Förklara så att en 11-åring förstår

För att verkligen nå fram med ett budskap måste mottagaren förstå, på riktigt. Ibland misslyckas vi med att nå fram för att vi inte sätter oss in i deras sätt att tänka, men det kan också bero på att vi själva inte riktigt förstår. Detta exemplifieras i dagens artikel författad av Martin Modigh Karlsson. Läs den nu!

Martin Karlsson
3 oktober 2018

Alan Alda, känd från M*A*S*H, West Wing, en hand­full Woody Allen-fil­mer och mäng­der av veten­skaps­pro­gram på tv, har for­mu­le­rat The Flame Challenge – Explaining sci­ence to an 11-year-old. När Alda var gäst­re­dak­tör på tid­ning­en Science berät­ta­de han i för­or­det om sin fasci­na­tion för natur­ve­ten­skap, men hur hans nyfi­ken­het fick en törn i elva­års­ål­dern på grund av en trist peda­go­gisk insats. Han beskri­ver hur han tänkt i dagar på lågan i top­pen på ett ljus.

Vad hän­der där, vad ÄR en låga? frå­ga­de han sin lära­re.

– It’s oxi­da­tion.

Även om det är kor­rekt, så räck­te inte sva­ret rik­tigt för Alda och det upp­munt­ra­de inte hel­ler till vida­re nyfi­ken­het från hans sida.

Den äld­re Alan Alda har åter­kom­mit till hän­del­sen i klass­rum­met. Han berät­tar att han bör­jat inse att en väl­digt vik­tig del av veten­skap som verk­sam­het är att kun­na kom­mu­ni­ce­ra veten­skap. Han arbe­tar där­för på oli­ka sätt för att hjäl­pa fors­ka­re att bli bätt­re att nå ut med sin forsk­ning.

Han avslu­tar sin text i tid­ning­en Science med en utma­ning till värl­dens främs­ta fors­ka­re (eller åtminsto­ne till läsa­re av en av de främs­ta forsk­nings­publi­ka­tio­ner­na):

Would you be wil­ling to have a go at wri­ting your own expla­na­tion[…] – I’m 11 years old and loo­king up at you with the wide eyes of curi­o­si­ty. What is a fla­me? What’s going on in the­re? What will you tell me?

Tändsticka som fattar eld

Från låga till klimat

Ett hund­ra­tal antog hans utma­ning då, och den har sedan fort­satt med en ny frå­ga var­je år. Bidragen som kom­mer in bedöms av tusen­tals elva­å­ring­ar runt om i värl­den, som sedan utser två vin­na­re. Frågorna och deras vin­nan­de bidrag sedan den ursprung­li­ga om eld:

Alda Center berät­tar att i snitt antar 360 fors­ka­re och lära­re utma­ning­en var­je år – och deras för­kla­ring­ar är fasci­ne­ran­de! Men visst finns här någon lär­dom att häm­ta även för de av oss som inte har forska­ram­bi­tio­ner eller under­vi­sar på mel­lan­sta­di­et?

Jaja, förklara så barn förstår, det har vi hört förr

Javisst. Men prö­va!

Förklara vad års­ti­der är för ett barn.

Förklara för en jämn­å­rig hur ban­ker­na ska­par peng­ar.

Pröva att för­kla­ra din pro­dukt eller tjänst så att en elva­å­ring för­står.[1]

Det sista är din utma­ning. Min erfa­ren­het är att det är när man för­sö­ker för­kla­ra och för­kla­ra igen för and­ra som man verk­li­gen för­står själv. Och jag tror att om vi anam­mar The Flame Challenge i sty­rel­se­rum, arbets­lag, grup­per och team så kom­mer vi upp­täc­ka nya saker som hjäl­per oss fram­åt. Saker vi krång­lar till i onö­dan. Saker vi tar för givet att våra kun­der, med­ar­be­ta­re eller kli­en­ter för­står. Saker vi tar för givet att vi själ­va för­står, men kanske egent­li­gen inte grep­pat fullt ut.

Men om du bju­der in ett gäng nyfik­na 11-åring­ar till din auto­ma­ti­se­ran­de och revo­lu­tio­ne­ran­de revi­sions­by­rå (för att ta ett slump­mäs­sigt exem­pel) – för­enk­la inte för myc­ket. Alan Aldas Flame Challenge hand­lar om att nå klar­het och liv­full­het – inte att ”dum­ma ner” så att nyfi­ken­he­ten dör. Bjud in till dis­kus­sion, var öppen med vad du själv inte för­står så vågar and­ra vara det­sam­ma.


  1. Disclaimer: Reklam till barn ↩︎

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
ultricies ut felis Lorem Praesent facilisis accumsan

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest