Från grå bank till färgstark tv-station

"Big Content" för att attrahera, och "Small Content" för att konvertera. "Make Your CEO Shine". Och se till att få "The Big Yes". Det är Lasse Høgfeldts framgångsrecept för content marketing. Själv har han använt det för att omvandla en "vanlig" kommunikationsavdelning till en färgstark, internationellt uppmärksammad och prisbelönt TV-station. I avsnitt 78 av Kntnt Radio berättar han historien om Jyske Bank TV. Lyssna nu!

Pia Tegborg
15 december 2016

”Big Content” för att attra­he­ra, och ”Small Content” för att kon­ver­te­ra. ”Make Your CEO Shine”. Och se till att få ”The Big Yes”. Det är Lasse Høgfeldts fram­gångsre­cept för con­tent mar­ke­ting. Själv har han använt det för att omvand­la en ”van­lig” kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning till en färg­stark, inter­na­tio­nellt upp­märk­sam­mad och pris­be­lönt TV-sta­tion. I avsnitt 78 av Kntnt Radio berät­tar han histo­ri­en om Jyske Bank TV. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 79]

Från kommunikationsavdelning till newsroom

Redan för 10 år sedan märk­te Lasse Høgfeldt att medi­e­land­ska­pet var på väg att för­änd­ras. Inte minst blev det allt svå­ra­re att nå sin publik genom de tra­di­tio­nel­la kana­ler­na. Utifrån den­na insikt möble­ra­des kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en på Jyske Bank om till ett brand news­room. Kommunikatörer och mark­nads­fö­ra­re ersat­tes av foto­gra­fer, jour­na­lis­ter och pro­du­cen­ter och dag­li­ga redak­tions­mö­ten infördes.

Detta blev start­skot­tet till det fram­gångs­ri­ka medi­e­fö­re­tag Jyske Bank är idag. Du hör Lasse berät­ta om den­na resa i förs­ta delen av dagens podd-avsnitt.

Big Content och Small Content

All inne­hålls­pro­duk­tion utgår från mål­grup­pen och var längs köpa­rens resa den­na befin­ner sig. Beroende på inne­hål­lets syf­te talar man om Big Content och Small Content.

Big Content

Är inne­håll avsett att attra­he­ra den bre­da publi­ken. Snarare all­mänt hål­let än pro­dukt­spe­ci­fikt. Debattprogram är ett exem­pel. Musik- och idrotts­e­vent där ban­ken är medie­part­ner eller spon­sor är ett annat. Big Content är avsett för kun­der i den tidi­ga­re delen av köpresan.

Small Content

Är inne­håll avsett att kon­ver­te­ra. Riktas till en avgrän­sad mål­grupp och är oftast i lin­je med ban­kens pro­duk­ter. Kan vara artik­lar om pen­sions­spar eller huslån för att ta ett par exem­pel. Small Content är avsett för kun­der i den sena­re delen av köpresan.

The Big Yes

Det låter så enkelt. Rekrytera inne­hålls­pro­du­cen­ter. Bygg en stu­dio inhouse. Testa dig sedan fram och het­sa inte upp dig över mät­ning. Jo tack, men hur?

Skaffa ”The Big Yes” säger Lasse. Med det menat ett man­dat från vd så att du får en fri spely­ta och kan köra på utan att bli ifrå­ga­satt. Så du inte behö­ver vän­ta på det där sty­rel­se­be­slu­tet, eller på att che­fen ska bestäm­ma sig.

Make Your CEO Shine

I Jyske Bank ser man med­ar­be­tar­na som den vik­ti­gas­te mål­grup­pen och hälf­ten av allt inne­håll som pro­du­ce­ras är avsett för internt bruk. I arbe­tet ingår att kom­mu­ni­ce­ra vd:s visio­ner och tan­kar, vil­ket gör sig utmärkt i film där vd kan tala från hjär­tat till sina medarbetare.

Chili Klaus

En bra sto­ry slår allt menar Lasse. Men att sål­la agnar­na från vetet är inte det lät­tas­te. Även en erfa­ren chefre­dak­tör som Lasse kan ibland ång­ra ett beslut. I slu­tet av dagens podd-avsnitt hör du Lasse berät­ta histo­ri­en om kol­le­gan Klaus. Har du ald­rig hört talas om Chili Klaus kan jag rekom­men­de­ra den­na film. Är ett av många under­hål­lan­de avsnitt 🙂

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Give U My Name © Jyant (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »