Handlar allt om video?

Vi välkomnar vår nya gästkrönikör! Martin Modigh Karlsson, vd på kommunikations­byrån Bridget i Göteborg. En gång i månaden får vi ta del av hans tankar och klokskaper här i Kntnt Magasin. I sin första krönika sätter han videon som innehållsform under lupp. Upphaussad eller värd all uppmärksamhet? Läs och se om du håller med!

Martin Karlsson
18 oktober 2017

Alla bran­scher har sina buzzwords – heta ter­mer som kom­mer starkt och sedan glöms eller upp­hör att vara i ropet. Ofta var de inte den fräl­sa­re de utmå­la­des som. Många visar sig vara ett vet­tigt verk­tyg bland and­ra i en verk­tygs­lå­da, bara inte det där enda verk­ty­get man behö­ver. Men då har de som ropa­de all­ra högst redan gått vida­re till näs­ta poten­ti­ellt omväl­van­de rörel­se.

Medie och mark­nads­fö­ring är allt annat än för­sko­na­de som bransch. Ibland är det helt nya ord eller före­te­el­ser, ibland väcks gam­la till liv igen. KNTNT Magasin har tidi­ga­re avmys­ti­fi­e­rat begrepp som con­tent, con­tent mar­ke­ting och sök­mo­to­rop­ti­me­ring. Längre bak i dia­ri­et finns ock­så en ord­lis­ta att rekom­men­de­ra: Vad bety­der inne­håll, kana­ler, medi­er, kura­te­ra , …?.

Inom kom­mu­ni­ka­tion har video och rör­ligt gått var­ma ett par år. Orden är inte nya för­stås, men få saker ver­kar heta­re inom digi­tal mark­nads­fö­ring (det skul­le vara AI då för­stås). 2016 sägs vara året då video på all­var fick genom­slag i soci­a­la medi­er och 2017 blir väl året då video tar över totalt. Runt jul kom­mer text och ste­la bil­der tro­ligt­vis vara sat­ta på undan­tag, som män­ni­skor i Terminator-fil­mer­na. Ingen idé att lära bar­nen läsa och skri­va. Eller?

98% av alla video­produktions­byråer vill se mer video

Är video rele­vant eller ett buzzword? Vi matas med siff­ror. 74% av tra­fi­ken kom­mer vara video 2017, 70% av dina kon­kur­ren­ter sat­sar på video, 16% av ame­ri­kans­ka före­tag sän­der live på Facebook.1 Att 74% av tra­fi­ken kom­mer vara video i år syns bland annat i den här arti­keln från Syndacast – Video mar­ke­ting & sta­tistics trends 2015. Av det rekom­men­de­ras slut­sat­sen att som mark­nads­fö­ra­re sat­sa mer på video. Inte kons­tigt kanske, med tan­ke på att avsän­da­ren leve­re­rar vide­oin­ne­håll.

Vi bort­ser från att det är en två år gam­mal upp­skatt­ning och att ”följ ström­men!” inte all­tid är bäst råd för att stic­ka ut. Det finns and­ra pro­blem med den här typen av sif­fer­kläd­da, själv­upp­fyl­lan­de pro­fe­ti­or. De låter över­ty­gan­de, 74% är jät­te­myc­ket, bäst att hop­pa på tåget! Men vad inne­bär det att 74% av tra­fi­ken är video? Till att bör­ja med inne­bär det att 26% av tra­fi­ken på inter­net inte är video, och allt­så består av annat inne­håll. Annat inne­håll som ofta rym­mer långt mer infor­ma­tion ställt till den band­bredd den upp­tar.

En kattvideo säger mer än tusen ord

Låt mig för­kla­ra. Ditt favo­rit­katt­klipp på youtu­be är 3 minu­ter och 51 sekun­der långt. Det kon­su­me­rar 15,4 MB band­bredd om du tit­tar i din mobil på väg från job­bet. Du biter dig lite i tung­an för att inte fnitt­ra högt, för­ra gång­en du gjor­de det fick du näm­li­gen så kons­ti­ga blic­kar. Om du istäl­let tit­tar på din lap­top, under en mikro­pa­us på kon­to­ret, tar sam­ma klipp 47,74 MB i anspråk (själv­klart ser du dina katt­klipp i HD).

Den band­bredd som du just kon­su­me­rat mot­sva­rar 7 700 respek­ti­ve 23 870 stan­dardsi­dor text. Om du lagt band­bred­den på en podcast rör det sig om ett par tim­mars lyss­nan­de i mobi­len per katt­klipp. Jämförelsen är orätt­vis, men poäng­en är att det inte är det mins­ta kons­tigt att stor del av tra­fi­ken på inter­net räk­nat i MB upp­tas av den inne­hålls­form som väger mest. Det är inte omöj­ligt att vi snart får se jäm­fö­rel­ser som visar hur 4k-video, VR och AR spring­er om ”van­lig” video, vil­ket blir lika orätt­vist då det rör sig ofta om betyd­ligt tyng­re pro­ces­ser räk­nat i MB.

2017 Minnesota Cat Video Festival. Sveriges förs­ta katt­vi­de­o­fes­ti­val ord­na­des för­res­ten på Södra Teatern redan 2014.

Min lek med siff­ror till trots, video är på fram­marsch och något som många kon­su­me­rar, men att en stor del av tra­fi­ken utgörs av video inne­bär inte auto­ma­tiskt att and­ra inne­hålls­for­mer trängs undan. Särskilt inte så länge den tid vi till­bring­ar med att kon­su­me­ra inne­håll ökar (vil­ket vis­ser­li­gen inte är så länge till, läs eller lyss­na på Så över­le­ver du ”con­tent shock”. Olika inne­håll pas­sar att kon­su­me­ras vid oli­ka till­fäl­len och i oli­ka syf­ten. Video är ett medie, en kanal, och ald­rig star­ka­re än berät­tel­sen den för­med­lar. Om text bätt­re kun­de fånga käns­lan vi får av den där kna­si­ga kat­ten som hop­pas upp i en tak­fläkt skul­le vi läsa istäl­let för att tit­ta.

Mediet är en del – men budskapet är fortfarande kung

Marshall McLuhan myn­ta­de begrep­pet ”the medium is the mes­sage”1. En av McLuhans poäng­er var att vi i stu­di­er av mass­me­dia inte ska glöm­ma att medi­et i sig bär en mas­sa infor­ma­tion och utgör en kon­text. Att bara tol­ka bud­ska­pet och glöm­ma de dol­da sig­na­ler som ryms i dis­tri­bu­tions­sät­tet leder till en otill­räck­lig tolk­ning.

Men idag kan det vara på sin plats att påmin­na om det omvän­da – bud­ska­pet är fort­fa­ran­de vik­ti­gast. Särskilt om du är den som tar fram bud­ska­pet. Kanal är främst ett sätt att för­med­la bud­skap och bör väl­jas med hän­syn till vad du vill säga, vem du vill nå samt vad du vill åstad­kom­ma. Det ska­dar hel­ler inte att skra­pa lite på ytan på siff­ror som fladd­rar för­bi.

Illustration: Martin Modigh Karlsson

Fotnoter

1. Det finns rele­van­ta rap­por­ter och stu­di­er om inne­håll­s­ty­per. Men vi över­sköljs sam­ti­digt av såda­na här siff­ror ryck­ta ur sina sam­man­hang tack vare det näst senas­te buzzwor­det på områ­det: info­gra­fi­ken. En av siff­ror­na ovan följ­de jag från info­gra­fik a som hän­vi­sa­de till info­gra­fik b, som hän­vi­sa­de till c som i sin tur hän­vi­sa­de till en blogg­post som inte nämn­de siff­ran.

2. Uttrycket är, till­sam­mans med McLuhans ”hot and cold media”, lika miss­för­stått och slent­ri­an­ci­te­rat som Francis Fukuyamas ”end of histo­ry”, vil­ket träff­sä­kert illu­stre­ras i en av mina favo­ritsce­ner i Woody Allens Annie Hall. ”Boy, if life were only like this”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
quis ut tristique ante. Curabitur sem, dolor. felis libero. Donec consectetur

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest