Influencer marketing för B2B-företag

Influencer marketing är det nya svarta. I alla fall bland företag som vänder sig till konsumenter. Men är det något också för B2B-företag? Det diskuterar Malin Sjöman, Pia Tegborg och Thomas Barregren i detta avsnitt av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
9 november 2017

Den sista tiden har det skri­vits och pra­tats en hel del om influ­encer mar­ke­ting (som ock­så kal­las influ­ence mar­ke­ting). Nästan allt hand­lar om hur blog­ga­res, instagram­ma­res och youtu­bers infly­tan­de på sin publik kan använ­das för att mark­nads­fö­ra B2C-före­tags varor och tjäns­ter. Vi har ock­så bidra­git med en intrer­vju med Nicole Haman som är sälj­chef på YouTube-nät­ver­ket United Screens.

Men hur är det med B2B-före­tag? Kan de ock­så använ­da sig av influ­encer marketing?

Absolut!

Och just det ver­kar många ha fått upp ögo­nen för i år. För söker du på ”B2B influ­encer mar­ke­ting” så är näs­tan alla sökre­sul­tat från i år.

Content-spa­nar­na vill inte vara säm­re. Så där­för är influ­encer mar­ke­ting för B2B-före­tag ämnet för vår tred­je spa­ning. Prenumerera på Kntnt radio och lyss­na på avsnitt 155 för att lära dig mer.

Vill du för­dju­pa dig ännu mer? Läs i så fall vidare.

[kntnt_​radio 155]

Vilken logik följer influencer marketing?

I boken Reklam – för­stå­el­se och för­ny­el­se dis­ku­te­rar Sara Rosengren och Henrik Sjödin två alter­na­tiv till den rådan­de reklam­lo­gi­ken. De kal­lar dem för vär­destöd­jan­de respek­ti­ve vär­deska­pan­de vil­ket ska för­stås mot bak­grund av att den för­härs­kan­de logi­ken sedan 1950-talet är vär­de­av­bry­tan­de. I kort­het kan de tre logi­ker­na beskri­vas så här:

 • Värdeavbrytande: Någon annan ska­par ett sam­man­hang som attra­he­rar en publik. Du beta­lar för att få avbry­ta upp­le­vel­sen och föra ut ditt bud­skap. Exempel: TV4 gör ett brett under­håll­nings­pro­gram som loc­kar många svens­kar. ICA beta­lar för att få föra ut sitt bud­skap i ett reklamavbrott .
 • Värdestödjande: Någon annan ska­par ett sam­man­hang som attra­he­rar en publik. Du beta­lar för att få att få synas i det sam­man­hang­et. Exempel: TV4 visar en popu­lär dec­ka­re. Volvo beta­lar för att dec­ka­ren ska köra en Volvo-bil.
 • Värdeskapande: Du ska­par ett sam­man­hang som attra­he­rar en publik. Du kan då både synas i sam­man­hang­et och föra ut ditt bud­skap. Exempel: Kntnt gör en popu­lär podd. Kntnt både hörs och för ut sitt bud­skap i podden. 🙂

Influencer mar­ke­ting föl­jer den vär­destöd­jan­de logi­ken: Någon annan har under lång tid ska­pat och delat inne­håll som sak­ta men säkert har attra­he­rat en publik som tar del av hens inne­håll. Du beta­lar för att få synas i hens sammanhang.

Exempel på influencer marketing

Det är lätt att hit­ta bely­san­de exem­pel inom B2C. Ett exem­pel är youtu­bern och blog­ga­ren Johan Hedberg – mer känd som Matgeek.

Varje vec­ka pub­li­ce­rar han en video (ibland fle­ra) som har med mat­lag­ning att göra. I näs­tan varen­da en av hans fil­mer visar han pro­duk­ter för att tjä­na peng­ar om tit­tar­na köper dem via så kal­la­de affiliate-länkar.

Ibland är pro­duk­ter­na i fokus, som i det­ta klipp inför fars dag. Men oftast syns de bara, som kastrul­len i den­na film om kladd­ka­ka:

Integrerad del av berättelsen

I båda fal­len är pro­duk­ter­na en inte­gre­rad del av Johan Hedbergs berät­tel­se. I fars dags-fil­men har de huvud­rol­ler. I kladd­ka­ke-fil­men har kastrul­len en biroll. Men de är karrak­tä­rer i berät­tel­sen. Detta är ett karrak­tärs­drag som skil­jer influ­ence mar­ke­ting från många and­ra for­mer av marknadsföring.

Tänk dig att Johan Hedberg mitt uppe i kladd­kaks­ba­ket hade avbru­tit berät­tel­sen för att påpe­ka att kastrul­len är en Fissler Original Pro Sauteuse 0,9 liter och kan köpas för 1 299 kro­nor från Bagaren och Kocken (dit hans affi­li­a­te-länk går). Det hade inte varit influ­ence mar­ke­ting. Det hade varit en vär­de­av­bry­tan­de annons och ing­et annat.

Eller tänk dig att han i slu­tet av fil­men hade bett tit­tar­na att stöd­ja honom genom att klic­ka på affi­li­a­te-län­ken under fil­men och köpa kastrul­len. Inte hel­ler det hade kun­nat räk­nas som influ­ence mar­ke­ting. Det hade varit ett vär­destöd­jan­de sponsorbudskap.

Inte produktplacering

Men, säger du som är vän av ord­ning­en, Volvo-bilen i dec­ka­ren som nämn­des i exemp­let på vär­destöd­jan­de logik är ock­så en inte­gre­rad del i en berät­tel­se. Det är ju pro­dukt­pla­ce­ring. Så vad är skil­lan­den mel­lan pro­dukt­pla­ce­ring och influ­encer marketing?

Tack för att du frågar.

Så fort du går till en inne­hålls­pro­du­cent och erbju­der peng­ar för att ditt varu­mär­ke ska inte­gre­ras i deras berät­tel­se så är det pro­dukt­pla­ce­ring. Om Bagaren och Kocken erbju­der Johan Hedberg peng­ar för att visa upp kastrul­len i en video så är det pro­dukt­pla­ce­ring och inte influ­encer marketing.

Men om Bagaren och Kocken ”smö­rar” (vit­sigt, eller hur?) för Johan Hedberg så att han helt enkelt vill använ­da deras pro­duk­ter i sitt inne­håll så är det influ­encer mar­ke­ting. Att Johan sen använ­der en affi­li­a­te-länk för att ock­så tjä­na peng­ar för­änd­rar inte saken.

Detta leder oss till pudelns kärna.

Marknadsföring riktad till en influencer

Precis som nam­net säger hand­lar influ­encer mar­ke­ting om mark­nads­fö­ring rik­tad till en influ­encer. Inte till hans eller hen­nes publik. Målet är att påver­ka influ­encern så att han eller hon i sin tur påver­kar sin publik på ett sätt som leder till affärsnyt­ta. Influencer mar­ke­ting är allt­så en tvåstegs raket:

 1. Du påver­kar influ­encern att tyc­ka om ditt varu­mär­ke eller din produkt.
 2. Influencern påver­kar sin publik att tyc­ka om ditt varu­mär­ke eller din produkt.

Das also war des Pudels Kern.

Du kan inte ”köpa” influencers

Så hur ska du påver­ka en influ­encer att påver­ka sin publik på ett sätt som gyn­nar dina intressen?

Att erbju­da betal­ning är för­stås ett sätt att påver­ka influ­encern. Det är i all­ra högs­ta grad rim­ligt om influ­encern lever på sitt inne­håll. Men ska sam­ar­be­tet bli bra både för dig och influ­encern så mås­te hen ock­så kän­na för, och tro på, det som hon eller han ska fram­fö­ra till sin publik. Därför kan du inte ”köpa” infleuncern.

Den främs­ta för­ut­sätt­ning­en för att du ska lyc­kas med influ­ence mar­ke­ting är en nära och god rela­tion med influ­encern. Han eller hon mås­te helt enkelt tyc­ka om dig. Och det krä­ver inve­ste­ring i relationsbygge.

Träffa influ­encern. Inte bara en gång, utan regel­bun­det. Bjud in hen­ne eller honom till små och sto­ra event. Visa influ­encern att hon eller han är vik­tig för dig och ditt före­tag; inte enbart som kanal, utan ock­så för vad hen gör och står för. Visa det genom att bemö­ta influ­encern som den VIP hen är för ditt före­tag. Och natur­ligt­vis, ge hen­ne eller honom fri till­gång till det som du vill att hen ska pra­ta om.

Influence marketing för B2B-företag

Så till sist frå­gan för vec­kans avsnitt av Kntnt radio: Är influ­ence mar­ke­ting något för B2B-före­tag? Jag har redan sva­rat ”abso­lut”, så egent­li­gen är frå­gan: Hur?

 1. Börja med att bestäm­ma vad du vill åstad­kom­ma med influ­encer marketing.
 2. Fundera sedan på vil­ken för­änd­ring som behövs för att det du vill åstad­kom­ma ska hända.
 3. Identifiera en mål­grupp som behö­ver för­änd­ra sitt bete­en­de för att den­na för­änd­ring ska kom­ma till stånd.
 4. Tänk ige­nom vad som kan moti­ve­ra mål­grup­pen att för­änd­ra sitt bete­en­de som du vill.
 5. Formulera dina tan­kar som en enga­ge­ran­de berättelse.
 6. Sök efter en eller någ­ra få per­so­ner som mål­grup­pen tar stort intryck av i frå­gor som anslu­ter till berät­tel­sen och som du tror kan sym­pa­ti­se­ra med din berättelse.
 7. Kontakta dem och påbör­ja rela­tions­byg­get. Var super­trans­pa­rent med vad du är ute efter.
 8. Hitta sam­ar­bets­möj­lig­he­ter.

Läs- och lyssnartips

Jag ska avslu­ta med lite läs- och lyssnartips.

Först och främst så vill jag tip­sa om en väl­digt bra podd: Kntnt radio. Speciellt avsnitt 155 är värt att lyss­na på. 🙂

I övrigt kan jag rekommendera

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Aria da Capo e Fine – Goldberg Variations BWV 988 © Kimiko Ishizaka (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »