Skip to content

Förklara så att en 11-åring förstår

För att verkligen nå fram med ett budskap måste mottagaren förstå, på riktigt. Ibland misslyckas vi med att nå fram för att vi inte sätter oss in i deras sätt att tänka, men det kan också bero på att vi själva inte riktigt förstår. Detta exemplifieras i dagens artikel författad av Martin Modigh Karlsson. Läs den nu!

Martin Karlsson
3 oktober 2018

Alan Alda, känd från M*A*S*H, West Wing, en hand­full Woody Allen-fil­mer och mäng­der av veten­skaps­pro­gram på tv, har for­mu­le­rat The Flame Challenge – Explaining sci­ence to an 11-year-old. När Alda var gäst­re­dak­tör på tid­ning­en Science berät­ta­de han i för­or­det om sin fasci­na­tion för natur­ve­ten­skap, men hur hans nyfi­ken­het fick en törn i elva­års­ål­dern på grund av en trist peda­go­gisk insats. Han beskri­ver hur han tänkt i dagar på lågan i top­pen på ett ljus.

Vad hän­der där, vad ÄR en låga? frå­ga­de han sin lära­re.

– It’s oxi­da­tion.

Även om det är kor­rekt, så räck­te inte sva­ret rik­tigt för Alda och det upp­munt­ra­de inte hel­ler till vida­re nyfi­ken­het från hans sida.

Den äld­re Alan Alda har åter­kom­mit till hän­del­sen i klass­rum­met. Han berät­tar att han bör­jat inse att en väl­digt vik­tig del av veten­skap som verk­sam­het är att kun­na kom­mu­ni­ce­ra veten­skap. Han arbe­tar där­för på oli­ka sätt för att hjäl­pa fors­ka­re att bli bätt­re att nå ut med sin forsk­ning.

Han avslu­tar sin text i tid­ning­en Science med en utma­ning till värl­dens främs­ta fors­ka­re (eller åtminsto­ne till läsa­re av en av de främs­ta forsk­nings­publi­ka­tio­ner­na):

Would you be wil­ling to have a go at wri­ting your own expla­na­tion[…] – I’m 11 years old and loo­king up at you with the wide eyes of curi­o­si­ty. What is a fla­me? What’s going on in the­re? What will you tell me?

Tändsticka som fattar eld

Från låga till klimat

Ett hund­ra­tal antog hans utma­ning då, och den har sedan fort­satt med en ny frå­ga var­je år. Bidragen som kom­mer in bedöms av tusen­tals elva­å­ring­ar runt om i värl­den, som sedan utser två vin­na­re. Frågorna och deras vin­nan­de bidrag sedan den ursprung­li­ga om eld:

Alda Center berät­tar att i snitt antar 360 fors­ka­re och lära­re utma­ning­en var­je år – och deras för­kla­ring­ar är fasci­ne­ran­de! Men visst finns här någon lär­dom att häm­ta även för de av oss som inte har forska­ram­bi­tio­ner eller under­vi­sar på mel­lan­sta­di­et?

Jaja, förklara så barn förstår, det har vi hört förr

Javisst. Men prö­va!

Förklara vad års­ti­der är för ett barn.

Förklara för en jämn­å­rig hur ban­ker­na ska­par peng­ar.

Pröva att för­kla­ra din pro­dukt eller tjänst så att en elva­å­ring för­står.[1]

Det sista är din utma­ning. Min erfa­ren­het är att det är när man för­sö­ker för­kla­ra och för­kla­ra igen för and­ra som man verk­li­gen för­står själv. Och jag tror att om vi anam­mar The Flame Challenge i sty­rel­se­rum, arbets­lag, grup­per och team så kom­mer vi upp­täc­ka nya saker som hjäl­per oss fram­åt. Saker vi krång­lar till i onö­dan. Saker vi tar för givet att våra kun­der, med­ar­be­ta­re eller kli­en­ter för­står. Saker vi tar för givet att vi själ­va för­står, men kanske egent­li­gen inte grep­pat fullt ut.

Men om du bju­der in ett gäng nyfik­na 11-åring­ar till din auto­ma­ti­se­ran­de och revo­lu­tio­ne­ran­de revi­sions­by­rå (för att ta ett slump­mäs­sigt exem­pel) – för­enk­la inte för myc­ket. Alan Aldas Flame Challenge hand­lar om att nå klar­het och liv­full­het – inte att ”dum­ma ner” så att nyfi­ken­he­ten dör. Bjud in till dis­kus­sion, var öppen med vad du själv inte för­står så vågar and­ra vara det­sam­ma.


  1. Disclaimer: Reklam till barn ↩︎

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
fringilla ut Praesent risus. sem, Phasellus neque. massa Donec

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest