Fyra goda skäl att söka sin egen plats

Trångt runt bordet? Tajt på positioneringskartan? Någon som hotar din plats? Börja med att identifiera din rätta plats, den plats som är ämnad för just dig, så löser sig resten. Det säger Gabriella Myrén i sin krönika som du kan lyssna eller läsa här.

Gabriella Myrén
9 november 2016

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

För någon vec­ka sedan hör­de jag en av de finas­te mening­ar jag någon­sin hört. Titeln på för­fat­ta­ren Tomas Sjödins senas­te bok. Hör:

 ”Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans.”

Ja men, fat­tar du vad fint. Storslaget och enkelt i en och sam­ma var­ma for­mu­le­ring. Så sjäv­klart och där­för märk­ligt att ing­en tidi­ga­re har satt ord på den. (Kanske någon visst det har, men orden har i alla fall inte nått mitt öra för­rän nu.)

Den som hittar sin plats tar ingen annans.

Nej, jag har inte läst boken än, men jag vill och jag ska. Men bara titeln i sig är till­räck­lig för att tan­kar­na och for­mu­le­ring­ar­na ska bör­ja ta fart och form.

För det förs­ta: Innebörden är djupt mänsk­lig. Till och med med­mänsk­lig. Bekräftande. Peppande. Upplyftande. Hitta din plats. Din all­de­les spe­ci­el­la. Den du är ämnad att vara eller bli. Där du gör störst nyt­ta. För dig och för and­ra. Där du trivs och hit­tar ener­gi. Där du, med allt som är du, får blomst­ra. Där du i godas­te jord­mån kan odla den kär­na som finns dju­past inu­ti dig. Där du har dina bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar. Där du kän­ner dig hem­ma. Där du möter dig.

Meningen är stark och läkan­de medi­cin för den som kän­ner sig liten, undans­kuf­fad och utan upp­rät­tel­se. Den lik­som ler mot dig och säger att du har din plats. Du har ett vär­de. Köp ing­et annat reso­ne­mang. Vad än värl­den säger eller tren­der pekar mot.

Konsten att positionera sig.

För det and­ra: Det här är så in i bän­ken mark­nads­ef­fek­tivt. Om du och ni på ert före­tag gör er varu­mär­kes­läxa ordent­ligt så kom­mer ni hit­ta er plats. Er posi­tion. Er san­na posi­tion ska vi kanske säga. För nog har man varit med om works­hop-dagar där man ring­at in före­ta­gets mark­nads­po­si­tion med sam­ma pre­ci­sion som jag kas­tar pil. Det vill säga; högst god­tyck­ligt. Dit man kan tän­ka sig ta sig, helt utan stör­re rele­vans. Tänk upp­åt och fram­åt eller rikt­ning kloc­kan två på posi­tio­ne­rings­kar­tan.

Jag upp­le­ver att det inom före­tags­värl­den före­kom­mer två oli­ka syn­sätt: De som ing­et hell­re vill än att ge sina kon­kur­ren­ter spö och se and­ras stjär­nor fal­la och de som istäl­let väl­jer att spor­ras av sina kon­kur­ren­ter och ta hjälp av dem för att till­sam­mans kun­na nå läng­re och där­med utveck­la mark­na­den.

Inte så att jag inte tror på kon­kur­rens men jag tror att det finns bätt­re och säm­re sätt att kon­kur­re­ra på. Och de före­tag som verk­li­gen hit­tat sin plats tar var­ken någon annans eller kan bli åsi­do­sat­ta bara så där. Sjävklart hand­lar det om för­äd­ling av det egna före­ta­get annars blir alla omsprung­na förr eller sena­re, men så finns det ju som sagt bara två lägen här i värl­den: Avveckling eller utveck­ling. Och här har du all­tid ett val.

Börja med att fråga varför. Och fortsätt ställa samma fråga.

Nej, det är inte enkelt att hit­ta sin plats. Långt ifrån. Det kan vara ener­ve­ran­de som sjut­ton, sär­skilt om man är många som vill vara med och hit­ta ”sin” plats mitt i en stor orga­ni­sa­tion.

Men om man stäl­ler frå­gan ’var­för’ till­räck­ligt många gång­er hit­tar man till sist sin uni­ka plats. Sitt rea­son to exist. Där ska ni bör­ja. Där har ni verk­sam­he­tens hjär­ta och där­med ock­så er puls. Mittpunkten som allt utgår ifrån. Skälet till var­för man rör sig på mark­na­den. Varför man över­hu­vud­ta­get finns som orga­ni­sa­tion. Anledningen till var­för anställ­da vill ge av sin talang. Orsaken till var­för med­ar­be­ta­re kan tän­ka sig off­ra sin dyr­ba­ra tid och erbju­da sitt upp­rik­ti­ga enga­ge­mang. Syftet till var­för man vill vara en del av det stör­re sam­man­hang­et.

Gränserna suddas ut när spelplanen görs större.

För det tred­je: Med det här tän­ket får alla rum runt sam­ma bord. I sam­ma värld. På sam­ma mark­nad.

Med det här tän­ket ska­dar vi inte varand­ra eller lever på någon annans bekost­nad. Här är det inte så noga med grän­ser, vi har ju ändå kom­mit över­ens om att alla får plats, och inte nog med det. Alla ska ha sin egen uni­ka plats, sin egen utgångs­punkt i det sto­ra hela.

Ni vet alla des­sa för­äld­rar som tviv­lar på att de någon­sin ska kun­na upp­bringa ny och mer kär­lek till ytter­li­ga­re ett sys­kon? Och som sedan när bar­net är fött, för­und­ras över hur kär­le­ken bara tycks bli stör­re ju fler som delar på den? Så tän­ker jag att det är. Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans. Ju fler som hit­tar sin plats desto stör­re blir den gemen­sam­ma platt­for­men. Nästan som en orga­nism — om du är med på mitt något flum­mi­ga reso­ne­mang.

För det fjär­de: Välmåendet som föl­jer när jag inte läng­re behö­ver suk­ta efter att bli en halv­dan kopia utan kan bju­da på hela den per­son­ligt färg­sat­ta palett som är jag. Tryggheten som kom­mer av att jag duger som jag är. Och inte bara duger för­res­ten, jag är till och med min bäs­ta ver­sion när jag är mig själv som mest. För jag tar ing­en annans plats.

Samma drivkraft på jobbet och därhemma.

Häromdagen fick jag en frå­ga från en per­son som bru­kar lyss­na på min podd KNTNT Peptalk.

- Vad är det egent­li­gen som dri­ver dig, Gabriella?

Det här, kära du. Dessa fyra saker gemen­samt.

Allt vac­kert ned­teck­nat i en och sam­ma mening. Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans.

Den fun­kar lika väl på ett per­son­ligt plan och uti­från synen på mänsk­lig utveck­ling som den gör för ett varu­mär­ke och en orga­ni­sa­tion. Som jag ser det.

Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans. Behöver du ett exem­pel?

Titta på TV4 på lör­dags­kväl­lar­na. Programmet Så myc­ket bätt­re är ett tyd­ligt exem­pel på själ­va prin­ci­pen, får jag väl ändå lov att hel­gar­de­ra mig med, ifall någon tyc­ker att låtar­na suger och pro­gram­for­ma­tet känns lätt klist­rigt och pådyv­lan­de.

Runt bordet lever berättelserna vidare.

Här möts gam­mal och ung runt ett dukat bord långt bor­ta från de van­li­ga, bekan­ta mil­jö­er­na. Här slår man sig ner med sina oli­ka erfa­ren­he­ter, oli­ka histo­ri­er och oli­ka liv. Man lyss­nar, tar in och låter nyfi­ken­he­ten leda sam­ta­let.

Den gemen­sam­ma näm­na­ren är lus­ten att vil­ja ge en ny ver­sion av något redan exi­ste­ran­de. Den spän­da för­vän­tan att se hur ett väl­känt styc­ke musik kan lan­da hos lyss­na­ren om man först knå­dar om det, bakar in sig själv i det och där­med för­med­lar en bit av sin egen plats i till­va­ron.

Deltagarna sit­ter ner och gör sig redo för att lyss­na på någon annan. Man vet att man är där för att man har en unik roll, en egen plats. Och man vet ock­så att de and­ra runt omkring en själv är där av exakt sam­ma anled­ning.

Så mycket bättre.

Runt bor­det möts man som jäm­li­kar. Oavsett om kar­riä­ren är fem­tio eller fem år gam­mal. Vem som bre­a­ka­de först, har den störs­ta fan­ba­sen eller vem som sit­ter på det störs­ta publik­re­kor­det är ovä­sent­ligt. Man utgår från något givet och adde­rar sin egen kär­na. Man lik­som byter plats med varand­ra för en kort stund, och gör sin egen tolk­ning av vad man tror sig höra någon annan ha upp­levt eller för­med­lat.

Inget vär­de­ras som bätt­re eller säm­re. Det är bara på ett annat sätt. Inget kan exi­ste­ra utan det and­ra. Originalet får nytt liv och kanske även upp­rät­tel­se tack vare den nya ver­sio­nen som i sin tur inte skul­le vara något utan sitt ursprung.

Respekten är för­ut­sätt­ning­en. Lyhördheten är led­stjär­nan. Passionen är red­ska­pet. Resten av resan är det bara att gasa på och ge sig hän.

För mig blir allt glas­klart. Vi behö­ver varand­ras berät­tel­ser och tolk­ning­ar för att bätt­re för­stå oss själ­va. Vi behö­ver varand­ras syn­fält och tan­ke­gång­ar för att göra livet mer spän­nan­de. Allt blir myc­ket stör­re och rika­re när vi gör det till­sam­mans. Det blir så myc­ket bätt­re.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
massa eget risus nec libero. ante. commodo luctus diam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest