GDPR: Bara början!

EU:s nya dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation (GDPR) – är bara ett litet steg mot en "digital single market". Det kommer mer, berättar advokat Cecilia Torelm Tornberg. Det är hög tid att du sätter dig in i vad det innebär för ditt företags marknadsföring och kommunikation. Börja med GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Men allra först: Läs Cecilia Torelm Tornberg krönika!

Cecilia Torelm Tornberg
15 november 2017

Många pra­tar om den nya tuf­fa per­son­upp­gifts­re­gle­ring­en – General Data Protection Regulation (GDPR). En ny regle­ring som direkt påver­kar alla orga­ni­sa­tio­ners pro­ces­ser och kom­mu­ni­ka­tion. Samtidigt är det­ta bara ett av många steg mot EUs mål om en ”digi­tal sing­le mar­ket.

Nu är det hög tid att anpas­sa sin orga­ni­sa­tion inför kom­man­de reform och för­stå att det­ta bara är bör­jan mot en ny tid för digi­tal marknadsföring.

Lika för alla på en digital marknad

Den digi­ta­la utveck­ling­en för­änd­rar möj­lig­he­ter­na för grän­sö­ver­skri­dan­de han­del inom EU. Strategin för den digi­ta­la inre mark­na­den är att mins­ka han­dels­hin­der och öka möj­lig­he­ter för pri­vat­per­so­ner och före­tag att säkert och till en rim­lig kost­nad bedri­va han­del, utveck­la nya pro­duk­ter och interagera.

EU har där­för bland annat infört nya roa­mingreg­ler som inne­bär att man kan använ­da tele­fo­nen i annat EU-land utan att beta­la någ­ra extra avgif­ter. Vidare för­stärks kon­su­ment­skyd­det och skydd för den per­son­li­ga integri­te­ten på fle­ra områden.

Inte bara av godo

Allt det­ta är givet­vis väl­kom­nan­de för­änd­ring­ar för både kon­su­men­ter och före­tag. Samtidigt inne­bär för­sla­gen syn­ner­li­gen långt­gå­en­de tvångs­me­del som kon­su­ment­skydds­myn­dig­he­ter­na ska kun­na tillämpa.

Myndigheterna föreslås exem­pel­vis att få befo­gen­het att stänga en webb­plats eller domän, kun­na begä­ra ut detal­je­rad infor­ma­tion, utfö­ra inspek­tio­ner likt gry­nings­rä­der och köpa in varor under täck­man­tel. Förändringarna krä­ver efter­lev­nad från svens­ka före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Ett omfat­tan­de för­be­re­del­se- och för­änd­rings­ar­be­te för alla som job­bar med digi­tal mark­nads­fö­ring är där­för nödvändigt.

Hårdare krav kräver omställning

Den störs­ta refor­men i stra­te­gin för en ”digi­tal sing­le mar­ket” är EU:s nya data­skydds­för­ord­ning General Data Protection Regulation (GDPR) som bör­jar tilläm­pas den 25:e maj 2018.

Förordningen inne­hål­ler betyd­ligt hår­da­re krav på han­te­ring av per­son­upp­gif­ter och stäl­ler nya krav på nya ruti­ner och pro­ces­ser för säker han­te­ring av regis­ter samt krav på ansva­rig ledningsnivå.

Läs mer om de hår­da­re kra­ven för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring inne­bär i arti­keln Hårdare krav för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring.

Skyldighet att visa på efterlevnad

Ett av de områ­den där regle­ring­en skärps i för­hål­lan­de till befint­lig per­son­upp­giftslag, är den så kal­la­de ansvars­skyl­dig­he­ten, vil­ken med­för skyl­dig­het för orga­ni­sa­tio­nen med per­son­upp­gifts­an­svar att kun­na visa att data­skydds­för­ord­ning­en efterlevs.

För att kun­na efter­le­va den­na doku­men­ta­tions­skyl­dig­het krävs ett bety­dan­de för­be­re­del­se­ar­be­te. Förberedelsearbetet ska inne­hål­la föl­jan­de steg:

  • Inventering: En inven­te­ring av vil­ka per­son­upp­gif­ter som orga­ni­sa­tio­nen behand­lar. Inventeringen kom­mer att krä­va inter­na resur­ser för att utre­da vil­ka per­son­upp­gif­ter som fak­tiskt finns i orga­ni­sa­tio­nens alla delar. Vanligt är att upp­gif­ter om kon­takt­per­so­ner till exem­pel­vis pro­spekts finns utspritt mel­lan CRM-system, and­ra lis­tor och enskil­da med­ar­be­ta­res Outlook-map­par eller i skrivbordslådor.
  • Kategorisering: Personuppgifterna ska kate­go­ri­se­ras uti­från hur per­son­upp­gifts­be­hand­ling­en ser ut. Kategorier kan exem­pel­vis bestå av per­son­upp­gif­ter avse­en­de anställ­da, tidi­ga­re anställ­da, inhyr­da kon­sul­ter, sam­ar­bets­part­ners, leve­ran­tö­rer osv.
  • Kartläggning: Inventering och kate­go­ri­se­ring av per­son­upp­gif­ter­na ska även syf­ta till att kart­läg­ga oklar­he­ter och poten­ti­el­la pro­blem­om­rå­den samt iden­ti­fi­e­ra beho­vet av till exem­pel per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­tal och att upp­da­te­ra infor­ma­tions- och samtyckestexter.

Ställ om för ”digital singel market”

Att kart­läg­ga före­ta­gets lega­la regel­ef­ter­lev­nad, ska­pa ruti­ner, doku­men­ta­tion och tyd­li­ga poli­cys kom­mer att vara grund­läg­gan­de för att kun­na föl­ja de nya EU-regel­ver­ken som stäl­ler nya hår­da­re krav på de svens­ka aktörerna.

Vi kan inte läng­re för­sva­ra oss med vår tra­di­tion av en långt­gå­en­de ytt­ran­de­fri­het eller tro att det hela bör kun­na lösas över en kopp kaf­fe med argu­ment som att ”alla and­ra gör ju övertramp och ingen­ting hän­der så var­för ska vi age­ra annorlunda?”

Det är nya tider nu. Det är tid för seri­ö­sa före­tag och and­ra aktö­rer att bli ”com­pli­ent” på riktigt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »