Hur Santa Marias varumärkeslöfte är kärnan i all kommunikation

No more boring meals! Så lyder Santa Marias varumärkeslöfte som är kärnan i all dialog med företagets konsumenter. I Kntnt frukost nummer 33 berättar Ellinor Wetterblad, digital brand manager på företaget, om dialogen som pågår i alla kanaler och som gjort Santa Maria till det ledande smaksättningsföretaget i norra Europa.

Pia Tegborg
2 maj 2017

No more boring meals! Så lyder Santa Marias varu­mär­kes­löf­te som är kär­nan i all dia­log med före­ta­gets kon­su­men­ter. I Kntnt fru­kost num­mer 33 berät­tar Ellinor Wetterblad, digi­tal brand mana­ger på före­ta­get, om dia­lo­gen som pågår i alla kana­ler och som gjort Santa Maria till det ledan­de smak­sätt­nings­fö­re­ta­get i nor­ra Europa.

Slut på trista måltider

Du står där vid spi­sen igen. Utan inspi­ra­tion och med hung­ri­ga barn. Slentrianmässigt tar du fram kött­färs ur fry­sen och häl­ler vat­ten i pas­ta­ka­strul­len. Eller så blir det kyck­ling och ris – i dag igen. Samma gam­la hjul­spår…

Men var­dags­mat behö­ver inte vara trå­kig! Tvärtom. Det menar krydd­fö­re­ta­get Santa Maria som den 21 janu­a­ri 2016 lan­se­ra­de varu­mär­kes­löf­tet no more boring meals! De gör det genom att fly­ga en food-truck till foten av en vul­kan på Island. Forskarna som arbe­tar där över­rumplas och får en min­nesvärd afton när det spar­sma­ka­de mat­för­rå­det byts mot en kryd­dig Tex Mex-mål­tid (du hit­tar fil­men i pre­sen­ta­tio­nen längst ner i den­na arti­kel).

Ett kryddstarkt varumärke

Santa Maria grun­da­des som en liten krydd­han­del i Göteborg 1911 och idag finns på 34 mark­na­der och har över 900 anställ­da. Idag ägs före­ta­get av den famil­jeäg­da fins­ka livs­me­dels­kon­cer­nen Paulig Group som gjort sig känt för kva­li­tets­pro­duk­ter inom kaf­fe, värl­dens mat och kryd­dor.

Ett inte allt­för djärv påstå­en­de är att de fles­ta av oss har en rela­tion till varu­mär­ket. Ofta med refe­rens till krydd­bur­kar­na desig­na­de av Sigvard Bernadotte eller till taco-hyl­lan i snabb­kö­pet.

Kärnan i all kommunikation

No more boring meals. Löftet om att slip­pa tris­ta mål­ti­der är kär­nan i all kom­mu­ni­ka­tion som Santa Maria gör. Tanken är att inspi­re­ra till spän­nan­de rät­ter och på så vis hjäl­pa kon­su­men­ten från en trå­kig mat­var­dag till en god mat­var­dag. Löftet som ges hand­lar inta bara om sma­ken på maten utan lika myc­ket om att sam­las kring den på ett kul sätt och själ­va till­fäl­let när man äter. Att sät­ta maten i cent­rum när vi umgås helt enkelt.

 Kundinsikter i grunden

Det är ett tack­samt varu­mär­kes­löf­te då de all­ra fles­ta av oss tyc­ker det är kul att sam­las och laga god mat. Men tid och ork för det­ta sak­nas oftast för var­dags­ma­ten där en familj går runt på ett tio­tal rät­ter vec­ka efter vec­ka. Baserat på verk­li­ga kon­su­men­tin­sik­ter för­sö­ker Santa Maria där­för hit­ta nya vägar och bry­ta våra tris­ta mat­va­nor.

Det interna varumärkesarbetet

Starka varu­mär­ken byggs ini­från och ut, med med­ar­be­tar­na i cent­rum. Gemensamma mål­ti­der, en per­so­nal­re­stau­rang, vec­kans recept på intra­nä­tet och utbild­nings­pro­gram­met ”Taste aca­de­my” är exem­pel på akti­vi­te­ter som för­ank­rar Santa Marias varu­mär­kes­löf­te internt.

De digitala delarna

I grun­den finns en inne­hålls­stra­te­gi. Viktiga delar i den­na är nyhets­brev, soci­a­la medi­er, web­ben och kon­su­ment­kon­takt.

Webben finns i 23 språkver­sio­ner. Här sam­lar Santa Maria recep­tin­spi­ra­tion och pro­duk­tin­for­ma­tion. Mycket av tra­fi­ken drivs genom SEO där man ser till att kom­ma högt upp i recept­sök på goog­le. Santa Maria köper ock­så tra­fik via SEM. Samt dri­ver tafi­ken via egna nyhets­brev och soci­a­la medi­er.

Innehållet byg­ger all­tid på varu­mär­kers­löf­tet. Den över­vä­gan­de delan av inne­håll­let pro­du­ce­ras centralt för att sedan över­sät­tas och anpas­sas till de loka­la mark­na­der­na.

På nyc­kel­mark­na­der­na skic­kas digi­ta­la nyhets­brev. De sätts sam­man i oli­ka ver­sio­ner uti­från vad kun­den vill ha. Hör Ellinor berät­ta om det­ta i Kntnt Radio avsnitt 96.

Sociala medier

För Santa Maria är soci­a­la medi­er det bäs­ta stäl­let att visa att man är sitt varu­mär­kes­löf­te. Det är här man har dia­lo­gen med kun­der­na. Den vik­ti­gas­te kana­len är Facebook där mål­gru­pen är kvin­nor i åldern 40–65 år, söker recept. En något yng­re mål­grupp, 20–35 år, når man genom Instagram.

Det finns ock­så en YouTube kanal för alla fil­mer. Den sprids främst genom annon­se­ring men de job­bar även med SEO för att kom­ma upp i söket.

Arbetet i soci­a­la medi­er byg­ger myc­ket på att föl­jar­na skall dela med sig av hur de själ­va gör med var­dags­ma­ten.

Ett forum för konsumentkontakt

Konsumentkontakten ger Santa Maria till­fäl­le att sva­ra och bemö­ta kun­der. Utöver tele­fon och mail har man lan­se­rat ett forum där före­ta­get tar chan­sen att inspi­re­ra i sva­ret på frå­gor i syf­te att ska­pa tra­fik. Upplägget är det­sam­ma som på Facebook men tona­li­te­ten är en annan.

Ellinors bäs­ta tips är att utnytt­ja till­fäl­let när kon­su­men­ten pra­tar med dig för att visa ditt varu­mär­kes­löf­te.

Se Ellinors presentation

Vi spe­la­de in Ellinors före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Aliquam Phasellus amet, commodo elit. diam sit tristique fringilla

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest