Gör intervjuer för din content marketing – proffset tipsar hur

Intervjun är ett alldeles utmärkt format att använda i podd, blogg eller magasin när du gör din content marketing. Vi på Kntnt gör det hela tiden. Men eftersom vi, som de flesta marknadsförare, inte är utbildade journalister får vi pröva oss fram. I dagens avsnitt av Kntnt Radio får vi råd och tips av vår gode vän och proffs-intervjuare Lars Wirtén. Vill du också veta hur man gör en intervju från ax till limpa? Detta avsnitt är för dig!

Pia Tegborg
16 februari 2018

Intervjun är ett all­de­les utmärkt for­mat att använ­da i din con­tent mar­ke­ting. Vi på Kntnt gör det hela tiden. Men eftersom vi, som de fles­ta mark­nads­fö­ra­re, inte är utbil­da­de jour­na­lis­ter får vi prö­va oss fram. I dagens avsnitt av Kntnt Radio får vi råd och tips av vår gode vän och proffs-inter­vju­a­re Lars Wirtén. Vill du ock­så veta hur man gör en inter­vju från ax till lim­pa? Detta avsnitt är för dig!

Intervjun i din content marketing

Intervjun är ett van­ligt inslag i con­tent-pro­duk­tio­nen. Att inter­vjua sak­ex­per­ter, spän­nan­de bransch­pro­fi­ler eller nöj­da kun­der kan vara ett effek­tivt sätt att ska­pa vär­de för din publik och sam­ti­digt byg­ga ditt varu­mär­ke. Men att stäl­la de rät­ta frå­gor­na är inte enkelt utan sna­ra­re ett hant­verk.

Med 20 års erfa­ren­het av redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion kan Lars Wirtén kne­pen. Han har varit jour­na­list på ett stort antal tid­ning­ar och dri­vit PR-byrå. Idag är han fri­ståen­de kon­sult och jour­na­list i egna före­ta­get Wirtén Content Agency.

Journalistikens grunder

Ställ ald­rig två frå­gor i en, använd öpp­na frå­gor och äls­ka verb är bara ett axplock av tip­sen Lars Wirtén bju­der på i dagens sam­tal. Hur du und­vi­ker van­li­ga miss­tag och inte går i fäl­lor är and­ra saker vi pra­tar om. Där finns ock­så de sex klas­sis­ka jour­na­lis­tis­ka grund­frå­gor­na. Har du koll på des­sa är du hem­ma menar Lars Wirtén. Lyssna vida­re så får du veta vil­ka de är!

Från ax till limpa

En stor del av avsnit­tet ägnas åt vad du skall tän­ka på om du vill göra en inter­vju för din con­tent mar­ke­ting. Lars Wirtén gui­dar dig steg­vis genom det­ta arbe­te med fokus på pla­ne­ring, for­mu­le­ring av frå­gor, bok­ning av inter­vju, genom­fö­ran­de och avslut­nings­vis det vik­ti­ga efter­ar­be­tet.

Lyssna sedan till slu­tet av avsnit­tet för hur Lars Wirténs abso­lut bäs­ta tips på hur du blir en bätt­re inter­vju­a­re!

För mer läsning om intervjuteknik

På Lars Wirténs con­tent mar­ke­ting-blogg Lustgården hit­tar du mäng­der av intres­san­ta artik­lar. För dig som vill lära mer om inter­vju­tek­nik kan jag sär­skilt rekom­men­de­ra del 1 och del 2 i Lars Wirténs arti­kel­se­rie om hur du gör en bra inter­vju.

Länkar

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Like A Living Dead © Topsy Turvy’s (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
leo commodo pulvinar nec felis elit. consequat. risus. amet, vulputate, ut mi,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest