GDPR: Bara början!

EU:s nya dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation (GDPR) – är bara ett litet steg mot en "digital single market". Det kommer mer, berättar advokat Cecilia Torelm Tornberg. Det är hög tid att du sätter dig in i vad det innebär för ditt företags marknadsföring och kommunikation. Börja med GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Men allra först: Läs Cecilia Torelm Tornberg krönika!

Cecilia Torelm Tornberg
15 november 2017

Många pra­tar om den nya tuf­fa per­son­upp­gifts­re­gle­ring­en – General Data Protection Regulation (GDPR). En ny regle­ring som direkt påver­kar alla orga­ni­sa­tio­ners pro­ces­ser och kom­mu­ni­ka­tion. Samtidigt är det­ta bara ett av många steg mot EUs mål om en ”digi­tal sing­le mar­ket.

Nu är det hög tid att anpas­sa sin orga­ni­sa­tion inför kom­man­de reform och för­stå att det­ta bara är bör­jan mot en ny tid för digi­tal mark­nads­fö­ring.

Lika för alla på en digital marknad

Den digi­ta­la utveck­ling­en för­änd­rar möj­lig­he­ter­na för grän­sö­ver­skri­dan­de han­del inom EU. Strategin för den digi­ta­la inre mark­na­den är att mins­ka han­dels­hin­der och öka möj­lig­he­ter för pri­vat­per­so­ner och före­tag att säkert och till en rim­lig kost­nad bedri­va han­del, utveck­la nya pro­duk­ter och inte­ra­ge­ra.

EU har där­för bland annat infört nya roa­mingreg­ler som inne­bär att man kan använ­da tele­fo­nen i annat EU-land utan att beta­la någ­ra extra avgif­ter. Vidare för­stärks kon­su­ment­skyd­det och skydd för den per­son­li­ga integri­te­ten på fle­ra områ­den.

Inte bara av godo

Allt det­ta är givet­vis väl­kom­nan­de för­änd­ring­ar för både kon­su­men­ter och före­tag. Samtidigt inne­bär för­sla­gen syn­ner­li­gen långt­gå­en­de tvångs­me­del som kon­su­ment­skydds­myn­dig­he­ter­na ska kun­na tilläm­pa.

Myndigheterna föreslås exem­pel­vis att få befo­gen­het att stänga en webb­plats eller domän, kun­na begä­ra ut detal­je­rad infor­ma­tion, utfö­ra inspek­tio­ner likt gry­nings­rä­der och köpa in varor under täck­man­tel. Förändringarna krä­ver efter­lev­nad från svens­ka före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Ett omfat­tan­de för­be­re­del­se- och för­änd­rings­ar­be­te för alla som job­bar med digi­tal mark­nads­fö­ring är där­för nöd­vän­digt.

Hårdare krav kräver omställning

Den störs­ta refor­men i stra­te­gin för en ”digi­tal sing­le mar­ket” är EU:s nya data­skydds­för­ord­ning General Data Protection Regulation (GDPR) som bör­jar tilläm­pas den 25:e maj 2018.

Förordningen inne­hål­ler betyd­ligt hår­da­re krav på han­te­ring av per­son­upp­gif­ter och stäl­ler nya krav på nya ruti­ner och pro­ces­ser för säker han­te­ring av regis­ter samt krav på ansva­rig led­ningsni­vå.

Läs mer om de hår­da­re kra­ven för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring inne­bär i arti­keln Hårdare krav för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring.

Skyldighet att visa på efterlevnad

Ett av de områ­den där regle­ring­en skärps i för­hål­lan­de till befint­lig per­son­upp­giftslag, är den så kal­la­de ansvars­skyl­dig­he­ten, vil­ken med­för skyl­dig­het för orga­ni­sa­tio­nen med per­son­upp­gifts­an­svar att kun­na visa att data­skydds­för­ord­ning­en efter­levs.

För att kun­na efter­le­va den­na doku­men­ta­tions­skyl­dig­het krävs ett bety­dan­de för­be­re­del­se­ar­be­te. Förberedelsearbetet ska inne­hål­la föl­jan­de steg:

  • Inventering: En inven­te­ring av vil­ka per­son­upp­gif­ter som orga­ni­sa­tio­nen behand­lar. Inventeringen kom­mer att krä­va inter­na resur­ser för att utre­da vil­ka per­son­upp­gif­ter som fak­tiskt finns i orga­ni­sa­tio­nens alla delar. Vanligt är att upp­gif­ter om kon­takt­per­so­ner till exem­pel­vis pro­spekts finns utspritt mel­lan CRM-system, and­ra lis­tor och enskil­da med­ar­be­ta­res Outlook-map­par eller i skriv­bords­lå­dor.
  • Kategorisering: Personuppgifterna ska kate­go­ri­se­ras uti­från hur per­son­upp­gifts­be­hand­ling­en ser ut. Kategorier kan exem­pel­vis bestå av per­son­upp­gif­ter avse­en­de anställ­da, tidi­ga­re anställ­da, inhyr­da kon­sul­ter, sam­ar­bets­part­ners, leve­ran­tö­rer osv.
  • Kartläggning: Inventering och kate­go­ri­se­ring av per­son­upp­gif­ter­na ska även syf­ta till att kart­läg­ga oklar­he­ter och poten­ti­el­la pro­blem­om­rå­den samt iden­ti­fi­e­ra beho­vet av till exem­pel per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­tal och att upp­da­te­ra infor­ma­tions- och sam­tyc­kes­tex­ter.

Ställ om för ”digital singel market”

Att kart­läg­ga före­ta­gets lega­la regel­ef­ter­lev­nad, ska­pa ruti­ner, doku­men­ta­tion och tyd­li­ga poli­cys kom­mer att vara grund­läg­gan­de för att kun­na föl­ja de nya EU-regel­ver­ken som stäl­ler nya hår­da­re krav på de svens­ka aktö­rer­na.

Vi kan inte läng­re för­sva­ra oss med vår tra­di­tion av en långt­gå­en­de ytt­ran­de­fri­het eller tro att det hela bör kun­na lösas över en kopp kaf­fe med argu­ment som att ”alla and­ra gör ju övertramp och ingen­ting hän­der så var­för ska vi age­ra annorlun­da?”

Det är nya tider nu. Det är tid för seri­ö­sa före­tag och and­ra aktö­rer att bli ”com­pli­ent” på rik­tigt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
tempus ut sed accumsan Nullam venenatis, sit Donec id consectetur tristique

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest