du. Hur kan man visa "return on investment" på att folk gillar företaget, det ni står för, det ni gör, och inte minst ert innehållet? Fattar dom inte att det är en förutsättning för att sälja? Så här säger många ansvariga för marknadskommunikation. Sannolikt är det ännu fler som känner eller tänker likadant. För er har jag skrivit denna korta artikel, som är den första av tre som handlar om hur du kan visa på affärsnytta utöver ROI. Läs den idag!

Thomas Barregren
24 november 2015

Som ansva­rig för ditt före­tags mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion brot­tas du kanske med att för­kla­ra affärsnyt­tan med soci­a­la medi­er. Och nu con­tent mar­ke­ting.

Du slits mel­lan mot­stri­di­ga vil­jor. Några vill sat­sa mer. Vi mås­te bör­ja med video. Vi mås­te göra mer på Instagram. Vi mås­te kom­ma igång med Snapchat. Varför? För att kon­kur­ren­ter­na gör det, blir kanske sva­ret. Eller, för att kun­der­na finns där.

Andra vill läg­ga mind­re tid och peng­ar. Varför? För att det inte gör någon nyt­ta, blir kanske sva­ret. Eller, för att vi mås­te foku­se­ra på sälj­dri­van­de akti­vi­te­ter. Våra kun­der ser inte på video. Instagram är ing­et för oss. Snapchat är bara en flu­ga.

Det finns många öns­ke­mål och påstå­en­den, men säl­lan bra moti­ve­ring­ar.

Många saknar insikt om marknadsförings villkor

Mitt i stri­den står du. Övertygad om att ni ska fin­nas i soci­a­la medi­er; helst ännu mer. Och över­ty­gad om att ni ock­så ska göra con­tent mar­ke­ting; helst ännu bätt­re.

Din över­ty­gel­se vilar på insik­ten att det är män­ni­skor ni gör affä­rer med (inte kon­su­men­ter eller före­tag), att män­ni­skor inte vill bli avbrut­na och pådyv­la­de ert bud­skap i tid och otid, och att utveck­ling­en har gett dem makt att vär­ja sig mot påträng­an­de reklam. Det är där­för effek­ten av van­lig reklam blir allt säm­re.

Du inser att ni mås­te vara där män­ni­skor­na ni vill nå finns. På deras vill­kor. Ingen vill ha en obju­den gäst som hög­ljutt avbry­ter sam­tal för att skry­ta om hur bra han är. Men gär­na en soci­alt begå­vad gäst som bju­der på sig själv.

Det är där­för, för­sö­ker du för­kla­ra, som ni ska göra bätt­re con­tent mar­ke­ting och vara mer när­va­ran­de i soci­a­la medi­er. Utan att tän­ka på direkt egen­nyt­ta. Men ing­en utan­för ditt team tycks för­stå. Riktigt för­stå.

Vd:ar tror inte på marknadskommunikation

För ett år sedan gjor­de PMP Marknadskonsult en under­sök­ning bland svens­ka före­tag på Large, Mid och Small Cap på Stockholmsbörsen. Den visar att varan­nan börs-vd tror att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion inte bidrar till för­sälj­ning.

På vil­ken pla­net lever des­sa börs vd:ar? Du och jag vet bätt­re. Om deras bolag skul­le upp­hö­ra med mark­nads­fö­ring så skul­le för­sälj­ning­en stört­dy­ka. Kanske inte förs­ta tiden. Men efter någ­ra år skul­le de få se vad mark­nads­fö­ring bidrar med.

Eller…?

Kanske är det vi som har fel? Kanske bidrar mark­nads­fö­ring myc­ket mind­re än vi tror? Kanske ägnar vi oss fel saker?

Handen på hjär­tat, kan du visa med fak­ta och siff­ror att mark­nads­fö­ring­en bidrar till för­sälj­ning­en?

Om du job­bar med ehan­del av snabb­rör­li­ga pro­duk­ter till kon­su­men­ter, till exem­pel resor, så sva­rar du san­no­likt ja med gott sam­ve­te. Men vi övri­ga? Njaa…

Lösning för dig som inte gillar siffror

För att kun­na läg­ga fram fak­ta och siff­ror som visar att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion bidrar till för­sälj­ning, så mås­te vi bör­ja med att mäta. De fles­ta av oss gör inte det. Inte alls, enligt PMP Marknadskonsults under­sök­ning.

Bara fyra av tio föl­jer upp och utvär­de­rar effek­ten av sin mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Och de fles­ta av dem gör det sådär bra. Inte för att vil­ja sak­nas, utan för att kun­ska­pen sak­nas.

Jag fat­tar; du är ing­en sif­fer­män­ni­ska. Du är kre­a­tiv och tyc­ker om att job­ba med kom­mu­ni­ka­tion – inte att pil­la på siff­ror och skri­va ana­lys­rap­por­ter.

Därför tror jag vi mås­te hit­ta en lös­ning som fun­kar för dig. Men som ock­så fun­kar för honom eller hen­ne du rap­por­te­rar till, och hens chef. Jag tror inte lös­ning­en är ännu fler rap­por­ter från Google Analytics, Linkedin’s Analytics Tab, Facebook Insights eller Twitter Analytics.

Nej. Det hand­lar sna­ra­re om hur du kom­mu­ni­ce­rar. Jag ska för­kla­ra.

Lär av IT-chefen

Om du har följt oss en tid, till exem­pel lyss­nat på avsnitt 43 av Kntnt radio, så vet du att jag har en IT-bak­grund. (Lugn, jag ska strax kom­ma till saken, men först mås­te jag berät­ta en kort histo­ria.)

Efter någ­ra år som elekt­ro­nikin­gen­jör och sen stu­di­er på Chalmers så bör­ja­de jag job­ba som IT-kon­sult i mit­ten av 1990-talet. Då var IT-che­fen, eller sys­te­mad­mi­nist­ra­tö­ren som han fort­fa­ran­de kal­la­des, en kil­le med begyn­nan­de flint, anty­dan till mage under en T‑shirt från senas­te nörd-kon­fe­ren­sen och en kopp natt­svart kaf­fe fast­lim­mad i han­den. Satt han inte på sitt minst sagt röri­ga rum, så gick han omkring i toff­lor (eller bara strumpläs­ten!). Och våga­de man till även­tyrs frå­ga om hjälp så fick man det till pri­set av att kän­na sig gans­ka blåst.

Okej, jag ryck­tes med av min egen kre­a­ti­vi­tet och måla­de IT-che­fen i lite väl star­ka fär­ger. Men du fat­tar säkert vad jag menar. Han (för det var det all­tid) plat­sa­de helt enkelt inte i led­nings­grup­pen. Och de som satt där såg på honom som något nöd­vän­digt ont.

Men bland IT-män­ni­skor själ­va bör­ja­de atti­ty­den för­änd­ras. IT är inte serv­rar och nät­verk – utan affärs­möj­lig­he­ter. Därför skrevs spalt­me­ter om att IT-che­fen mås­te ta plats i led­nings­grup­pen. Problemet var bara att de som redan satt där inte fat­ta­de ett smack av vad IT-che­fen sa.

Ännu fler spalt­me­ter skrevs om att IT-che­fen mås­te bör­ja pra­ta affärs­språk. Och det bör­ja­de han (och nu ock­så hon) att göra. En fan­cy titel ska­dar inte hel­ler. I dag sit­ter Chief Information Officer (CIO) ofta i led­ning­en. Men inte mark­nads­che­fen.

Lärdom? Om ber­get inte kom­mer till Muhammed, så får Muhammed gå till ber­get.

Marknadskommunikation är affärsmöjligheter

Marknadskommunikation är inte annon­ser, soci­a­la medi­er eller con­tent mar­ke­ting. Inte hel­ler räck­vidd eller enga­ge­mang. Marknadskommunikation är affärs­möj­lig­he­ter.

Du mås­te göra sam­ma resa som IT-che­fen. Du mås­te pra­ta led­ning­ens språk. Men inte ROI! Det går inte att räk­na ut ROI av mark­nads­fö­ring. Men affärsnyt­ta. Jag ska hjäl­pa dig en bit på väg. Nästa vec­ka ska jag ge tips på hur du kan visa affärsnyt­ta. Missa inte det!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
mattis ut risus venenatis, felis Donec

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest