Inbound marketing sneglar mot content marketing

I denna gästkrönika reflekterar Niloo Lopez över vart inbound marketing är på väg efter att ha besökt megakonferensen Inbound 2019.

Niloo Lopez
4 oktober 2019

I bör­jan av sep­tem­ber var jag i Boston för att del­ta på årets megae­vent Inbound 2019. Det är ett stort och maf­figt event fullspäc­kat med inspi­ra­tion inom för­sälj­ning och mark­nads­fö­ring. I Kntnt Radio 208 berät­tar jag om mina ”take­a­ways” från till­ställ­ning­en, lyss­na gär­na på det.

En insikt som blev extra tyd­lig för mig är det fak­tum att inbound mar­ke­ting nu när­mar sig con­tent mar­ke­ting. Och i det­ta inlägg delar jag med mig av mina reflek­tio­ner kring den­na utveckling.

Lite kort om inbound

Begreppet inbound mar­ke­ting myn­ta­des av före­ta­get HubSpot för många år sedan. HubSpot har genom åren utveck­lats från en app för han­te­ring av leads till en hel platt­form för sälj och mark­nad. Grundtanken i inbound mar­ke­ting är att du som orga­ni­sa­tion attra­he­rar och dri­ver besö­ka­re till din hem­si­da med hjälp av vär­deska­pan­de inne­håll, så som blog­gar, e‑böcker, gui­der etc.

Hemsidan är den vik­ti­gas­te kana­len i en inbound-sats­ning eftersom du via rele­vant inne­håll vill får besö­ka­ren att lad­da ner kun­skap och där­med läm­na ifrån sig sin e‑post adress. Detta blir då ett lead som mark­nad och sälj kan arbe­ta vida­re med för att ska­pa fler affärer.

Vad som hän­der nu är att de som anam­mat inbound-tän­ket bör­jar kom­ma till insikt att det­ta inte räc­ker till.

Inbound marketing närmar sig content marketing

Fram till nu har allt­så inbound mar­ke­ting foku­se­rat på att gene­re­ra leads som leder till affä­rer. Vilket ock­så speg­lat det inne­håll som producerats.

Parallellt finns en myc­ket lång histo­ria av att ska­pa inne­håll som är mer varu­mär­kes­byg­gan­de och rela­tions­byg­gan­de. Den idén kal­las sedan många år till­ba­ka con­tent mar­ke­ting. Här sätts huvud­fo­kus istäl­let på läsa­ren och dju­pet i inne­hål­let med syf­te att byg­ga ett för­tro­en­de  – även om det själv­klart görs med affä­ren som det slut­li­ga målet.

Men nu bör­jar allt­så inbound mar­ke­ting-före­språ­ka­re inse att det inte räc­ker att gene­re­ra leads. Innehållet mås­te ock­så upp­le­vas vär­de­fullt och inte pri­märt vara till för att sälja.

Effekten blir att man bör­jar  sneg­la åt con­tent mar­ke­ting just i syf­te att ska­pa ett inne­håll som enga­ge­rar och leder till dju­pa­re och mer lång­sik­ti­ga rela­tio­ner. Stärkt i tron att det­ta kom­mer att leda till fler affärs­möj­lig­he­ter. Det är en myc­ket spän­nan­de utveckling.

Hjälpande innehåll bygger förtroende

Men hur ska du då tänka?

De fles­ta av oss som job­bar med mark­nads­fö­ring och con­tent har fått höra att vi mås­te tän­ka mer som press, media och jour­na­lis­ter. Men vad inne­bär det och spe­lar det någon roll uti­från ett varumärkesperspektiv?

Ja, det spe­lar roll. En stor roll. Content som pro­du­ce­ras med ett ”jour­na­lis­tiskt mind­set” ska­pas för att genu­int hjäl­pa mål­grup­pen – inte pri­märt för att säl­ja varor eller tjäns­ter (som tra­di­tio­nell reklam). Och det­ta hjäl­pan­de inne­håll byg­ger ditt före­tags för­tro­en­de hos mål­grup­pen och gör att din publik vill ta del av det du har att säga. Resultat blir ett star­ka­re varu­mär­ke med en bätt­re posi­tion på marknaden.

Från ren content-produktion till positionering av ditt varumärke

Ett starkt varu­mär­ke hand­lar om rela­tio­nen till dina kun­der. Att byg­ga ett starkt varu­mär­ke via con­tent hand­lar där­för mer om att enga­ge­ra åhö­ra­ren än att endast kon­ver­te­ra besö­ka­re. Med rätt con­tent kan du dif­fe­ren­ti­e­ra ditt varu­mär­ke gente­mot konkurrenterna.

Detta arbe­te tar sin bör­jan i hur du tän­ker och din mål­sätt­ning med con­tent-pro­duk­tio­nen. Det vill säga var­för skri­ver du den­na arti­kel, e‑bok eller gui­de? Vad är syf­tet? Är det för att kon­ver­te­ra kort­sik­tigt eller inspi­re­ra och byg­ga rela­tio­ner på sikt?

Jag har valt ut fem områ­den där det kan fin­nas anled­ning att se över och kanske rent av änd­ra ditt sätt att tän­ka för att till ful­lo lyc­kas med din con­tent mar­ke­ting-sats­ning och posi­tio­ne­ring­en av ditt varumärke.

1. Skapa en lojal målgrupp

Det är lätt att foku­se­ra på egna pro­duk­ter och tjäns­ter med målet att göra des­sa så vas­sa som möj­ligt. Jag vet. Men tänk om! Sträva istäl­let efter att byg­ga en lojal mål­grupp som själv­mant söker sig till din kun­skaps­bank för inspi­ra­tion, väg­led­ning och utbildning.

När du sedan för­tjä­nat den­na vik­ti­ga loja­li­tet tar du fram de pro­duk­ter och tjäns­ter som mål­grup­pen efterfrågar.

2. Fokusera på kunden, inte på din organisation

Naturligtvis vill du ska­pa vär­de för det bolag du job­bar på. Det är själv­klart. Men för att byg­ga ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal (det vik­ti­ga för­tro­en­det) mås­te du flyt­ta upp­märk­sam­he­ten till dina åhö­ra­re och foku­se­ra på vär­det du ska­par för dem. Lyckas du med det ska­par du i för­läng­ning­en även ett vär­de för bola­get. Det är jag över­ty­gad om.

Däremot är jag inte lika säker på det omvän­da – att ett vär­de för bola­get i för­läng­ning­en inne­bär ett max­i­malt vär­de för besö­ka­ren. Det kan vara så, men inte alltid.

3. Agera som en journalist

Inom mark­nads­fö­ring­en använ­der vi ofta jour­na­lis­tis­ka verk­tyg och model­ler. Men vi är oftast ute efter affärs­möj­lig­he­ter sna­ra­re än efter att lösa mål­grup­pens utma­ning­ar och pro­blem fullt ut. Därför är mitt råd att du skif­tar mind­set och age­rar som en jour­na­list till 100%.

Som resul­tat får du ett con­tent som är trans­pa­rent, objek­tivt, hel­hets­täc­kan­de och hjälpsamt.

4. Mät relationer istället för klick

Vi mäter snart ihjäl oss! Det finns så många oli­ka mäte­tal och ändå till­kom­mer fler. Oftast mäter vi kvan­ti­tet och and­ra hår­da siff­ror. Men det säger inte myc­ket om rela­tio­nen du ska­pat till besökaren.

Så tänk om. Titta istäl­let på siff­ror som åter­speg­lar er rela­tion – som till exem­pel den tid läsa­ren spen­de­rar på en arti­kel – istäl­let för att foku­se­ra på antal klick.

5. Sluta se marknadsavdelningen som en kostnad

De som lyc­kas byg­ga ett starkt varu­mär­ke och ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal värt att tala om kom­mer att få fler leads. Punkt. Sluta där­för att se mark­nad som en kost­nad. Skifta istäl­let mind­set till att se mark­nads­av­del­ning­en som en intäkts­ge­ne­re­ran­de del av företaget.

Vill du bor­ra dju­pa­re i ovanstå­en­de punk­ter? Då ska du läsa min arti­kel Bygg ditt varu­mär­ke genom con­tent mar­ke­ting 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »