Hur Santa Marias varumärkeslöfte är kärnan i all kommunikation

No more boring meals! Så lyder Santa Marias varumärkeslöfte som är kärnan i all dialog med företagets konsumenter. I Kntnt frukost nummer 33 berättar Ellinor Wetterblad, digital brand manager på företaget, om dialogen som pågår i alla kanaler och som gjort Santa Maria till det ledande smaksättningsföretaget i norra Europa.

Pia Tegborg
2 maj 2017

No more boring meals! Så lyder Santa Marias varu­mär­kes­löf­te som är kär­nan i all dia­log med före­ta­gets kon­su­men­ter. I Kntnt fru­kost num­mer 33 berät­tar Ellinor Wetterblad, digi­tal brand mana­ger på före­ta­get, om dia­lo­gen som pågår i alla kana­ler och som gjort Santa Maria till det ledan­de smak­sätt­nings­fö­re­ta­get i nor­ra Europa.

Slut på trista måltider

Du står där vid spi­sen igen. Utan inspi­ra­tion och med hung­ri­ga barn. Slentrianmässigt tar du fram kött­färs ur fry­sen och häl­ler vat­ten i pas­ta­ka­strul­len. Eller så blir det kyck­ling och ris – i dag igen. Samma gam­la hjulspår…

Men var­dags­mat behö­ver inte vara trå­kig! Tvärtom. Det menar krydd­fö­re­ta­get Santa Maria som den 21 janu­a­ri 2016 lan­se­ra­de varu­mär­kes­löf­tet no more boring meals! De gör det genom att fly­ga en food-truck till foten av en vul­kan på Island. Forskarna som arbe­tar där över­rumplas och får en min­nesvärd afton när det spar­sma­ka­de mat­för­rå­det byts mot en kryd­dig Tex Mex-mål­tid (du hit­tar fil­men i pre­sen­ta­tio­nen längst ner i den­na artikel).

Ett kryddstarkt varumärke

Santa Maria grun­da­des som en liten krydd­han­del i Göteborg 1911 och idag finns på 34 mark­na­der och har över 900 anställ­da. Idag ägs före­ta­get av den famil­jeäg­da fins­ka livs­me­dels­kon­cer­nen Paulig Group som gjort sig känt för kva­li­tets­pro­duk­ter inom kaf­fe, värl­dens mat och kryddor.

Ett inte allt­för djärv påstå­en­de är att de fles­ta av oss har en rela­tion till varu­mär­ket. Ofta med refe­rens till krydd­bur­kar­na desig­na­de av Sigvard Bernadotte eller till taco-hyl­lan i snabbköpet.

Kärnan i all kommunikation

No more boring meals. Löftet om att slip­pa tris­ta mål­ti­der är kär­nan i all kom­mu­ni­ka­tion som Santa Maria gör. Tanken är att inspi­re­ra till spän­nan­de rät­ter och på så vis hjäl­pa kon­su­men­ten från en trå­kig mat­var­dag till en god mat­var­dag. Löftet som ges hand­lar inta bara om sma­ken på maten utan lika myc­ket om att sam­las kring den på ett kul sätt och själ­va till­fäl­let när man äter. Att sät­ta maten i cent­rum när vi umgås helt enkelt.

 Kundinsikter i grunden

Det är ett tack­samt varu­mär­kes­löf­te då de all­ra fles­ta av oss tyc­ker det är kul att sam­las och laga god mat. Men tid och ork för det­ta sak­nas oftast för var­dags­ma­ten där en familj går runt på ett tio­tal rät­ter vec­ka efter vec­ka. Baserat på verk­li­ga kon­su­men­tin­sik­ter för­sö­ker Santa Maria där­för hit­ta nya vägar och bry­ta våra tris­ta matvanor.

Det interna varumärkesarbetet

Starka varu­mär­ken byggs ini­från och ut, med med­ar­be­tar­na i cent­rum. Gemensamma mål­ti­der, en per­so­nal­re­stau­rang, vec­kans recept på intra­nä­tet och utbild­nings­pro­gram­met ”Taste aca­de­my” är exem­pel på akti­vi­te­ter som för­ank­rar Santa Marias varu­mär­kes­löf­te internt.

De digitala delarna

I grun­den finns en inne­hålls­stra­te­gi. Viktiga delar i den­na är nyhets­brev, soci­a­la medi­er, web­ben och konsumentkontakt.

Webben finns i 23 språkver­sio­ner. Här sam­lar Santa Maria recep­tin­spi­ra­tion och pro­duk­tin­for­ma­tion. Mycket av tra­fi­ken drivs genom SEO där man ser till att kom­ma högt upp i recept­sök på goog­le. Santa Maria köper ock­så tra­fik via SEM. Samt dri­ver tafi­ken via egna nyhets­brev och soci­a­la medier.

Innehållet byg­ger all­tid på varu­mär­kers­löf­tet. Den över­vä­gan­de delan av inne­håll­let pro­du­ce­ras centralt för att sedan över­sät­tas och anpas­sas till de loka­la marknaderna.

På nyc­kel­mark­na­der­na skic­kas digi­ta­la nyhets­brev. De sätts sam­man i oli­ka ver­sio­ner uti­från vad kun­den vill ha. Hör Ellinor berät­ta om det­ta i Kntnt Radio avsnitt 96.

Sociala medier

För Santa Maria är soci­a­la medi­er det bäs­ta stäl­let att visa att man är sitt varu­mär­kes­löf­te. Det är här man har dia­lo­gen med kun­der­na. Den vik­ti­gas­te kana­len är Facebook där mål­gru­pen är kvin­nor i åldern 40–65 år, söker recept. En något yng­re mål­grupp, 20–35 år, når man genom Instagram.

Det finns ock­så en YouTube kanal för alla fil­mer. Den sprids främst genom annon­se­ring men de job­bar även med SEO för att kom­ma upp i söket.

Arbetet i soci­a­la medi­er byg­ger myc­ket på att föl­jar­na skall dela med sig av hur de själ­va gör med vardagsmaten.

Ett forum för konsumentkontakt

Konsumentkontakten ger Santa Maria till­fäl­le att sva­ra och bemö­ta kun­der. Utöver tele­fon och mail har man lan­se­rat ett forum där före­ta­get tar chan­sen att inspi­re­ra i sva­ret på frå­gor i syf­te att ska­pa tra­fik. Upplägget är det­sam­ma som på Facebook men tona­li­te­ten är en annan.

Ellinors bäs­ta tips är att utnytt­ja till­fäl­let när kon­su­men­ten pra­tar med dig för att visa ditt varumärkeslöfte.

Se Ellinors presentation

Vi spe­la­de in Ellinors före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »