Fyra goda skäl att söka sin egen plats

Trångt runt bordet? Tajt på positioneringskartan? Någon som hotar din plats? Börja med att identifiera din rätta plats, den plats som är ämnad för just dig, så löser sig resten. Det säger Gabriella Myrén i sin krönika som du kan lyssna eller läsa här.

Gabriella Myrén
9 november 2016

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

För någon vec­ka sedan hör­de jag en av de finas­te mening­ar jag någon­sin hört. Titeln på för­fat­ta­ren Tomas Sjödins senas­te bok. Hör:

 ”Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans.”

Ja men, fat­tar du vad fint. Storslaget och enkelt i en och sam­ma var­ma for­mu­le­ring. Så sjäv­klart och där­för märk­ligt att ing­en tidi­ga­re har satt ord på den. (Kanske någon visst det har, men orden har i alla fall inte nått mitt öra för­rän nu.)

Den som hittar sin plats tar ingen annans.

Nej, jag har inte läst boken än, men jag vill och jag ska. Men bara titeln i sig är till­räck­lig för att tan­kar­na och for­mu­le­ring­ar­na ska bör­ja ta fart och form.

För det förs­ta: Innebörden är djupt mänsk­lig. Till och med med­mänsk­lig. Bekräftande. Peppande. Upplyftande. Hitta din plats. Din all­de­les spe­ci­el­la. Den du är ämnad att vara eller bli. Där du gör störst nyt­ta. För dig och för and­ra. Där du trivs och hit­tar ener­gi. Där du, med allt som är du, får blomst­ra. Där du i godas­te jord­mån kan odla den kär­na som finns dju­past inu­ti dig. Där du har dina bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar. Där du kän­ner dig hem­ma. Där du möter dig.

Meningen är stark och läkan­de medi­cin för den som kän­ner sig liten, undans­kuf­fad och utan upp­rät­tel­se. Den lik­som ler mot dig och säger att du har din plats. Du har ett vär­de. Köp ing­et annat reso­ne­mang. Vad än värl­den säger eller tren­der pekar mot.

Konsten att positionera sig.

För det and­ra: Det här är så in i bän­ken mark­nads­ef­fek­tivt. Om du och ni på ert före­tag gör er varu­mär­kes­läxa ordent­ligt så kom­mer ni hit­ta er plats. Er posi­tion. Er san­na posi­tion ska vi kanske säga. För nog har man varit med om works­hop-dagar där man ring­at in före­ta­gets mark­nads­po­si­tion med sam­ma pre­ci­sion som jag kas­tar pil. Det vill säga; högst god­tyck­ligt. Dit man kan tän­ka sig ta sig, helt utan stör­re rele­vans. Tänk upp­åt och fram­åt eller rikt­ning kloc­kan två på positioneringskartan.

Jag upp­le­ver att det inom före­tags­värl­den före­kom­mer två oli­ka syn­sätt: De som ing­et hell­re vill än att ge sina kon­kur­ren­ter spö och se and­ras stjär­nor fal­la och de som istäl­let väl­jer att spor­ras av sina kon­kur­ren­ter och ta hjälp av dem för att till­sam­mans kun­na nå läng­re och där­med utveck­la marknaden.

Inte så att jag inte tror på kon­kur­rens men jag tror att det finns bätt­re och säm­re sätt att kon­kur­re­ra på. Och de före­tag som verk­li­gen hit­tat sin plats tar var­ken någon annans eller kan bli åsi­do­sat­ta bara så där. Sjävklart hand­lar det om för­äd­ling av det egna före­ta­get annars blir alla omsprung­na förr eller sena­re, men så finns det ju som sagt bara två lägen här i värl­den: Avveckling eller utveck­ling. Och här har du all­tid ett val.

Börja med att fråga varför. Och fortsätt ställa samma fråga.

Nej, det är inte enkelt att hit­ta sin plats. Långt ifrån. Det kan vara ener­ve­ran­de som sjut­ton, sär­skilt om man är många som vill vara med och hit­ta ”sin” plats mitt i en stor organisation.

Men om man stäl­ler frå­gan ’var­för’ till­räck­ligt många gång­er hit­tar man till sist sin uni­ka plats. Sitt rea­son to exist. Där ska ni bör­ja. Där har ni verk­sam­he­tens hjär­ta och där­med ock­så er puls. Mittpunkten som allt utgår ifrån. Skälet till var­för man rör sig på mark­na­den. Varför man över­hu­vud­ta­get finns som orga­ni­sa­tion. Anledningen till var­för anställ­da vill ge av sin talang. Orsaken till var­för med­ar­be­ta­re kan tän­ka sig off­ra sin dyr­ba­ra tid och erbju­da sitt upp­rik­ti­ga enga­ge­mang. Syftet till var­för man vill vara en del av det stör­re sammanhanget.

Gränserna suddas ut när spelplanen görs större.

För det tred­je: Med det här tän­ket får alla rum runt sam­ma bord. I sam­ma värld. På sam­ma marknad.

Med det här tän­ket ska­dar vi inte varand­ra eller lever på någon annans bekost­nad. Här är det inte så noga med grän­ser, vi har ju ändå kom­mit över­ens om att alla får plats, och inte nog med det. Alla ska ha sin egen uni­ka plats, sin egen utgångs­punkt i det sto­ra hela.

Ni vet alla des­sa för­äld­rar som tviv­lar på att de någon­sin ska kun­na upp­bringa ny och mer kär­lek till ytter­li­ga­re ett sys­kon? Och som sedan när bar­net är fött, för­und­ras över hur kär­le­ken bara tycks bli stör­re ju fler som delar på den? Så tän­ker jag att det är. Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans. Ju fler som hit­tar sin plats desto stör­re blir den gemen­sam­ma platt­for­men. Nästan som en orga­nism — om du är med på mitt något flum­mi­ga resonemang.

För det fjär­de: Välmåendet som föl­jer när jag inte läng­re behö­ver suk­ta efter att bli en halv­dan kopia utan kan bju­da på hela den per­son­ligt färg­sat­ta palett som är jag. Tryggheten som kom­mer av att jag duger som jag är. Och inte bara duger för­res­ten, jag är till och med min bäs­ta ver­sion när jag är mig själv som mest. För jag tar ing­en annans plats.

Samma drivkraft på jobbet och därhemma.

Häromdagen fick jag en frå­ga från en per­son som bru­kar lyss­na på min podd KNTNT Peptalk.

- Vad är det egent­li­gen som dri­ver dig, Gabriella?

Det här, kära du. Dessa fyra saker gemensamt.

Allt vac­kert ned­teck­nat i en och sam­ma mening. Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans.

Den fun­kar lika väl på ett per­son­ligt plan och uti­från synen på mänsk­lig utveck­ling som den gör för ett varu­mär­ke och en orga­ni­sa­tion. Som jag ser det.

Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans. Behöver du ett exempel?

Titta på TV4 på lör­dags­kväl­lar­na. Programmet Så myc­ket bätt­re är ett tyd­ligt exem­pel på själ­va prin­ci­pen, får jag väl ändå lov att hel­gar­de­ra mig med, ifall någon tyc­ker att låtar­na suger och pro­gram­for­ma­tet känns lätt klist­rigt och pådyvlande.

Runt bordet lever berättelserna vidare.

Här möts gam­mal och ung runt ett dukat bord långt bor­ta från de van­li­ga, bekan­ta mil­jö­er­na. Här slår man sig ner med sina oli­ka erfa­ren­he­ter, oli­ka histo­ri­er och oli­ka liv. Man lyss­nar, tar in och låter nyfi­ken­he­ten leda samtalet.

Den gemen­sam­ma näm­na­ren är lus­ten att vil­ja ge en ny ver­sion av något redan exi­ste­ran­de. Den spän­da för­vän­tan att se hur ett väl­känt styc­ke musik kan lan­da hos lyss­na­ren om man först knå­dar om det, bakar in sig själv i det och där­med för­med­lar en bit av sin egen plats i tillvaron.

Deltagarna sit­ter ner och gör sig redo för att lyss­na på någon annan. Man vet att man är där för att man har en unik roll, en egen plats. Och man vet ock­så att de and­ra runt omkring en själv är där av exakt sam­ma anledning.

Så mycket bättre.

Runt bor­det möts man som jäm­li­kar. Oavsett om kar­riä­ren är fem­tio eller fem år gam­mal. Vem som bre­a­ka­de först, har den störs­ta fan­ba­sen eller vem som sit­ter på det störs­ta publik­re­kor­det är ovä­sent­ligt. Man utgår från något givet och adde­rar sin egen kär­na. Man lik­som byter plats med varand­ra för en kort stund, och gör sin egen tolk­ning av vad man tror sig höra någon annan ha upp­levt eller förmedlat.

Inget vär­de­ras som bätt­re eller säm­re. Det är bara på ett annat sätt. Inget kan exi­ste­ra utan det and­ra. Originalet får nytt liv och kanske även upp­rät­tel­se tack vare den nya ver­sio­nen som i sin tur inte skul­le vara något utan sitt ursprung.

Respekten är för­ut­sätt­ning­en. Lyhördheten är led­stjär­nan. Passionen är red­ska­pet. Resten av resan är det bara att gasa på och ge sig hän.

För mig blir allt glas­klart. Vi behö­ver varand­ras berät­tel­ser och tolk­ning­ar för att bätt­re för­stå oss själ­va. Vi behö­ver varand­ras syn­fält och tan­ke­gång­ar för att göra livet mer spän­nan­de. Allt blir myc­ket stör­re och rika­re när vi gör det till­sam­mans. Det blir så myc­ket bättre.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »