Gör intervjuer för din content marketing – proffset tipsar hur

Intervjun är ett alldeles utmärkt format att använda i podd, blogg eller magasin när du gör din content marketing. Vi på Kntnt gör det hela tiden. Men eftersom vi, som de flesta marknadsförare, inte är utbildade journalister får vi pröva oss fram. I dagens avsnitt av Kntnt Radio får vi råd och tips av vår gode vän och proffs-intervjuare Lars Wirtén. Vill du också veta hur man gör en intervju från ax till limpa? Detta avsnitt är för dig!

Pia Tegborg
16 februari 2018

Intervjun är ett all­de­les utmärkt for­mat att använ­da i din con­tent mar­ke­ting. Vi på Kntnt gör det hela tiden. Men eftersom vi, som de fles­ta mark­nads­fö­ra­re, inte är utbil­da­de jour­na­lis­ter får vi prö­va oss fram. I dagens avsnitt av Kntnt Radio får vi råd och tips av vår gode vän och proffs-inter­vju­a­re Lars Wirtén. Vill du ock­så veta hur man gör en inter­vju från ax till lim­pa? Detta avsnitt är för dig!

[kntnt_​radio 165]

Intervjun i din content marketing

Intervjun är ett van­ligt inslag i con­tent-pro­duk­tio­nen. Att inter­vjua sak­ex­per­ter, spän­nan­de bransch­pro­fi­ler eller nöj­da kun­der kan vara ett effek­tivt sätt att ska­pa vär­de för din publik och sam­ti­digt byg­ga ditt varu­mär­ke. Men att stäl­la de rät­ta frå­gor­na är inte enkelt utan sna­ra­re ett hantverk.

Med 20 års erfa­ren­het av redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion kan Lars Wirtén kne­pen. Han har varit jour­na­list på ett stort antal tid­ning­ar och dri­vit PR-byrå. Idag är han fri­ståen­de kon­sult och jour­na­list i egna före­ta­get Wirtén Content Agency.

Journalistikens grunder

Ställ ald­rig två frå­gor i en, använd öpp­na frå­gor och äls­ka verb är bara ett axplock av tip­sen Lars Wirtén bju­der på i dagens sam­tal. Hur du und­vi­ker van­li­ga miss­tag och inte går i fäl­lor är and­ra saker vi pra­tar om. Där finns ock­så de sex klas­sis­ka jour­na­lis­tis­ka grund­frå­gor­na. Har du koll på des­sa är du hem­ma menar Lars Wirtén. Lyssna vida­re så får du veta vil­ka de är!

Från ax till limpa

En stor del av avsnit­tet ägnas åt vad du skall tän­ka på om du vill göra en inter­vju för din con­tent mar­ke­ting. Lars Wirtén gui­dar dig steg­vis genom det­ta arbe­te med fokus på pla­ne­ring, for­mu­le­ring av frå­gor, bok­ning av inter­vju, genom­fö­ran­de och avslut­nings­vis det vik­ti­ga efterarbetet.

Lyssna sedan till slu­tet av avsnit­tet för hur Lars Wirténs abso­lut bäs­ta tips på hur du blir en bätt­re intervjuare!

För mer läsning om intervjuteknik

På Lars Wirténs con­tent mar­ke­ting-blogg Lustgården hit­tar du mäng­der av intres­san­ta artik­lar. För dig som vill lära mer om inter­vju­tek­nik kan jag sär­skilt rekom­men­de­ra del 1 och del 2 i Lars Wirténs arti­kel­se­rie om hur du gör en bra intervju.

Länkar

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Like A Living Dead © Topsy Turvy’s (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »