Handlar allt om video?

Vi välkomnar vår nya gästkrönikör! Martin Modigh Karlsson, vd på kommunikations­byrån Bridget i Göteborg. En gång i månaden får vi ta del av hans tankar och klokskaper här i Kntnt Magasin. I sin första krönika sätter han videon som innehållsform under lupp. Upphaussad eller värd all uppmärksamhet? Läs och se om du håller med!

Martin Karlsson
18 oktober 2017

Alla bran­scher har sina buzzwords – heta ter­mer som kom­mer starkt och sedan glöms eller upp­hör att vara i ropet. Ofta var de inte den fräl­sa­re de utmå­la­des som. Många visar sig vara ett vet­tigt verk­tyg bland and­ra i en verk­tygs­lå­da, bara inte det där enda verk­ty­get man behö­ver. Men då har de som ropa­de all­ra högst redan gått vida­re till näs­ta poten­ti­ellt omväl­van­de rörelse.

Medie och mark­nads­fö­ring är allt annat än för­sko­na­de som bransch. Ibland är det helt nya ord eller före­te­el­ser, ibland väcks gam­la till liv igen. KNTNT Magasin har tidi­ga­re avmys­ti­fi­e­rat begrepp som con­tent, con­tent mar­ke­ting och sök­mo­to­rop­ti­me­ring. Längre bak i dia­ri­et finns ock­så en ord­lis­ta att rekom­men­de­ra: Vad bety­der inne­håll, kana­ler, medi­er, kura­te­ra , …?.

Inom kom­mu­ni­ka­tion har video och rör­ligt gått var­ma ett par år. Orden är inte nya för­stås, men få saker ver­kar heta­re inom digi­tal mark­nads­fö­ring (det skul­le vara AI då för­stås). 2016 sägs vara året då video på all­var fick genom­slag i soci­a­la medi­er och 2017 blir väl året då video tar över totalt. Runt jul kom­mer text och ste­la bil­der tro­ligt­vis vara sat­ta på undan­tag, som män­ni­skor i Terminator-fil­mer­na. Ingen idé att lära bar­nen läsa och skri­va. Eller?

98% av alla video­produktions­byråer vill se mer video

Är video rele­vant eller ett buzzword? Vi matas med siff­ror. 74% av tra­fi­ken kom­mer vara video 2017, 70% av dina kon­kur­ren­ter sat­sar på video, 16% av ame­ri­kans­ka före­tag sän­der live på Facebook.1 Att 74% av tra­fi­ken kom­mer vara video i år syns bland annat i den här arti­keln från Syndacast – Video mar­ke­ting & sta­tistics trends 2015. Av det rekom­men­de­ras slut­sat­sen att som mark­nads­fö­ra­re sat­sa mer på video. Inte kons­tigt kanske, med tan­ke på att avsän­da­ren leve­re­rar videoinnehåll.

Vi bort­ser från att det är en två år gam­mal upp­skatt­ning och att ”följ ström­men!” inte all­tid är bäst råd för att stic­ka ut. Det finns and­ra pro­blem med den här typen av sif­fer­kläd­da, själv­upp­fyl­lan­de pro­fe­ti­or. De låter över­ty­gan­de, 74% är jät­te­myc­ket, bäst att hop­pa på tåget! Men vad inne­bär det att 74% av tra­fi­ken är video? Till att bör­ja med inne­bär det att 26% av tra­fi­ken på inter­net inte är video, och allt­så består av annat inne­håll. Annat inne­håll som ofta rym­mer långt mer infor­ma­tion ställt till den band­bredd den upptar.

En kattvideo säger mer än tusen ord

Låt mig för­kla­ra. Ditt favo­rit­katt­klipp på youtu­be är 3 minu­ter och 51 sekun­der långt. Det kon­su­me­rar 15,4 MB band­bredd om du tit­tar i din mobil på väg från job­bet. Du biter dig lite i tung­an för att inte fnitt­ra högt, för­ra gång­en du gjor­de det fick du näm­li­gen så kons­ti­ga blic­kar. Om du istäl­let tit­tar på din lap­top, under en mikro­pa­us på kon­to­ret, tar sam­ma klipp 47,74 MB i anspråk (själv­klart ser du dina katt­klipp i HD).

Den band­bredd som du just kon­su­me­rat mot­sva­rar 7 700 respek­ti­ve 23 870 stan­dardsi­dor text. Om du lagt band­bred­den på en podcast rör det sig om ett par tim­mars lyss­nan­de i mobi­len per katt­klipp. Jämförelsen är orätt­vis, men poäng­en är att det inte är det mins­ta kons­tigt att stor del av tra­fi­ken på inter­net räk­nat i MB upp­tas av den inne­hålls­form som väger mest. Det är inte omöj­ligt att vi snart får se jäm­fö­rel­ser som visar hur 4k-video, VR och AR spring­er om ”van­lig” video, vil­ket blir lika orätt­vist då det rör sig ofta om betyd­ligt tyng­re pro­ces­ser räk­nat i MB.

2017 Minnesota Cat Video Festival. Sveriges förs­ta katt­vi­de­o­fes­ti­val ord­na­des för­res­ten på Södra Teatern redan 2014.

Min lek med siff­ror till trots, video är på fram­marsch och något som många kon­su­me­rar, men att en stor del av tra­fi­ken utgörs av video inne­bär inte auto­ma­tiskt att and­ra inne­hålls­for­mer trängs undan. Särskilt inte så länge den tid vi till­bring­ar med att kon­su­me­ra inne­håll ökar (vil­ket vis­ser­li­gen inte är så länge till, läs eller lyss­na på Så över­le­ver du ”con­tent shock”. Olika inne­håll pas­sar att kon­su­me­ras vid oli­ka till­fäl­len och i oli­ka syf­ten. Video är ett medie, en kanal, och ald­rig star­ka­re än berät­tel­sen den för­med­lar. Om text bätt­re kun­de fånga käns­lan vi får av den där kna­si­ga kat­ten som hop­pas upp i en tak­fläkt skul­le vi läsa istäl­let för att titta.

Mediet är en del – men budskapet är fortfarande kung

Marshall McLuhan myn­ta­de begrep­pet ”the medium is the mes­sage”1. En av McLuhans poäng­er var att vi i stu­di­er av mass­me­dia inte ska glöm­ma att medi­et i sig bär en mas­sa infor­ma­tion och utgör en kon­text. Att bara tol­ka bud­ska­pet och glöm­ma de dol­da sig­na­ler som ryms i dis­tri­bu­tions­sät­tet leder till en otill­räck­lig tolkning.

Men idag kan det vara på sin plats att påmin­na om det omvän­da – bud­ska­pet är fort­fa­ran­de vik­ti­gast. Särskilt om du är den som tar fram bud­ska­pet. Kanal är främst ett sätt att för­med­la bud­skap och bör väl­jas med hän­syn till vad du vill säga, vem du vill nå samt vad du vill åstad­kom­ma. Det ska­dar hel­ler inte att skra­pa lite på ytan på siff­ror som fladd­rar förbi.

Illustration: Martin Modigh Karlsson

Fotnoter

1. Det finns rele­van­ta rap­por­ter och stu­di­er om inne­håll­s­ty­per. Men vi över­sköljs sam­ti­digt av såda­na här siff­ror ryck­ta ur sina sam­man­hang tack vare det näst senas­te buzzwor­det på områ­det: info­gra­fi­ken. En av siff­ror­na ovan följ­de jag från info­gra­fik a som hän­vi­sa­de till info­gra­fik b, som hän­vi­sa­de till c som i sin tur hän­vi­sa­de till en blogg­post som inte nämn­de siffran.

2. Uttrycket är, till­sam­mans med McLuhans ”hot and cold media”, lika miss­för­stått och slent­ri­an­ci­te­rat som Francis Fukuyamas ”end of histo­ry”, vil­ket träff­sä­kert illu­stre­ras i en av mina favo­ritsce­ner i Woody Allens Annie Hall. ”Boy, if life were only like this”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »