Glöm inte bort avtalet

En muntlig överenskommelse är bindande men svår att bevisa när åsikterna går isär. Läs advokat Cecilia Torelm Tornbergs artikel om avtalets betydelse för ett lyckosamt samarbete. Och få tips på vad det bör innehålla!

Det kan tyc­kas själv­klart att avta­let är av cen­tral vikt för ett fram­gångs­rikt sam­ar­be­te. Ändå upp­le­ver jag allt­för ofta att sam­ar­be­ten mel­lan annon­sö­rer och kom­mu­ni­ka­tions­by­rå­er och/​eller influ­en­ser­nas byg­ger på munt­li­ga över­ens­kom­mel­ser.

Vid munt­li­ga avtal är det inte ovan­ligt att par­ter­na har oli­ka upp­fatt­ning­ar om vad de egent­li­gen kom­mit över­ens om när allt ställs på sin spets. Min erfa­ren­het är att det­ta ock­så är en anled­ning till att tvis­ter upp­kom­mer mel­lan par­ter­na.

Ett annat pro­blem är att det lega­la ansva­ret inte går att avta­la bort. Med det­ta föl­jer att det i sam­ar­bets­av­tal bör tyd­lig­gö­ras hur pro­duk­ter och tjäns­ter ska mark­nads­fö­ras för att inte bry­ta mot gäl­lan­de rätts­li­ga och etis­ka reg­ler.

Total avtalsfrihet utan formaliakrav

I Sverige råder (i prin­cip total) avtals­fri­het vil­ket inne­bär att par­ter­na är fria att ingå avtal på det sätt de öns­kar. Det inne­bär ock­så att det i de fles­ta fall inte finns någ­ra for­mel­la krav på hur affärs­do­ku­ment ska vara utfor­ma­de.

Vid upp­hovs­rätts­li­ga avtal såsom avtal om t.ex. bild- eller tex­trät­tig­he­ter finns inte hel­ler någ­ra for­ma­li­akrav.

Detta inne­bär att ett avtal om upp­hovs­rätt inte behö­ver vara skrift­ligt även om det natur­ligt­vis under­lät­tar i bevis­hän­se­en­de om par­ter­na skul­le bli oen­se.

Oklarheter tolkas till upphovsmannens fördel

Vid tolk­ning av upp­hovs­rätts­li­ga avtal bru­kar man tala om att det finns en spe­ci­fi­ka­tions­prin­cip. Denna inne­bär att det endast är de rät­tig­he­ter som klart fram­går av avta­let som över­låts till för­vär­va­ren.

Oklara över­lå­tel­ser tol­kas såle­des till upp­hovs­man­nens för­del. Därför är det sär­skilt vik­tigt att regle­ra vad som över­låts och i vil­ket syf­te. Därtill bör det spe­ci­fi­ce­ras hur par­ter­na får för­fo­ga över mate­ri­a­let.

Förfoganderättens räck­vidd bör spe­ci­fi­ce­ras genom föl­jan­de:

 • Omfattning
  • antal exem­plar
  • tid
 • Geografiska begräns­ning­ar
 • Möjlighet till bear­bet­ning
 • Möjlighet till vida­reö­ver­lå­tan­de (soci­a­la medi­er)
 • Media
 • Ideell rätt (rätt att bli namn­gi­ven)
 • Skilj på legalt och avtals­rätts­ligt ansvar

När man ingår sam­ar­bets­av­tal mel­lan annon­sör och kom­mu­ni­ka­tions­by­rå och/​eller influ­en­sers är det vik­tigt att kän­na till att det lega­la ansva­ret inte går att avta­la bort.

Huvudansvaret lig­ger natur­ligt­vis all­tid hos annon­sö­ren. Men utö­ver avsän­da­ren kan även den som i väsent­lig mån bidra­git till mark­nads­fö­ring­en, exem­pel­vis en kom­mu­ni­ka­tions­by­rå, åläg­gas ett med­ver­kan­s­an­svar.

Detta inne­bär t.ex. att en annon­sör även ansva­rar för hur före­ta­gets pro­duk­ter och tjäns­ter pre­sen­te­ras av en anli­tad blog­ga­re. Avtalet bör där­för regle­ra hur inlägg ska utfor­mas för att säker­stäl­la att det inte bry­ter mot någ­ra lega­la eller etis­ka reg­ler.

Ekonomisk kompensation för marknadsrättsligt ansvar

Ett alter­na­tiv är att på oli­ka sätt eko­no­miskt kom­pen­se­ra för det mark­nads­rätts­li­ga ansva­ret. En sådan klau­sul i sam­ar­bets­av­tal mel­lan annon­sör och kom­mu­ni­ka­tions­by­rå är nor­malt av inne­bör­den att byrån ska ansva­ra för och garan­te­ra att före­slag­na mark­nads­fö­ringsåt­gär­der inte stri­der mot gäl­lan­de lag­reg­ler, etis­ka reg­ler eller bransch­prax­is.

Byrån ska vida­re ansva­ra för all ska­da som orsa­kas genom bris­tan­de garan­ti­upp­fyl­lel­se.

För väg­led­ning för sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­ni­ka­tions­by­rå och annon­sör har Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges annon­sö­rer tagit fram rekom­men­da­tio­ner. Läs vida­re här.

Tips för ett lyckat samarbetsavtal

Avslutningsvis ger jag någ­ra sam­man­fat­tan­de tips för ett lyc­kat sam­ar­bets­av­tal:

 • Använd skrift­li­ga avtal
 • Specificera hur upp­hovs­rätts­ligt skyd­dat mate­ri­al får använ­das
 • Avtala bara om mate­ri­al du har rätt till se över avtal med ev. foto­gra­fer och
 • under­le­ve­ran­tö­rer
 • Reglera vem som ska ansva­ra för kon­trol­len av om mark­nads­fö­ring­en föl­jer
 • rätts­li­ga och etis­ka reg­ler
 • Reglera vem som har ansvar för fel och vil­ka ansvars­be­gräns­ning­ar som finns

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
dolor. ut mattis risus quis ipsum elementum justo Aliquam sed risus. felis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest