Hur Santa Marias varumärkeslöfte är kärnan i all kommunikation

No more boring meals! Så lyder Santa Marias varumärkeslöfte som är kärnan i all dialog med företagets konsumenter. I Kntnt frukost nummer 33 berättar Ellinor Wetterblad, digital brand manager på företaget, om dialogen som pågår i alla kanaler och som gjort Santa Maria till det ledande smaksättningsföretaget i norra Europa.

Pia Tegborg
2 maj 2017

No more boring meals! Så lyder Santa Marias varu­mär­kes­löf­te som är kär­nan i all dia­log med före­ta­gets kon­su­men­ter. I Kntnt fru­kost num­mer 33 berät­tar Ellinor Wetterblad, digi­tal brand mana­ger på före­ta­get, om dia­lo­gen som pågår i alla kana­ler och som gjort Santa Maria till det ledan­de smak­sätt­nings­fö­re­ta­get i nor­ra Europa.

Slut på trista måltider

Du står där vid spi­sen igen. Utan inspi­ra­tion och med hung­ri­ga barn. Slentrianmässigt tar du fram kött­färs ur fry­sen och häl­ler vat­ten i pas­ta­ka­strul­len. Eller så blir det kyck­ling och ris – i dag igen. Samma gam­la hjul­spår…

Men var­dags­mat behö­ver inte vara trå­kig! Tvärtom. Det menar krydd­fö­re­ta­get Santa Maria som den 21 janu­a­ri 2016 lan­se­ra­de varu­mär­kes­löf­tet no more boring meals! De gör det genom att fly­ga en food-truck till foten av en vul­kan på Island. Forskarna som arbe­tar där över­rumplas och får en min­nesvärd afton när det spar­sma­ka­de mat­för­rå­det byts mot en kryd­dig Tex Mex-mål­tid (du hit­tar fil­men i pre­sen­ta­tio­nen längst ner i den­na arti­kel).

Ett kryddstarkt varumärke

Santa Maria grun­da­des som en liten krydd­han­del i Göteborg 1911 och idag finns på 34 mark­na­der och har över 900 anställ­da. Idag ägs före­ta­get av den famil­jeäg­da fins­ka livs­me­dels­kon­cer­nen Paulig Group som gjort sig känt för kva­li­tets­pro­duk­ter inom kaf­fe, värl­dens mat och kryd­dor.

Ett inte allt­för djärv påstå­en­de är att de fles­ta av oss har en rela­tion till varu­mär­ket. Ofta med refe­rens till krydd­bur­kar­na desig­na­de av Sigvard Bernadotte eller till taco-hyl­lan i snabb­kö­pet.

Kärnan i all kommunikation

No more boring meals. Löftet om att slip­pa tris­ta mål­ti­der är kär­nan i all kom­mu­ni­ka­tion som Santa Maria gör. Tanken är att inspi­re­ra till spän­nan­de rät­ter och på så vis hjäl­pa kon­su­men­ten från en trå­kig mat­var­dag till en god mat­var­dag. Löftet som ges hand­lar inta bara om sma­ken på maten utan lika myc­ket om att sam­las kring den på ett kul sätt och själ­va till­fäl­let när man äter. Att sät­ta maten i cent­rum när vi umgås helt enkelt.

 Kundinsikter i grunden

Det är ett tack­samt varu­mär­kes­löf­te då de all­ra fles­ta av oss tyc­ker det är kul att sam­las och laga god mat. Men tid och ork för det­ta sak­nas oftast för var­dags­ma­ten där en familj går runt på ett tio­tal rät­ter vec­ka efter vec­ka. Baserat på verk­li­ga kon­su­men­tin­sik­ter för­sö­ker Santa Maria där­för hit­ta nya vägar och bry­ta våra tris­ta mat­va­nor.

Det interna varumärkesarbetet

Starka varu­mär­ken byggs ini­från och ut, med med­ar­be­tar­na i cent­rum. Gemensamma mål­ti­der, en per­so­nal­re­stau­rang, vec­kans recept på intra­nä­tet och utbild­nings­pro­gram­met ”Taste aca­de­my” är exem­pel på akti­vi­te­ter som för­ank­rar Santa Marias varu­mär­kes­löf­te internt.

De digitala delarna

I grun­den finns en inne­hålls­stra­te­gi. Viktiga delar i den­na är nyhets­brev, soci­a­la medi­er, web­ben och kon­su­ment­kon­takt.

Webben finns i 23 språkver­sio­ner. Här sam­lar Santa Maria recep­tin­spi­ra­tion och pro­duk­tin­for­ma­tion. Mycket av tra­fi­ken drivs genom SEO där man ser till att kom­ma högt upp i recept­sök på goog­le. Santa Maria köper ock­så tra­fik via SEM. Samt dri­ver tafi­ken via egna nyhets­brev och soci­a­la medi­er.

Innehållet byg­ger all­tid på varu­mär­kers­löf­tet. Den över­vä­gan­de delan av inne­håll­let pro­du­ce­ras centralt för att sedan över­sät­tas och anpas­sas till de loka­la mark­na­der­na.

På nyc­kel­mark­na­der­na skic­kas digi­ta­la nyhets­brev. De sätts sam­man i oli­ka ver­sio­ner uti­från vad kun­den vill ha. Hör Ellinor berät­ta om det­ta i Kntnt Radio avsnitt 96.

Sociala medier

För Santa Maria är soci­a­la medi­er det bäs­ta stäl­let att visa att man är sitt varu­mär­kes­löf­te. Det är här man har dia­lo­gen med kun­der­na. Den vik­ti­gas­te kana­len är Facebook där mål­gru­pen är kvin­nor i åldern 40–65 år, söker recept. En något yng­re mål­grupp, 20–35 år, når man genom Instagram.

Det finns ock­så en YouTube kanal för alla fil­mer. Den sprids främst genom annon­se­ring men de job­bar även med SEO för att kom­ma upp i söket.

Arbetet i soci­a­la medi­er byg­ger myc­ket på att föl­jar­na skall dela med sig av hur de själ­va gör med var­dags­ma­ten.

Ett forum för konsumentkontakt

Konsumentkontakten ger Santa Maria till­fäl­le att sva­ra och bemö­ta kun­der. Utöver tele­fon och mail har man lan­se­rat ett forum där före­ta­get tar chan­sen att inspi­re­ra i sva­ret på frå­gor i syf­te att ska­pa tra­fik. Upplägget är det­sam­ma som på Facebook men tona­li­te­ten är en annan.

Ellinors bäs­ta tips är att utnytt­ja till­fäl­let när kon­su­men­ten pra­tar med dig för att visa ditt varu­mär­kes­löf­te.

Se Ellinors presentation

Vi spe­la­de in Ellinors före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
Aenean vel, libero. consequat. commodo Praesent

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest