I flosklernas värld

Underskatta i inte dina läsare. Skippa gamla "visdomar" och undvik utslitna floskler när du kommunicerar. Och gör inte som alla andra och riskera att ditt varumärke tar skada. Våga ta fighten med din kund. Där har du innehållet i dagens krönika undertecknad Lars Falk, svensk reklams grand old man och mästare av det skrivna ordet. Trevlig läsning!

Lars Falk
22 augusti 2018

Hoppfulla om nya intres­san­ta upp­täck­ter längs vår dag­li­ga stig öpp­nar vi mor­go­nens tid­ning. Men innan vi ens hun­nit kas­ta en blick på första­si­dan har en annan pub­li­ka­tion för­klädd till maga­sin, och rent omöj­lig att hej­da, ram­lat ut. Nu senast var det ett som heter ”Meeting” som vil­le hjäl­pa mig med mina möten. Hör bara.

Av ”mötets gyl­le­ne reg­ler” fram­går att man skall ”spri­da kun­skap, vara redo, kom­ma i tid, föl­ja reg­ler­na, vara snäll, vara enga­ge­rad och dela med sig”. Först häp­nar man över snö­mo­set sedan över att det mesta dess­utom är helt fel.

Här någ­ra betyd­ligt bätt­re reg­ler: Lyssna istäl­let för att visa allt du kan. Sitt för övrigt mest tyst. Tänk medan and­ra pladd­rar. Var inte för påläst. Det ger mest för­ut­fat­ta­de mening­ar. Ställ istäl­let dum­ma frå­gor. Följ inte reg­ler­na, säg emot, fall and­ra i talet, avbryt, gå upp och gå. Var abso­lut inte snäll, hugg huvu­det av dum­het, dryg­het och allt vad bes­ser­wis­sers heter. Engagerad är för­stås vik­tigt men för tamt, visa att du brin­ner. Följden blir ett möte att min­nas. Som vil­le något. Som slu­ta­de i allt annat än lik­gil­tig­he­tens konsensus.

Nu var det­ta bara ett exem­pel men eftersom jag har radarn inställd ser jag dag­li­gen all den­na text­mängd fly­ta för­bi som hiss­mu­sik. Och jag und­rar om robo­tar­na redan tagit över. Även bild­va­let tyd­li­gen för på var­je sida i Meeting sit­ter snäl­la tret­ti­otreå­ring­ar i snyg­ga lei­su­rewears och har givan­de, jät­tetrev­li­ga möten.

Tänk så bra. Någon fick skri­va, någon fick form­ge, någon fick säl­ja bil­der, någon fick tryc­ka, leve­re­ra pap­per. Någon beta­la­de och pro­jek­tets leda­re kun­de med­de­la på näs­ta hurr­ra-va-bra-vi-är- möte att ”det hela är nu åtgär­dat och ”allt fick vi med”. Varpå nya spän­nan­de upp­gif­ter vän­tar de som arbe­tar med fir­mans mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. För det är vad även des­sa als­ter kal­las i bud­ge­ten eftersom de är ämna­de att föra ut fir­mans vär­de­ring­ar, högt utveck­la­de tjäns­ter och uni­ka pro­duk­ter på mark­na­den. Tveksamt är väl det vän­li­gas­te man kan säga.

”Nu har vi i alla fall har kom­mu­ni­ce­rat”, säger man och pekar på mas­san av text, alla bil­der­na, hela sex­tio­fy­ra sidor, jät­te­upp­la­ga, lika stor som Svenska Dagbladets, kanske en halv mil­jon som inte kan ha mis­sat vårt bidrag till helgläsningen.”

Lite läng­re fram i ”Meeting” får vi träf­fa en reto­rik­ex­pert som med­de­lar sina bäs­ta tips för munt­li­ga pre­sen­ta­tio­ner. De är ”var för­be­redd, klä dig stra­te­giskt för till­fäl­let, håll ögon­kon­takt med publi­ken, tänk på att det inte är du utan det du säger som är det väsent­li­ga och und­vik ursäk­tan­de reto­rik som ”jag ska bara..”.

Jag upp­hör ald­rig att för­und­ras. Hur kan det kom­ma sig att en verk­sam­het som omsät­ter tio­tals mil­jar­der årli­gen tillåts fort­sät­ta gå på tom­gång, leda till kom­mu­ni­ka­ti­va åtgär­der som utgår från att det går att vin­na intres­se för sin sak genom att låt­sas vara kun­nig. Som om mot­ta­gar­na, i det här fal­let läsar­na av SvD, vore lämp­li­ga att underskatta.

Redan på min tid kal­la­de man direktut­skic­ka­de tryck­sa­ker för en verk­sam­het ”below the line”. Orättvist tyck­te vi och la ner minst lika stor kre­a­tiv ansträng­ning på det som på helsi­dor­na i tid­ning­en. Själv fick jag mitt förs­ta guld­ägg för en tryck­sak om hög­ta­la­re. Idag till­ver­kas uppen­bar­li­gen des­sa als­ter below the line below.

Men vem bestäl­ler, god­kän­ner och beta­lar? Hur kan man fort­fa­ran­de få han­te­ra en mång­mil­jon­bud­get som om det egna varu­mär­ket vore så väl känt, och fullt lad­dat, att allt som behövs är lite ny kul (?) läs­ning då och då. Argumenten för dylik mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion var gam­mal redan för fem­tio år sedan: ”en tid­ning är ald­rig fel och infor­ma­tion ald­rig av ondo”.

Men tänk om det är pre­cis vad det är? För vad berät­tar en tjock tryck­sak som ram­lar ut ur en efter­läng­tad morgon­tid­ning och som visar sig vara totalt oin­tres­sant? Vi öpp­nar den ju trots allt, vill ge den en ärlig svensk chans. Men när det mesta visar sig vara skolupp­sat­ser som de fles­ta redan läst, när floskler­na hag­lar och form­giv­ning­en helt uppen­bart är gjort av sam­ma pro­gram som alla and­ra använ­der, vad hän­der då med varu­mär­ket? Underskattning kos­tar. Jag kan inte vara den ende som, vis­ser­li­gen gravt yrkes­ska­dad, tap­par sugen för den som tar mig för en som ald­rig varit på ett möte, ald­rig fat­tat hur alla sub­ti­li­te­ter styr, ald­rig känt vib­ra­tio­ner­na i rum­met eller anat ögon­kas­ten. Det har ju alla.

Men i en tid när pap­pers­tid­ning­en släp­per grep­pen om kons­ten att ska­pa det nya, intres­san­ta, berö­ran­de för­fal­ler skriv­kons­ten. Då åter­går den till att tug­ga om ”vis­do­mar” som alla redan inta­git eller gis­sat sig till och till att berät­ta nya vari­an­ter på gam­la histo­ri­er. Redan, sär­skilt i helgupp­la­gor­na, har dagens nyhets­tid­ning bli­vit en essä­sam­ling. Låt vara att vis­sa är väl så intres­san­ta och bra skriv­na men inte bäst taj­ma­de i ett nyhets­me­dium strax efter att man vaknat.

Så har det dess­utom bli­vit i en tid när mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion bli­vit en frå­ga om hur många klick man kan redo­vi­sa eller hur myc­ket irre­le­vant kring­läs­ning man lyc­kas spri­da. När kul­kär­ve får ersät­ta prick­skyt­te och när så myc­ket på de offent­li­ga sce­ner­na utger sig vara allt annat än vad de egent­li­gen är – reklam.

Och ändå finns så myc­ket intres­sant att berät­ta eftersom allt som exi­ste­rar för­hål­ler sig till allt annat, inte bara till det gam­la van­li­ga. För den med fan­ta­si står inte verk­lig­he­ten sagan efter. Ett ald­rig så vac­kert äpp­le kan ju med­fö­ra döden om biten fast­nar i hal­sen. Det är de nya hypo­te­ser­na och de ovän­ta­de sam­ban­den mel­lan de gam­la bitar­na som intres­se­rar. Som att en synål är bra att ha när man ska sy i en knapp. Med att med en synål kan man ock­så bro­de­ra en väv som om fem­tio år är värd en mil­jon på Bukowskis eller sy fast ett öra som slets bort i gip­pen under seg­ling­en över Biscaya.

Samma är det med möten. De kan vara menings­lö­sa eller avgö­ra allt även om man var fel klädd.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »