Från grå bank till färgstark tv-station

"Big Content" för att attrahera, och "Small Content" för att konvertera. "Make Your CEO Shine". Och se till att få "The Big Yes". Det är Lasse Høgfeldts framgångsrecept för content marketing. Själv har han använt det för att omvandla en "vanlig" kommunikationsavdelning till en färgstark, internationellt uppmärksammad och prisbelönt TV-station. I avsnitt 78 av Kntnt Radio berättar han historien om Jyske Bank TV. Lyssna nu!

Pia Tegborg
15 december 2016

”Big Content” för att attra­he­ra, och ”Small Content” för att kon­ver­te­ra. ”Make Your CEO Shine”. Och se till att få ”The Big Yes”. Det är Lasse Høgfeldts fram­gångsre­cept för con­tent mar­ke­ting. Själv har han använt det för att omvand­la en ”van­lig” kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning till en färg­stark, inter­na­tio­nellt upp­märk­sam­mad och pris­be­lönt TV-sta­tion. I avsnitt 78 av Kntnt Radio berät­tar han histo­ri­en om Jyske Bank TV. Lyssna nu!

Från kommunikationsavdelning till newsroom

Redan för 10 år sedan märk­te Lasse Høgfeldt att medi­e­land­ska­pet var på väg att för­änd­ras. Inte minst blev det allt svå­ra­re att nå sin publik genom de tra­di­tio­nel­la kana­ler­na. Utifrån den­na insikt möble­ra­des kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en på Jyske Bank om till ett brand news­room. Kommunikatörer och mark­nads­fö­ra­re ersat­tes av foto­gra­fer, jour­na­lis­ter och pro­du­cen­ter och dag­li­ga redak­tions­mö­ten inför­des.

Detta blev start­skot­tet till det fram­gångs­ri­ka medi­e­fö­re­tag Jyske Bank är idag. Du hör Lasse berät­ta om den­na resa i förs­ta delen av dagens podd-avsnitt.

Big Content och Small Content

All inne­hålls­pro­duk­tion utgår från mål­grup­pen och var längs köpa­rens resa den­na befin­ner sig. Beroende på inne­hål­lets syf­te talar man om Big Content och Small Content.

Big Content

Är inne­håll avsett att attra­he­ra den bre­da publi­ken. Snarare all­mänt hål­let än pro­dukt­spe­ci­fikt. Debattprogram är ett exem­pel. Musik- och idrotts­e­vent där ban­ken är medie­part­ner eller spon­sor är ett annat. Big Content är avsett för kun­der i den tidi­ga­re delen av köpre­san.

Small Content

Är inne­håll avsett att kon­ver­te­ra. Riktas till en avgrän­sad mål­grupp och är oftast i lin­je med ban­kens pro­duk­ter. Kan vara artik­lar om pen­sions­spar eller huslån för att ta ett par exem­pel. Small Content är avsett för kun­der i den sena­re delen av köpre­san.

The Big Yes

Det låter så enkelt. Rekrytera inne­hålls­pro­du­cen­ter. Bygg en stu­dio inhouse. Testa dig sedan fram och het­sa inte upp dig över mät­ning. Jo tack, men hur?

Skaffa ”The Big Yes” säger Lasse. Med det menat ett man­dat från vd så att du får en fri spely­ta och kan köra på utan att bli ifrå­ga­satt. Så du inte behö­ver vän­ta på det där sty­rel­se­be­slu­tet, eller på att che­fen ska bestäm­ma sig.

Make Your CEO Shine

I Jyske Bank ser man med­ar­be­tar­na som den vik­ti­gas­te mål­grup­pen och hälf­ten av allt inne­håll som pro­du­ce­ras är avsett för internt bruk. I arbe­tet ingår att kom­mu­ni­ce­ra vd:s visio­ner och tan­kar, vil­ket gör sig utmärkt i film där vd kan tala från hjär­tat till sina med­ar­be­ta­re.

Chili Klaus

En bra sto­ry slår allt menar Lasse. Men att sål­la agnar­na från vetet är inte det lät­tas­te. Även en erfa­ren chefre­dak­tör som Lasse kan ibland ång­ra ett beslut. I slu­tet av dagens podd-avsnitt hör du Lasse berät­ta histo­ri­en om kol­le­gan Klaus. Har du ald­rig hört talas om Chili Klaus kan jag rekom­men­de­ra den­na film. Är ett av många under­hål­lan­de avsnitt 🙂

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Give U My Name © Jyant (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ut Phasellus dolor. Sed ante. leo. ipsum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest