Glöm inte bort avtalet

En muntlig överenskommelse är bindande men svår att bevisa när åsikterna går isär. Läs advokat Cecilia Torelm Tornbergs artikel om avtalets betydelse för ett lyckosamt samarbete. Och få tips på vad det bör innehålla!

Det kan tyc­kas själv­klart att avta­let är av cen­tral vikt för ett fram­gångs­rikt sam­ar­be­te. Ändå upp­le­ver jag allt­för ofta att sam­ar­be­ten mel­lan annon­sö­rer och kom­mu­ni­ka­tions­by­rå­er och/​eller influ­en­ser­nas byg­ger på munt­li­ga överenskommelser.

Vid munt­li­ga avtal är det inte ovan­ligt att par­ter­na har oli­ka upp­fatt­ning­ar om vad de egent­li­gen kom­mit över­ens om när allt ställs på sin spets. Min erfa­ren­het är att det­ta ock­så är en anled­ning till att tvis­ter upp­kom­mer mel­lan parterna.

Ett annat pro­blem är att det lega­la ansva­ret inte går att avta­la bort. Med det­ta föl­jer att det i sam­ar­bets­av­tal bör tyd­lig­gö­ras hur pro­duk­ter och tjäns­ter ska mark­nads­fö­ras för att inte bry­ta mot gäl­lan­de rätts­li­ga och etis­ka regler.

Total avtalsfrihet utan formaliakrav

I Sverige råder (i prin­cip total) avtals­fri­het vil­ket inne­bär att par­ter­na är fria att ingå avtal på det sätt de öns­kar. Det inne­bär ock­så att det i de fles­ta fall inte finns någ­ra for­mel­la krav på hur affärs­do­ku­ment ska vara utformade.

Vid upp­hovs­rätts­li­ga avtal såsom avtal om t.ex. bild- eller tex­trät­tig­he­ter finns inte hel­ler någ­ra formaliakrav.

Detta inne­bär att ett avtal om upp­hovs­rätt inte behö­ver vara skrift­ligt även om det natur­ligt­vis under­lät­tar i bevis­hän­se­en­de om par­ter­na skul­le bli oense.

Oklarheter tolkas till upphovsmannens fördel

Vid tolk­ning av upp­hovs­rätts­li­ga avtal bru­kar man tala om att det finns en spe­ci­fi­ka­tions­prin­cip. Denna inne­bär att det endast är de rät­tig­he­ter som klart fram­går av avta­let som över­låts till förvärvaren.

Oklara över­lå­tel­ser tol­kas såle­des till upp­hovs­man­nens för­del. Därför är det sär­skilt vik­tigt att regle­ra vad som över­låts och i vil­ket syf­te. Därtill bör det spe­ci­fi­ce­ras hur par­ter­na får för­fo­ga över materialet.

Förfoganderättens räck­vidd bör spe­ci­fi­ce­ras genom följande:

 • Omfattning
  • antal exem­plar
  • tid
 • Geografiska begräns­ning­ar
 • Möjlighet till bearbetning
 • Möjlighet till vida­reö­ver­lå­tan­de (soci­a­la medier)
 • Media
 • Ideell rätt (rätt att bli namngiven)
 • Skilj på legalt och avtals­rätts­ligt ansvar

När man ingår sam­ar­bets­av­tal mel­lan annon­sör och kom­mu­ni­ka­tions­by­rå och/​eller influ­en­sers är det vik­tigt att kän­na till att det lega­la ansva­ret inte går att avta­la bort.

Huvudansvaret lig­ger natur­ligt­vis all­tid hos annon­sö­ren. Men utö­ver avsän­da­ren kan även den som i väsent­lig mån bidra­git till mark­nads­fö­ring­en, exem­pel­vis en kom­mu­ni­ka­tions­by­rå, åläg­gas ett medverkansansvar.

Detta inne­bär t.ex. att en annon­sör även ansva­rar för hur före­ta­gets pro­duk­ter och tjäns­ter pre­sen­te­ras av en anli­tad blog­ga­re. Avtalet bör där­för regle­ra hur inlägg ska utfor­mas för att säker­stäl­la att det inte bry­ter mot någ­ra lega­la eller etis­ka regler.

Ekonomisk kompensation för marknadsrättsligt ansvar

Ett alter­na­tiv är att på oli­ka sätt eko­no­miskt kom­pen­se­ra för det mark­nads­rätts­li­ga ansva­ret. En sådan klau­sul i sam­ar­bets­av­tal mel­lan annon­sör och kom­mu­ni­ka­tions­by­rå är nor­malt av inne­bör­den att byrån ska ansva­ra för och garan­te­ra att före­slag­na mark­nads­fö­ringsåt­gär­der inte stri­der mot gäl­lan­de lag­reg­ler, etis­ka reg­ler eller branschpraxis.

Byrån ska vida­re ansva­ra för all ska­da som orsa­kas genom bris­tan­de garantiuppfyllelse.

För väg­led­ning för sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­ni­ka­tions­by­rå och annon­sör har Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges annon­sö­rer tagit fram rekom­men­da­tio­ner. Läs vida­re här.

Tips för ett lyckat samarbetsavtal

Avslutningsvis ger jag någ­ra sam­man­fat­tan­de tips för ett lyc­kat samarbetsavtal:

 • Använd skrift­li­ga avtal
 • Specificera hur upp­hovs­rätts­ligt skyd­dat mate­ri­al får användas
 • Avtala bara om mate­ri­al du har rätt till se över avtal med ev. foto­gra­fer och
 • under­le­ve­ran­tö­rer
 • Reglera vem som ska ansva­ra för kon­trol­len av om mark­nads­fö­ring­en följer
 • rätts­li­ga och etis­ka regler
 • Reglera vem som har ansvar för fel och vil­ka ansvars­be­gräns­ning­ar som finns

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »